נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמ"א-1981

בריאות – בריאות הציבור (מזון) – דגים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

החסנה, הובלה ומכירה של דגים קפואים

Go

2

סעיף 2א

סימון דג ארוז מראש

Go

2

סעיף 2ב

איכות מים

Go

2

סעיף 3

אחסון, הובלה ומכירה של דגים מצוננים או מלוחים

Go

2

סעיף 3א

יבוא דגים קפואים

Go

2

סעיף 4

הסדרת מכירה, הוצאה והעברה

Go

3

סעיף 4א

שיטות בדיקה

Go

3

סעיף 5

הכנסת דגים לתחום רשות מקומית

Go

3

סעיף 6

איסור מכירת דגים בבדיקה

Go

3

סעיף 7

העברת דגים

Go

3

סעיף 8

העברת דגים, השמדתם או פסילתם

Go

3

סעיף 9

ביצוע השמדה או פסילה

Go

3

סעיף 10

אגרת בדיקה

Go

3

סעיף 11

בדיקות מעבדה

Go

3

סעיף 12

סמכויות של רופא וטרינרי ממשלתי

Go

3

סעיף 13

הוראות המנהל הכללי

Go

3

סעיף 14

רשות כניסה

Go

3

סעיף 15

מניעת הפרעה

Go

3

סעיף 16

ביטול

Go

4

סעיף 17

תחילה

Go

4

תוספת ראשונה

Go

4

תוספת שניה

Go

4

תוספת שלישית

Go

5


תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמ"א-1981*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "רופא וטרינרי" – רופא וטרינרי ממשלתי או רופא וטרינרי מקומי;

          "רופא וטרינרי ממשלתי" – רופא וטרינרי של משרד הבריאות או רופא וטרינרי שהמנהל הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;

          "רופא וטרינרי מקומי" – רופא וטרינרי של רשות מקומית;

          "רשות מקומית" – עיריה או מועצה מקומית או איגוד ערים;

          "מחסן קירור" – כמשמעותו בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל"ב-1972;

          "בעל דגים" – לרבות מי שדגים נמצאים ברשותו או בפיקוחו;

          "דגים" – בעלי חיים החיים במים לרבות פירות ים ואשר בשרם או כל חלק אחר מגופם משמש למאכל אדם, בין שהם חיים ובין שאינם חיים, והם טריים, קפואים, מלוחים או מיובשים;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

"דגים" – בעלי חיים החיים במים לרבות פירות ים ואשר בשרם או כל חלק אחר מגופם משמש למאכל אדם, בין שהם חיים ובין שאינם חיים, והם טריים, קפואים, מלוחים או מיובשים;

          "ייצור" – כל פעולה להכנת מזון מדגים או שדגים נכללים בהרכב המזון, לרבות אריזתו ולמעט מזון כאמור שהוכן בידי אדם לצרכי עצמו ובני ביתו בלבד;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

"ייצור" – כל פעולה להכנת מזון מדגים או שדגים נכללים בהרכב המזון, למעט לרבות אריזתו ולמעט מזון כאמור שהוכן בידי אדם לצרכי עצמו ובני ביתו בלבד;

          "יצרן" – אדם המבצע פעולות ייצור;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

הוספת הגדרת "יצרן"

          "מעבדה מוכרת" – מעבדה שהמנהל אישר אותה לענין תקנות אלה;

          "דגים מצוננים" – דגים שהטמפרטורה של בשרם בין º1- צלזיוס לבין º5- צלזיוס;

          "דגים קפואים" – לרבות דגים מצוננים שהוקפאו;

          "דגים חיים" – דגים חיים השטים במים;

          "מען" – שם הישוב, שם הרחוב ומספר הבית;

          "דג קפוא ארוז מראש" – דג קפוא שלם, עם או בלי ראש, או נתח דג כאמור, שנארז בידי יצרן טרם שיווקו;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

הוספת הגדרת "דג קפוא ארוז מראש"

          "זיגוג" (glazing) – ציפוי דג בקרח;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

הוספת הגדרת "זיגוג"

          "משקל כולל" – משקל הדג, ללא אריזה, לפני הפשרת הקרח;

מיום 29.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 614

הוספת הגדרת "משקל כולל"

          "משקל נקי" – משקל הדג, ללא אריזה, לאחר הפשרת הקרח;

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

הוספת הגדרת "משקל נקי"

          "שיווק" – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772

הוספת הגדרת "שיווק"

החסנה, הובלה ומכירה של דגים קפואים

2.    (א)  לא יחסין אדם, לא יוביל, לא יחזיק ולא ימכור דגים קפואים אלא אם הטמפרטורה של בשרם אינה עולה על 18 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.

          (ב)  לא יוביל אדם ולא ימכור דגים קפואים שהופשרו או שהטמפרטורה של בשרם עלתה על 15 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, ולא יעבירם ממקומם.

          (ג)   הופשרו דגים קפואים או עלתה הטמפרטורה של בשרם על 15 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, יודיע בעל הדגים על כך, מיד, לרופא וטרינרי מקומי.

          (ד)  הוראות תקנה 5(ג), (ד) ו-(ה) הנוגעות לרופא המקבל יחולו על הרופא הוטרינרי המקומי שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (ג).

סימון דג ארוז מראש

2א.     (א)  לא ייצר אדם דג קפוא ארוז מראש, לא ייבאו ולא ישווקו אלא אם כן אריזתו מסומנת במשקל הנקי, ובמשקל הכולל.

          (ב)  המשקל הנקי יסומן במלים "משקל נקי...", בציון יחידת המשקל, הכל באותיות שגודלן 6 מ"מ לפחות, ליד שם הדג או מיד מתחתיו, בצורה בולטת לעין וניתנת לקריאה בנקל.

          (ג)   האריזה תסומן, ליד שם הדג, באותיות ברורות שגודלן זהה לאותיות המסמנות את שם הדג, במלים אלה "מכיל %... דג", בציון אחוז הדג מתוך המשקל הכולל.

          (ד)  המשקל הנקי של דג קפוא יהיה 80% לפחות מהמשקל הכולל.

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 773

הוספת תקנה 2א

מיום 29.8.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 614

2א. (א) לא ייצר אדם דג קפוא ארוז מראש, לא ייבאו ולא ישווקו אלא אם כן אריזתו מסומנת במשקל הנקי, ובמשקל הכולל.

(ב) המשקל הנקי יסומן במלים "משקל נקי...", בציון יחידת המשקל, הכל באותיות שגודלן 6 מ"מ לפחות, ליד שם הדג או מיד מתחתיו, בצורה בולטת לעין וניתנת לקריאה בנקל.

(ג) האריזה תסומן, ליד שם הדג, באותיות ברורות שגודלן זהה לאותיות המסמנות את שם הדג, במלים אלה "מכיל %... דג", בציון אחוז הדג מתוך המשקל הכולל.

(ד) המשקל הנקי של דג קפוא יהיה 80% לפחות מהמשקל הכולל.

איכות מים

2ב.     מים המשמשים לזיגוג דג יהיו באיכות מי שתיה לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), תשל"ד-1974.

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 773

הוספת תקנה 22

אחסון, הובלה ומכירה של דגים מצוננים או מלוחים

3.    (א)  לא יחסין אדם, לא יוביל, לא יחזיק ולא ימכור דגים מצוננים אלא אם הם מכוסים בפתיתי קרח או קפואים.

          (ב)  לא יוביל אדם ולא ימכור דגים מצוננים או מלוחים שהטמפרטורה של בשרם עלתה על º5 צלזיוס ולא יעבירם ממקומם.

          (ג)   עלתה הטמפרטורה של דגים מצוננים או מלוחים על º5 צלזיוס יודיע בעל הדגים על כך, מיד, לרופא וטרינרי מקומי.

          (ד)  הוראות תקנה 5(ג), (ד) ו-(ה) הנוגעות לרופא המקבל יחולו על הרופא הוטרינרי המקומי שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (ג).

יבוא דגים קפואים

3א.     לא ייבא אדם דגים קפואים אלא אם כן בבדיקות הדגים כמפורט להלן, שערך רופא וטרינר ממשלתי, התקבלו תוצאות אלה:

(1)  בבדיקה אורגנולפטית נמצא כי הדגים בעלי מרקם, טעם וריח אופייניים להם ולא מורגש בהם טעם או ריח זר, מקולקל, מעופש או כל טעם או ריח לוואי;

(2)  בבדיקת תכולת חנקן הבסיסי הנדיף (TVBN), למעט לגבי פירות ים, נמצאו לא יותר מ-40 מ"ג חנקן חופשי ב-100 גרם, ב-85% לפחות מהדגימה שנלקחה לבדיקה.

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 773

הוספת תקנה 3א

הסדרת מכירה, הוצאה והעברה

4.    (א)  לא ימכור אדם דגים בתחום רשות מקומית, בין שמקורם באותה רשות מקומית ובין שהגיעו מרשות מקומית אחרת, לא יוציא דגים מתחום רשות מקומית או מנמל דיג ישראלי ולא יעביר דגים מבית קירור אחד לבית קירור אחר, אלא אם קויימו תנאים אלה:

(1)   הדגים נבדקו בידי רופא וטרינרי מקומי של אותה רשות מקומית שבה נמצאים הדגים, והוא מצאם ראויים למאכל אדם והוציא לגביהם תעודת משלוח;

(2)   בידיו תעודת משלוח חתומה ביד רופא וטרינרי מקומי, לפי הנוסח המובא בתוספת הראשונה.

          (ב)  החליט הרופא הוטרינרי המקומי כי הדגים אינם ראויים למאכל אדם, ישלח הודעה בטופס לפי התוספת השניה, ויבצע החלטתו.

שיטות בדיקה

4א.     (א)  משקלו הנקי של דג קפוא ייקבע לפי שיטה המפורטת בתוספת השלישית.

          (ב)  בדיקה ודיגום לענין תקנה 3א(2) יבוצעו בהתאם לשיטה המפורטת בסעיף 303 לתקן ישראלי ת"י 841 מאדר ב' תשל"ג (מרס 1973) – שימורי דגים; קרפיון במתכונת מסורתית (גפילטע פיש).

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 773

הוספת תקנה 4א

הכנסת דגים לתחום רשות מקומית

5.    (א)  הכניס אדם דגים לתחום רשות מקומית, יודיע על כך לרופא הוטרינרי המקומי של הרשות שלתחומה הוכנסו הדגים (להלן – הרופא המקבל), לא יאוחר מ-12 שעות מעת הכנסת הדגים.

          (ב)  ההודעה תכלול פרטים אלה:

(1)   שמו ומענו של בעל הדגים;

(2)   סוגי הדגים וכמותם;

(3)   המען המדויק שממנו הגיעו הדגים;

(4)   מספר תעודת המשלוח של הדגים;

(5)   מען המקום שבו מוחסנים או מוחזקים הדגים.

          (ג)   לא יוציא אדם את הדגים ממקומם ולא ימכרם ולא יעשה כל פעולה בהם עד לאחר בדיקתם בידי הרופא המקבל וקבלת אישור ממנו כי הדגים ראויים למאכל אדם.

          (ד)  החליט הרופא המקבל לפסול את הדגים למאכל אדם, יודיע על החלטתו בכתב לבעל הדגים תוך 24 שעות מעת סיום בדיקת הדגים; ההודעה תנוסח לפי התוספת השניה ותפורט בה הסיבה לפסילת הדגים.

          (ה)  החליט הרופא המקבל כי הדגים ראויים למאכל אדם, יודיע על כך מיד לבעל הדגים.

איסור מכירת דגים בבדיקה

6.    לא ימכור אדם דגים כל עוד נמשכת הבדיקה לגביהם.

העברת דגים

7.    רשאי רופא וטרינרי לדרוש העברת דגים הנמצאים בבדיקה כולם או מקצתם ממקום הימצאם למקום אחר לשם בדיקה נוספת.

העברת דגים, השמדתם או פסילתם

8.    בדיקת דגים, העברתם כאמור בתקנה 7, השמדתם או כל טיפול אחר בהם שנקבע באישור הפסילה תיעשה בידי בעלם ועל חשבונו.

ביצוע השמדה או פסילה

9.    בתום השמדת הדגים או הטיפול האחר בהם עקב פסילתם למאכל אדם, יערוך הרופא הוטרינרי פרוטוקול שיכלול תאריך ושעה, צורת השמדת הדגים או הטיפול האחר בהם עקב פסילתם למאכל אדם, פרטיהם האישיים של האנשים הנוכחים, וסוגי הדגים וכמותם, ויחתום על הפרוטוקול.

אגרת בדיקה

10.  (א)  הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה כמפורט בסעיף 16 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, תשמ"ט-1989.

          (ב)  נגבתה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), לא תגבה רשות מקומית אחרת אגרת בדיקה נוספת.

          (ג)   אגרה בעד בדיקת דגים מיובאים תשולם לפני הוצאתם מהנמל לקופת מרכז השלטון המקומי.

מיום 21.8.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4384 מיום 22.7.1982 עמ' 1364

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 0.1 0.2 שקל לכל קילוגרם.

מיום 8.12.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4564 מיום 8.12.1983 עמ' 594

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 0.2 0.5 שקל לכל קילוגרם.

מיום 10.2.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4760 מיום 10.2.1985 עמ' 673

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 0.5 2.5 שקל לכל קילוגרם.

מיום 1.4.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4800 מיום 5.5.1985 עמ' 1224

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 2.5 3 שקלים לכל קילוגרם.

מיום 1.12.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4877 מיום 1.12.1985 עמ' 224

ת"ט תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4887 מיום 26.12.1985 עמ' 324

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 3 שקלים לכל קילוגרם 5 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 15.1.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 402

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 5 9 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 19.5.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5033 מיום 19.5.1987 עמ' 959

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 9 10 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 15.11.1987

הודעה תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 166

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 10 11 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 15.4.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5101 מיום 15.4.1988 עמ' 728

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 11 12 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 25.11.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5148 מיום 25.11.1988 עמ' 183

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 12 אגורות לכל 10 קילוגרם 19 אגורות לכל 10 קילוגרם.

מיום 4.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5181 מיום 4.5.1989 עמ' 718

(א) הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינרי מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 19 אגורות לכל 10 קילוגרם כמפורט בסעיף 16 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, תשמ"ט-1989.

10א.  (בוטלה).

מיום 10.2.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4760 מיום 10.2.1985 עמ' 673

הוספת תקנה 10א

מיום 4.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5181 מיום 4.5.1989 עמ' 718

ביטול תקנה 10א

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

10א. (א) סכום האגרה הנקוב בתקנה 10(א) ישתנה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחיריםלצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדשי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ג) סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל השלם הקרוב.

(ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנה 10(א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

בדיקות מעבדה

11.  בדיקות מעבדה של דגים ייערכו במעבדה מוכרת בלבד.

סמכויות של רופא וטרינרי ממשלתי

12.  לא נבדקו דגים כאמור בתקנות אלה תוך 48 שעות מעת הודעת בעל הדגים, רשאי רופא וטרינרי ממשלתי לבדקם כמפורט בתקנות אלה.

הוראות המנהל הכללי

13.  המנהל, לאחר התייעצות עם ארגון הרופאים הוטרינריים ברשויות המקומיות, רשאי לתת הוראות בכתב לרופאים וטרינריים בדבר אופן הבדיקה של דגים, צורת ההשמדה או הפסילה של דגים שאינם ראויים למאכל אדם ודיווח על בדיקות דגים.

רשות כניסה

14.  רופא וטרינרי רשאי להיכנס לכל מקום שבו מחזיקים דגים המיועדים, לדעתו, למכירה או לייצור כדי לבדוק אם בוצעו הוראות תקנות אלה.

מניעת הפרעה

15.  לא יפריע אדם לרופא וטרינרי ולא ימנע בעדו מלהיכנס לכל מקום בתוקף סמכותו לפי תקנה 14 ולמלא את תפקידו בהתאם לתקנות אלה.

ביטול

16.  תקנות בריאות העם (בדיקת דגים), תשי"ג-1952 – בטלות.

תחילה

17.  תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 4)

תעודת משלוח

שם הרשות המקומית                                                                           תאריך      

                                                                                                                שעה      

תעודת משלוח של  מס'      

שם בעל       

מענו      

משקל       

סוג        מספר האריזות       מקור      

המקום שממנו הובאו      

הערות      

 הגיעו ל-     

במכונית מס'       בטמפרטורה       ליעדם.

לציין שם האדם והמען המדוייק שבו יוחסנו       

חתימת מקבל  ________________

שמו המלא      

חתימת הרופא הוטרינרי מוציא התעודה _________________

שם הרופא הוטרינרי      

העתק: לרופא הוטרינרי ברשות המקומית שאליה מיועד המשלוח.

 

תוספת שניה

(תקנה 4)

אישור

הודעה לפי סעיף 8 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935

                                                                                                            תאריך:      

לכבוד מר      

מענו      

א.נ.מ.,

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(4) לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מודיע לך בזה כי החלטתי  את שימושם במאכל אדם של  בדרך הבאה:      

להלן פרטי

סוגם       כמותם      

מקומם       סימנים אחרים      

 להחלטתי :      

שם החותם:      

תפקיד:      

חתימה: ______________

 תוך 14 ימים מהתאריך הנקוב לעיל, בנוכחות:      

העתק: המחלקה הוטרינרית בבריאות הציבור, משרד הבריאות, ירושלים.

תוספת שלישית

(תקנה 4א(א))

מיום 10.10.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 774

הוספת התוספת השלישית

שיטה לקביעת משקל נקי של דגים קפואים

1.    דגים קפואים יינטלו מ-9 קרטונים שונים של אותו משלוח, במשקל כולל של שני קילוגרמים לערך.

2.    הדגים יישקלו במצב קפוא עם ציפוי הקרח; התוצאה תיקרא "משקל א'".

3.    הדגים יונחו על רשת מתחת למים פושרים זורמים עד שציפוי הקרח נפרד מעצמו מהדגים משני צדדיו מבלי להפשיר את הדגים.

4.    הדגים ינוגבו בעדינות במגבת נייר ובלי ללחוץ את הדגים.

5.    שוקלים את הדגים מיד; התוצאה תיקרא "משקל ב'".

6.    אחוז הקרח יחושב לפי הנוסחה הזאת:

                       משקל א' פחות משקל ב'

אחוז הקרח =                                        X 100

                                  משקל א'

7.    משקלו הנקי של הדג יחושב לפי הנוסחה הזאת:

                                       משקל א'  Xאחוז הקרח

משקל נקי = משקל א' פחות

                                                    100

כ"ז בסיון תשמ"א (29 ביוני 1981)                                                 ברוך מודן

                                                                                                         המנהל הכללי של משרד הבריאות

                   אני מאשר.

                                                        אליעזר שוסטק

                                                                          שר הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4254 מיום 23.7.1981 עמ' 1234.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4384 מיום 22.7.1982 עמ' 1364 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ד מס' 4564 מיום 8.12.1983 עמ' 594 – תק' תשמ"ד-1983.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4760 מיום 10.2.1985 עמ' 673 – תק' תשמ"ה-1985; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. מס' 4800 מיום 5.5.1985 עמ' 1224 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4877 מיום 1.12.1985 עמ' 224 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.12.1985 (ת"ט מס' 4887 מיום 26.12.1985 עמ' 324).

ק"ת תשמ"ז: מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 402 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 15.1.1987. מס' 5033 מיום 19.5.1987 עמ' 959 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5065 מיום 15.11.1987 עמ' 166 – הודעה תשמ"ח-1987. מס' 5101 מיום 15.4.1988 עמ' 728 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5148 מיום 25.11.1988 עמ' 183 – הודעה תשמ"ט-1988. מס' 5181 מיום 4.5.1989 עמ' 718 – תק' תשמ"ט-1989 בתקנה 3(טז) לתקנות אגרות בריאות, תשמ"ט-1989.

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 772 – תק' תשנ"ד-1994; תחילתן 6 חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 614 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן 6 חודשים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות