נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב-1992

בריאות – בריאות העם – מים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור אספקת מים

סעיף 2

2

Go

חובת התקנת מזח

סעיף 3

2

Go

סייג

סעיף 4

2

Go

התקנה בידי ספק מים

סעיף 5

2

Go

בדיקות

סעיף 6

2

Go

דיווח

סעיף 7

2

Go

תקופת הסמכה

סעיף 8

3

Go

רשיון עסק

סעיף 9

3

Go

תחילה

סעיף 10

3

Go

תוספת


 תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 52ב(א)(4) ו-62ב(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בעל עסק" – מי שבידו רשיון עסק לפי החוק או מי שמנהל עסק;

           "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

           "מז"ח" – מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתיה, מדגם שאישר המנהל לאחר התייעצות בנציב המים;

           "מפקח" – כהגדרתו בפקודה;

           "מתקין מוסמך" – אדם שהמנהל הסמיכו להתקין מזחי"ם ולבדקם;

           "נציב המים" – מי שמונה לפי סעיף 138 לחוק המים, תשי"ט-1959;

           "ספק מים" – כל המספק מים לאחר;

תק' תש"ס-2000

           "עסק" – כל אחד מאלה:

(1)   עסק טעון רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים, מן המפורטים בתוספת;

(2)   מעבדה;

(3)   משק חקלאי שהשקיה בו נעשית במערכת שבה מיתקן המיועד להחדרת חומרים לתוך מערכת המים או שנעשה בו דילול במים של חומרי הדברה;

(4)   לול או רפת;

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 466

החלפת הגדרת "עסק"

הנוסח הקודם:

"עסק" – עסק טעון רישוי כמשמעותו בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל"ג-1973 (להלן – צו רישוי עסקים), מן המפורטות בתוספת, ומשק חקלאי שבו נעשית השקיה במערכת שבה מותקן מיתקן המיועד להחדרת חמרים לתוך מערכת המים;

תק' תש"ס-2000

           "צו רישוי עסקים" – צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה-1995;

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 467

הוספת הגדרת "צו רישוי עסקים"

           "ראש מערכת מים" – קטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מספק מים.

איסור אספקת מים

2.    ספק מים לא יספק מים לעסק ובעל עסק לא ישתמש במים בעסקו אלא אם כן הוא מקיים את הוראות תקנות אלה.

חובת התקנת מז"ח

3.    (א)  בעל עסק יתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק באמצעות מתקין מוסמך.

           (ב)  בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת.

תק' תש"ס-2000

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי המנהל –

(1)   לאשר התקנת מז"ח שלא בראש מערכת המים, בתנאים שיתנה בנסיבות הענין;

(2)   להורות לסוגי עסק מסוימים על התקנת מז"ח במקום שלא בראש מערכת המים.

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 467

הוספת תקנת משנה 3(ג)

סייג

4.    המנהל רשאי לפטור בעל עסק מחובת התקנת מז"ח אם שוכנע כי לא קיימת סכנה למי השתיה מזרימה חוזרת של המים מהעסק, או כי נעשה בעסק שימוש במכשיר הגנה אחר המתאים בנסיבות הענין.

התקנה בידי ספק מים

5.    (א)  לא התקין בעל עסק מז"ח כאמור בתקנה 3, רשאי ספק מים בעצמו או על ידי אחר מטעמו, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכפוף לאמור בתקנה 6(א).

           (ב)  התקין או תיקן ספק מים מז"ח כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הוא לגבות מבעל העסק את עלות המז"ח והוצאות ההתקנה.

בדיקות

6.    (א)  התקנת מז"ח ובדיקתו יהיו בידי מתקין מוסמך בלבד.

           (ב)  בעל עסק ידאג לעריכת בדיקה של המז"ח בידי מתקין מוסמך פעם בשנה לפחות.

           (ג)   בעל עסק ינהל פנקס בדיקות (להלן – הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן, ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.

           (ד)  בעל העסק יחזיק את הפנקס בעסק.

           (ה)  ראה ספק מים שמז"ח לא נבדק בהתאם לתקנות אלה, רשאי הוא לערוך את הבדיקה בעצמו או בידי אחר מטעמו בכפוף להוראות תקנה 6(א) ולגבות את הוצאות הבדיקה מבעל העסק.

           (ו)   ספק מים או מי שהוא הסמיכו לכך, או מפקח, רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לכל חצרי עסק שבהם מותקן מז"ח לפי תקנות אלה או שחובה להתקינו בהם ולבדוק אם הותקן מז"ח ואת תקינותו, וכן לעיין בפנקס.

דיווח תק' תש"ס-2000

7.    מתקין מוסמך ידווח למנהל ולספק המים על המז"חים שהתקין ובדק; הדיווח ייעשה לאחר כל התקנה או בדיקה, או באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, לענין ששת החודשים שקדמו ליום הגשת הדיווח.

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 467

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

7. מתקין מוסמך ימציא למנהל ולספק המים, באחד בינואר ובאחד ביולי של כל שנה, רשימה של המזחי"ם שהתקין ובדק בששת החדשים שקדמו ליום הגשת הרשימה.

תקופת הסמכה תק' תשס"ז-2007

8.    (א)  תוקף הסמכה של מתקין מוסמך לחמש שנים, ורשאי המנהל לדרוש שהמתקין המוסמך ישתתף בהשתלמות בתקופה זו.

           (ב)  השתתפות בהשתלמות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה תנאי מוקדם לחידוש ההסמכה, ורשאי המנהל לבטל את ההסמכה של מתקין מוסמך שלא השתתף בהשתלמות כנדרש.

מיום 20.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 866

(א) תוקף הסמכה של מתקין מוסמך לשלוש שנים לחמש שנים, ורשאי המנהל לדרוש שהמתקין המוסמך ישתתף בהשתלמות בתקופה זו.

רשיון עסק תק' תש"ס-2000

9.    בעת הגשת בקשה לרשיון עסק או חידושו, לפי הענין, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות אלה.

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 467

9. בעת חידוש רשיון עסק בעת הגשת בקשה לרשיון עסק או חידושו, לפי הענין, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות אלה.

תחילה

10.   תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

תק' תש"ס-2000

תוספת

(תקנה 1)

מספר העסק בצו

רישוי עסקים                                שם העסק

1.2                    חומרים ותכשירים קוסמטיים, תמרוקים –

א.     ייצורם

1.3                    חומרים ותכשירים רפואיים, לרבות חומרי גלם וציוד רפואי –

א.     ייצורם

1.5                    א.     מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות שמקורן בבני אדם; בדיקות בלא הרס

ב.     מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

1.6                    מעבדה רפואית – מעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם

1.8                    חדר מתים, למעט בבית חולים

2.1                    גפ"ם –

א.     מילוי מכלים ומכליות

ב.     אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989

ג.     מכירתו, חלוקתו

2.2                    דלק לסוגיו –

א.     תחנת דלק

ב.     בית זיקוק

ד.     אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), תשל"ז-1976

ה.     מסופי דלק

ו.      מקום אחר למכירתו

2.3                    פחם לסוגיו

א.     הכנתו, עיבודו

ב.     אחסנתו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל

2.4                    תחנת כוח

3.1                    בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

3.2                    בעלי חיים, לרבות ימיים –

א.     גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

ג.     חניטתם

ד.     הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית

ה.     מתן שירותי חיטוי

3.3                    הדברה –

ב.     הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

ג.     ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע

3.4                    חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי –

א.     ייצורם

3.6                    פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם –

ב.     עיבודם

3.7                    תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי –

א.     ייצורם

4.5                    חלב גלמי

א.     תחנת איסוף

4.6                    מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

א.     הכנתו, ייצורו, עיבודו

5.1                    אשפה ופסולת –

א.     תחנת מעבר לאיסוף

ב.     איסופה, הובלתה, מיונה

ג.     עיבודה, ניצולה

ד.     אתר לסילוקה

ה.     אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים

5.3                    שפכים –

א.     אחסונם

ב.     עיבודם, טיהורם

ג.     הובלתם

6.4                    מכבסה, צביעת טכסטיל, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים

7.2                    גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

7.4                    מים - נופש

א.     בריכת שחיה

ב.     פארק מים, מגלשות מים

ג.     ג'אקוזי

ד.     מקווה

8.6                    כלי רכב

ג.     רחיצתו

8.9                    מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי –

א.     מכונאות כללית

ג.     פחחות וצביעה

ד.     תיקון תקרים

ו.      טיפול אחר ברכב

10.2                  אבנים, מחצבים, מינרלים

א.     מחצבה או מכרה

ב.     גריסתם, עיבודם

10.3                  בית דפוס

10.6                  דשנים –

א.     ייצורם

ב.     אחסונם

10.7                  חומרי גלם לבניה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם –

א.     הכנתם, ייצורם, עיבודם

10.8                  חומרי חיטוי או ניקוי

א.     ייצורם, אריזתם

10.9                  חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו

10.10                 חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים –

א.     ייצורם, עיבודם

10.11                 חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, תשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור –

א.     ייצורם

10.14                 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת –

א.     ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים

10.15                 סיד –

א.     שריפתו

ב.     כיבויו

10.16                 עץ –

א.     עיבודו

ב.     ייצור מוצריו, צביעתם, ציפוים

10.17                 פוך, נוצות –

א.     ניקוים, עיבודם

ב.     ייצור מוצריהם.

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 467

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

(תקנה 1)

שם העסק                                מספר העסק בצו רישוי עסקים

1. טיהור או סילוק של מי פסולת או מי שופכין              68

2. ייצור או עיבוד של חמרים כימיים וכן דילול              42, 54, 57(א), 59(א), 60,86,     

כימיקלים או מילוי מיכלים בכימיקלים  87, 90א, 109(א), 140, 141, 153

3. ייצור, ניקוי, עיבוד או ציפוי מתכות                           81, 93, 136, 143

4. ייצור או החסנה של דלקים או שמנים  160, 161, 162(א) ו-163(ב)

5. ייצור גומי או פלסטיק                                               48(א), 91(א), 137א, 158(א)

6. מילוי חומצה במצברים למכוניות                              143א                                  

7. ייצור לבידים                                                            97

8. רחיצת מכוניות                                                         117

9. עיבוד או פיתוח חמרי צילום                                     144א

10. כביסה במכבסה או ניקוי יבש וכן צביעה או

אשפרה של טקסטיל  52, 66א

11. בורסקאות                                                                97

י"ז בניסן תשנ"ב (20 באפריל 1992)                                    אהוד אולמרט

                                                                                                                    שר הבריאות* פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5440 מיום 5.5.1992 עמ' 1030.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6030 מיום 18.4.2000 עמ' 466 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 866 – תק' תשס"ז-2007.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות