נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

שם

Go

2

סעיף 2

פירוש

Go

2

סעיף 3

חלות

Go

2

סעיף 4

חובות

Go

2

חלק א'

Go

2

סעיף 5

הודעה על ייצורן או החסנתן של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן

Go

2

סעיף 6

העברתם של ילדים

Go

2

סעיף 7

מבניהם של  מדורי צלולוזה, חללי צלולוזה ויובלי אוורור

Go

2

סעיף 8

אוורור

Go

2

סעיף 9

אמצעי זהירות מפני הינצותם של תמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים וצלולואיד

Go

3

סעיף 10

תשמישי כיבוי שריפה

Go

3

סעיף 11

אמצעי הימלטות במקרה שריפה

Go

3

סעיף 12

ביעור חומרי פסולת

Go

3

סעיף 13

הרחקתן של נותרות מוצקות

Go

3

סעיף 14

החסנתם של תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים

Go

3

סעיף 15

החסנת צלולואיד

Go

3

סעיף 16

קביעות כלליות בדבר מחסנים

Go

3

סעיף 17

תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים בחדרי עבודה

Go

3

סעיף 18

צלולואיד  בחדרי עבודה

Go

3

סעיף 19

מינוי משגיח

Go

3

חלק ב'

Go

3

סעיף 20

איסור עישון, אורות חשופים וכו'

Go

3

סעיף 21

ביעור חומרי פסולת

Go

3

סעיף 22

אוורור

Go

3

סעיף 23

שמירת הוראות

Go

3

חלק ג'

Go

3

סעיף 24

תחילת תוקף

Go

3

תק' תשכ"ג-1963


תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948*

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

תקנות בתי החרושת הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

(לפי סעיף 55)

שם תק' תשכ"ג-1963

1.    התקנות האלה תיקראנה תקנות הבטיחות בעבודה (תמיסות-צלולוזה), 1948.

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

1. התקנות האלה תיקראנה תקנות בתי החרושת הבטיחות בעבודה (תמיסות צלולוזה), 1948

פירוש

2.    בתקנות האלה –

           "תמיסת צלולוזה" מובנה כל תמיסה, בנוזל משתלהב, של חנקת-צלולוזה, אציטת-צלולוזה או תרכיב צלולוזה אחר, או של צלולואיד או כל חומר אחר, המכיל חנקת-צלולוזה, אציטת-צלולוזה או תרכיב צלולוזה אחר, חמרים אחרים או בלעדיהם;

           "נוזל משתלהב" מובנו כל נוזל או תערובת-נוזלים, המשמשים או הנועדים לשמש בזיקה אל תמיסות צלולוזה, ולהם נקודת-הדלקה הנמוכה משלושים ושמונה מעלות צלסיוס לפי בדיקה בכלי אבל (Abel) סגור;

           "מדור-צלולוזה" מובנו תא, סוכה או מבנה דומה, שבהם מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים;

           "חלל-צלולוזה" מובנו חדר, שבו מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, בדרך אחרת, שלא במדור-צלולוזה;

           "מחסן צלולוזה" מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מוחסנים תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים אחרים;

           "מיכל-החסנה", מובנו מיכל, המשמש להחסנת תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים;

           "מחסן-צלולואיד" מובנו כל חדר, תא או מבנה דומה, שבהם מוחסן צלולואיד;

           "חומר עומד בפני אש" מובנו –

(א)   מלאכת-לבנים, הבנויה כראוי, שעובייה אינו פחות מכדי 10.5 ס"מ; או

(ב)   אבן או בטון שעביים אינו פחות מכדי 7.5 ס"מ; או

(ג)    ברזל או פלדה; או

(ד)   זכוכית שעובייה אינו פחות מכדי 0.6 ס"מ, ובפנימה מצוייה רשת-תיל סמיכה; או

(ה)   לדלתות בלבד – עץ אלון, טיק, או עץ אחר כיוצא באלה בקושיו, שעוביים הממורק אינו פחות מכדי 4.5 ס"מ; או

(ו)    להוציא מחסני צלולוזה ומחסני צלולואיד-עץ, המחופה בשלמותו ולבטח משני עבריו – אסבסטוס דחוס, שעוביו אינו פחות מכדי 0.5 ס"מ; או

(ז)    כל חומר אחר, שאותו אישר המפקח הראשי בכתב.

חלות תק' תשכ"ג-1963

3.    (1)  התקנות האלה יחולו – מתוך כפיפות ליוצאים-מן-הכלל שהותקנו להלן – על כל מפעלים, שבהם מיוצרות, משמשות או מחוסנות תמיסות צלולוזה.

           (2)  שום דבר שבתקנות האלה לא יחול על צביעתו של שום בניין, או על שום תהליך בייצורם של משי מלאכותי או חומרי-נפץ.

           (3)  תקנות 6, 7, 8 ו-11 לא יחולו על שום חלל צלולוזה, שבו אין מטפלים בידיים, או משתמשים, בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים למעלה מכדי 15 דקה בשום יום.

           (4)  אם תנוח דעתו של המפקח הראשי, בגין כל מפעל או כל סוג תהליך, כי – עקב תנאיה המיוחדים או שיטותיה המיוחדות של העבודה או מטעמים אחרים – אפשר להתלות או להקל כל דרישה מדרישותיהן של התקנות האלה ללא סכנה לבני-האדם המועבדים בהם, או – בגלל כל סיבה – אין חלותן של התקנות האלה, או של כל חלק מהן, עשוייה להיות מעשית, רשאי הוא להרשות בתעודת-אישור בכתב (ואותה יהיה רשאי לבטל לפי שיקול-דעתו) אותן התלייה או הקילה, העשויות להיות מצויינות בתעודת-האישור, לאותה תקופה ובאותם תנאים שאותם יהיה עשוי לחשוב לראויים.

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

(1) התקנות האלה יחולו – מתוך כפיפות ליוצאים-מן-הכלל שהותקנו להלן – על כל בתי חרושת מפעלים, שבהם מיוצרות, משמשות או מחוסנות תמיסות צלולוזה.

חובות

4.    תהיה זו חובתו של המחזיק לשמור את חלק א' של התקנות האלה.

חלק א'

חובותיהם של מחזיקים

הודעה על ייצורן או החסנתן של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן תק' תשכ"ג-1963

5.    המחזיק לא יקבל על עצמו את ייצורן, או החסנתן, של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן בשום מפעל שבו לא קיבל על עצמו אותם ייצור, שימוש או החסנה, הכל לפי העניין, לפני תחילת-תוקפן של התקנות האלה, אלא-אם ועד-אשר יתן למפקח האזורי הודעה של ארבעה-עשר יום תמימים – בכתב – על כוונתו לעשות כן, או אותה הודעה קצרה יותר, שאותה יהיה המפקח עשוי לקבל.

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

5. המחזיק לא יקבל על עצמו את ייצורן, או החסנתן, של תמיסות צלולוזה או השימוש בהן בשום בית חרושת מפעל שבו לא קיבל על עצמו אותם ייצור, שימוש או החסנה, הכל לפי העניין, לפני תחילת-תוקפן של התקנות האלה, אלא-אם ועד-אשר יתן למפקח האזורי הודעה של ארבעה-עשר יום תמימים - בכתב - על כוונתו לעשות כן, או אותה הודעה קצרה יותר, שאותה יהיה המפקח עשוי לקבל.

העברתם של ילדים

6.    שום אדם, הצעיר משש-עשרה שנה, לא יועבד בטיפול בידיים – או בשימוש – בתמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים או צלולואיד.

מבניהם של  מדורי-צלולוזה, חללי-צלולוזה ויובלי אוורור

7.    (1)  כל מדור-צלולוזה יהיה סגור לגמרי, חוץ מבמידה שיהיו פתחים נחוצים לצרכי העבודה או לפעולת מנגנון האוורור הנדרש בתקנה 8.

           (2)  כל מדור-צלולוזה וכל קירות, מחיצות, דלתות, חלונות, רצפות, מרומים ותקלות, הסוגרים על כל חלל-צלולוזה או מהווים חלק מסוגרו, יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, להוציא מה שנוגע –

(א)   בכל חלל צלולוזה, ששימש בתפקיד זה לפני תחילת-תקפן של התקנות האלה; וכן

(ב)   כל מרומים או תקרות של בניינים בני קומה אחת או של חדרים המצויים בדיוטה העליונה או כל קירות, דלתות או חלונות חיצוניים, להבדיל מכל אחד מחלקיו הנזכרים לעיל של בניין, שבגינו יורה המנהל במיוחד, כי לא תחול עליו יציאה זו מן הכלל.

           (3)  כל יובלים, צינורות ראשיים או מעטפות, המשמשים בזיקה אל אמצעי האוורור הנדרשים בתקנה 8, יהיו בנויים חומר העומד בפני אש.

אוורור

8.    (1)  כל מדור צלולוזה, או חלל-צלולוזה, יהיו מאווררים אוורור מספיק באמצעים מיכניים, למען הרחיק מן הבניין – כדי השלמות האפשרית – כל הבלים של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ולמנוע את היפלטם לתוך כל חדר או מקום עבודה תפוסים. אותו אוורור יקויים כדי מלוא פעולתו במשך תקופה של חמש דקות – לכל הפחות – לאחר היפסקו של כל תהליך, הכרוך בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים.

           (2)  מקום שמטילים תמיסות צלולוזה באמצעות מכשיר זילוף, ייערכו סידורים – במידה שהדבר עשוי להיות מעשי – אשר יביאו לידי כך, שלא נחוץ כי האדם, המפעיל את הזילוף, יימצא במקום שבין מוצא-האוורור והחפץ הנתון לזילוף.

אמצעי-זהירות מפני הינצותם של תמיסות צלולוזה, נוזלים משתלהבים וצלולואיד

9.    (1)  שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית תמיסת צלולוזה או נוזלים משתלהבים או את הבליהם, לא יורשו בתחומי ששה מטרים מכל מדור-צלולוזה, חלל-צלולוזה, מחסן צלולוזה או מיכל החסנה אלא-אם יהיו מופרדים מהם הפרדה נפיקה באמצעות חומר עומד בפני אש, שיהיה חוצץ ביניהם.

           (2)  שום אש, שלהבת, אור חשוף, סיגריה דולקת או גורם אחר, העלול להצית צלולואיד, לא יורשו בתוך מחסן צלולואיד או בתוך שום חדר שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד.

           (3)  יינקטו צעדים יעילים כדי למנוע צלולואיד מלבוא במגע עם שום מכשיר חימום או מכשיר חשמלי (ובכלל זה מתאמי-מנורות ומכשירי-התנגבות), העלולים להגיע לידי טמפרטורה של שמונים ושתים מעלות צלסיוס:

           בתנאי כי שום דבר שבתקנת-משנה זו לא יתבאר כאוסר את הטיפול בצלולואיד באמצעות קיטור לתכלית הפחתת צמיגותו.

           (4)  כל מכשירי חימום וחשמל – כנזכרים לעיל – יהיו נתונים במקום כזה, או מוגנים באופן כזה, שיהיה בהם כדי למנוע שום נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאה ייצורן של תמיסות צלולוזה, הטיפול בידיים או השימוש בהן, מלהתרבד עליהם.

תשמישי כיבוי-שריפה

10.   מלאי מספיק של תשמישי כיבוי-שריפות יעילים במקומות נאותים – מתוך התחשבות במבנהו ובמצבו של המקום ובכמותם וטיבם של החמרים המשמשים – יותקן בכל חדר, שבו מצוי מדור-צלולוזה, ובכל חלל-צלולוזה, ובכל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ומחוץ לכל מחסן צלולוזה ומחסן צלולואיד.

אמצעי הימלטות במקרה-שריפה

11.   אמצעים מספיקים להימלטות במקרה שריפה – ובכלל זה מספר מספיק של יציאות בטיחות, שמספרן לא יפחת משתיים – יותקנו ויקויימו בשביל כל חדר שבו מצוי מדור-צלולוזה ובשביל כל חלל-צלולוזה ובשביל כל חדר, שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד. כל יציאות כאלה – להוציא דלתות נגררות – תהיינה מותקנות להיפתח החוצה.

ביעור חומרי פסולת

12.   (1)  פסולת-כותן, מטליות ניקוי, או חומר כיוצא באלה, העלול להידלק מאליו, יושמו ללא דיחוי – לאחר השימוש בהם – במיכלי מתכת שלהם כיסויים. כל מיכלים כאלה יורקו בגמר עבודת היום, ותכולתם תבוער באופן בטיח.

הרחקתן של נותרות מוצקות

13.   (1)  יינקטו צעדים נפיקים כדי להרחיק כל נותרות מוצקות, המתהוות בתוצאת ייצורן של תמיסות צלולוזה או הטיפול בידיים או השימוש בהן, מכל מדורי-צלולוזה וחללי-צלולוזה וכן מכל יובלים, צינורות ראשיים, מעטפות או מאווררים, המשמשים בזיקה אל-כך, ואותן נותרות תבוערנה באופן בטיח.

           (2)  שום הרחקה כזאת לא תבוצע מתוך גירוד בכלי ברזל או פלדה.

החסנתם של תמיסות צלולוזה ונוזלים משתלהבים

14.   כל מלאי של תמיסות צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיה נשמר –

(א)  במיכלי החסנה קבועים, שמבניהם בטיח והם נמצאים במקומות בטיחים, וכל מיכל ומיכל כזה יהיה מוארק לחוד ובאופן נפיק באמצעות טבלת-הארקה, או

(ב)  בחביות-גלילים או בכדים או בכלים דומים של מתכת, שיהיו נמצאים במחסני צלולוזה, אשר יהיו בנויים חומר העומד בפני אש, או יימצאו במקומות בטיחים שיורחקו לא פחות מעשרה מטרים מכל בניין תפוס.

החסנת-צלולואיד

15.   (1)  כל מלאי צלולואיד יהיה נשמר במקום ראוי, שיהיה נמצא מחוץ לכל מדור צלולואיד, חלל-צלולואיד או חדר-עבודה שבו מטפלים בידיים או משתמשים בצלולואיד, ויהיה מסומן בבירור "מחסן-צלולואיד".

           (2)  מלאי צלולואיד, שמשקלו עולה על חמישים קילוגראם, יהיה נשמר רק במחסן-צלולואיד, הבנוי חומר עומד בפני אש, שלא ישמש לשום צורך אלא להחסנת צלולואיד בלבד. כל מחסן-צלולואיד, שאינו תואם את קביעותיה הנזכרות לעיל של תקנת-משנה זו, תהיה עליו הודעה "לא יכיל למעלה מחמישים קילוגראם צלולואיד", שתסומן בבירור על הצד החיצוני של הדלת או תחובר אליו: וכן יגרום המחזיק – אם ידרוש זאת ממנו מפקח – כי יישקל הצלולואיד שבמחסן בנוכחותו של המפקח.

קביעות כלליות בדבר מחסנים תק' תשכ"ג-1963

16.   (1)  מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד לא יהיו נמצאים במקום שבו יהיו עלולים לסכן את אמצעי ההימלטות מהמפעל או משום חלק ממנו במקרה שתארע שריפה במחסן.

           (2)  לא יונח לשום אדם בלתי-מורשה לגשת אל איזה מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד.

מיום 1.1.1963

תק' תשכ"ג-1963

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

(1) מחסן-צלולוזה או מחסן-צלולואיד לא יהיו נמצאים במקום שבו יהיו עלולים לסכן את אמצעי ההימלטות מבית החרושת מהמפעל או משום חלק ממנו במקרה שתארע שריפה במחסן.

תמיסות-צלולוזה ונוזלים משתלהבים בחדרי-עבודה

17.   (1)  כמותם של תמיסות-הצלולוזה או נוזלים משתלהבים, הנשמרים בכל חדר-עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם, ובשום פנים לא תעלה על הנדרש – לפי אומדן – לעבודת יום אחד. אותם תמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים יהיו נשמרים – שעה שאינם משמשים בפועל – בארון מתכת, או בכלי-קיבול אחר הבטיח כדי אותה מידה – לכל הפחות.

           (2)  כל חביות-גלילים, כדים או כלים כיוצא באלה, המכילים תמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים, יישמרו – שעה שאין משתמשים בתכולתם בפועל – סגורים לבטח; ולאחר כלות תכולתם יועברו ללא-דיחוי למחסן, שנבנה או הושכן בהתאם לתקנה 14, או לאיזה מקום אחר מחוץ לבניין, שיהיה בטיח כדי אותה מידה – לכל הפחות.

צלולואיד  בחדרי-עבודה

18.   (1)  כמותו של צלולואיד, הנשמר בכל חדר-עבודה, תהיה קטנה, ככל שהדבר עשוי להיות מעשי מתוך התחשבות בעבודה המתנהלת שם. צלולואיד, שאינו נדרש לשימוש מיד, יהיה נשמר בכלי-קיבול נאותים שלהם כיסויים, והם מסומנים בבירור "צלולואיד".

           (2)  לא יונח לצלולואיד להצטבר על רצפותיהם של חדרי-עבודה.

מינוי משגיח

19.   המחזיק ימנה בכתב אדם מוסמך, שיהיה משמש בהשגחה בדבר דרישותיהן של התקנות האלה ויהיה כופה את מילוי ההוראות, שאותן יתן המחזיק לצורך ביצוען של התקנות האלה.

חלק ב'

חובותיהם של בני-אדם מועבדים

איסור עישון, אורות חשופים וכו'

20.   כל בני-אדם מועבדים ישמרו לקיים את דרישותיהן של תקנות-משנה (1) ו-(2) מתקנה 9.

ביעור חומרי-פסולת

21.   כל אדם, המשתמש בפסולת-כותן, מטליות ניקוי או חומר כיוצא באלה, ימלא אחר דרישותיה של תקנה 12.

אוורור

22.   כל אדם, העוסק בטיפול בידיים או בשימוש בתמיסות-צלולוזה או נוזלים משתלהבים, ישתמש שימוש מלא ונאות בתשמישי האוורור ובתשמישים אחרים, המותקנים לצרכיהן של התקנות האלה, ויודיע מיד למחזיק, למנהל או לאדם אחראי על כל פגע שבהם.

שמירת-הוראות

23.   כל אדם ישמור לקיים אותן הוראות, שתהיינה עשויות להינתן לו לצורך ביצוען של התקנות האלה.

חלק ג'

כללי

תחילת-תוקף

24.   התקנות האלה תקבלנה תוקף ביום העשרים ותשעה בינואר, 1949.

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ע"ר מס' 1651 מיום 4.4.1945 תוס' 2, עמ' (ע) 246, (א) 302.

תוקנו ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ב מס' 526 עמ' 306) – תק' תשכ"ג-1963 בחוק לתיקון פקודת בתי חרושת, תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות