נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנק ישראל – הוראות ודרישות

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – הוראות בנק ישראל

תוכן ענינים

פרק ראשון: כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 3

פקדון

Go

3

סעיף 4

פקדונות שאינם חייבים בנזילות

Go

3

סעיף 5

נזילות על פי ממוצע שבועי

Go

4

פרק שני: נזילות במטבע ישראלי

Go

4

סעיף 6

נזילות חובה על פקדונות במטבע ישראלי

Go

4

סעיף 7

שבירת פקדון לטווח ארוך

Go

4

סעיף 10

סוגי נכסים נזילים

Go

5

פרק שני1:

Go

5

פרק שלישי: חסכונות

Go

5

סעיף 11

שיעור נזילות

Go

5

סעיף 12

הפחתה מחובת נזילות

Go

5

סעיף 13

העברה לפרק השני

Go

5

סעיף 13א

תחולת הוראות הפרק השלישי

Go

5

פרק שלישי 1: נזילות חובה של תאגידים בנקאיים מיוחדים

Go

6

פרק רביעי: פקדונות במטבע חוץ

Go

6

סעיף 15

הגדרות

Go

6

סעיף 16

נזילות חובה על פקדונות במטבע חוץ

Go

6

סעיף 18

הוראות

Go

7

סעיף 19

שבירת פקדון לטווח ארוך

Go

8

סעיף 20

נכסים נזילים על פקדונות במטבע חוץ

Go

8

פרק רביעי 1:

Go

8

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

8

סעיף 21

משרדים

Go

8

סעיף 21א

שינוי שיעורי נזילות

Go

8

סעיף 21ב

סמכות למקרים מיוחדים

Go

8

סעיף 22

הסמכות לתת אישורים

Go

9

סעיף 22א

כללים חשבונאיים

Go

9

סעיף 23

ביטול

Go

9

סעיף 25

תחילה

Go

9

סעיף 26

השם

Go

9


הוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 49 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור הממשלה, אני מורה לאמור:

פרק ראשון: כללי

הגדרות

1.    בהוראות אלה –

הוראות תשל"ה-1974

          "המפקח" – (נמחק);

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

מחיקת הגדרת "המפקח"

הנוסח הקודם:

"המפקח" – המפקח על הבנקים שנתמנה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941;

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985 הוראות תשנ"ב-1991

          "פקדון למתן הלוואות" - פקדון שהמפקיד הורה לתאגיד הבנקאי להלוות כנגדו לאדם מסויים, לסוג מסויים של אנשים, או למטרה מסויימת וההלוואה ניתנת על אחריות המפקיד, שהתחייב לה בכתב;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"פקדון למתן הלוואות" - פקדון שהמפקיד הורה למוסד הבנקאי לתאגיד הבנקאי להלוות כנגדו לאדם מסויים, לסוג מסויים של אנשים, או למטרה מסויימת;

מיום 31.12.1992

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

"פקדון למתן הלוואות" - פקדון שהמפקיד הורה לתאגיד הבנקאי להלוות כנגדו לאדם מסויים, לסוג מסויים של אנשים, או למטרה מסויימת וההלוואה ניתנת על אחריות המפקיד, שהתחייב לה בכתב;

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

          "משרד" - מקום עסקים של תאגיד בנקאי;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"משרד" - מקום עסקים של מוסד בנקאי תאגיד בנקאי;

          "תכנית חסכון" - תכנית חסכון שאישר שר האוצר על פי חוק לעידוד החסכון (ערבות למילוות והנחות ממס הכנסה), תשט"ז-1956;

הוראות תשנ"ב-1991

          "פקדון צמוד" - פקדון שלפי תנאיו הקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן, לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר;

מיום 1.3.1973

הוראות (מס' 4) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2974 מיום 22.2.1973 עמ' 843

הוספת הגדרת "פקדון צמוד"

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

החלפת הגדרת "פקדון צמוד"

הנוסח הקודם:

"פקדון צמוד" - פקדון שהקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן, לשער החליפין של המטבע הישראלי, למדד יוקר המחיה, למדד אחר או למחירו של כל דבר;

הוראות תשנ"ב-1991

          "פקדון צמוד למדד" - פקדון במטבע ישראלי שלפי תנאיו הקרן או הריבית עליו צמודות, כולן או מקצתן, למדד המחירים לצרכן או למדד אחר ואשר על פי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

הוראות תשנ"ח-1997

(1)   (נמחקה);

(2)   התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2293

הוספת הגדרת "פקדון צמוד לטווח ארוך"

מיום 5.2.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 426

"פקדון צמוד לטווח ארוך" - פקדון במטבע ישראלי צמוד למדד יוקר המחיה פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה למדד המחירים לצרכן, אם נתמלאו התנאים כדלהלן:

(1) הסכום המקורי של הפקדון היה לא פחות מ-500,000 ל"י 100,000 שקלים;

(2) המועד הקבוע לפרעונו חל לפחות שנתיים וחצי מיום ההפקדה, או התקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות שנתיים וחצי, והפקדון לא נפרע בפועל לפני מועדו;

(3) הסכות לקבל תמורת הפקדון במועדו אינה ניתנת להעברה;

(4) למפקיד אין זכות לקבל הלוואה כנגד הפקדון.

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1295

ת"ט תש"ן-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5309 מיום 29.11.1990

החלפת הגדרת "פקדון צמוד לטווח ארוך"

הנוסח הקודם:

"פקדון צמוד לטווח ארוך" —פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה למדד המחירים לצרכן, אם נתמלאו התנאים כדלהלן:

(1) הסכום המקורי של הפקדון היה לא פחות מ- 100,000 שקלים;

(2) המועד הקבוע לפרעונו חל לפחות שנתיים וחצי מיום ההפקדה, או התקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות שנתיים וחצי, והפקדון לא נפרע בפועל לפני מועדו;

(3) הסכות לקבל תמורת הפקדון במועדו אינה ניתנת להעברה;

(4) למפקיד אין זכות לקבל הלוואה כנגד הפקדון.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

החלפת "פקדון צמוד לטווח ארוך" בהגדרת "פקדון צמוד למדד"

הנוסח הקודם:

"פקדון צמוד לטווח ארוך" – פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה למדד המחירים לצרכן ואשר על פי תנאיו נתקיימו בו על אלה:

(1) תקופת הפקדון אינה פחותה משנה אחת בממוצע;

(2) הזכות לקבל את תמורת הפקדון אינה ניתנת להעברה;

(3) למפקיד אין זכות לקבל הלוואה כנגד הפקדון;

(4) אם יסכים התאגיד הבנקאי לפרעון מוקדם, יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לשלם הפרשי הצמדה בעד תקופות של שנה שלמה בממוצע בלבד ולא תשולם ריבית לתקופה שבין תום שנה פלונית למועד הפרעון בפועל אלא בשיעור שנקבע מראש בעת ההפקדה.

מיום 28.5.1992

הוראות (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5445 מיום 28.5.1992 עמ' 1111

החלפת פסקה (1) בהגדרת "פקדון צמוד למדד"

הנוסח הקודם:

(1) במשך תקופה קצובה שלא תפחת משנה אחת אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו, ובפועל הפקדון לא נפרע ולא נתקבלה הלוואה כנגדו לפני תום שנה.

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1561

(1) במשך תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו, ובפועל לא נפרע ולא נתקבלה הלוואה כנגדו לפני תום התקופה המזערית האמורה;

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 458

החלפת פסקה (1) בהגדרת "פקדון צמוד למדד"

הנוסח הקודם:

(1) במשך תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו, ובפועל לא נפרע כנגדו לפני תום התקופה המזערית האמורה;

מיום 1.1.1998

הוראות תשנ"ה-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 209

מחיקת פסקה (1) בהגדרת "פקדון צמוד למדד"

הנוסח הקודם:

(1) במשך תקופה שלא תפחת מחודש או מתקופה קצרה ממנו שקבע, לענין זה, נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו, ובפועל הפקדון או חלקו לא נפרע לפני תום התקופה המזערית האמורה;

הוראות תשמ"ט-1988

          "פקדון צמוד לשער החליפין" - פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה במלואה או בחלקה לשער החליפין של המטבע הישראלי למטבע חוץ, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

הוראות תשנ"ח-1997

(1)   (נמחקה);

(2)   התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;

הוראות תשנ"ב-1991

(3)   (בוטלה);

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 54

הוספת הגדרת "פקדון צמוד לשער החליפין"

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1295

הוספת פסקה (3) בהגדרת "פקדון צמוד לשער החליפין"

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

"פקדון צמוד לשער החליפין" – פקדון במטבע ישראלי שהקרן צמודה במלואה או בחלקה לשער החליפין של המטבע הישראלי למטבע חוץ, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו; במשך תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו, ובפועל הפקדון לא נפרע ולא נתקבלה הלוואה כנגדו לפני תום התקופה המזערית האמורה;

(2) התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;

(3) אם יסכים התאגיד הבנקאי לפרעון מוקדם, יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לשלם הפרשי שער בעד תקופות של ששה חדשים שלמים בממוצע בלבד ולא תשולם ריבית לתקופה שבין תום ששה חדשים מסויימים למועד הפרעון בפועל, אלא בשיעור שנקבע מראש בעת ההפקדה.

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1561

(1) תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו, ובפועל הפקדון לא נפרע ולא נתקבלה הלוואה כנגדו לפני תום התקופה המזערית האמורה;

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 458

החלפת פסקה (1) בהגדרת "פקדון צמוד לשער החליפין"

הנוסח הקודם:

(1) תקופה קצובה שלא תפחת משלושה חודשים או מתקופה קצרה ממנה שקבע לענין זה נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון, ובפועל הפקדון לא נפרע לפני תום התקופה המזערית האמורה;

מיום 1.1.1998

הוראות תשנ"ה-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 209

מחיקת פסקה (1) בהגדרת "פקדון צמוד לשער החליפין"

הנוסח הקודם:

(1) במשך תקופה שלא תפחת מחודש או מתקופה קצרה ממנו שקבע, לענין זה, נגיד בנק ישראל, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו, ובפועל הפקדון או חלקו לא נפרע לפני תום התקופה המזערית האמורה;

הוראות תשל"ד-1974

          "פקדון לזמן קצוב" - פקדון, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 הוראות (מס'3) תשנ"ב-1992 הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

(1)   במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו;

(2)   הוא אינו פקדון צמוד;

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

(3)   התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד;

הוראות תשנ"ב-1991

(4)   (בוטלה);

מיום 18.4.1974

הוראות תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3170 מיום 12.5.1974 עמ' 1188

הוספת הגדרת "פקדון לזמן קצוב"

מיום 15.7.1982

הוראות (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4381 מיום 15.7.1981 עמ' 1325

"פקדון לזמן קצוב" - פקדון, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד רשאי זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו;

(2) הוא אינו פקדון צמוד;

(3) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד.

(4) אם הוא במטבע ישראלי – הוא נתקבל לפי תכנית שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"פקדון לזמן קצוב" - פקדון, אשר לפי תנאיו נתקיימו בו כל אלה:

(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו;

(2) הוא אינו פקדון צמוד;

(3) המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת התאגיד הבנקאי בלבד.

(4) אם הוא במטבע ישראלי – הוא נתקבל לפי תכנית שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך;

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

ביטול פסקה (4) בהגדרת "פקדון לזמן קצוב"

הנוסח הקודם:

(4) אם הוא במטבע ישראלי – הוא נתקבל לפי תכנית שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך;

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1561

(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או לקבל הלוואה כנגדו;

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 458

(1) במשך תקופה קצובה אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו;

הוראות (מס' 3) תשנ"ה-1995

          "פקדון לטווח ארוך" - כל אחד מאלה:

(1)   פקדון אשר לפי תנאיו, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו במשך תקופה קצובה של שנה לפחות;

(2)   פקדון לתקופה של שנתיים ומעלה המופקד או הנפרע לשיעורין, אשר לפי תנאיו לפחות מחצית ממנו אינה עומדת לפרעון בתוך שנה ממועד הפקדתו, ולענין פקדון המופקד לשיעורין - ממועד ההפקדה הראשונה;

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1561

הוספת הגדרת "פקדון לטווח ארוך"

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 458

החלפת הגדרת "פקדון לטווח ארוך"

הנוסח הקודם:

"פקדון לטווח ארוך" – פקדון אשר לפי תנאיו, לפחות שני שלישים ממנו אינם עומדים לפרעון בתוך חמש שנים ממועד הפקדתו;

מיום 30.3.1995

הוראות (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5672 מיום 23.3.1995 עמ' 1313

החלפת הגדרת "פקדון לטווח ארוך"

הנוסח הקודם:

"פקדון לטווח ארוך" – פקדון אשר לפי תנאיו, אין המפקיד זכאי לגבות את הפקדון או חלקו, במשך תקופה קצובה של שנה לפחות;

הוראות (מס' 4) תשמ"ח-1988

          "פקדון חוזר קרדיטורי" - (בוטלה);

מיום 4.5.1978

הוראות (מס' 6) תשל"ה-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1271

הוספת הגדרת "תעודת פקדון סחירה"

מיום 11.10.1979

הוראות תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4065 מיום 12.12.1979 עמ' 568

"תעודת פקדון סחירה" – פקדון לתקופה קצובה במטבע ישראלי, לפי תכנית שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך, שנתקיימו בו כל אלה:

(1) סכום הפקדון הוא 250,000 לירות 500,000 לירות או יותר;

(2) בעל הפקדון אינו רשאי לקבל הלוואה כנגד הפקדון;

(3) הפקדון אינו צמוד;

(4) המוסד הבנקאי הוציא תעודה אחת עוברת לסוחר על סכום הפקדון, בשמו של המפקיד או לפקודתו, הניתנת להעברה בשלמותה בלבד.

(4) המוסד הבנקאי חייב למסור לבעל הפקדון, לפי בקשתו, תעודה אחת עוברת לסוחר על סכום הפקדון, בשמו או לפקודתו, הניתנת להעברה רק בשלמותה.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

מחיקת פסקה (1) להגדרת "תעודת פקדון סחירה"

הנוסח הקודם:

(1) סכום הפקדון הוא 500,000 לירות או יותר;

מיום 6.8.1987

הוראות תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5058 מיום 7.10.1987 עמ' 31

החלפת הגדרת "תעודת פקדון סחירה" בהגדרת "פקדון חוזר קרדיטורי"

הנוסח הקודם:

"תעודת פקדון סחירה" – פקדון לתקופה קצובה במטבע ישראלי, לפי תכנית שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך, שנתקיימו בו כל אלה:

(1) (נמחקה);

(2) בעל הפקדון אינו רשאי לקבל הלוואה כנגד הפקדון;

(3) הפקדון אינו צמוד;

(4) המוסד הבנקאי חייב למסור לבעל הפקדון, לפי בקשתו, תעודה אחת עוברת לסוחר על סכום הפקדון, בשמו או לפקודתו, הניתנת להעברה רק בשלמותה.

מיום 25.2.1988

הוראות (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5088 מיום 25.2.1988 עמ' 533

מחיקת הגדרת "פקדון חוזר קרדיטורי"

הנוסח הקודם:

"פקדון חוזר קרדיטורי" – פקדון במטבע ישראלי אשר לפי תנאיו נתמלאו בו כל אלה:

(1) אין למפקיד זכות להימצא בו ביתרת חובה;

(2) אין למפקיד זכות לשלם מהפקדון לפי דרישה בשיק;

(3) אין למפקיד זכות לשלם מהפקדון בדרך של העברה לחשבון אחר, שאינו חשבון עו"ד שלו באותו תאגיד בנקאי, או למוטב אחר;

(4) הוא אינו פקדון צמוד.

הוראות (מס' 3) תשמ"ט-1989

          "פקדון להזמנת ניירות ערך" - (בוטלה);

מיום 15.2.1979

הוראות (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3941 מיום 6.2.1979 עמ' 652

הוספת הגדרת "פקדון להזמנת ניירות ערך"

מיום 27.4.1989

הוראות (מס' 3) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5182 מיום 11.5.1989 עמ' 740

ביטול הגדרת "פקדון להזמת ניירות ערך"

הנוסח הקודם:

"פקדון להזמנת ניירות ערך" – פקדון הנובע מכספים ששולמו על חשבון ניירות ערך שהוצעו לציבור על פי תשקיף שפרסומו הותר כאמור בסעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), ושהופקדו לפי תנאי התשקיף והוראות סעיף 28 לחוק ניירות ערך.

הוראות תשנ"ב-1991

          "פקדון לא תושב (שקלים)" - פקדון במטבע ישראלי של תושב חוץ שהופקד לפי סעיף 39א להיתר הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978 (להלן - ההיתר הכללי);

מיום 30.6.1988

הוראות (מס' 5) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 940

הוספת הגדרת "פקדון תושב חוץ במטבע ישראלי (השקעות)"

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

החלפת הגדרת "פקדון תושב חוץ במטבע ישראלי (השקעות) בהגדרת "פקדון לא תושב (שקלים)"

הנוסח הקודם:

"פקדון תושב חוץ במטבע ישראלי (השקעות)" – פקדון במטבע ישראלי של תושב חוץ שמקורו במימוש השקעה או המיועד לביצוע השקעה, בתנאים הקבועים בסעיף 39א להיתר הכללי, או בהיתר אישי לפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978".

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

          "נזילות חובה" - סכום הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיק לפי אחד מפרקי הוראות אלה;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"נזילות חובה" - סכום הנכסים הנזילים שעל מוסד בנקאי תאגיד בנקאי להחזיק לפי אחד מפרקי הוראות אלה;

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

          "נזילות בפועל" - סכום הנכסים הנזילים שהחזיק תאגיד בנקאי בפועל לפי אחד מפרקי הוראות אלה;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"נזילות בפועל" - סכום הנכסים הנזילים שהחזיק מוסד בנקאי תאגיד בנקאי בפועל לפי אחד מפרקי ההוראות אלה;

          "שבוע" - שבוע המתחיל ביום חמישי ומסתיים ביום רביעי שלאחריו;

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

          "תאגיד בנקאי" - למעט תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספים בפקדון.

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 728

הוספת הגדרת "תאגיד בנקאי"

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

2.    (בוטל).

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב כמוסד בנקאי לענין הוראות אלה, מוסד שכל הפקדונות בו הם –

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;

(2) פקודונת למתן הלוואות שאישר המפקח לענין זה;

(3) פקדונות במסגרת תכנית חסכון שאישר המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה.

מיום 13.2.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3290 מיום 9.2.1975 עמ' 847

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב כמוסד בנקאי לענין הוראות אלה, מוסד שכל הפקדונות בו הם –

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;

(2) פקודונת למתן הלוואות שאישר המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות במסגרת תכנית חסכון שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה.

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2293

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

מוסד בנקאי

2. (א) בהוראות אלה, "מוסד בנקאי" הוא כל אחד מאלה:

(1) מוסד בנקאי כמוגדר בסעיף 1 לחוק, העוסק בעסקי בנק כמשמעותם בפקודת הבנקאות, 1941, או בקבלת כספים בפקדון;

(2) מוסד שהוראות סעיפים 49, 50 ו-51 לחוק חלות עליו מכוח צו בנק ישראל (מוסדות כספיים), תש"ל-1970.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב כמוסד בנקאי לענין הוראות אלה, מוסד שכל הפקדונות בו הם –

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל;

(2) פקודונת למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות במסגרת תכנית חסכון שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

2. בהוראות אלה –

(א) "מוסד בנקאי" – לרבות מוסד כספי שחלות עליו הוראות סעיף 49 לחוק מכוח צו הנק ישראל (מוסדות כספיים), תשל"ה-1975, אך למעט:

(1) מוסד שאינו עוסק בקבלת כספים בפקדון;

(2) מוסד בנקאי מיוחד.

(א) "תאגיד בנקאי" – למעט:

(1) תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספי כספים בפקדון;

(2) תאגיד בנקאי מיוחד.

(ב) "מוסד בנקאי מיוחד" – מוסד בנקאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, לרבות מוסד כספי שחלות עליו הוראות סעיף 49 לחוק, אשר כל הפקדונות שקיבל הם מסודים כדלהלן:

"תאגיד בנקאי מיוחד" – תאגיד בנקאי אשר על הפקדונות שקיבל הם מהסוגים כלהלן:

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(2) פקדונות למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות במסגרת תכנית חסכון שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(4) פקדונות צמודים לטווח ארוך.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 55

הוספת פסקה 2(ב)(5)

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 461

(ב) "תאגיד בנקאי מיוחד" – תאגיד בנקאי אשר על הפקדונות שקיבל הם מהסוגים כלהלן:

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(2) פקדונות למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות במסגרת תכנית חסכון שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן, שהופקדו במסכרת תכניות חסכון;

(4) פקדונות צמודים לטווח ארוך.

(4) פקדונות צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן;

(5) פקדונות מתאגיד בנקאי במטבע ישראלי;

(5) פקדונות מתאגיד בנקאי או מתאגיד בנקאי מיוחד אחר;

(6) איגרות חוב או שטרי חוב הצמודים במלואם למדד המחירים לצרכן;

מיום 31.12.1992

הוראות תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 728

הוספת פסקה 2(ב)(7)

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

מוסד בנקאי ומוסד בנקאי מיוחד

2. בהוראות אלה –

(א) "תאגיד בנקאי" – למעט:

(1) תאגיד בנקאי שאינו עוסק בקבלת כספי כספים בפקדון;

(2) תאגיד בנקאי מיוחד.

(ב) "תאגיד בנקאי מיוחד" – תאגיד בנקאי אשר על הפקדונות שקיבל הם מהסוגים כלהלן:

(1) פקדונות למתן הלוואות של המדינה או של הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(2) פקדונות למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(3) פקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן, שהופקדו במסכרת תכניות חסכון;

(4) פקדונות צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן;

(5) פקדונות מתאגיד בנקאי או מתאגיד בנקאי מיוחד אחר;

(6) איגרות חוב או שטרי חוב הצמודים במלואם למדד המחירים לצרכן;

(7) פקדונות לטווח ארוך במטבע ישראלי.

פקדון הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

3.    (א)  בהוראות אלה, "פקדון" - כל התחייבות בפקדון של תאגיד בנקאי.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

(א) בהוראות אלה, "פקדון" – כל התחייבות בפקדון של מוסד בנקאי תאגיד בנקאי.

          (ב)  כדי להסיר ספק נאמר בזה כי "התחייבות בפקדון" כוללת, לענין הוראות אלה, גם התחייבויות של תאגיד בנקאי כדלהלן:

(1)   התחייבות בשל הלוואה שקיבל;

(2)   התחייבות לשלם כסף לאדם, אם קיבל התאגיד הבנקאי תמורתה כספים ובסכום שקיבל, מלבד דמי עמלה בשל מתן ההתחייבות;

(3)   התחייבות על פי שיק או פקודת תשלום שמשך על עצמו, שטר חוב שעשה או קיבול שטר חליפין, אם ההתחייבות היא לפרעון עם דרישה או שמועד פרעונה הגיע;

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980

                 (4)   (א)   התחייבות על פי ערבות לפי סעיף 14ד לפקודת הבנקאות, 1941;

ת"ט תש"ם-1980

(ב)   התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתן מאת התאגיד הבנקאי והומחה בידו;

ת"ט תש"ם-1980

(ג)    התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתן מאת מלווה ללווה ביזמתו או בתיווכו של התאגיד הבנקאי;

מיום 7.2.1980

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תשל"ט מס' 4089 מיום 8.2.1980 עמ' 987

החלפת פסקה 3(ב)(4)

הנוסח הקודם:

(4) התחייבות על פי ערבות לפי סעיף 14ד לפקודת הבנקאות, 1941, בקשר לעסקת תיווך בשטר או מכירתו (להלן – פקדון בשל תיווך בשטרות).

מיום 23.3.1980

ת"ט תש"ם-1980

תש"ם מס' 4104 מיום 23.3.1980 עמ' 1226

(4) (א) התחייבות על פי ערבות לפי סעיף 14ד לפקודת הבנקאות, 1941;

(ב) התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתנה שניתן מאת התאגיד הבנקאי והומחה בידו;

(ג) התחייבות על פי ערבות להבטחת אשראי שניתנה שניתן מאת מלווה ללווה ביזמתו או בתיווכו של התאגיד הבנקאי;

הוראות (מס' 2) תשל"ט-1979

(5)   התחייבות הנובעת מכספים ששולמו על חשבון ניירות ערך שהוצעו לציבור על פי תשקיף שפרסומו הותר כאמור בסעיף 15 לחוק ניירות ערך ואשר הופקדו לפי תנאי התשקיף והוראות סעיף 28 לחוק ניירות ערך;

מיום 15.2.1979

הוראות (מס' 2) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3941 מיום 6.2.1979 עמ' 652

הוספת פסקה 3(ב)(5)

הוראות תשמ"ט-1988

(6)   התחייבות התאגיד הבנקאי להחזיר נייר ערך ששאל, אם מכר את נייר הערך; סכום ההתחייבות יהיה הסכום שקיבל התאגיד הבנקאי תמורת המכירה.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 55

הוספת פסקה 3(ב)(6)

          (ג)   התחייבות שניתן להגדירה כפקדון לפי סעיף קטן (א) או לפי אחת או יותר מפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ב), תיכלל בחישוב סכום הפקדונות לפי הוראות אלה פעם אחת בלבד.

          (ד)  לעניין הוראות אלה, דינו של פקדון שיש לגביו זכות קיזוז או שעבוד כדין כל פקדון אחר.

          (ה)  מפקדון העומד לזכות מפקיד לא תופחת הלוואה שניתנה לאותו מפקיד או לאדם אחר, אלא אם הותרה ההפחתה במפורש בהוראות אלה.

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

          (ו)   (בוטל).

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת סעיף קטן 3(ו)

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 459

ביטול סעיף קטן 3(ו)

הנוסח הקודם:

(ו) בפקדון המופקד או הנפרע לשיעורים, ושאינו פקדון לטווח ארוך, יראו כל שיעור כפקדון נפרד לענין קביעת תקופת הפקדון, אלא אם כן נאמר אחרת בהוראות אלה.

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

          (ז)   לענין הוראות אלה דין קבלת הלוואה על ידי המפקיד כנגד הפקדון, כדין גבייתו או פרעונו.

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת סעיף קטן 3(ז)

פקדונות שאינם חייבים בנזילות הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

4.    תאגיד בנקאי אינו חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד כל אחד מאלה:

הוראות תשנ"ב-1991

(1)   הלוואה מבנק ישראל;

הוראות (מס' 2) תשנ"ב-1992 הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

(2)   פקדון מתאגיד בנקאי אחר;

הוראות תשנ"ב-1991

(3)   (בוטלה);

הוראות תשנ"ב-1991

(4)   (בוטלה);

הוראות תשע"ה-2014

(5)   (נמחקה).

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

(4) שטרי חוב הוניים, שהוציא מוסד בנקאי באישור המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, אשר המועד הקבוע לפרעונם חל לפחות חמש שנים מיום הוצאתם, או שהתקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים, והמוסד הבנקאי לא פרע אותם לפני המועדים הקבועים אלא באישור המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהמרת השטרות במניות לא תיחשב כפרעונם לפני מועדם.

מיום 26.1.1978

הוראות (מס' 4) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3807 מיום 26.1.1978 עמ' 591

החלפת פסקה 4(4)

הנוסח הקודם:

(4) שטרי חוב הוניים, שהוציא מוסד בנקאי באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, אשר המועד הקבוע לפרעונם חל לפחות חמש שנים מיום הוצאתם, או שהתקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים, והמוסד הבנקאי לא פרע אותם לפני המועדים הקבועים אלא באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהמרת השטרות במניות לא תיחשב כפרעונם לפני מועדם.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

4. מוסד בנקאי תאגיד בנקאי אינו חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד כל אחד מאלה:

(1) הלוואה מבנק ישראל במטבע ישראלי;

(2) פקדון מאת מוסד בנקאי תאגיד בנקאי אחר בישראל במטבע ישראל;

(3) פקדון מאת המדינה אשר הועידה אותו למטרה מיוחדת שאישרו לענין זה שר האוצר והנגיד, למעט פקדון למתן הלוואות;

(4) איגרות חוב או שטרי חוב שהוציא מוסד בנקאי תאגיד בנקאי באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, מהסוגים כדלקמן:

(א) שטרי חוב אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהם היא לפחות חמש שנים מיום הוצאתם והזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;

(ב) שטרי חוב בניתנים להמרה במניות של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי אשר הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של המוסד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;

(ג) איגרות חוב המובטחות בשעבוד צף על נכסי המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהן היא לפחות חמש שנים.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 462

(1) הלוואה מבנק ישראל במטבע ישראלי;

(2) פקדון מאת תאגיד בנקאי אחר בישראל במטבע ישראל;

מיום 31.12.1992

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 462

ביטול פסקאות 4(3), 4(4)

הנוסח הקודם:

(3) פקדון מאת המדינה אשר הועידה אותו למטרה מיוחדת שאישרו לענין זה שר האוצר והנגיד, למעט פקדון למתן הלוואות;

(4) איגרות חוב או שטרי חוב שהוציא תאגיד בנקאי באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, מהסוגים כדלקמן:

(א) שטרי חוב אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהם היא לפחות חמש שנים מיום הוצאתם והזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של התאגיד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;

(ב) שטרי חוב בניתנים להמרה במניות של התאגיד הבנקאי אשר הזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל נושיו האחרים של המוסד הבנקאי שאינם בעלי שטרי חוב נדחים כאמור;

(ג) איגרות חוב המובטחות בשעבוד צף על נכסי התאגיד הבנקאי אשר התקופה הממוצעת לפרעון הקרן לפיהן היא לפחות חמש שנים.

מיום 28.5.1992

הוראות (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5445 מיום 28.5.1992 עמ' 1111

החלפת פסקה 4(2)

הנוסח הקודם:

(2) פקדון מאת תאגיד בנקאי אחר בישראל במטבע ישראל;

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

(2) פקדון מתאגיד בנקאי אחר או מתאגיד בנקאי מיוחד;

מיום 27.1.2011

הוראות תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 587

הוספת פסקה 4(5)

מיום 30.10.2014

הוראות תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7441 מיום 19.11.2014 עמ' 216

מחיקת פסקה 4(5)

הנוסח הקודם:

(5) עסקת החלף ועסקת המרה עתידית, כהגדרתן בסעיף 20א, שקשר עם תאגיד בנקאי אחר.

נזילות על פי ממוצע שבועי הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

5.    (א)  תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי הוראות אלה, באופן שנזילותו בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים תהיה שווה לנזילות החובה שלו על בסיס אותו ממוצע.

          (ב)  בחישוב של נזילות חובה ושל נזילות בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים –

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980 הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

(1)   נתונים יומיים יחושבו על פי מצבו של התאגיד הבנקאי בגמר העסקים בכל יום; לענין יום שאינו יום עסקים, יחושבו הנתונים על פי מצבו של התאגיד הבנקאי בגמר העסקים, ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום;

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

(2)   הנגיד רשאי, בדרישתו בדבר הגשת דו"חות לפי סעיף 50 לחוק, להורות או להתיר לתאגיד בנקאי לדווח על פריט פלוני לתקופה קצובה על בסיס מצבו של התאגיד הבנקאי ביום מסויים ולקבוע הוראות בדבר חישוב נזילות חובה במקרה כזה;

(3)   כאשר הסכום של פריט אחד מוגבל על ידי הסכום של פריט אחר, ייעשה החישוב על בסיס הממוצע השבועי של הנתונים היומיים לגבי שני הפריטים.

מיום 7.2.1980

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תשל"ט מס' 4089 מיום 8.2.1980 עמ' 987

(1) נתונים יומיים יחושבו על פי מצבו של המוסד הבנקאי בגמר העסקים בכל יום; לענין יום שלא היה יום עסקים, יחושבו הנתונים על פי הממוצע של ימי העסקים של אותו שבוע לענין יום שאינו יום עסקים, יחושבו הנתונים על פי מצבו של המוסד הבנקאי בגמר העסקים, ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

5. (א) מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי הוראות אלה, באופן שנזילותו בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים תהיה שווה לנזילות החובה שלו על בסיס אותו ממוצע.

(ב) בחישוב של נזילות חובה ושל נזילות בפועל על בסיס הממוצע השבועי של נתונים יומיים –

(1) נתונים יומיים יחושבו על פי מצבו של המוסד הבנקאי בגמר העסקים בכל יום; לענין יום שאינו יום עסקים, יחושבו הנתונים על פי מצבו של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי בגמר העסקים, ביום העסקים האחרון שקדם לאותו יום;

(2) הנגיד רשאי, בדרישתו בדבר הגשת דו"חות לפי סעיף 50 לחוק, להורות או להתיר לתאגיד בנקאי לדווח על פריט פלוני לתקופה קצובה על בסיס מצבו של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי ביום מסויים ולקבוע הוראות בדבר חישוב נזילות חובה במקרה כזה;

(3) כאשר הסכום של פריט אחד מוגבל על ידי הסכום של פריט אחר, ייעשה החישוב על בסיס הממוצע השבועי של הנתונים היומיים לגבי שני הפריטים.

פרק שני: נזילות במטבע ישראלי

נזילות חובה על פקדונות במטבע ישראלי הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

6.    תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע ישראלי שבמשרדיו בישראל, בשיעורים כמפורט להלן:

                                                  סוג הפקדון                                                  השיעור באחוזים

(1)  פקדון שלגביו אין קביעה אחרת בסעיף זה        6

(2)  פקדון לזמן קצוב, לתקופה שלא תפחת משבוע        3

(3)  התחייבות בפקדון שאינה פקדון צמוד והנובעת מתעודה עוברת לסוחר שהוציא התאגיד הבנקאי הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, והינה לתקופה שלא תפחת משבוע        3

(4)  פקדון למתן הלוואות שאישר לענין זה נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, למעט סכום שהלווה כנגדו בהתאם לתנאי הפקדון המאושרים וטרם סולק        100

(5)  תכניות חסכון שהפרק השלישי חל עליהן כפי שנקבע בפרק השלישי

(6)  פקדונות צמודים ותכניות חסכון –

(א)   פקדון צמוד שלגביו אין קביעה אחרת בפסקה זו        100

(ב)   פקדון צמוד לשער החליפין –

(1)   לתקופה שלא תפחת משבוע                                                                             3

(2)   אחר                                                                             6

הוראות תשנ"ח-1997

(ג)    פקדון צמוד למדד –

(1)   לתקופה שלא תפחת משבוע                                                                             3

(2)   אחר                                                                             6

(ד)   תכניות חסכון        3

(ה)   התחייבות בפקדון הנובעת מאיגרות חוב או משטרי חוב שהוציא התאגיד הבנקאי –

(1)   שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת "פקדון צמוד לשער החליפין" למעט פסקה (2) שבה, והינה לתקופה שלא תפחת משבוע                                                                             3

(2)   שנתקיימו בה כל התנאים שבהגדרת "פקדון צמוד למדד", למעט פסקה (2) שבה, והינה לתקופה שלא תפחת משבוע                                                                             3

הוראות תשנ"ח-1997

(7)  פקדון לא תושב (שקלים) –

(1)   לתקופה שלא תפחת משבוע        3

(2)   אחר          6

(8)  פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (2), (3), (6) ו-(7), שהוא פקדון לטווח ארוך        0.

לרבדים לסעיף 6

שבירת פקדון לטווח ארוך הוראות (מס' 3) תשנ"ה-1995

7.    פרע תאגיד בנקאי –

(1)   פקדון כאמור בסעיף 6(8) שהוא פקדון לפי פסקה (1) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", כולו או חלקו, לפני תום שנה מיום הפקדתו; או

(2)   יותר ממחצית של פקדון כאמור בסעיף 6(8) שהוא פקדון לפי פסקה (2) להגדרת "פקדון לטווח ארוך", לפני תום שנה מיום הפקדתו, ובפקדון המופקד לשיעורין - מיום ההפקדה הראשונה,

          חייב הוא להחזיק נכסים נזילים כנגד כל הפקדון, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום ההפקדה עד יום הפרעון כאמור, בשיעור ההפרש שבין שיעור הנזילות שחל על הפקדון לפני הפרעון ובין שיעור הנזילות שלפי סעיף 6(1).

מיום 18.4.1974

הוראות תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3170 מיום 12.5.1974 עמ' 1188

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) אם מוסד בנקאי החזיר פקדון לזמן קצוב לפי סעיפים 6(2)(א) או 6(3)(א) לפני שהושלמה תקופת הפקדון או תקופת ההודעה שבסעיפים האמורים, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הפקדון, החל ביום החזרת הפקדון ולפרק זמן השווה לתקופה שבין יצירת הפקדון לבין החזרתו, אולם לא לפרק זמן שיעלה על ששה חדשים, בשיעור השווה להפרש שבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל לפי סעיף 6(1) לבין שיעור הנזילות על פקדון לזמן קצוב לפי סעיף 6(2)(א) או סעיף 6(3)(א), לפי הענין.

(ב) אם לפני מועד פרעונו של שטר נושא תיווך בשטרות לפי סעיפים 6(2)(ב) או 6(3)(ב), פרע המוסד הבנקאי את ערבותו, קנה את השטר מהקונה הראשון או תיווך במכירתו לאדם אחר, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הפקדון, החל ביום הפרעון, הקניה או התיווך ולפרק זמן השווה לתקופה שבין התיווך הראשון לבין הפרעון, הקניה או התיווך המאוחרים, בשיעור השווה להפרש שבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל לפי סעיף 6(1) לבין שיעור הנזילות על פקדון לזמן קצוב לפי סעיף 6(2)(ב) או סעיף 6(3)(ב), לפי הענין.

מיום 1.4.1976

הוראות (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3502 מיום 30.3.1976 עמ' 1263

7. אם מוסד בנקאי החזיר פקדון לזמן קצוב לפי סעיף 6(2) לפני תום תקופתו הקצובה, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הפקדון, מיום החזרת הפקדון ולפרק זמן השווה לתקופה שבין יצירת הפקדון לבין החזרתו, אך לא יותר מששה חדשים, ובשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור הנזילות על פקדון לתקופה הקצובה כאמור בסעיף 6(1) פקדון רגיל כאמור בסעיף 6(1) לבין שיעור הנזילות על פקדון לתקופה הקצובה כאמור בסעיף 6(2).

מיום 2.12.1976

הוראות תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3613 מיום 3.11.1976 עמ' 309

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. אם מוסד בנקאי החזיר פקדון לזמן קצוב לפי סעיף 6(2) לפני תום תקופתו הקצובה, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הפקדון, מיום החזרת הפקדון ולפרק זמן השווה לתקופה שבין יצירת הפקדון לבין החזרתו, אך לא יותר מששה חדשים, ובשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל כאמור בסעיף 6(1) לבין שיעור הנזילות על פקדון לתקופה הקצובה כאמור בסעיף 6(2).

מיום 29.9.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו שלושה חדשים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים 49%

לפחות ארבעה חדשים אך פחות מחמישים חדשים 51%

לפחות חמישה חדשים אך פחות מששה חדשים 55%

לפחות ששה חדשים 59%

מיום 4.5.1978

הוראות (מס' 6) תשל"ה-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1271

7. (א) פרע מוסד בנקאי לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום שלושה חדשים חדשיים מיום יצירת הפקדון, יהיה המוסד הבנקאי חייב להזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון בשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור הנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל, ולתקופה השווה לפרק הזמן שבין יצירת הפקדון לבין פרעונו המוקדם.

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו שלושה חדשים מיום יצירתו לאחר שעברו חדשיים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות משלושה חדשים 47%

לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים 49%

לפחות ארבעה חדשים אך פחות מחמישים חדשים 51%

לפחות חמישה חדשים אך פחות מששה חדשים 55%

לפחות ששה חדשים 59%

מיום 7.2.1980

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תשל"ט מס' 4089 מיום 8.2.1980 עמ' 987

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו חדשיים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות משלושה חדשים 47%

לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים 49%

לפחות ארבעה חדשים אך פחות מחמישים חדשים 51%

לפחות חמישה חדשים אך פחות מששה חדשים 55%

לפחות ששה חדשים 59%

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות משלושה חדשים 40%

לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים 42%

לפחות ארבעה חדשים אך פחות מחמישים חדשים 44%

לפחות חמישה חדשים אך פחות מששה חדשים 48%

לפחות ששה חדשים 52%

 

מיום 2.4.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 426

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו חדשיים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות משלושה חדשים 40%

לפחות שלושה חדשים אך פחות מארבעה חדשים 42%

לפחות ארבעה חדשים אך פחות מחמישים חדשים 44%

לפחות חמישה חדשים אך פחות מששה חדשים 48%

לפחות ששה חדשים 52%

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות מששה חדשים 38%

לפחות ששה חדשים 42%

מיום 1.4.1982

הוראות תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4333 מיום 31.3.1982 עמ' 819

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו חדשיים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות מששה חדשים 38% 31%

לפחות ששה חדשים 42% 35%

מיום 5.8.1982

הוראות (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4381 מיום 15.7.1981 עמ' 1325

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) פרע מוסד בנקאי לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום חדשיים מיום יצירת הפקדון, יהיה המוסד הבנקאי חייב להזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון בשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור הנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל, ולתקופה השווה לפרק הזמן שבין יצירת הפקדון לבין פרעונו המוקדם.

(ב) פרע מוסד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני תום תקופתו הקצובה אך לאחר שעברו חדשיים מיום יצירתו, יהיה המוסד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד סכום הפקדון, לתקופה של 30 יום, בשיעורים כדלקמן:

התקופה המקורית של הפקדון שיעור הנזילות

לפחות חדשיים אך פחות מששה חדשים 31%

לפחות ששה חדשים 35%

(ג) חובת הנזילות לפי סעיף זה תחל ביום בו פרע המוסד הבנקאי את הפקדון, במלואו או בחלקו.

(ד) פרע מוסד בנקאי חלק מפקדון לזמן קצוב פרעון מוקדם, רואים את יתרת הפקדון כאילו הופקדה מחדש ביום הפרעון כאמור, לתקופה שהסכים המפקיד.

מיום 12.1.1984

הוראות (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4576 מיום 12.1.1984 עמ' 734

הוספת פסקה 7(א)(1א)

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

7. (א) פרע מוסד בנקאי תאגיד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, יהיה המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע, בשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור ההנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל, לתקופה כלהלן:

התקופה המקורית של הפקדון תקופת ההחזקה

(1א) תקופה שלא תפחת משבוע אך תפחת משבועיים שבוע

(1) תקופה שלא תפחת משבועיים אך תפחת מחודש שבועיים

(2) תקופה שלא תפחת מחודש אך תפחת מחדשיים 3 שבועות

(3) תקופה שלא תפחת מחדשיים מחצית התקופה

המקורית של הפקדון

(ב) חובת הנזילות לפי סעיף זה תחל ביום שבו פרע המוסד הבנקאי את הפקדון, במלואו או בחלקו.

(ג) פרע מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חלק מן הפקדון פרעון קודם, ימישכו לראות את יתרת הפקדון כמופקדת לפי תנאי הפקדון המקוריים.

מיום 25.2.1988

הוראות (מס' 4) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5088 מיום 25.2.1988 עמ' 533

(א) פרע תאגיד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע, בשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור ההנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל, לתקופה כלהלן:

התקופה המקורית של הפקדון תקופת ההחזקה

(1א) תקופה שלא תפחת משבוע אך תפחת משבועיים שבוע

(1) תקופה שלא תפחת משבועיים אך תפחת מחודש שבועיים

(2) תקופה שלא תפחת מחודש אך תפחת מחדשיים 3 שבועות

(3) תקופה שלא תפחת מחדשיים מחצית התקופה

המקורית של הפקדון

למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום הפקדת הפקדון ועד לפרעונו המוקדם.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 55

החלפת סעיף קטן 7(א)

הנוסח הקודם:

(א) פרע תאגיד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע, בשיעור שהוא ההפרש שבין שיעור ההנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין שיעור הנזילות על פקדון רגיל, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום הפקדת הפקדון ועד לפרעונו המוקדם.

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1296

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. (א) פרע תאגיד בנקאי פקדון לזמן קצוב או פקדון צמוד לשער החליפין, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום הפקדת הפקדון ועד לפרעונו המוקדם, בשיעור שהוא ההפרש שבין שעור הנזילות על הפקדון לפני פרעונו המוקדם לבין –

(1) שיעור הנזילות על פקדון רגיל, אם נפרע פקדון לזמן קצוב או,

(2) שיעור הנזילות על פקדון צמוד לפי סעיף 6(6), אם נפרע פקדון צמוד לשער החליפין.

(ב) חובת הנזילות לפי סעיף זה תחל ביום שבו פרע המוסד הבנקאי את הפקדון, במלואו או בחלקו.

(ג) פרע תאגיד בנקאי חלק מן הפקדון פרעון קודם, ימישכו לראות את יתרת הפקדון כמופקדת לפי תנאי הפקדון המקוריים.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

שבירת פקדון לזמן קצוב

7. (א) פרע תאגיד בנקאי פקדון לזמן קצוב, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, יהיה התאגיד הבנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד הסכום שנפרע למשך תקופה השווה לתקופה שעברה מיום ההפקדה ועד לפרעון בפועל, בשיעור שהוא ההפרש בין שיעור הנזילות על הפקדון לפני הפרעון לבין שיעור הנזילות על פי סעיף 6(1).

(ב) פרע תאגיד בנקאי פקדון צמוד לטווח ארוך, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי והפרעון לא חל במלאת שנה אחת שלמה או יותר, בממוצע, ממועד ההפקדה, תחול חובת הנזילות שבסעיף קטן (א) על התקופה שמיום ההפקדה או מיום שמלאה השנה השלמה האחרונה בממוצע, לפי הקצר, עד יום הפרעון בפועל.

(ג) פרע תאגיד בנקאי פקדון צמוד לשער החליפין, במלואו או בחלקו, לפני מועד פרעונו המקורי, וחלפה שנה אחת לפחות מיום ההפקדה, תחול חובת הנזילות שבסעיף קטן (א) על התקופה שמיום ההפקדה או מיום שמלאו לאחרונה ששה חדשים שלמים בממוצע, לפי הקצר, עד יום הפרקעון בפועל; נפרע הפקדון לפני שחלפה שנה מיום ההפקדה יחולו הוראות סעיף קטן (א).

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת סעיף 7

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 460

7. פרע תאגיד בנקאי יותר משליש של פקדון מהסוג האמור בסעיף 6(8), לפני תום חמש שנים מיום הפקדתו, פקדון כאמור בסעיף 6(8), כולו או חלקו, לפני תום שנה מיופ הפקדתו יהיה התאגיד חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד כל הפקדון למעט אותו חלק ממנו שלא נפרע, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפקדון כאמור, בשיעור ההפרד שבין שיעור הנזילות שחל על הפקדון לפני הפרעון ובין שיעור הנזילות שעל פי סעיף 6(1).

מיום 30.3.1995

הוראות (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5672 מיום 23.3.1995 עמ' 1313

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

7. פרע תאגיד בנקאי פקדון כאמור בסעיף 6(8), כולו או חלקו, לפני תום שנה מיופ הפקדתו יהיה התאגיד חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד כל הפקדון, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפקדון כאמור, בשיעור ההפרד שבין שיעור הנזילות שחל על הפקדון לפני הפרעון ובין שיעור הנזילות שעל פי סעיף 6(1).

הוראות תשנ"ב-1991

7א.     (בוטל).

מיום 4.5.1978

הוראות (מס' 6) תשל"ה-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1271

הוספת סעיף 7א

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

7א. רכש מוסד בנקאי תאגיד בנקאי תעודת פקדון סחירה שהוציא לפני מועד פרעונה הקצוב, יהיה חייב להחזיק נכסים נזילים כאילו לא רכש אותה, עד למועד פרעונה הקצוב או למועד מכירתה החוזרת, לפי המוקדם שביניהם.

מיום 6.8.1987

הוראות תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5058 מיום 7.10.1987 עמ' 31

ביטול סעיף 7א

הנוסח הקודם:

רכישת תעודת פקדון סחירה

7א. רכש תאגיד בנקאי תעודת פקדון סחירה שהוציא לפני מועד פרעונה הקצוב, יהיה חייב להחזיק נכסים נזילים כאילו לא רכש אותה, עד למועד פרעונה הקצוב או למועד מכירתה החוזרת, לפי המוקדם שביניהם.

מיום 3.8.1989

הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5207 מיום 3.8.1989 עמ' 1188

הוספת סעיף 7א

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

ביטול סעיף 7א

הנוסח הקודם:

הפחתה מחובת הנזילות לפקדון צמוד למט"ח

7א. (א) תאגיד בנקאי החייב להחזיק נכסים נזילים על פי הוראות סעיף 6(6ב), רשאי להפחית מחובת הנזילות האמורה אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב שהוא מחזיק, ובלבד שההפחתה בשל אגרות החוב לא תעלה על עשרה אחוזים מהפקדון החייב נזילות.

(ב) החזיק תאגיד בנקאי כנכס נזיל פקדון צמוד למטבע חוץ בשיעור העולה על חמישים אחוזים מהפקדון החייב בנזזילות על פי הוראות סעיף 6(6ב), יהא התאגיד הבנקאי רשאי להפחית אגרות חוב כאמור בסעיף קטן (א), רק בשיעור שבין הפקדון הצמוד בבנק ישראל לבין ששים אחוזים מסכום הפקדון החייב בנזילות.

הוראות (מס' 5) תשמ"ט-1989

8.       (בוטל).

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

(א) המוסד בנקאי רשאי להפחית מסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 6 את סכום ההלוואות שנתן באישור המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין סעיף זה, וזמן פרעונן המאושר טרם הגיע.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

(א) המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי רשאי להפחית מסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 6 את סכום ההלוואות שנתן באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין סעיף זה, וזמן פרעונן המאושר טרם הגיע.

מיום 31.8.1989

הוראות (מס' 5) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1335

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

אשראי מכוון

8. (א) התאגיד הבנקאי רשאי להפחית מסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 6 את סכום ההלוואות שנתן באישור נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין סעיף זה, וזמן פרעונן המאושר טרם הגיע.

(ב) הנגיד רשאי לקבוע בהודעה ברשומות, דרך כלל או לסוגי הלוואות, תקרה לסכום ההפחתות לפי סעיף זה.

הוראות (מס' 5) תשמ"ט-1989

9.       (בוטל).

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

9. על אף האמור בסעיף 4(1) חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בשיעור השווה לסכום שבו עולה היתרה של נכיון שטרות בבנק ישראל או הלוואות מבנק ישראל, במסגרת הקרנות לאשראי מכוון, על המותר לפי הוראות המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, וזאת נוסף על הנכסים הנזילים שהמוסד הבנקאי חייב כנגד פקדונות לפי סעיפים 6 עד 8.

מיום 31.8.1989

הוראות (מס' 5) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1335

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

נזילות על אשראי מבנק ישראל

9. על אף האמור בסעיף 4(1) חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בשיעור השווה לסכום שבו עולה היתרה של נכיון שטרות בבנק ישראל או הלוואות מבנק ישראל, במסגרת הקרנות לאשראי מכוון, על המותר לפי הוראות נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, וזאת נוסף על הנכסים הנזילים שהמוסד הבנקאי חייב כנגד פקדונות לפי סעיפים 6 עד 8.

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

9א.     (בוטל).

מיום 1.3.1973

הוראות (מס' 3) תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2974 מיום 22.2.1973 עמ' 844

הוספת סעיף 9א

מיום 12.11.1974

הוראות תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3251 מיום 12.11.1974 עמ' 272

9א. (א) בסעיף זה –

"פקדונות צמודים מאושרים" – פקדונות במטבע ישראלי צמודים למדד יוקר המחיה שקיבל מוסד בנקאי לפי תנאים שאישר המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, אם נתמלאו התנאים כדלהלן:

(1) המוסד הבנקאי אינו חייב להחזיק את סכום הפקדון או כל חלק ממנו, עם הפרשי הצמדה עליו, אלא לאחר תקופה קצובה של שנתיים לפחות;

(2) המוסד הבנקאי רשאי להחזיר את סכום הפקדון או כל חלק ממנו, ללא הפרשי הצמדה עליו, לפני תום תקופת הפקדון הקצובה רק בתום כל תקופה של ששה חדשים לאחר מועד הפקדתו;

(3) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד זכות לקבל הלוואה כנגד הפקדון;

(4) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת המוסד הבנקאי בלבד;

"איגרת חוב צמודות ומאושרות" – איגרות חוב מאושרות לפי סעיף 13(1) שהן צמודות למדד יוקר המחיה;

"הלוואות צמודות" – הלוואות נקובות במטבע ישראלי שהן צמודות למדד יוקר המחיה.

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים 6 עד 9, חייב המוסד הבנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-85% מסכום פקדונותיו הצמודים המאושרים, בניכוי אלה:

(1) השקעותיו באיגרות חוב צמודות ומאושרות שלא הובאו בחשבון לצורך הפחתת לפי סעיף 13(1);

(2) הלוואות צמודות שאישר המפקח נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לצורך זה, ובלבד שסכומן לא יעלה על 25% מסכום פקדונותיו הצמודים המאושרים.

מיום 30.6.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4507 מיום 30.6.1983 עמ' 1615

ביטול סעיף 9א

הנוסח הקודם:

נזילות על פקדונות צמודים

9א. (א) בסעיף זה –

"פקדונות צמודים מאושרים" – פקדונות במטבע ישראלי צמודים למדד יוקר המחיה שקיבל מוסד בנקאי לפי תנאים שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, אם נתמלאו התנאים כדלהלן:

(1) המוסד הבנקאי אינו חייב להחזיק את סכום הפקדון או כל חלק ממנו, עם הפרשי הצמדה עליו, אלא לאחר תקופה קצובה של שנתיים לפחות;

(2) המוסד הבנקאי רשאי להחזיר את סכום הפקדון או כל חלק ממנו, ללא הפרשי הצמדה עליו, לפני תום תקופת הפקדון הקצובה רק בתום כל תקופה של ששה חדשים לאחר מועד הפקדתו;

(3) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד זכות לקבל הלוואה כנגד הפקדון;

(4) המוסד הבנקאי לא הקנה למפקיד תעודה עוברת לסוחר על הפקדון או תעודת פקדון שהעברתה מותנית בהסכמת המוסד הבנקאי בלבד;

"איגרת חוב צמודות ומאושרות" – איגרות חוב מאושרות לפי סעיף 13(1) שהן צמודות למדד יוקר המחיה;

"הלוואות צמודות" – הלוואות נקובות במטבע ישראלי שהן צמודות למדד יוקר המחיה.

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים 6 עד 9, חייב המוסד הבנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-85% מסכום פקדונותיו הצמודים המאושרים, בניכוי אלה:

(1) השקעותיו באיגרות חוב צמודות ומאושרות שלא הובאו בחשבון לצורך הפחתת לפי סעיף 13(1);

(2) הלוואות צמודות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לצורך זה, ובלבד שסכומן לא יעלה על 25% מסכום פקדונותיו הצמודים המאושרים.

הוראות תשנ"ב-1991

9ב.     (בוטל).

מיום 14.10.1973 ור' סעיף 2 כפי שתוקן לענין תחולה

הוראות שעה תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3081 מיום 14.10.1973 עמ' 181

הוראות שעה (תיקון) תשל"ד-1973

ק"ת תשל"ד מס' 3107 מיום 27.12.1973 עמ' 466

הוספת סעיף 9ב

מיום 13.2.1975 (בכפוף להוראות שעה להלן)

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3290 מיום 9.2.1975 עמ' 847

החלפת סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

נזילות על נכיון משנה

9ב. על אף האמור בסעיף 4(1), חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בשיעור השווה לסכום נכיון השטרות בבנק ישראל בקשר עם רכישת מילווה מרצון לפי סעיף 14 לחוק מילווה מלחמה, תשל"ד-1973.

מיום 13.2.1975 עד יום 9.4.1975

הוראת שעה תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3290 מיום 9.2.1975 עמ' 847

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-5% 1% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 10.4.1975 עד יום 14.5.1975

הוראת שעה תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3290 מיום 9.2.1975 עמ' 847

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-5% 3% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2294

הוספת פסקה 9ב(א)(5)

מיום 4.5.1978

הוראות (מס' 6) תשל"ה-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3846 מיום 7.5.1978 עמ' 1272

הוספת פסקה 9ב(א)(6)

מיום 2.4.1981

הוראות תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4202 מיום 5.2.1981 עמ' 426

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-5% 3% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 18.11.1982

הוראות תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 241

9ב. (א) בסעיף זה-

"אשראי רגיל לציבור" – אשראי בכל צורה שנתן מוסד בנקאי במטבע ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר וקניית ניירות ערך בהסכמים למכר חוזר, אך למעט –

(1) אשראי שנתן המוסד הבנקאי בקרנות למימון היצוא, בקרנות למימון הון חוזר לתעשיה ולחקלאות, ובקרנות לאשראי מכוון אחרות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8;

(2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות כמשמעותם בסעיף 6(4);

(3) אשראי למדינה;

(4) אשראי אחר שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(5) הלוואות צמודות למדד יוקר המחיה שהובאו בחשבון לענין סעיף 9ג(2);

(6) הלוואה לחברה שבבעלותו המלאה של המוסד הבנקאי שעיסוקה היחיד הוא קנייה ומכירה של תעודות פקדון סחירות שהוציא המוסד הבנקאי.

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-3% 5% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 17.2.1982

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4463 מיום 17.2.1982 עמ' 861

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-5% 12% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

9ב. (א) בסעיף זה-

"אשראי רגיל לציבור" – אשראי בכל צורה שנתן מוסד בנקאי תאגיד בנקאי במטבע ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר וקניית ניירות ערך בהסכמים למכר חוזר, אך למעט –

(1) אשראי שנתן המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי בקרנות למימון היצוא, בקרנות למימון הון חוזר לתעשיה ולחקלאות, ובקרנות לאשראי מכוון אחרות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8;

(2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות כמשמעותם בסעיף 6(4);

(3) אשראי למדינה;

(4) אשראי אחר שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(5) (בוטל)

(6) הלוואה לחברה שבבעלותו המלאה של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי שעיסוקה היחיד הוא קנייה ומכירה של תעודות פקדון סחירות שהוציא המוסד הבנקאי.

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב מוסד בנקאי תאגיד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-12% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 13.3.1986

הוראות (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4913 מיום 13.3.1986 עמ' 632

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב תאגיד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל-12% 1% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

מיום 6.8.1987

הוראות תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5058 מיום 7.10.1987 עמ' 31

ביטול פסקה 9ב(א)(6)

הנוסח הקודם:

(6) הלוואה לחברה שבבעלותו המלאה של המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי שעיסוקה היחיד הוא קנייה ומכירה של תעודות פקדון סחירות שהוציא המוסד הבנקאי.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 55

(א) בסעיף זה-

"אשראי רגיל לציבור" – אשראי בכל צורה שנתן תאגיד בנקאי במטבע ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר, השאלת ניירות ערך על ידי התאגיד הבנקאי, כל עוד לא הוחזרו לו על ידי השואל, וקניית ניירות ערך בהסכמים למכר חוזר, אך למעט –

(1) אשראי שנתן התאגיד הבנקאי בקרנות למימון היצוא, בקרנות למימון הון חוזר לתעשיה ולחקלאות, ובקרנות לאשראי מכוון אחרות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8;

(2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות כמשמעותם בסעיף 6(4);

(3) אשראי למדינה;

(4) אשראי אחר שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(5) (בוטל)

(6) (בוטל)

מיום 21.12.1989

הוראות תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5235 מיום 21.12.1989 עמ' 168

הוספת סעיף קטן 9ב(ג)

מיום 26.4.1990

הוראות (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5264 מיום 26.4.1990 עמ' 586

(ב) נוסף על נזילות החובה של מוסד בנקאי לפי סעיפים אחרים של פרק זה, חייב תאגיד בנקאי להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה ל- 1% מסכום האשראי הרגיל שלו לציבור.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), יהא תאגיד בנקאי חייב להחזיק תאגיד בנקאי יחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום אשראי רגיל לציבור שהוא צמוד, כולו או חלקו, למדד המחירים לצרכן, למדד אחר או למחירו של כל דבר, למעט הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, שניתן לתקופה ממוצעת של פחות משנה אחת.

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1296

9ב. (א) בסעיף זה-

"אשראי רגיל לציבור" – אשראי בכל צורה שנתן תאגיד בנקאי במטבע ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר, השאלת ניירות ערך על ידי התאגיד הבנקאי, כל עוד לא הוחזרו לו על ידי השואל, וקניית ניירות ערך בהסכמים למכר חוזר, אך למעט –

(1) אשראי שנתן התאגיד הבנקאי בקרנות למימון היצוא, בקרנות למימון הון חוזר לתעשיה ולחקלאות, ובקרנות לאשראי מכוון אחרות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה, ואשראי מאושר אחר לפי סעיף 8;

(2) אשראי כנגד פקדונות למתן הלוואות כמשמעותם בסעיף 6(4);

(3) אשראי למדינה;

(4) אשראי אחר שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך לענין זה;

(5) (בוטל)

(6) (בוטל)

(ב) (בוטל)

(ג) תאגיד בנקאי יחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום אשראי רגיל לציבור שהוא צמוד, כולו או חלקו, למדד המחירים לצרכן, למדד אחר או למחירו של כל דבר, למעט הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, שניתן לתקופה ממוצעת של פחות משנה אחת; או שנפרע בפועל לפני תום אותה תקופה אלא אם כן התאגיד הבנקאי היה חייב לפרעו בשל הוראת דין או פרע אותו בשל זכותו לפרוע פרעון מוקדם מחמת חשש של ממש כי החייב ייכנס להליך לכינוס נכסים, פשיטת רגל, פירוק וכיוצא באלה.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

ביטול סעיף 9ב

הנוסח הקודם:

נזילות על אשראי

9ב. (א) בסעיף זה-

"אשראי רגיל לציבור" – אשראי בכל צורה שנתן תאגיד בנקאי במטבע ישראלי, לרבות נכיון שטרות, משיכות יתר, השאלת ניירות ערך על ידי התאגיד הבנקאי, כל עוד לא הוחזרו לו על ידי השואל, וקניית ניירות ערך בהסכמים למכר חוזר.

(ב) (בוטל)

(ג) תאגיד בנקאי יחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום אשראי רגיל לציבור שהוא צמוד, כולו או חלקו, למדד המחירים לצרכן, למדד אחר או למחירו של כל דבר, למעט הצמדה לשער החליפין של המטבע הישראלי, שניתן לתקופה ממוצעת של פחות משנה אחת; או שנפרע בפועל לפני תום אותה תקופה אלא אם כן התאגיד הבנקאי היה חייב לפרעו בשל הוראת דין או פרע אותו בשל זכותו לפרוע פרעון מוקדם מחמת חשש של ממש כי החייב ייכנס להליך לכינוס נכסים, פשיטת רגל, פירוק וכיוצא באלה.

הוראות תש"ן-1989

9ג.     (בוטל).

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2294

הוספת סעיף 9ג

מיום 1.4.1976

הוראות (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3502 מיום 30.3.1976 עמ' 1263

החלפת פסקה 9ג(2)

הנוסח הקודם:

(2) השקעותיו בניירות ערל אחרים שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומם לא יעלה על 85% מסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך.

מיום 2.12.1976

הוראות תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3613 מיום 3.11.1976 עמ' 310

החלפת פסקה 9ג(1)

הנוסח הקודם:

(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים למדד יוקר המחיה, נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב  או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה בפרק זמן קצוב ולא הובאו בחשבון לצורך ההפחתות לפי סעיפים 13(1) או 9א(ב)(1);

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שקיבל, בניכוי –

מיום 28.12.1989

הוראות תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5235 מיום 21.12.1989 עמ' 168

ביטול סעיף 9ג

הנוסח הקודם:

פקדונות צמודים לטווח ארוך

9ג. תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שקיבל, בניכוי –

(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים למדד יוקר המחיה, או במילוות המדינה שהם צמודים בחלקם למדד יוקר המחיה מסוגים שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה תוך פרק זמן קצוב;

(2) השקעותיו בניירות ערך שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של –

(א) סכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שהתקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים ונגיד בנק ישראל או מי שהסמיך אישרם לענין זה;

(ב) 85% מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.

סוגי נכסים נזילים הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989

10.    (א)  הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי להחזיקם לפי פרק זה יהיו –

(1)   פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל;

(2)   שטרי כסף ומעות במטבע ישראלי בידי תאגיד בנקאי במשרדיו בישראל;

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

(3)   (נמחקה).

הוראות תשנ"ב-1991

(ב)  (בוטל).

הוראות תשנ"ב-1991

(ג)   (בוטל).

מיום 22.4.1971

הוראות תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2687 מיום 22.4.1971 עמ' 860

החלפת פסקה 10(3)

הנוסח הקודם:

(3) שטרי אוצר שהוצאו לפי פקודת שטרי אוצר, תש"ט-1948, שהיו בבעלות של בנק ישראל, ובלבד שסכומם לא יעלה על 50% מסכום הנכסים שהנזילים שעל המוסד הבנקאי להחזיק לפי פרק זה.

מיום 7.2.1980

הוראות (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תשל"ט מס' 4089 מיום 8.2.1980 עמ' 987

מחיקת פסקה 10(3)

הנוסח הקודם:

(3) שטרי אוצר שהוצאו לפי פקודת שטרי אוצר, תש"ט-1948, שהם רשומים לזכות המוסד הבנקאי בספרי בנק ישראל, ובלבד שיופחת מסכום שטרי האוצר כאמור הסכום שבו הפקדון במטבע ישראלי של המוסד הבנקאי בבנק ישראל קטן מהסכום שהנגיד קבע לענין זה בהודעה ברשומות.

מיום 26.11.1987

הוראות (מס' 3) תשמ"ה-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5070 מיום 17.12.1987 עמ' 252

הוספת פסקה 10(3)

מיום 3.8.1989

הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5207 מיום 3.8.1989 עמ' 1189

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. "נכסים נזילים", לענין פרק זה – נכסים של המוסד הבנקאי כדלקמן:

(1) פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל;

(2) שטרי כסף ומעות במטבע ישראלי בידי המוסד הבנקאי בכל משרדיו בישראל;

(3) ניירות ערך ממילוות המדינה, מסוגים שאישר הנגדיד או מי שהסמיך לכך, בשיעורים ובתנאים שקבע.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

ביטול סעיפים קטנים 10(ב), 10(ג)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל, הצמוד לשער החליפין יחשב כנס נזיל רק לעניין פקדון כאמור בסעיף 6(6ב).

(ג) פקדון צמוד לשער החליפים המוחזק כנכס מזיל, כאמור בסעיף (ב), ייחשב כנכס נזיל רק עד שיעור שאינו עולה על ששים אחוזים מהפקדון החייב בנזילות לפי סעיף 6(6ב) להוראות.

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 460

מחיקת פסקה 10(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) ניירות ערך ממילווה המדינה, מסוגים שאישר הנגיד או מי שהוא הסמיך לכך, בשיעורים ובתנאים שקבע.

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

פרק שני1: (בוטל)

מיום 13.2.1975

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3290 מיום 9.2.1975 עמ' 847

ביטול פרק שני1

לנוסח פרק שני1 לפני ביטולו

הוראות תשל"ח-1977

פרק שלישי: חסכונות

מיום 16.6.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

החלפת הפרק השלישי

לנוסח הפרק השלישי לפני החלפתו

שיעור נזילות הוראות תשל"ח-1977 הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985 הוראות תשמ"ז-1987 הוראות תשמ"ט-1988 הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989 הוראות (מס' 3) תש"ן-1990 הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

11.  תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 16.6.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

הוספת סעיף 11

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

11. מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ-75% מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 11.6.1987

הוראות תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 991

11. תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ-75% 65% מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 55

11. תאגיד בנקאי ותאגיד בנקאי מיוחד שהנגיד או מי שהסמיך לכך, קבע לענין זה חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ- 65% מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 3.8.1989

הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5207 מיום 3.8.1989 עמ' 1189

11. תאגיד בנקאי ותאגיד בנקאי מיוחד שהנגיד או מי שהסמיך לכך, קבע לענין זה חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ-65% 30% מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1296

11. תאגיד בנקאי ותאגיד בנקאי מיוחד שהנגיד או מי שהסמיך לכך, קבע לענין זה חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מ-30% שלא יפחת מחמישה אחוזים מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

11. תאגיד בנקאי ותאגיד בנקאי מיוחד שהנגיד או מי שהסמיך לכך, קבע לענין זה חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונותיו במטבע ישראלי במסגרת תכניות חסכון בשיעור שלא יפחת מחמישה אחוזים מסכום הפקדונות; הנגיד, לאחר התייעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, יקבע בהודעה ברשומות את שיעורי הנזילות שיחולו על כל תכנית ותכנית.

הפחתה מחובת נזילות הוראות תשל"ח-1977 הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985 הוראות שמ"ט-1988 הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

12.  (א)  הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התיעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי תאגיד בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים אלה:

(1)   ניירות ערך;

(2)   פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;

(3)   פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר;

(4)   הלוואות.

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985 הוראות תשמ"ט-1988 הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

          (ב)  בקביעה לפי סעיף-קטן (א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים כבר-הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות התאגיד הבנקאי בנכסים אלה.

מיום 16.6.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

הוספת סעיף 12

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

12. (א) הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התיעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי מוסד בנקאי תאגיד בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים אלה:

(1) ניירות ערך;

(2) פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;

(3) פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר;

(4) הלוואות.

(ב) בקביעה לפי סעיף-קטן (א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים כבר-הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי בנכסים אלה.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 56

12. (א) הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התיעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי תאגיד בנקאי או תאגיד בנקאי מיוחד יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים אלה:

(1) ניירות ערך;

(2) פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;

(3) פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר;

(4) הלוואות.

(ב) בקביעה לפי סעיף-קטן (א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים כבר-הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות התאגיד הבנקאי או התאגיד הבנקאי המיוחד בנכסים אלה.

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

12. (א) הנגיד או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאחר התיעצות עם שר האוצר או מי שהסמיך לכך, כי תאגיד בנקאי או תאגיד בנקאי מיוחד יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על תכנית חסכון מסויימת את סכום השקעותיו בנכסים אלה:

(1) ניירות ערך;

(2) פקדונות בבנק ישראל שאינם בגדר נכסים נזילים;

(3) פקדונות אצל החשב הכללי, משרד האוצר;

(4) הלוואות.

(ב) בקביעה לפי סעיף-קטן (א) רשאי הנגיד או מי שהסמיך לכך לקבוע את הרכב הנכסים האמורים, את התנאים לפיהם יוכר נכס מסויים כבר-הפחתה ואת הדרך לחישוב השקעות התאגיד הבנקאי או התאגיד הבנקאי המיוחד בנכסים אלה.

העברה לפרק השני הוראות תשל"ח-1977 הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985 הוראות תשמ"ט-1988 הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

13.  תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר הפחתתו כאמור בסעיף 12.

מיום 16.6.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

הוספת סעיף 13

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

13. מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר הפחתתו כאמור בסעיף 12.

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 56

13. תאגיד בנקאי או תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר הפחתתו כאמור בסעיף 12.

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

13. תאגיד בנקאי או תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים לפי סעיף 6(5) בסכום השווה לסכום הנכסים הנזילים שעליו להחזיק לפי סעיף 11, לאחר הפחתתו כאמור בסעיף 12.

תחולת הוראות הפרק השלישי הוראות תשנ"ב-1991

13א.  הוראות פרק זה יחולו על תכניות חסכון שתחילת תקופות החסכון בהן קדמה ליום ז' בטבת תשנ"ב (31 בדצמבר 1992).

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

הוספת סעיף 13א

הוראות תשל"ח-1977

14.  (בוטל).

מיום 16.6.1977

הוראות תשל"ח-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3767 מיום 7.10.1977 עמ' 71

ביטול סעיף 14

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975 הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

פרק שלישי 1: נזילות חובה של תאגידים בנקאיים מיוחדים

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2294

הוספת פרק שלישי1

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

פרק שלישי 1: נזילות חובה של מוסדות בנקאיים מיוחדים תאגידים בנקאיים מיוחדים

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

14א.  (בוטל).

מיום 17.7.1975

הוראות (מס' 3) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3370 מיום 17.7.1975 עמ' 2294

הוספת סעיף 14א

מיום 1.4.1976

הוראות (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3502 מיום 30.3.1976 עמ' 1264

החלפת פסקה 14א(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) השקעותיו בניירות ערך אחרים שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומם לא יעלה על 85% מסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך.

מיום 4.11.1976

הוראות תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3613 מיום 3.11.1976 עמ' 311

החלפת פסקה 14א(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים למדד יוקר המחיה ונסחרים בבורסה לניירות ערך לתל-אביב, או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה בפרק זמן קצוב;

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

14א. (א) מוסד בנקאי מיוחד תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שקיבל, בניכוי –

(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים למדד יוקר המחיה, או במילוות המדינה שהם צמודים בחלקם למדד יוקר המחיה מסוגים שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה תוך פרק זמן קצוב;

(2) השקעותיו בניירות ערך אחרים שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של –

(א) סכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שהתקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים והנגיד או מי שהסמיך אישרם לענין זה;

(ב) 85% מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.

(ב) לענין סעיף זה, "נכסים נזילים" – פקדונותיו של המוסד הבנקאי המיוחד התאגיד הבנקאי המיוחד במטבע ישראלי בבנק ישראל.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 463

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

14א. (א) תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים בסכום השווה לסכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שקיבל, בניכוי –

(1) השקעותיו במילוות המדינה שהם צמודים למדד יוקר המחיה, או במילוות המדינה שהם צמודים בחלקם למדד יוקר המחיה מסוגים שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, ובלבד שהם נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב או שהמדינה התחייבה לגרום לרישומם בבורסה תוך פרק זמן קצוב;

(2) השקעותיו בניירות ערך אחרים שהם צמודים למדד יוקר המחיה או הלוואות צמודות כאמור, ובלבד שסכומן לא יעלה על סך הכל של –

(א) סכום הפקדונות הצמודים לטווח ארוך שהתקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא לפחות חמש שנים והנגיד או מי שהסמיך אישרם לענין זה;

(ב) 85% מסכום הפקדונות הצמודים האחרים לטווח ארוך.

(ב) לענין סעיף זה, "נכסים נזילים" – פקדונותיו של התאגיד הבנקאי המיוחד במטבע ישראלי בבנק ישראל.

מיום 31.12.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת פסקה 14א(א)

מיום 31.12.1992

הוראות תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 728

החלפת פסקה 14א(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) פקדון מבסוגים המנויים בפסקאות (1) עד (3) שהוא הפקדון לטווח ארוך 0

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

ביטול סעיף 14א

הנוסח הקודם:

נזילות חובה של מוסדות בנקאיים מיוחדים

14א. (א) תאגיד בנקאי מיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע ישראלי שקיבל, בשיעורים כדלקמן:

סוג הפקדון השיעור (%)

(1) פקדון צמוד לממד המחירים לצרכן 15

(2) פקדון במסגרת תכנית חסכון הצמוד למדד המחירים לצרכן 15

(3) התחייבויות הנובעות מאגרות חוב או משטרי חוב שהוציא 15

(4) פקדון לטווח ארוך 0

(ב) הנכסים הנזילים שעל תאגיד בנקאי מיוחד להחזיק לפי סעיף זה יהיו:

(1) פקדון במטבע ישראלי בבנק ישראל;

(2) ניירות ערך ממילווה המדינה מסוגים שאישר הנגיד או מי שהוא הסמיכו לכך, בשיעורים ובתנאים שקבע.

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

14ב.  (בוטל).

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת סעיף 14ב

מיום 31.12.1992

הוראות תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 728

14ב. פרע תאגיד בנקאי מיוחד יותר משליש של פקדון מהסוג האמור בסעיף 14א(א)(4), לפני תום חמש שנים ממועד הפקדתו, יהיה התאגיד הבנקאי המיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים, מאלה המנויים בסעיף 14א(ב), כנגד כל הפקדון למעט אותו חלק ממנו שלא נפרע, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפרעון כאמור, בשיעור האמור בסעיף 14א(א) בפסקאות (1) עד (3), לפי סוג הפקדון בשיעור 15%. התאגיד הבנקאי המיוחד יהיה רשאי להפחית מנזילות החובה האמורה את סכום הנכסים הנזילים לפי סעיף 14א(ב) שהחזיק במשך התקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפרעון כאמור, העודף על סכום נזילות החובה שלו באותה תקופה.

מיום 31.3.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5587 מיום 21.3.1994 עמ' 729

ביטול סעיף 14ב

הנוסח הקודם:

שבירת פקדון לטווח ארוך

14ב. פרע תאגיד בנקאי מיוחד יותר משליש של פקדון מהסוג האמור בסעיף 14א(א)(4), לפני תום חמש שנים ממועד הפקדתו, יהיה התאגיד הבנקאי המיוחד חייב להחזיק נכסים נזילים, מאלה המנויים בסעיף 14א(ב), כנגד כל הפקדון למעט אותו חלק ממנו שלא נפרע, למשך תקופה השווה לתקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפרעון כאמור, בשיעור 15%. התאגיד הבנקאי המיוחד יהיה רשאי להפחית מנזילות החובה האמורה את סכום הנכסים הנזילים לפי סעיף 14א(ב) שהחזיק במשך התקופה שעברה ממועד ההפקדה ועד מועד הפרעון כאמור, העודף על סכום נזילות החובה שלו באותה תקופה.

הוראות (מס' 2) תשל"ח-1977

פרק רביעי: פקדונות במטבע חוץ

מיום 3.11.1977

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3775 מיום 30.10.1977 עמ' 182

החלפת הפרק הרביעי

לנוסח הפרק לפני החלפתו

הגדרות הוראות תשנ"ב-1991

15.  (א)  בפרק זה –

הוראות (מס' 4) תשנ"ד-1994

          "פקדון תושב" - (נמחקה);

          "פקדון לא תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון מבנק מחוץ לישראל ופקדונות שטרם מויינו בידי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי;

הוראות (מס' 3) תשנ"ד-1994

          "פקדון מיוחד (נמ"ב)" - פקדון מיוחד במטבע חוץ של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, בו מופקדת חובת ההשקעה האמורה בסעיף 18;

          "בנק מחוץ לישראל" - לרבות סניף של תאגיד בנקאי מחוץ לישראל.

          (ב)  משמעותו של כל מונח אחר בפרק זה תהיה כמשמעותו בהיתר הכללי.

מיום 3.11.1977

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3775 מיום 30.10.1977 עמ' 182

הוספת סעיף 15

מיום 21.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3923 מיום 21.12.1978 עמ' 331

החלפת הגדרות "הוראות מטבע חוץ", "פקדון תושב", "פקדון תושב (פיצויים)", "פקדון לא תושב"

הנוסח הקודם:

"הוראות מטבע חוץ" – הוראות מאת שר האוצר והמפקח על מטבע חוץ המבססות על סמכויות לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941;

"פקדון תושב" – כמשמעותו בהוראות מטבע חוץ;

"פקדון תושב (פצויים)" – חשבונות פמ"ז העברה (תמ"מ) וחשבונות נקובים במטבע חוץ (פז"ק פצויים) כמשמעותם בהוראות מטבע חוץ;

"פקדון לא-תושב" – כמשמעותו בהוראות מטבע חוץ בתוספץ פקדונות שטרם מוינו על-ידי המוסד הבנקאי לפי הוראות מטבע חוץ;

מיום 1.4.1979

הוראות (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3966 מיום 1.4.1979 עמ' 946

מחיקת הגדרות "תושב ישראל", "תושב חוץ", "הלוואות במטבע חוץ לתושב ישראל"

הנוסח הקודם:

"תושב ישראל" – כל אלה:

(1) יחיד תושב ישראל;

(2) תאגדי שהתאגד או שנרשם בישראל, למעט מוסד בנקאי, בנק ישראל והמדינה;

(3) תאגיד שלא התאגד או שלא נרשם בישראל, למעט בנק, אשר בשליטת תושב ישראל או מוסד בנקאי;

"תושב חוץ" – אדם שאינו תושב ישראל, למעט בנק מחוץ לישראל;

"הלוואה במטבע חוץ לתושב ישראל" – לרבות הלוואה בליקות אם המדינה בטיחה לשלם למוסד הבנקאי הפרשי שער עליה.

מיום 17.2.1982

הוראות (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4463 מיום 17.2.1982 עמ' 861

הוספת הגדרת "פקדון מיוחד (פמ"ב)"

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

"פקדון לא-תושב" – כמשמעותו בהיתר הכללי, בתוספת פקדונות שטרם מויינו על ידי המוסד הבנקאי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי.

"בנק מחוץ לישראל" – לרבות סניף של מוסד בנקאי תאגיד בנקאי מחוץ לישראל;

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1296

הוספת הגדרת "פקדון תושב (פמ"ח)

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 464

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. בפרק זה –

"ההיתר הכללי" – היתר פיקוח על המטבע, תשל"ח-1978;

"פקדון תושב" – כמשמעותו בהיתר הכללי, למעט פקדון תושב (הלוואות);

"פקדון תושב (הלוואות)" – פקדון שהופקד בהתאם לסעיף 5(א)(6)(א) להיתר הכללי;

"פקדון תושב (פיצויים)" – פקדון שהופקד בהתאם לסעיף 6 להיתר הכללי;

"פקדון תושב (פמ"ח)" – פקדון שהופקד בהתאם לסעיף 37ב להיתר הכללי;

"פקדון לא-תושב" – כמשמעותו בהיתר הכללי, בתוספת פקדונות שטרם מויינו על ידי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי.

"פקדון מיוחד ((פמ"ב)" – פקדון מיוחד של בנק לזמן קצר.

"מטבע חוץ הניתן להשקעה" – ההפרש שבין סכום הפקדונות במטבע חוץ שסעיף 16 חל עליהם לבין סכום נזילות החובה על פקדונות אלה;

"בנק מחוץ לישראל" – לרבות סניף של תאגיד בנקאי מחוץ לישראל;

מיום 28.4.1994

הוראות (מס' 3) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5592 מיום 13.4.1994 עמ' 814

(א) בפרק זה –

"פקדון תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון תושב (מעבר) ופקדון תושב (זמני) כמשמעותם שם;

"פקדון לא תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון מבנק מחוץ לישראל ופקדונות שטרם מויינו בידי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי;

"פקדון מיוחד (פמ"ב)" – פקדון מיוחד של תאגיד בנקאי בבנק ישראל;

"פקדון מיוחד (נמ"ב)" - פקדון מיוחד במטבע חוץ של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, בו מופקדת חובת ההשקעה האמורה בסעיף 18;

"בנק מחוץ לישראל" - לרבות סניף של תאגיד בנקאי מחוץ לישראל.

מיום 1.9.1994

הוראות (מס' 4) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1300

(א) בפרק זה –

"פקדון תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון תושב (מעבר) ופקדון תושב (זמני) כמשמעותם שם;

"פקדון לא תושב" - כמשמעותו בהיתר הכללי, וכן פקדון מבנק מחוץ לישראל ופקדונות שטרם מויינו בידי התאגיד הבנקאי לפי ההיתר הכללי;

"פקדון מיוחד (נמ"ב)" - פקדון מיוחד במטבע חוץ של תאגיד בנקאי בבנק ישראל, בו מופקדת חובת ההשקעה האמורה בסעיף 18;

"בנק מחוץ לישראל" - לרבות סניף של תאגיד בנקאי מחוץ לישראל.

נזילות חובה על פקדונות במטבע חוץ הוראות (מס'2) תשנ"ה-1994

16.  תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ במשרדיו בישראל, בשיעורים כדלהלן:

                                סוג הפקדון                                                                    השיעור באחוזים

(1)  פקדון לא תושב –

(א)   לזמן קצוב של שבוע או יותר                                                                                     3

(ב)   אחר                                                                                     6

הוראות תשנ"ח-1997

(2)  (נמחקה)

הוראות תשנ"ח-1997

(2א) (נמחקה)

הוראות תשנ"ח-1997 ת"ט תשנ"ח-1998

(3)  פקדון תושב (פמ"ח) (פיצויים) –

(א)   לזמן קצוב של שבוע או יותר                                                                                     3

(ב)   אחר                                                                                     6

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד –

(א)   לזמן קצוב של שבוע או יותר                                                                                     3

(ב)   אחר                                                                                     6

(3ב) פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד –

(א)   לזמן קצוב של שבוע או יותר                                                                                     3

(ב)   אחר                                                                                     6

(3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור –

(א)   לזמן קצוב של שבוע או יותר                                                                                     3

(ב)   אחר                                                                                     6

הוראות תשנ"ח-1997

(3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (1) ו-(3) עד (3ג) שהוא פקדון לטווח ארוך        0

הוראות תשנ"ח-1997

(3ה) (נמחקה)

(4)  פקדון למתן הלוואות שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, למעט סכום שהלווה כנגדו בהתאם לתנאי הפיקדון המאושרים וטרם סולק        100

(5)  פקדון של המדינה שמקורו במטבע חוץ שהתקבל בערבותה של ממשלת ארצות הברית של אמריקה, לזמן קצוב של שנה או יותר        0

(6)  פקדון שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה        100.

מיום 3.11.1977

הוראות (מס' 2) תשל"ה-1977

ק"ת תשל"ח מס' 3775 מיום 30.10.1977 עמ' 182

הוספת סעיף 16

מיום 30.3.1978

הוראות (מס' 5) תשל"ה-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3836 מיום 12.4.1978 עמ' 1071

(4) פקדון למתן הלוואות -

(א) של תושב חוץ של מפקיד לא-תושב או של מוסד בנקאי או של בנק מחוץ לישראל, שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר -  10%

(ב) של תושב ישראל, שאישר נגדי בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר  90%

(ג) של בנק ישראל או של המדינה, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון 100%

מיום 21.12.1978

הוראות תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3923 מיום 21.12.1978 עמ' 331

הוספת פסקה 16(5)

מיום 1.4.1979

הוראות (מס' 3) תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3966 מיום 1.4.1979 עמ' 946

(4) פקדון למתן הלוואות -

(א) של מפקיד לא-תושב מפקיד בפקדון לא-תושב או של מוסד בנקאי או של בנק מחוץ לישראל, שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר -  10%

(ב) של תושב ישראל מפקיד בפקדון תושב, שאישר נגדי בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר  90%

(ג) של בנק ישראל או של המדינה, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון 100%

מיום 18.11.1982

הוראות תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4428 מיום 16.11.1982 עמ' 241

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר  80%

(ב) אחרים 90% 95%

מיום 30.6.1983

הוראות (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4507 מיום 30.6.1983 עמ' 1615

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר 80%  87%

(ב) אחרים  95%

(3) פקדון תושב (פיצויים) 100% 95%

מיום 7.11.1983

הוראות תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4554 מיום 7.11.1983 עמ' 405

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר 87% 93%

(ב) אחרים 95% 100%

מיום 8.12.1983

הוראות תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4554 מיום 7.11.1983 עמ' 405

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר 93% 96%

(ב) אחרים   100%

מיום 12.1.1984

הוראות תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4554 מיום 7.11.1983 עמ' 405

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר 96% 100%

(ב) אחרים   100%

(3) פקדון תושב (פיצויים) 95% 100%

מיום 10.2.1985

הוראות תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4760 מיום 10.2.1985 עמ' 674

החלפת פסקה 16(2)

הנוסח הקודם:

(2) פקדון תושב -

(א) לזמן קצוב של שלושה חדשים או יותר   100%

(ב) אחרים   100%

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

מוסד בנקאי תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ במשרדיו בישראל, בשיעורים כדלהלן:

מיום 30.6.1988

הוראות (מס' 5) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 941

החלפת פסקה 16(1)

הנוסח הקודם:

(1) פקדון לא תושב 10%

מיום 3.8.1989

הוראות (מס' 4) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5207 מיום 3.8.1989 עמ' 1189

החלפת פסקה 16(1)

הנוסח הקודם:

(1) (א) פקדון לא תושב רגיל שלגביו אין קביעה אחרת בהוראות אלה 10%

(ב) פקדון לא תושב לזמן קצוב של שנה ויותר, שהופקד אחרי ט"ז בתמוז התשמ"ח (1 ביולי 1988) 7.5%

מיום 27.9.1990

הוראות (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5295 מיום 18.9.1990 עמ' 1296

הוספת פסקה 16(3א)

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 464

סוג הפקדון השיעור

(1) (א) פקדון לא תושב רגיל שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה 15%

(ב) פקדון לא תושב לזמן קצוב שאינו כלול בפסקה (3ג) להלן לתקופה –

(1) שלא תפחת משבוע אך תפחת משנה 10%

(2) שלא תפחת משנה אך תפחת משנתיים וחצי 7.5%

(3) שלא תפחת משנתיים וחצי אך תפחת מחמש שנים 5%

(4) של חמש שנים או יותר 2.5%

(2) פקדון תושב –

(א) שהופקד לפני י"ט בשבט התשמ"ה (10 בפברואר) (להלן – היום הקובע), לזמן קצוב של 3 חדשים או יותר 100%

(ב) שהופקד החל ביום הקובע, לזמן קצוב של שנה או יותר 100%

(ג) אחרים 100%

(2) פקדון תושב –

(א) לזמן קצוב של שנה או יותר 100%

(ב) אחר 100%

(3) פקדון תושב (פיצויים) 100%

(3) פקדון תושב (פיצויים) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 90%

(ב) אחר 90%

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ב) פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד-

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור לזמן שאינו קצוב, או שהופקד לזמן קצוב לאחר כ"א בכסלו התשנ"ב (28 בנובמבר 1991) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(4) פקדון למתן הלוואות -

(א) של מפקיד בפקדון לא-תושב או של תאגיד בנקאי או של בנק מחוץ לישראל, שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר - 10% 100%

(ב) של מפקיד בפקדון תושב, שאישר נגדי בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר 90% 100%

(ג) של בנק ישראל או של המדינה, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון 100%

(5) פקדון תושב (הלוואות) 100%

מיום 1.10.1992

הוראות (מס' 3) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5473 מיום 24.9.1992 עמ' 1562

הוספת פסקה 16(3ד)

מיום 1.9.1994

הוראות (מס' 4) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5619 מיום 23.8.1994 עמ' 1300

(2) פקדון תושב –

(א) לזמן קצוב של שנה או יותר 100%

(ב) אחר 100%

(2א) פקדון תושב (זמני) 100%

(3) פקדון תושב (פיצויים) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 90%

(ב) אחר 90%

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ב) פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד-

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור לזמן שאינו קצוב, או שהופקד לזמן קצוב לאחר כ"א בכסלו התשנ"ב (28 בנובמבר 1991) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (3א) עד (3ג) שהוא פקדון לטווח ארוך 0%

(3ה) פקדון תושב (פמ"ח)(מעבר) 8%

מיום 1.9.1994

הוראות תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 16

הוספת פסקה 16(5), 16(6)

מיום 29.12.1994

הוראות (מס' 2) תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5647 מיום 29.12.1994 עמ' 460

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

16. תאגיד בנקאי חייב להחזיק נכסים נזילים כנגד פקדונות במטבע חוץ במשרדיו בישראל, בשיעורים כדלהלן:

סוג הפקדון השיעור

(1) (א) פקדון לא תושב רגיל שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה 15%

(ב) פקדון לא תושב לזמן קצוב שאינו כלול בפסקה (3ג) להלן לתקופה –

(1) שלא תפחת משבוע אך תפחת משנה 10%

(2) שלא תפחת משנה אך תפחת משנתיים וחצי 7.5%

(3) שלא תפחת משנתיים וחצי אך תפחת מחמש שנים 5%

(4) של חמש שנים או יותר 2.5%

(2) פקדון תושב –

(א) לזמן קצוב של שנה או יותר 100%

(ב) אחר 100%

(2א) פקדון תושב (זמני) 100%

(3) פקדון תושב (פיצויים) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 90%

(ב) אחר 90%

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ב) פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד-

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור לזמן שאינו קצוב, או שהופקד לזמן קצוב לאחר כ"א בכסלו התשנ"ב (28 בנובמבר 1991) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 4%

(ב) אחר 8%

(3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (3א) עד (3ג) שהוא פקדון לטווח ארוך 0%

(3ה) פקדון תושב (פמ"ח)(מעבר) 8%

(4) פקדון למתן הלוואות -

(א) של מפקיד בפקדון לא-תושב, שאישר נגיד בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר -   100%

(ב) של מפקיד בפקדון תושב, שאישר נגדי בנק ישראל או מי שהסמיך לכך, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון המאושר   100%

(ג) של המדינה, לאחר נכוי סכום ההלוואות הנגדיות שניתנו בהתאם לתנאי הפקדון 100%

(5) פקדון של המדינה שמקורו במטבע חוץ שהתקבל בערבותה של ממשלת ארצות הברית של אמריקה –

(א) לזמן קצוב של שלוש שנים או יותר 4%

(ב) מהסוג המנוי בפסקת משנה (א), שהוא פקדון לטווח ארוך 0%

(6) פקדון שאין לגביו קביעה אחרת בהוראות אלה 100%

מיום 1.1.1998

הוראות תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 209

ת"ט תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5874 מיום 15.1.1998 עמ' 326

(2) פקדון תושב 85

(2א) פקדון תושב (זמני) 100

(3) פקדון תושב (פיצויים) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 43.5

(ב) אחר 43.5

(3) פקדון תושב (פמ"ח) (פיצויים) –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר 3

(ב) אחר 6

(3א) פקדון תושב (פמ"ח) של תאגיד –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר  3

(ב) אחר  6

(3ב) פקדון תושב (פמ"ח) של יחיד –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר  3

(ב) אחר  6

(3ג) פקדון לא תושב של בעל פטור –

(א) לזמן קצוב של שבוע או יותר  3

(ב) אחר  6

(3ד) פקדון מהסוגים המנויים בפסקאות (1) ו-(3א) עד (3ג) ו-(3) עד (3ג) שהוא פקדון לטווח ארוך 0

(3ה) פקדון תושב (פמ"ח) (מעבר) 6

הוראות תשנ"ב-1991

16א.  (בוטל).

מיום 29.4.1984

הוראות (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4623 מיום 29.4.1984 עמ' 1405

הוספת סעיף 16א

מיום 29.8.1985

הוראות (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4853 מיום 29.8.1985 עמ' 1877

16א. הנגיד, לאחר התייעצות עם הועדה, רשאי לקבוע כי מוסד בנקאי תאגיד בנקאי רשאי להפחית מחובת הנזילות על פקדונות תושב לזמן קצוב במטבע חוץ את פקדונותיו אצל החשב הכללי במשרד האוצר, לתקופה, בתנאים ובסכום המרבי שקבע הנגיד.

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 465

ביטול סעיף 16א

הנוסח הקודם:

הפחתה מחובת הנזילות

16א. הנגיד, לאחר התייעצות עם הועדה, רשאי לקבוע כי תאגיד בנקאי רשאי להפחית מחובת הנזילות על פקדונות תושב לזמן קצוב במטבע חוץ את פקדונותיו אצל החשב הכללי במשרד האוצר, לתקופה, בתנאים ובסכום המרבי שקבע הנגיד.

הוראות תשנ"ב-1991

16ב.  (בוטל).

מיום 30.7.1984

הוראות (מס' 4) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4680 מיום 3.8.1984 עמ' 2160

הוספת סעיף 16ב

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 465

ביטול סעיף 16ב

הנוסח הקודם:

הפחתת נזילות על פקדון לא תושב

16ב. הנגיד רשאי לקבוע, לאחר התייעצות עם שר האוצר, כי תאגיד בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על פקדון לא תושב את סכום ההשקעות מסוג שאישר הנגיד ובתנאים שקבע.

הוראות תשנ"ח-1997

16ג.   (בוטל).

מיום 29.9.1988

הוראות תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5137 מיום 25.9.1988 עמ' 56

הוספת סעיף 16ג

מיום 28.11.1991

הוראות תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5400 מיום 28.11.1991 עמ' 465

החלפת סעיף 16ג

הנוסח הקודם:

הפחתת נזילות על פקדון תושב (פיצויים)

16ג. הנגיד או מי שהסמיך לכך, רשאי לקבוע כי תאגיד בנקאי יהיה רשאי להפחית מחובת הנזילות על פקדון תושב (פיצויים) את סכום ההלוואות במטבע חוץ שנתן לתושבי ישראל, בתנאים ובסכום המרבי שקבע, ובלבד שסכומן הכולל לא יעלה על 10% מיתרת הפקדונות האמורים.

מיום 1.1.1998

הוראות תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 209