נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

בדיקות חוזרות

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2

תוספת

Go

2

תכונות דודי קיטור מיוחדים

Go

2


תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31(16) ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

בדיקות חוזרות

1.    על אף האמור בסעיף 31(6) לפקודה יהיו מועדי הבדיקות החוזרות לדוד-קיטור שהוא בעל התכונות המפורטות בתוספת כלהלן:

(1)  בדיקה חוזרת ראשונה - לאחר החודש השביעי ולא מאוחר מתום החודש ה-14 מתאריך תחילת השימוש בדוד-הקיטור במפעל;

(2)  בדיקה חוזרת לכל 26 חדשים לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האמורה בפסקה (1) במשך 21 שנה מאז שהוחל השימוש בדוד-הקיטור לראשונה;

(3)  בדיקה חוזרת לכל 14 חודש לפחות - בתקופה שלאחר הבדיקה האחרונה לפי פסקה (2).

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (מועדי בדיקות לדודי-קיטור מיוחדים), תשכ"ד-1964".

תוספת

תכונות דודי קיטור מיוחדים

(1)      דוד-הקיטור בעל צינורות מים.

(2)      כל תוף או תא בדוד-הקיטור מרותך בהתך או מחושל במוצק ללא תפר.

(3)      תפוקת הקיטור של דוד-הקיטור היא 25,000 ק"ג קיטור לשעה לפחות.

(4)      לדוד-הקיטור מיתקן לטיפול נאות במי ההזנה המבטיח הפעלתו הבטוחה של דוד-הקיטור.

ט"ז בניסן תשכ"ד (29 במרס 1964)                         יגאל אלון

                                                                                            שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ד מס' 1573 מיום 30.4.1964 עמ' 1151.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות