תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור

Go

2

סעיף 3

תחילת תוקף

Go

2

סעיף 4

השם

Go

2


תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 55 לפקודת בתי חרושת, 1946, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח-1948, וכן בתוקף הסמכות כאמור שהוענקה לי לפי הסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה, "רצועת עליה" - רצועת-אין-גמר המונעת בכוח מיכני, המשמשת להעלאת בני אדם או להורדתם ושאין לה תא נוסעים מחומר מוצק העשוי רצפה, תקרה ושלושה קירות.

איסור

2.    לא יתקין אדם בבית חרושת רצועת עליה ולא יקיימנה בו.

תחילת תוקף

3.    תקפן של תקנות אלה הוא מיום כ"ט באייר תשי"ד (1 ביוני 1954).

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (רצועת עליה), תשי"ד-1954".

ט' בשבט תשי"ד (13 בינואר 1954)                     גולדה מאירסון

                                                                                           שרת העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 418 מיום 24.1.1954 עמ' 352.