נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין-וחשבון), 1947

רבדים בחקיקה

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

השם

סעיף 1

2

Go

טופס או דין וחשבון על בדיקת מדלים ומעליות

סעיף 2

2

Go

תוספת

צו תשכ"ג-1963


צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין-וחשבון), 1947*

מיום 1.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

צו בתי החרושת הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות)(דין-וחשבון), 1947

(לפי סעיף 24(2))

השם צו תשכ"ג-1963

1.    הצו הזה ייקרא צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין-וחשבון), 1947.

מיום 1.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

1. הצו הזה ייקרא צו בתי החרושת הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין-וחשבון), 1947.

טופס או דין וחשבון על בדיקת מדלים ומעליות

2.    הדין-וחשבון על תוצאות כל בדיקה ובדיקה של מדלה או מעלית יימסר על-ידי האדם שערך את הבדיקה בטופס הרשום בתוספת.

תוספת

דין-וחשבון על בדיקת מדלה או מעלית

1.        שם המחזיק.

צו תשכ"ג-1963

2.        כתובת המפעל שבו נמצאים מדלה או מעלית.

מיום 1.1.1963

צו תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

2. כתובת בית החרושת המפעל שבו נמצאים מדלה או מעלית.

3.        (א)  טיפוס של מדלה או מעלית ומספר זיהוי או תיאור.

(ב)  תאריך בינוי או בינוי מחדש (אם הדבר ניתן להתברר).

4.        תיכון-צורה ומבנה.

הבנויים כל חלקי המדלה או המעלית בנייה מיכאנית טובה, מחומר בריא והמספיק הוא חזקם (במידה שהדבר ניתן להתברר)?

הערה: פרטי חידושים או שינויים דרושים כל-שהם יש למסור בסימן 7, למטה.

5.        קיום.

המקויימים החלקים הבאים של המדלה או המעלית כהלכה והנמצאים הם במצב עבודה טוב?

אם לא, ציין מה הליקויים שנמצאו.

תשובה מיוחדת דרושה בנוגע לכל אחד ואחד מן החלקים הבאים.

(א)  גדירת מסילת מדלה או מסילת מעלית.

(ב)  שערי-רובדים ושער(י) סוגר(ים).

(ג)   מכשירי-סגירה משתלבים על רובדים ושער(י) סוגר(ים).

(ד)  הידוקי-שערים אחרים.

(ה)  סוגר או רציף ומתאמים, מכווני סוגרים, מגוחות, פנים מסילת המדלה או מסילת-המעלית.

           (ו)   מכשירים למניעת עבירת מטרה.

           (ז)   חבלי תלי או שלשלאות תלי, ודברים מחוברים אליהם.

           (ח)  מנגנון-בטחון, היינו סידורים למניעת נפילתם של רציף או סוגר.

           (ט)  בלמים.

           (י)   שילוב של חלזון או של דרבן.

           (כ)  ציוד חשמלי אחר.

           (ל)  חלקים אחרים.

6.        אל איזה חלקים (אם יש חלקים כל-שהם) לא היתה גישה?

7.        תיקונים, חידושים, או שינויים (אם יש תיקונים, חידושים או שינויים כל-שהם) דרושים, והתקופה שבה יש לבצעם.

8.        מטען-עבודה בטיח מאכסימאלי, הכפוף לתיקונים, חידושים, או שינויים (אם יש תיקוני-חידוש או שינויים כל-שהם), הנקובים בסימן 7.

9.        הערות אחרות.

אני, (שם מלא באותיות רבתי)מצהיר בזה כי הנני אדם שאישרהו המפקח הראשי על העבודה לצרכי סעיף 24 של פקודת הבטיחות בעבודה 1946, בתעודת-אישור מס'  מיום  ב 19, וכי ביום ב 19, בדקתי בדיקה מדוקדקת את המדלה או המעלית המתוארים לעיל.

הנני מעיר כי האמור לעיל הוא דין-וחשבון נכון על התוצאה.

תאריך

                                      כתובת:

חתימת אדם מאשר.* פורסם ע"ר מס' 1612 מיום 25.9.1947, עמ' (ע) 1185, (א) 1453.

תוקן ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ב מס' 526 עמ' 306) – צו תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות