תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי), תשמ"ז-1987

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – שירותי דואר

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – דואר – רשות הדואר

תוכן ענינים

פרק א': כללי

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': השירות הבולאי

Go

2

סעיף 2

השירות הבולאי ותפקידיו

Go

2

סעיף 3

המנהל

Go

3

פרק ג': ההליכים לאישור בול והנפקתו

Go

3

סעיף 4

המלצות לנושאי הבולים

Go

3

סעיף 5

ועדת התכנון

Go

3

סעיף 6

אישור הממשלה

Go

3

סעיף 7

עיצוב תרשים הבול

Go

3

סעיף 8

אישור השר

Go

3

סעיף 9

ועדת השיפוט ותפקידיה

Go

3

סעיף 10

שם המדינה

Go

3

סעיף 11

שם המעצב ושנת ההופעה

Go

3

סעיף 12

ערך הבולים וכמותם

Go

3

סעיף 13

הדפסת בולים

Go

4

פרק ד': מנוי השירות הבולאי

Go

4

סעיף 14

בקשה

Go

4

סעיף 15

הספקת חומר בולאי

Go

4

סעיף 16

הוראה על שינוי הזמנות קבועות

Go

4

סעיף 17

תשלום בעד חומר בולאי

Go

4

סעיף 18

אחריות המנהל

Go

4

סעיף 19

ביטול הזמנה

Go

4

סעיף 20

בירורים

Go

4

סעיף 21

מכירה לשאינו מנוי

Go

4

פרק ה': חותמות דואר

Go

4

סעיף 22

עיצוב חותמות דואר וסוגיהן

Go

4

סעיף 23

חותמת הוכחה

Go

5

סעיף 24

חותמת מיוחדת וחותמת תעמולה

Go

5

פרק ו': שונות

Go

5

סעיף 26

תקופת המכירה לציבור

Go

5

סעיף 27

תקופת השימוש בבול

Go

5

סעיף 28

ניגוד עניינים

Go

5

תוספת

Go

6


תקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי), תשמ"ז-1987*

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), תשמ"ז-1987

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 51(ב) וסעיף 126(א) לחוק רשות הדואר, תשמ"ו-1986, (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': כללי

הגדרות

1.    "הטופס" – טופס הזמנה קבועה שקבע המנהל לחומר בולאי;

           "המנהל" – מנהל השירות הבולאי שמונה לפי תקנה 3(א);

           "ועדת שיפוט" – ועדה הממליצה בפני השר על התרשים המבטא בצורה הגראפית והרעיונית הטובה ביותר את הנושא לו מוקדש בול;

           "ועדת תכנון" – ועדה הממליצה בפני שר התקשורת על תכניות ההנפקה השנתיות;

           "חומר בולאי" – בולים או דברי בולים מסוגים בכמויות ובצירופים כמפורט בטופס;

           "חותמת דואר" – חותמת שהטבעתה משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר או לביטול בולים;

           "מעטפת יום ראשון" – מעטפה לציון היום הראשון להוצאת בול, כשמודבק עליה הבול החדש;

פרק ב': השירות הבולאי

השירות הבולאי ותפקידיו

2.    (א)  השירות הבולאי יפעל במסגרת החברה.

           (ב)  ואלה תפקידיו של השירות הבולאי:

(1)   להנפיק בעד המדינה בולים ודברי בולים;

(2)   לספק ליחידות החברה בולים ודברי בולים;

(3)   להנפיק חותמות דואר ולספקן ליחידות החברה;

(4)   לעודד את הבולאות בארץ ומחוצה לה ולשם כך לקיים, בין היתר, תערוכות בולים, לתמוך בהן ולהשתתף בתערוכות בולים בארץ ומחוצה לה;

(5)   לקיים שירותים לאספני הבולים בארץ ומחוצה לה;

(6)   לייצג את בולאות המדינה כלפי גופים העוסקים בבולאות בארץ ובחוץ לארץ.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(א) השירות הבולאי יפעל במסגרת הרשות החברה.

(ב) ואלה תפקידיו של השירות הבולאי:

(1) להנפיק בעד המדינה בולים ודברי בולים;

(2) לספק ליחידות הרשות החברה בולים ודברי בולים;

(3) להנפיק חותמות דואר ולספקן ליחידות הרשות החברה;

המנהל

3.    (א)  החברה, באישור השר, תמנה את מנהל השירות הבולאי.

           (ב)  המנהל ישמש כיועצו של השר לענין בולי ישראל והבולאות הלאומית והבין-לאומית.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(א) הרשות החברה, באישור השר, תמנה את מנהל השירות הבולאי.

פרק ג': ההליכים לאישור בול והנפקתו

המלצות לנושאי הבולים

4.    המנהל יביא בפני השר מדי שנה את המלצותיה של ועדת התכנון לנושאי הבולים שיונפקו בשנה פלונית.

ועדת התכנון

5.    (א)  ואלה חברי הועדה:

(1)   מנהל השירות הבולאי שיהיה היושב ראש;

(2)   נציג שר החינוך והתרבות;

(3)   נציג שר החוץ;

(4)   נציג מרכז ההסברה;

(5)   נציג התאחדות בולאי ישראל.

           (ב)  חברי ועדת התכנון ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.

אישור הממשלה

6.    (א)  השר, לאחר ששקל את המלצות ועדת התכנון, יעביר המלצותיו להחלטת הממשלה.

           (ב)  הממשלה תדון ותחליט על הנושאים שהביא לפניה השר.

עיצוב תרשים הבול

7.    (א)  המנהל יעצב את התרשים המתאים לדעתו להנפקת בול בנושא שהחליטה עליו הממשלה.

           (ב)  המנהל רשאי, אם מצא זאת לנכון, להטיל את העיצוב של תרשים הבול על אחר או על מעצב שייבחר לאחר תחרות בין מספר מעצבים הכלולים ברשימה שהכין המנהל בשיתוף עם אגודת המעצבים הגראפיים בישראל או עם ועדת השיפוט.

           (ג)   מתקנה זו ואילך, למעט פרק ד', "בול" – לרבות דברי בולים.

אישור השר

8.    עיצב המנהל או אחר תרשים לבול או המליצה ועדת השיפוט כאמור בתקנה 9, יביא המנהל את התרשים האמור לפני השר, ורשאי השר לאשר התרשים, להורות על שינויים בו או להורות על עיצוב מחדש של התרשים לפי תקנה 7.

ועדת השיפוט ותפקידיה

9.    (א)  השר ימנה ועדת שיפוט של שבעה שתמליץ לפניו, מבין התרשימים שיוגשו לה, על התרשים המבטא, לדעתה, את נושא הבול בצורה הטובה ביותר מבחינה מהותית וגראפית.

           (ב)  ואלה חברי ועדת השיפוט:

(1)   מנהל השירות הבולאי, שיהיה היושב-ראש;

(2)   הממונה על ייצור בולים בשירות הבולאי;

(3)   שני נציגים של אגודת המעצבים הגראפיים בישראל;

(4)   שני נציגים של המוסדות להשכלה גבוהה בארץ העוסקים באמנות פלסטית ותולדות האמנות;

(5)   נציג התאחדות בולאי ישראל.

           (ג)   חברי הועדה שאינם עובדי החברה, ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(ג) חברי הועדה שאינם עובדי הרשות החברה, ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם.

שם המדינה

10.   בול ישא את שם המדינה בעברית, באנגלית ובערבית.

שם המעצב ושנת ההופעה

11.   השר רשאי להתיר, בתנאים שיקבע, להדפיס על שולי הבול את שם מעצבו וכן את שנת הופעתו של הבול.

ערך הבולים וכמותם

12.   (א)  המנהל יקבע, בהתייעצות עם המנהל הכללי של החברה, את ערכו הנקוב של בול ואת הכמות שתודפס.

           (ב)  ערכו של בול יהיה נקוב בספרות; השר רשאי להורות כי בול פלוני יודפס ללא נקיבת ערכו ובלבד שבמקומו יודפס סימן שיציין את תכלית שימושו.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(א) המנהל יקבע, בהתייעצות עם מנהל הרשות המנהל הכללי של החברה, את ערכו הנקוב של בול ואת הכמות שתודפס.

הדפסת בולים

13.   (א)  הבולים יודפסו בידי מדפיס שיבחר המנהל, בהסכמת השר, ובלבד שהפיקוח המלא על עבודת ההדפסה יהיה בידי המנהל או בידי מי מטעמו מקרה עובדי החברה; בבחירת מדפיס כאמור, יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים של איכות עבודת ההדפסה, הבטחת אספקה סדירה של בולים וכן טובת הציבור.

           (ב)  המנהל יפנה לשר בכתב לצורך קבלת הסכמתו לבחירת מדפיס כאמור בתקנת משנה (א), לא יאוחר מ-60 ימים לפני המועד המתוכנן לביצוע ההתקשרות עם המדפיס, ויפרט בפנייתו את זהות המדפיס והנימוקים לבחירתו.

מיום 25.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

13. הבולים יודפסו בידי המדפיס הממשלתי; אולם רשאי המדפיס הממשלתי, בהסכמת המנהל, למסור עבודת הדפסה לאחר ובלבד שהפיקוח המלא יהיה בידי המדפיס הממשלתי.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

הדפסת בולים

13. הבולים יודפסו בידי המדפיס הממשלתי; אולם רשאי המנהל, בהסכמת השר, למסור את הדפסת הבולים למדפיס אחר, ובלבד שהפיקוח המלא על ביצוע עבודת ההדפסה יהיה בידי המנהל או בידי מי מטעמו.

פרק ד': מנוי השירות הבולאי

בקשה

14.   (א)  המבקש להיות מנוי על חומר בולאי יגיש למנהל הזמנה בדרך שיקבע לכך המנהל.

           (ב)  המבקש ייחשב כמנוי השירות הבולאי מיום שאישר המנהל את קבלת הזמנתו.

מיום 25.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898

(א) המבקש להיות מנוי על חומר בולאי יגיש למנהל הזמנה בטופס וידביק עליו בול כדמי הרשמה בשיעור שנקבע בתקנות בדרך שיקבע לכך המנהל.

הספקת חומר בולאי

15.   (א)  בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב) ישלח המנהל למנוי חומר בולאי כמפורט בהזמנתו, כל עוד לא הודיע המנוי למנהל על שינוי בפרטי הזמנתו או על ביטולה.

           (ב)  אין המנהל חייב לספק את החומר הבולאי המוזמן בידי המנוי בשלמותו ביום הופעתו או בסמוך ליום הופעתו.

           (ג)   הזמנה של מנוי ימלא המנהל לראשונה בהופעה השוטפת רק אם הגיעה לידיו ארבעים ימים לפחות לפני הופעה זו; שינה המנוי הזמנתו, ימלאה המנהל לראשונה בעת ההופעה שלאחר ההופעה השוטפת.

הוראה על שינוי הזמנות קבועות

16.   (א)  על אף האמור בהזמנה, רשאי המנהל, מעת לעת, להורות על שינוי בסוגים, צירופים ובכמויות מזעריות של חומר בולאי שתכיל הזמנה קבועה.

           (ב)  שינוי כאמור בתקנת משנה (א) יכול שייעשה על ידי שינוי בפרטי ההזמנה וכן על ידי הודעה למנויים.

מיום 25.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898

16. (א) על אף האמור בטופס בהזמנה, רשאי המנהל, מעת לעת, להורות על שינוי בסוגים, צירופים ובכמויות מזעריות של חומר בולאי שתכיל הזמנה קבועה.

(ב) שינוי כאמור בתקנת משנה (א) יכול שייעשה על ידי שינוי הטופס בפרטי ההזמנה וכן על ידי הודעה למנויים.

תשלום בעד חומר בולאי

17.   מנוי ישלם את התמורה בעד חומר בולאי שהזמין, בדרך ובתוך המועד שצויינו בהודעת התשלום שישלח לו המנהל.

מיום 25.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898

17. מנוי ישלם מראש את התמורה בעד חומר בולאי שהזמין, בדרך ובתוך המועד שצויינו בהודעת התשלום שישלח לו המנהל.

אחריות המנהל

18.   חומר בולאי יישלח למנוי בדואר והמנהל יהיה אחראי לכל נזק לחומר בולאי שייגרם בעת העברתו בדואר ועקב העברתו, בכפוף להיקף האחריות שבפרק ו' לחוק.

מיום 25.5.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898

18. חומר בולאי יישלח למנוי בדואר רשום והמנהל יהיה אחראי לכל נזק לחומר בולאי שייגרם בעת העברתו בדואר ועקב העברתו, בכפוף להיקף האחריות שבסעיף 81 לחוק שבפרק ו' לחוק.

ביטול הזמנה

19.   לא פרע מנוי ברציפות שלוש הודעות תשלום שנשלחו אליו, רשאי המנהל לראות את הזמנתו בטלה.

בירורים

20.   מנוי המבקש לברר אודות חומר בולאי שקיבל יפנה בכתב למנהל; פניה כאמור, תוגש למנהל תוך ארבעה-עשר ימים מיום קבלת החומר המוזמן.

מכירה לשאינו מנוי

21.   המנהל רשאי למכור חומר בולאי שלא בדרך הנקובה בתקנה 14, במקומות ובאופן כפי שיורה המנהל הכללי של החברה.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

21. המנהל רשאי למכור חומר בולאי שלא בדרך הנקובה בתקנה 14, במקומות ובאופן כפי שיורה מנהל הרשות המנהל הכללי של החברה.

פרק ה': חותמות דואר

עיצוב חותמות דואר וסוגיהן

22.   (א)  המנהל יעצב חותמות הדואר לסוגיהן בהתאם לצרכים של החברה.

           (ב)  ואלה הסוגים של חותמות דואר:

(1)   חותמת שהטבעתה בלבד משמשת הוכחה לתשלום דמי דואר (להלן – חותמת הוכחה);

(2)   חותמת המשמשת לביטול בולים (להלן – חותמת ביטול);

(3)   חותמת ביטול בעיצוב מיוחד לציון אירועים או הנצחה (להלן – חותמת מיוחדת);

(4)   חותמת תעמולה המוטבעת כתוספת ליד חותמת ביול.

           (ג)   חותמת ביטול תכלול:

שם היישוב שבו נמצא בית הדואר המשתמש בחותמת בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;

תאריך עברי;

תאריך גריגוריאני.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(א) המנהל יעצב חותמות הדואר לסוגיהן בהתאם לצרכים של הרשות החברה.

חותמת הוכחה

23.   (א)  המנהל רשאי להורות שחותמת הוכחה, על כל צורותיה, תכלול פרטים שונים מחותמת ביטול בהתאם לצרכים ולאפשרויות הטכניות ובלבד שדמי הדואר שולמו מראש בהתאם לכללים שקבעה החברה (להלן – הכללים).

           (ב)  חותמת הוכחה, בהתאם לסוגה, תכלול – בכפוף לסוג המשלוח של דברי הדואר וצורת התשלום כאמור בכללים – לפחות פרטים אלה:

(1)   בחותמת בצורת משבצת:

- שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית ובתעתיק לועזי;

- המילה "שולם" והאותיות הלועזיות P.P;

- מספר היכר של השולח כפי שקבע לו המנהל;

(2)   בחותמת בצורה עגולה:

- שם בית הדואר שממנו נשלחים דברי הדואר בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;

- תאריך עברי ותאריך גריגוריאני;

- המלים "שולם" בעברית ו-PAYE בצרפתית;

- ההטבעה תהיה בדיו אדומה;

(3)   חותמת המוטבעת במכונת ביול המורכבת לפחות משני חלקים:

חלק ראשון:

- משבצת ובה שם המדינה בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי;

- סכום דמי הדואר והמלים "דמי דואר שולמו";

- מספר היכר שקבע המנהל;

חלק שני:

- חותמת עגולה ובה שם בית הדואר, ממנו נשלח דבר הדואר, בעברית, בערבית ובתעתיק לועזי ותאריך ההטבעה.

חלק שלישי:

- חותמת תעמולה או מענו של שולח דבר הדואר.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

(א) המנהל רשאי להורות שחותמת הוכחה, על כל צורותיה, תכלול פרטים שונים מחותמת ביטול בהתאם לצרכים ולאפשרויות הטכניות ובלבד שדמי הדואר שולמו מראש בהתאם לכללים שקבעה הרשות החברה (להלן – הכללים).

חותמת מיוחדת וחותמת תעמולה

24.   המנהל רשאי להיענות לבקשה להפעיל חותמת מיוחדת או חותמת תעמולה בכפיפות להנחיות השר ובלבד שהמבקש התחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהכנת החותמת ובהפעלתה.

פרק ו': שונות

25.   (בוטלה).

מיום 1.3.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6466 מיום 1.3.2006 עמ' 561

ביטול תקנה 25

הנוסח הקודם:

תשלומים בעד שירותים

25. התשלומים בעד שירותי השירות הבולאי יהיו בשיעורים המצויינים בתוספת לצד כל שירות.

תקופת המכירה לציבור

26.   תקופת המכירה של בול תהיה במשך תקופה שיקבע המנהל בהתייעצות עם המנהל הכללי של הרשות.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

26. תקופת המכירה של בול תהיה במשך תקופה שיקבע המנהל בהתייעצות עם מנהל הרשות המנהל הכללי של החברה.

תקופת השימוש בבול

27.   בול ניתן לשימוש החל ביום שנקבע בידי המנהל כיום הופעתו של הבול, ולאחר מכן בכל עת, לצורך תשלום דמי דואר בסכום הנקוב בו.

ניגוד עניינים

28.   חבר בועדת התכנון או בועדת השיפוט לא יעצב בול דואר, זולת עקב פעילותו כחבר הועדה או כעובד החברה או כעובד המדינה, וזאת במשך תקופת כהונתו ובמשך שנה לאחר סיומה.

מיום 31.10.2012

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110

28. חבר בועדת התכנון או בועדת השיפוט לא יעצב בול דואר, זולת עקב פעילותו כחבר הועדה או כעובד הרשות החברה או כעובד המדינה, וזאת במשך תקופת כהונתו ובמשך שנה לאחר סיומה.

תוספת

(בוטלה)

כ"ד באדר תשמ"ז (25 במרס 1987)                     אמנון רובינשטיין

                                                                                                שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 5023 מיום 1.4.1987 עמ' 793.

תוקנו ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1064 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 11.6.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 846 – תק' תשמ"ח-1988; תחילתן ביום 4.5.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5143 מיום 1.11.1988 עמ' 107 – תק' תשמ"ט-1988; תחילתן ביום 1.11.1988. מס' 5190 מיום 13.6.1989 עמ' 898 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 25.5.1989. מס' 5216 מיום 7.9.1989 עמ' 1376 – תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.9.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5268 מיום 17.5.1990 עמ' 656 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 1.5.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5315 מיום 18.12.1990 עמ' 334 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן ביום 2.12.1990.

ק"ת תשנ"ג מס' 5488 מיום 23.12.1992 עמ' 214 – תק' תשנ"ג-1992.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5559 מיום 10.11.1993 עמ' 192 – תק' תשנ"ד-1993; תחילתן ביום 10.11.1993. מס' 5622 מיום 1.9.1994 עמ' 1368 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתן ביום 1.9.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5671 מיום 19.3.1995 עמ' 1298 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 19.3.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5732 מיום 24.1.1996 עמ' 500 – תק' תשנ"ו-1996; תחילתן ביום 24.1.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5800 מיום 17.12.1996 עמ' 269 – תק' תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5867 מיום 23.12.1997 עמ' 202 – תק' תשנ"ח-1997.

ק"ת תשנ"ט מס' 5972 מיום 13.5.1999 עמ' 809 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6195 מיום 2.9.2002 עמ' 1322 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן ביום 1.9.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6255 מיום 14.8.2003 עמ' 929 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן ביום 14.8.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6466 מיום 1.3.2006 עמ' 561 – תק' תשס"ו-2006 בתקנה 3 לתקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי), תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.3.2006.

ק"ת תשע"ג מס' 7173 מיום 31.10.2012 עמ' 110 – תק' תשע"ג-2012.