נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

רבדים בחקיקה

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

טופס הפנקס ותכנו

סעיף 1

2

Go

ביטול

סעיף 2

2

Go

השם

סעיף 3

צו תשכ"ג-1963


צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959*

מיום 1.1.1963

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

צו בתי החרושת הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 68 ו-72 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן – הפקודה), וסעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

טופס הפנקס ותכנו

1.    הפנקס הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד-עשר חלקים לפי התוספת; ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג' של הפנקס יירשמו פרטים הנוגעים לאלה:

(1)   הממונה על הבטיחות, אם נתמנה;

(2)   במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן;

צו תשכ"ג-1963

(3)   במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחמרי נפץ והמפוצצים המקצועיים.

מיום 1.1.1963

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח 526)

(2) בבית חרושת במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן;

ביטול

2.    צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש"י-1950 - בטל.

השם

3.    לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי), תש"ך-1959".

כ"ח בתשרי תש"ך (30 באוקטובר 1959)                  מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסם ק"ת תש"ך מס' 959 מיום 26.10.1959 עמ' 206.

תוקן ס"ח תשכ"ג מס' 382 מיום 1.1.1963 עמ' 6 (ה"ח תשכ"ב מס' 526 עמ' 306) – צו תשכ"ג-1963.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות