תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תחולה

Go

2

סעיף 3

מנהל המחצבה

Go

2

סעיף 4

גילו ונסיונו של מנהל המחצבה

Go

2

סעיף 5

מינוי מספר מנהלי מחצבה

Go

2

סעיף 6

רישומים בפנקס כללי

Go

2

סעיף 7

בחינת מנהל מחצבה

Go

2

סעיף 8

פסילת מנהל מחצבה

Go

2

סעיף 9

חובות מנהל המחצבה

Go

3

סעיף 10

אחריות מנהל המחצבה בפלילים

Go

3

סעיף 11

אחריות התופש במחצבת אבן

Go

3

סעיף 12

מפת המחצבה

Go

3

פרק שני: בטיחות בקיר חיצוב ובקרבתו

Go

3

סעיף 13

מסלולי נסיעה במחצבה

Go

3

סעיף 14

גדירת קיר חיצוב

Go

3

סעיף 15

הרחקת חומר רופף

Go

3

סעיף 16

גובה קיר החיצוב, מדרגות ודרכי הגישה אליהם

Go

3

סעיף 17

קירות חיצוב גבוהים והתאמתם

Go

3

סעיף 18

פטור

Go

3

סעיף 19

קיר חיצוב עזוב

Go

3

סעיף 20

בקורת על חומר רופף והסרתו

Go

3

סעיף 21

חומר הבולט  מקיר חיצוב

Go

4

פרק שלישי: ציוד-מגן אישי

Go

4

פרק רביעי: משאיות והטענתן

Go

4

סעיף 25

בטיחות בעת טעינת משאית

Go

4

סעיף 26

בקורת המשאית על ידי הנהג

Go

4

סעיף 27

הסעת אדם  במחצבת אבן

Go

4

סעיף 28

רשיון לנהיגה

Go

4

סעיף 29

הכוונה לנסיעה אחורנית

Go

4

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

4

סעיף 30

שבירת אבנים

Go

4

סעיף 31

תחילה

Go

4

סעיף 31א

הוראת מעבר

Go

4

סעיף 32

השם

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 55 ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן – הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשכ"ט-1968

           "חגורת בטיחות" – (נמחקה);

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

מחיקת הגדרת "חגורת בטיחות"

הנוסח הקודם:

"חגורת בטיחות" – חגורה על אביזרי החזקה המבטיחה, כשהאביזרים מחוברים לנקודת עגינה מתאימה, להחזיק את האדם במקרה של נפילתו והעשויים מחמרים נאותים, בחוזק מספיק ובצורה המונעת במידה סבירה פגיעה על ידי החגורה עצמה;

           "חומר רופף" – כל חומר רופף, לרבות אבן, סלע או עפר חפשיים העלולים להידרדר תוך כדי החיצוב או בהשפעת גורמים אטמוספריים;

           "מחצבת אבן" – מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע, למעט מחצבה כאמור בה מפיקים חלוקים, חול או חרסית;

           "מנהל המחצבה" – אדם שנתמנה על ידי התופש להיות מנהל מחצבת-אבן בהתאם לתקנה 3;

תק' תשכ"ט-1968

           "נעלי בטיחות" – (נמחקה);

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

מחיקת הגדרת "נעלי בטיחות"

הנוסח הקודם:

"נעלי בטיחות" – נעלים העשויות לשם הגנה על הרגלים ובהן כיפה מעל למקום אצבעות הרגל, עשויה מפלדה או חומר אחר בעל חוזק נאות והנעלים מתאימות בגדלן לרגל העובד;

תק' תשכ"ט-1968

           "קובע מגן" – (נמחקה);

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

מחיקת הגדרת "קובע מגן"

הנוסח הקודם:

"קובע מגן" — קובע המיועד להגן על ראש האדם מפני פגיעה על ידי גופים נופלים או ניתזים ואשר עשוי מחומר נאות ובחוזק מספיק כדי לעמוד במידה סבירה במכה מגופים כאמור ושצוייד באביזרים כדי לספוג במידה סבירה את כוחה של המכה;

           "תופש" – תופש במחצבת-אבן;

           "ציוד ממונע נייד" – מחפר, דחפור או עגורן.

תחולה

2.    הוראות אלה יחולו לגבי כל עבודה במחצבת-אבן, לרבות גריסת אבן, מסגרות, חשמלאות, מכונאות-רכב והובלה.

מנהל המחצבה

3.    (א) התופש אחראי לכך כי כל עבודה במחצבת-אבן תתנהל תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מחצבה שעל מינויו נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום למפקח העבודה האזורי.

           (ב)  הודעה על מינוי מנהל מחצבה תימסר למפקח העבודה האזורי בדואר רשום ותהיה לפי הטופס שבתוספת, ותצורף אליה הצהרת מי שנתמנה שהוא מקבל על עצמו את התפקיד של מנהל המחצבה חתומה בידו בציון תאריך חתימתו.

גילו ונסיונו של מנהל המחצבה

4.    לא יתמנה אדם מנהל מחצבה אלא אם נתקיימו בו אלה:

(1)  מלאו לו 25 שנה;

(2)  לאחר שמלאו לו 18 שנה, עבד בחיצוב במחצבת-אבן לפחות שבע שנים מתוך עשר השנים שלפני מינויו ובכלל זה שלוש שנים בניהול מחצבת-אבן או בהשגחה על חיצוב במחצבת-אבן או בתפקיד עוזר מנהל מחצבה ותחת הדרכתו; אולם לגבי מהנדס מכרות, מהנדס בניה או מהנדס אזרחי – דיו אם עבד שלוש שנים במחצבת-אבן כעוזר למנהל מחצבה ותחת הדרכתו;

תק' תשכ"ח-1967 תק' תשנ"ו-1995

(3)  עמד בהצלחה בבחינה בהלכות הנוגעות לתפקיד מנהל מחצבה ובהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות, לפי תכנית בחינה שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי ושניתן להשיגה באגף הפיקוח של משרד העבודה והרווחה לפחות ארבעה חדשים לפני מועד הבחינה; אולם מהנדס מכרות, מהנדס בניה ומהנדס אזרחי חייבים לעמוד בבחינה בהלכות הבטיחות בעבודות האמורות בלבד.

מיום 28.12.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2159 מיום 28.12.1967 עמ' 538

החלפת פסקה 4(3)

הנוסח הקודם:

(3) עמד בהצלחה בבחינה בהלכות חיצוב, טיפול בחמרי נפץ ופיצוצים וכן בהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות שנערכה בפני ועדה, במקום, בזמן ולפי תכנית שנקבעו על ידי מפקח העבודה הראשי בהודעה בירחון העבודה ובדרך אחרת הנראית למפקח העבודה הראשי לפחות 6 חדשים לפני מועד הבחינה; אולם מהנדס מכרות, מהנדס בניה ומהנדס אזרחי חייבים לעמוד בבחינה בהלכות הבטיחות בעבודות האמורות בלבד;

מיום 5.12.1995

תק' תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5718 מיום 5.12.1995 עמ' 200

(3) עמד בהצלחה בבחינה בהלכות הנוגעות לתפקיד מנהל מחצבה ובהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות, לפי תכנית בחינה שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי ופורסמה בירחון משרד העבודה ושניתן להשיגה באגף הפיקוח של משרד העבודה והרווחה לפחות ארבעה חדשים לפני מועד הבחינה; אולם מהנדס מכרות, מהנדס בניה ומהנדס אזרחי חייבים לעמוד בבחינה בהלכות הבטיחות בעבודות האמורות בלבד.

מינוי מספר מנהלי מחצבה

5.    לא יתמנה למחצבת-אבן יותר ממנהל מחצבה אחד אלא אם מפקח העבודה האזורי הסכים בתעודה למנוים של שני מנהלי מחצבה או יותר והמינויים הם בהתאם לתנאים וסייגים שפירש בה.

רישומים בפנקס כללי

6.    התופש –

(1)  יצרף העתק מהודעה על מינוי מנהל המחצבה לפנקס הכללי של מחצבת-האבן או ירשום בו את שמו, מספר זהותו ומענו של כל מי שנתמנה להיות מנהל מחצבה;

(2)  ירשום בפנקס הכללי של מחצבות-האבן את התאריך בו הפסיק מנהל מחצבה לשמש בתפקידו ויודיע על כך – בדואר רשום – למפקח עבודה אזורי.

בחינת מנהל מחצבה

7.    מנהל מחצבה שלא עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנה 4(3) במשך שלוש השנים שקדמו למינויו חייב, לפי דרישה בכתב של מפקח עבודה אזורי, להיבחן בהלכות חיצוב, טיפול בחמרי נפץ ופיצוצים וכן בהלכות הבטיחות בעבודה על כל ענפיה שבמחצבות בפני ועדה, במקום ובזמן שיפורשו בדרישה ולפי תכנית שנקבעה על ידי מפקח העבודה הראשי כאמור בתקנה 4(3).

פסילת מנהל מחצבה

8.    (א) מפקח העבודה הראשי רשאי בכל עת לפסול בהודעה בכתב מנהל מחצבה אם לדעתו נתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   אין לו שנות הנסיון כאמור בפסקה (2) לתקנה 4;

(2)   הוא לא מילא את החובות המוטלות עליו בתקנות אלה;

(3)   הוא אינו מסוגל למלא את תפקידו;

(4)   נסיונו או ידיעותיו אינם מספיקים, בהתחשב בשיטות החיצוב או הפיצוץ במחצבה.

           (ב)  בהודעה על פסילת מנהל מחצבה יפורט המועד אשר בו תכנס פסילתו לתקפה.

           (ג)   ההודעה תימסר לתופש או תודבק במחצבת-האבן ומשנמסרה או הודבקה כאמור לא ישמש עוד – לפחות החל מהמועד שנקבע בהודעה – מנהל המחצבה שנפסל בתפקידו וכשבוצעה עבודה במחצבה החל מאותו מועד ימנה התופס מיד מנהל מחצבה אחר בהתאם לתקנה 3.

חובות מנהל המחצבה

9.    מנהל המחצבה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה והוראות הפקודה ותקנות אחרות שהותקנו על פיה והנוגעות לעבודות במחצבת-אבן, וחייב הוא לנקוט בצעדים מתאימים שכל עובד אחר במחצבת-האבן ימלא אחר ההוראות המתייחסות לאותו עובד.

אחריות מנהל המחצבה בפלילים

10.   (א) לענין סעיף 82 לפקודה יראו חובה כמוטלת במפורש על מנהל מחצבה אם לא נקבע בתקנות אלה או בתקנות הבטיחות בעבודה (שימוש בחמרי נפץ והחסנתם במחצבות), תשי"ב-1952, שהחובה מוטלת על התופש במחצבה או על אדם אחר.

           (ב)  אחריותו של מנהל מחצבה לפי תקנה זו מתחילה מהיום שבו הוא חותם על ההצהרה בטופס ההודעה על מינויו בהתאם לתקנה 3(ב).

           (ג)   התפטרותו של מנהל מחצבה מתפקידו לא תסיים את אחריותו עד שתישלח מצדו הודעת התפטרות בכתב – בדואר רשום – אל מפקח העבודה האזורי ובה גם הצהרה שהעתק ההודעה נמסרה לתופש.

אחריות התופש במחצבת-אבן

11.   לא מינה התופש מנהל מחצבה, או מנהל המחצבה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל בהתאם לתקנה 8, ולא מונה מנהל מחצבה אחר במקומו, רואים את החובות המוטלות על מנהל מחצבה כמוטלות על התופש, מבלי לפגוע באחריותו לפי תקנה 3.

מפת המחצבה

12.   (א) התופש ימציא למפקח עבודה אזורי, לפי דרישתו בכתב, מפות של מחצבת-האבן המראות קווי גובה, פרטים של קירות החיצוב ומסלולי הנסיעה במחצבה, וכל פרט אחר שיצוין בדרישה, אך לא יידרש התופש להמציא מפות כאמור יותר מאחת לשנה.

           (ב)  המפות יוכנו על ידי מהנדס מכרות או מודד מוסמך בקנה-מידה של 1:500 או גדול יותר.

פרק שני: בטיחות בקיר חיצוב ובקרבתו

מסלולי נסיעה במחצבה

13.   מסלולי הנסיעה במחצבת-אבן, לרבות דרכי הגישה אל קיר החיצוב על כל מדרגה שבו, יהיו מותקנים כדי לאפשר תנועה בטוחה של הציוד הממונע הנייד ושל המשאיות במחצבה.

גדירת קיר חיצוב

14.   (א) בשטח מעל לקיר חיצוב במחצבת אבן תותקן במרחק של לא פחות מ-10 מטר ולא יותר מ-50 מטר מן השפה העליונה של הקיר, לפי דרישת מפקח עבודה אזורי בכתב, גדירה מתאימה שתימשך בשני קצוותיה עד למקום מתאים כדי למנוע בני-אדם מלהתקרב לכל מצב שבו נשקפת להם סכנת נפילה.

           (ב)  הגדירה כאמור תשולט בשלטי אזהרה הנראים לעין לפחות כל 50 מטר שלט אחד ולא פחות מבשני שלטי אזהרה.

           (ג)   נדרש התופש להתקין גדירה כאמור בתקנת משנה (א), חייב הוא לקיימה.

הרחקת חומר רופף

15.   לפני פתיחת קרקע לחיצוב וכל משך החיצוב ייעשו כל אלה –

(1)  השטח שבו מתכוונים לחצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע;

(2)  השטח שמעל לקיר החיצוב ינוקה מחומר רופף עד לסלע ברוחב של 3 מטר לפחות, ובאזור חיצוב שבו משתמשים בציוד ממונע נייד או במשאיות ברוחב של 8 מטר לפחות;

(3)  החומר הרופף מעבר לשטח המנוקה יוחזק בשיפוע טבעי ומכל מקום בשיפוע שנטייתו לא תעלה על 45 מעלות.

גובה קיר החיצוב, מדרגות ודרכי הגישה אליהם

16.   (א) לא ייפתח קרקע לחיצוב במחצבת-אבן באופן שגובה קיר החיצוב יעלה על 15 מטר, אלא אם יותקנו ויוחזקו בו מדרגה או מדרגות נאותות.

           (ב)  רוחב מדרגה בקיר חיצוב יהיה כלהלן –

(1)   עובדים בלי ציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח בטיחותם של עובדים בתנועתם ועבודתם, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-3 מטר;

(2)   משתמשים בציוד ממונע נייד, יהיה רוחב המדרגה מספיק כדי להבטיח תנועה ופעולה ללא סכנה של הציוד האמור ובטיחותם של העובדים לצדו, ובלבד שהרוחב לא יהיה פחות מ-10 מטר.

קירות חיצוב גבוהים והתאמתם

17.   (א) במחצבת אבן שביום תחילתן של תקנות אלה קיים בה קיר חיצוב שגבהו עולה על 15 מטר ושלא נתקיימו בו הדרישות של תקנה 16, ינקטו בצעדים הדרושים כדי לעבור תוך שנתיים מהיום האמור (להלן – תקופת ההתאמה) לחיצוב בקיר מודרג המתאים לדרישות התקנה האמורה ולאחר תקופת ההתאמה לא יחצבו עוד בקיר חיצוב שלא נתקיימו לגביו הוראות תקנה 16.

           (ב)  התופש במחצבת-אבן כאמור בתקנת משנה (א) יגיש תוך חדשיים מיום תחילתן של תקנות אלה למפקח עבודה אזורי תכנית פעולה וחיצוב לתקופת ההתאמה בצירוף מפות המחצבה כאמור בתקנה 12 ובתכנית פעולה כאמור יפורטו שלבי הפעולה והחיצוב שיש לבצעם כדי להגיע לחיצוב בקיר מודרג המתאים לדרישות של תקנה 16 תוך תקופת ההתאמה.

פטור

18.   שוכנע מפקח העבודה הראשי ביחס למחצבה פלונית, בהתחשב בטבע המחצב, המבנה הגאולוגי ושיטת החיצוב, שמילוי אחר הוראות תקנות 16 ו-17 אינו דרוש לצורך בטיחות העובדים, רשאי הוא לפטור בתעודה מההוראות האמורות, מכולן או מקצתן, ורשאי הוא להתנות את הפטור בתנאים שייראו לו.

קיר חיצוב עזוב

19.   לרגלי קיר חיצוב, מסביב לקטע מהקיר שחדלו לעבוד בו והחומר באותו קטע עלול לסכן את בני-אדם הנמצאים, העובדים או העוברים לרגלי הקיר באותו קטע, יותקן ויקויים מחסום כדי למנוע מבני אדם להתקרב לאותו קטע המסוכן והמחסום יושלט בשלטי אזהרה הנראים לעין.

בקורת על חומר רופף והסרתו

20.   (א) מנהל המחצבה או אדם אחראי שמונה לצורך זה יערוך מדי יום ביומו לפני התחלת העבודה בקורת בקיר החיצוב בקשר לחומר רופף וידאג להסרתו בדרך בטוחה ואם מפקח עבודה אזורי דורש זאת יתנהל רישום על ביצוע הבדיקות כאמור.

           (ב)  לא יידרש ולא יורשה להימצא, לעבור או לעבוד במקום שבו הוא עלול להיפגע על ידי חומר רופף.

חומר הבולט  מקיר-חיצוב

21.   החציבה במחצבת-אבן תבוצע כך שלא יווצר חומר הבולט מעבר לקיר-החיצוב ומכל מקום כשנוצר חומר בולט כאמור יסולק החומר הבולט ללא דיחוי בשיטה בטוחה.

פרק שלישי: ציוד-מגן אישי

תק' תשכ"ט-1968

22.   (בוטלה).

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

ביטול תקנה 22

הנוסח הקודם:

הקצבת ציוד מגן לעובדים

22. לכל עובד במחצבת-אבן יוקצבו נעלי בטיחות, קובע-מגן וחגורת בטיחות ששימושם נקבע לאותו עובד כשציוד המגן האמור במצב תקין ומתאים לו לפי מידותיו.

תק' תשכ"ט-1968

23.   (בוטלה).

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

ביטול תקנה 23

הנוסח הקודם:

שימוש בציוד מגן

23. (א) העובדים במחצבת-אבן ישתמשו בציוד מגן כמפורט להלן:

(1) נעלי בטיחות - כל עובד למעט עובד שעבודתו במשרד בלבד;

(2) קובע מגן - כל עובד, לרבות מי שעובד ליד מגרסת-אבן, למעט עובד העסוק בתוך בנין כלשהו, במחסן לחמרי נפץ או בקרבתו המיידית ונהגים;

(3) חגורת בטיחות - כל עובד העסוק במקום שבו קיים סיכון של נפילה לעומק של שני מטר או יותר אלא אם הותקן אמצעי אחר המקטין את הסיכון של פגיעה מנפילה, ובלבד שמפקח עבודה אזורי מסר דרישה בכתב לתופש שהעובד ישתמש בחגורת בטיחות.

(ב) עובד שמחובתו להשתמש בחגורת בטיחות בהתאם לתקנת-משנה (א) ושהוקצבה לו חגורת בטיחות - ובמקרה הצורך חבל החזקה נאות - חייב לחבר את החגורה חיבור בטוח אל נקודת עגינה מתאימה בעזרת החבל או באופן ישיר.

תק' תשכ"ט-1968

24.   (בוטלה).

מיום 12.12.1968

תק' תשכ"ט-1968

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543

ביטול תקנה 24

הנוסח הקודם:

בדיקת ציוד מגן

24. עובד שהוקצב לו ציוד-מגן יבדוק כל יום אם קרה בו קלקול נראה לעין, ויחזיר כל ציוד-מגן אשר נראה במצב לא תקין וידרוש ציוד חילוף תקין.

פרק רביעי: משאיות והטענתן

בטיחות בעת טעינת משאית

25.   (א) לא יקרבו כף עגורן חופר מעל משאית ולא יוטען חומר עליה באמצעות עגורן חופר כל עוד לא נתקיימו שנים אלה:

(1)   לא יימצא אדם במשאית או על גביה, אלא אם הוא נמצא בתא הנהג והתא מצוייד בגגון בטיחות נאות;

(2)   לא יימצא אדם בשטח הסיכון מסביב העגורן החופר.

           (ב)  לענין תקנת משנה (א)(1) יראו גגון בטיחות כנאות אם הוא עשוי מחומר טוב ומתאים, בעל חוזק מספיק, כדי למנוע סכנה מפגיעה מכף העגורן החופר או חומר הנופל מהכף.

בקורת המשאית על ידי הנהג

26.   בתחילת כל משמרת יבדוק הנהג את המשאית הנמסרת לו לעבודה ובמיוחד את פעולת הבלמים ומערכת ההיגוי.

הסעת אדם  במחצבת-אבן

27.   (א) בתא הנהג או על המושב ליד הנהג של משאית, רכב מנועי אחר וציוד ממונע נייד לא יימצא ולא יורשה להימצא בשעת תנועתם במחצבת-אבן אלא הנהג ונוסע אחד נוסף.

           (ב)  לא תורשה הסעת אדם על כל חלק חיצוני של משאית, רכב מנועי אחר וציוד ממונע נייד אלא על מושב המיועד לכך.

רשיון לנהיגה

28.   לא תורשה במחצבת-אבן נהיגת משאית ורכב מנועי אחר אלא על ידי אדם בעל רשיון לנהיגה בהתאם לפקודת התעבורה.

הכוונה לנסיעה אחורנית

29.   לא תורשה במחצבת-אבן נסיעת משאית אחורנית מבלי שהנהג יודרך על ידי אדם אחר הנמצא מחוץ למשאית במצב מתאים להכוונה בטוחה של המשאית ולא יסע הנוהג במשאית אחורנית מבלי שהוא יודרך כאמור.

פרק חמישי: הוראות שונות

שבירת אבנים

30.   בשבירת אבן יעבדו העובדים במרחק בין זה לזה המבטיח מניעת סכנת פגיעה מאבנים או חלקיקים עפים עקב עבודתם של העובדים השכנים.

תחילה

31.   תחילתה של תקנה 4(3) היא בתום שנה מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות; תחילתן של יתר התקנות היא בתום שלושה חדשים מיום הפרסום כאמור.

הוראת מעבר תק' תשכ"ח-1967

31א.   (א) עד ליום ה' בתמוז תשכ"ח (1.7.1968) מותר, באישור מפקח עבודה אזורי, למנות כמנהל מחצבה אדם אף שלא נתקיימו בו הוראות תקנה 4, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   מלאו לו 25 שנה;

(2)   עבד שש שנים לפחות בניהול מחצבת-אבן בתפקיד של מנהל מחצבה, מנהל העבודה או עוזר להם, ממונה על הייצור או בתפקיד דומה, אולם לגבי מהנדס מכרות, מהנדס בניה או מהנדס אזרחי דיו אם עבד כאמור שלוש שנים,

ובלבד שמפקח העבודה האזורי משוכנע שמי שנתמנה כאמור מתאים מבחינת נסיונו להיות מנהל מחצבה במחצבה שבה יכהן.

           (ב)  במשך שנה מאישור המינוי כמנהל מחצבה הניתן לפי תקנת משנה (א) רשאי מפקח עבודה אזורי לדרוש בכתב מאת מנהל המחצבה להיבחן בפני ועדה במקום ובזמן שיפורשו בדרישה לפי תכנית בחינה שנקבעה לפי תקנה 4(3).

מיום 28.12.1967

תק' תשכ"ח-1967

ק"ת תשכ"ח מס' 2159 מיום 28.12.1967 עמ' 538

הוספת תקנה 31א

השם

32.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות-אבן), תשכ"ה-1965".

תוספת

(תקנה 3)

הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

אל: מפקח העבודה האזורי, אזור    

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1713 מיום 15.4.1965 עמ' 1814.

תוקנו ק"ת תשכ"ח מס' 2159 מיום 28.12.1967 עמ' 538 – תק' תשכ"ח-1967.

ק"ת תשכ"ט מס' 2324 מיום 12.12.1968 עמ' 543 – תק' תשכ"ט-1968 בתקנה 30(4) לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תשכ"ט-1968.

ק"ת תשנ"ו מס' 5718 מיום 5.12.1995 עמ' 200 - תק' תשנ"ו-1995.