נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות ותחולה

Go

9

סימן א': פרשנות

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 2

מפעל בדרך כלל

Go

11

סעיף 3

מפעלים מפורטים

Go

11

סעיף 4

כשאין העוסקים עובדי התופש

Go

13

סעיף 5

קו או שלוחה המשמשים למפעל

Go

13

סעיף 6

מקום במפעל שאינו משמש למטרותיו

Go

13

סעיף 7

פיצול ואיחוד מפעלים

Go

13

סעיף 8

מפעל תחת כיפת השמים

Go

13

סעיף 9

חצרים של המדינה או רשות מקומית

Go

13

סעיף 11

תחולה על מפעלים דרך כלל

Go

13

סימן ב': תחולה לגבי המדינה

Go

13

סעיף 12

הגדרה

Go

13

סעיף 13

תחולה לגבי המדינה

Go

13

סעיף 14

פטור

Go

13

פרק ב': בריאות

Go

13

סימן א': נקיון וצביעה

Go

13

סעיף 15

הגדרות

Go

13

סעיף 16

נקיון

Go

14

סעיף 17

פעולות ניקוי דרך כלל

Go

14

סעיף 18

סיוד קירות ותקרות וצביעתם

Go

14

סעיף 19

תקנות בדבר צביעה

Go

14

סעיף 20

פטור והוראות מיוחדות

Go

14

סימן ב': צפיפות

Go

14

סעיף 21

צפיפות

Go

14

סעיף 22

חזקת צפיפות

Go

14

סעיף 24

תקנות לענין צפיפות

Go

14

סעיף 25

סייג לחישוב

Go

14

סעיף 26

הצגת הודעה

Go

15

סימן ג': איוורור, תאורה וחום

Go

15

סעיף 27

איוורור

Go

15

סעיף 28

תאורה

Go

15

סעיף 29

חלונות

Go

15

סעיף 30

מידת חום

Go

15

סעיף 31

מידת חום לעבודה בישיבה

Go

15

סעיף 32

תקנות לענין איוורור, תאורה וחום

Go

15

סימן ד': ניקוז רצפות

Go

15

סעיף 33

ניקוז רצפות

Go

15

סימן ה': נוחויות

Go

15

סעיף 34

נוחויות

Go

15

סעיף 35

תקנות לענין נוחויות

Go

15

סימן ו': השגחה רפואית

Go

15

סעיף 36

תקנות לענין השגחה רפואית

Go

15

פרק ג': בטיחות

Go

16

סימן א': מכונות בדרך כלל

Go

16

סעיף 37

חלקים הטעונים  גידור

Go

16

סעיף 38

גישה למכונות כשאינן מגודרות

Go

16

סעיף 39

התקני בטיחות אוטומטיים

Go

17

סעיף 40

תקנות לענין התקני בטיחות אחרים

Go

17

סעיף 41

הסדרי בטיחות נוספים בקשר לממסרת

Go

17

סעיף 42

פטור

Go

17

סעיף 43

תקנות לענין גידור חפצים שבמכונות

Go

17

סעיף 44

מבנה הגידורים וקיומם

Go

17

סימן ב': מבנה של מכונות ומסחר בהן

Go

17

סעיף 45

הגנה על חלקים מסויימים

Go

17

סעיף 46

מסחר במכונות וציוד

Go

17

סעיף 47

תקנות לענין מסחר במכונות וציוד

Go

17

סעיף 48

סייג לתחולה

Go

17

סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר

Go

18

סעיף 49

גישה למקום עבודה

Go

18

סעיף 50

הגנה מפני נפילה

Go

18

סעיף 51

מכלים לנוזלים מסוכנים

Go

18

סעיף 52

חלק חוצה ושב במכונה אוטומטית

Go

18

סעיף 53

מכונת טוויה אוטומטית

Go

18

סימן ד': משטחים, מדרגות וסולמות

Go

18

סעיף 54

משטחים

Go

18

סעיף 55

מדרגות

Go

18

סעיף 56

פתחים ברצפות

Go

18

סעיף 57

סולמות

Go

18

סימן ה': מעליות

Go

18

סעיף 58

הגדרה

Go

18

סעיף 59

מבנה

Go

18

סעיף 59א

הפעלה ראשונה

Go

18

סעיף 60

בדיקה תקופתית

Go

19

סעיף 60א

איסור הפעלה

Go

19

סעיף 61

גידרה ושערים לפיר

Go

19

סעיף 62

סגירת שערים

Go

19

סעיף 63

מניעת הילכדות

Go

19

סעיף 64

עומס עבודה

Go

19

סעיף 65

מעלית לבני אדם

Go

19

סעיף 66

מעלית ישנה

Go

19

סעיף 67

מעלית מתמדת

Go

20

סעיף 68

מעלית ללא הפעלה מיכאנית

Go

20

סעיף 69

גידור פתח שבקיר

Go

20

סעיף 70

פטור

Go

20

סימן ה'1: דרגנועים

Go

20

סעיף 70א

הגדרות

Go

20

סעיף 70ב

בניית דרגנוע   דרישות תקן

Go

20

סעיף 70ג

הפעלה ראשונה

Go

20

סעיף 70ד

בדיקה תקופתית

Go

20

סעיף 70ה

בדיקה אחרי שינוי מהותי או תיקון מהותי

Go

21

סעיף 70ו

חובת הצמדת תווית בדרגנוע

Go

21

סעיף 70ז

קביעת חלקים שבטיחות הדרגנוע תלויה בהם

Go

21

סעיף 70ח

תקנות

Go

21

סימן ו': שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה

Go

21

סעיף 71

תחולה והגדרות

Go

21

סעיף 72

מבנה

Go

21

סעיף 73

לוח עומסי עבודה

Go

21

סעיף 74

עומס יתר

Go

21

סעיף 75

בדיקות

Go

21

סעיף 76

שימוש ראשון

Go

21

סעיף 77

ריפוי שרשרות ואבזרים

Go

22

סימן ז': מכונות הרמה

Go

22

סעיף 79

הגדרות

Go

22

סעיף 80

מבנה וקיום

Go

22

סעיף 81

בדיקה

Go

22

סעיף 83

מסילות

Go

22

סעיף 84

סימון עומס עבודה

Go

22

סעיף 85

עומס יתר

Go

22

סעיף 86

שימוש ראשון

Go

22

סעיף 87

עבודה במסילת עגורן עילי

Go

22

סימן ח': אדים מסוכנים

Go

22

סעיף 88

הגדרה

Go

22

סעיף 89

תחולת הסימן

Go

22

סעיף 90

יציאה ממקום מוקף

Go

23

סעיף 91

כניסה למקום מוקף

Go

23

סעיף 92

ציוד לנשימה ולהנשמה

Go

23

סעיף 93

פטור

Go

23

סעיף 94

עבודה בתא אש

Go

23

סימן ט': אבק, אדים וחמרים נפיצים ודליקים

Go

23

סעיף 95

הגדרה

Go

23

סעיף 96

מניעת התפוצצות

Go

23

סעיף 97

משנקים והתקנים אחרים

Go

23

סעיף 98

אדים נפיצים דליקים

Go

23

סעיף 99

חומר נפיץ או דליק

Go

23

סעיף 100

פטור

Go

24

סימן י': דודי קיטור

Go

24

סעיף 100א

אישור להתקנה

Go

24

סעיף 101

מבנה וקיום

Go

24

סעיף 102

התקני בטיחות

Go

24

סעיף 103

כניסת אדם

Go

24

סעיף 104

בדיקה

Go

24

סעיף 105

אישור להפעלה

Go

25

סעיף 106

תנאי הפעלה

Go

25

סעיף 107

תקנות

Go

25

סימן י"א: קולטי קיטור

Go

25

סעיף 108

מבנה וקיום

Go

25

סעיף 109

התקני בטיחות

Go

25

סעיף 110

בדיקה

Go

26

סעיף 111

אישור להפעלה

Go

26

סימן י"ב: מכלי קיטור

Go

26

סעיף 112

הבטחת מוצא

Go

26

סימן י"ג: קולטי אויר

Go

26

סעיף 113

מבנה וקיום

Go

26

סעיף 114

התקני בטיחות

Go

26

סעיף 115

בדיקה

Go

26

סעיף 116

אישור להפעלה

Go

27

סימן י"ד: הוראות כלליות לסימנים י' עד י"ג

Go

27

סעיף 117

פטור

Go

27

סעיף 118

סייג לתחולה

Go

27

סעיף 119

בדיקה על ידי בודק דוודים ממשלתי

Go

27

סימן י"ד1: הוראות כלליות לענין תסקירים

Go

27

סעיף 119א

תסקירים

Go

27

סימן ט"ו: הסדרי בטיחות לשעת דליקה

Go

27

סעיף 120

שילוט מימלטים

Go

27

סעיף 121

גישה למימלטים

Go

27

סעיף 122

איסור נעילת דלתות

Go

27

סעיף 123

כיוון פתיחת דלתות

Go

28

סעיף 124

פיר מעלית

Go

28

סעיף 125

אזעקה

Go

28

סעיף 126

תרגילי הימלטות

Go

28

סימן ט"ז: מימלטים מדליקה

Go

28

סעיף 127

תקנות

Go

28

סעיף 128

התקנת מימלטים וקיומם

Go

28

סעיף 129

צו מימלטים

Go

28

סעיף 130

בקשה לשינוי צו מימלטים

Go

29

פרק ד': רווחה לעובדים

Go

29

סימן א': מי שתיה

Go

29

סעיף 136

מי שתיה

Go

29

סעיף 137

מי שתיה מכלים

Go

29

סעיף 138

סימון

Go

29

סעיף 139

כוסות

Go

29

סימן ב': רחצה

Go

29

סעיף 140

התקנת סידורי רחצה

Go

29

סעיף 141

פטור

Go

29

סימן ג': שמירת בגדים

Go

29

סעיף 142

מלתחה

Go

29

סעיף 143

פטור

Go

29

סימן ד': מקומות ישיבה

Go

30

סעיף 144

מושב לפנאי

Go

30

סעיף 145

מושב לעבודה

Go

30

סעיף 146

פטור

Go

30

סימן ה': עזרה ראשונה

Go

30

סעיף 147

ארגז לעזרה ראשונה

Go

30

סעיף 148

ממונה על ארגז

Go

30

סעיף 149

פטור

Go

30

סימן ו': תקנות לענין רווחה לעובדים

Go

30

סעיף 150

תחולת הסימן

Go

30

סעיף 151

תקנות רווחה

Go

30

סעיף 152

בקשת עובדים להחלת תקנות

Go

31

סעיף 153

שיתוף העובדים בניהול ובהוצאות

Go

31

פרק ה': הוראות מיוחדות לענין בריאות, בטיחות ורווחה

Go

31

סימן א': אבק ואדים

Go

31

סעיף 154

סילוק אבק ואדים

Go

31

סעיף 155

מנוע שריפה פנימית

Go

31

סימן ב': הוראות בדבר אכילה ושתיה

Go

31

סעיף 156

הגדרה

Go

31

סעיף 157

חדר שאסור לאכול בו

Go

31

סעיף 158

מקום לאכילה

Go

31

סעיף 159

תקנות

Go

31

סימן ג': הגנה על עינים

Go

31

סעיף 160

תקנות להגנה על עינים

Go

31

סימן ד': ייצור גפרורים

Go

32

סעיף 161

איסור ייצור בזרחן

Go

32

סימן ה': לחות בתהליך טקסטיל

Go

32

סעיף 162

תחולה

Go

32

סעיף 163

הודעה

Go

32

סעיף 164

הוראות

Go

32

סימן ו': חדרים שבקומת מרתף

Go

32

סעיף 165

הגדרה

Go

32

סעיף 166

חובת אישור לעבודה במרתף

Go

32

סעיף 167

סמכות לפסול מרתף ישן

Go

32

סעיף 168

החלטת בית משפט שלום

Go

32

סעיף 169

ביטול תעודה

Go

32

סימן ז': מכבסות

Go

32

סעיף 170

ויסות חום וסילוק קיטור

Go

32

סימן ח': משקל משאות

Go

32

סעיף 172

תקנות בדבר הרמת משקל יתר

Go

32

סימן ט': תקנות בטיחות, בריאות וגיהות

Go

32

סעיף 172א

הגדרות

Go

32

סעיף 173

תקנות לשמירת הבטיחות, הבריאות והגיהות בעבודה

Go

33

סעיף 173א

תנאים לביצוע עבודה, לביצוע תפקיד בדיקה ובקרה ולמתן הרשאה

Go

34

סעיף 173ב

חובות, הגבלות ותנאים החלים על מחזיק במקום העבודה, מבצע עבודה, מבצע תפקיד בדיקה ובקרה או בעל הרשאה

Go

35

סעיף 173ג

ביטול הרשאה,  אי חידושה, הגבלתה או התלייתה

Go

35

סעיף 173ד

דחיית החלטה לעניין מתן הרשאה או חידושה בשל פתיחה בחקירה

Go

36

סעיף 173ה

עיון חוזר

Go

36

סעיף 173ו

השגה

Go

36

סעיף 173ז

ערעור

Go

36

סעיף 173ח

פרסום

Go

36

סעיף 173ט

החלת דינים על בעל הרשאה

Go

37

סעיף 174

מקום עבודה בחזקת מפעל

Go

37

פרק ו': תחולות והרחבות מיוחדות

Go

37

סימן א': חלק מבנין שהוא מפעל נפרד

Go

37

סעיף 175

אחריות בעל הבנין

Go

37

סימן ב':

Go

37

סימן ג': תחנות חשמל

Go

37

סעיף 179

הגדרות

Go

37

סעיף 180

תחולת הפקודה על תחנות חשמל וקווי חשמל

Go

37

סעיף 181

הרחבת התחולה בתקנות

Go

38

סעיף 182

סייג לתחולה

Go

38

סעיף 183

שמירת התחולה

Go

38

סימן ג'1: סדנאות במוסדות חינוך

Go

38

סעיף 183א

תחולת הפקודה על סדנאות במוסדות חינוך

Go

38

סימן ד': מוסדות

Go

38

סעיף 184

תחולת הפקודה במוסד צדקה וכו'

Go

38

סימן ה': נמלים

Go

38

סעיף 185

תחולת הפקודה בשטח נמל

Go

38

סעיף 186

תחולת הפקודה על טעינת אניות, פריקתן וציודן בפחם

Go

39

סימן ו': מחסנים

Go

39

סעיף 187

תחולת הפקודה על מחסנים

Go

39

סימן ז': אניות

Go

40

סעיף 188

הגדרה

Go

40

סעיף 189

תחולת הפקודה על בניה ותיקון של אניות

Go

40

סעיף 190

סייג לתחולה

Go

40

סימן ח': בניה ובניה הנדסית

Go

40

סעיף 191

תחולת הפקודה על בניה ובניה הנדסית

Go

40

סעיף 192

הודעה למפקח

Go

41

סעיף 193

סייג לתקנות בטיחות בבניה הנדסית

Go

41

סימן ט': מעלית, דרגנוע או מיתקן לחץ בחצרים שאינם מפעל

Go

41

סעיף 194

תחולת הפקודה על מעליות, דרגנועים ומיתקני לחץ בחצרים שאינם מפעל

Go

41

פרק ז': שונות

Go

41

סימן א': פתיחת מפעל

Go

41

סעיף 195

הודעה על פתיחת מפעל או תפישתו

Go

41

סימן ב': תקצירים ותעודות

Go

42

סעיף 196

הצגת תקצירים ותעודות

Go

42

סעיף 197

מסירת עותק התקנות

Go

42

סימן ג': פנקס המפעל

Go

42

סעיף 198

פנקס המפעל

Go

42

סעיף 199

פנקס מפעל למקומות הנחשבים כמפעל

Go

42

סעיף 200

שמירת פנקסים ורשומות

Go

43

סימן ג'1: אישורים לעניין מיתקני גז טבעי לצריכה

Go

43

סעיף 200