נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל"ט-1979

 

 

בריאות – בריאות העם – מוסדות רפואיים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ניהול בנק זרע

סעיף 2

2

Go

הזרעה מלאכותית

סעיף 3

 


 תקנות בריאות העם (בנק זרע), תשל"ט-1979*

תק' תש"ע-2010

          בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 8 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 22.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 881

בתוקף הסמכות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 8 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה[1];

          "בית חולים" – בית חולים הרשום בהתאם לסעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות בית חולים ממשלתי;

          "ניהול בנק זרע" – לרבות פתיחתו של בנק זרע או קיומו.

ניהול בנק זרע תק' תשמ"ט-1989

2.    לא ינהל אדם בנק זרע ולא יעסוק בו אלא אם הכיר המנהל באותו בנק זרע, ובהתאם לתנאי ההכרה (להלן – בנק הזרע); המנהל לא יכיר בבנק זרע אלא אם הוא מנוהל בבית חולים וכחלק ממנו.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 298

2. לא ינהל אדם בנק זרע ולא יעסוק בו אלא אם הכיר המנהל באותו בנק זרע, ובהתאם לתנאי ההכרה (להלן - בנק הזרע); המנהל לא יכיר בבנק זרע אלא אם הוא מנוהל בבית חולים וכחלק ממנו.

הזרעה מלאכותית תק' תשמ"ט-1989

3.    הזרעה מלאכותית מתורם לא תבוצע אלא בבית חולים שיש בו בנק זרע ומזרע שהתקבל מבנק הזרע.

מיום 1.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 298

הוספת תקנה 3

 

 

כ"ג בסיון תשל"ט (18 ביוני 1979)                                    אליעזר שוסטק

                                                                                                             שר הבריאות

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ט מס' 3996 מיום 28.6.1979 עמ' 1448.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 298 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 881 – תק' תש"ע-2010.

[1] המנהל הסמיך את מנהל תחום רישוי מוסדות במשרד הבריאות: י"פ תשפ"ב מס' 10009 מיום 23.11.2021 עמ' 1585.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות