נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

פרק ראשון: הוראות כלליות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

תחולה ופטור

Go

4

סעיף 3

קיום ההוראות בבניה

Go

4

סעיף 4

קיום ההוראות בבניה הנדסית

Go

4

סעיף 5

קיום ההוראות במפעל למוצרי בטון

Go

4

פרק שני: רישום דגם עגורן-צריח

Go

4

סעיף 6

חובת רישום דגם

Go

4

סעיף 7

תנאים לרישום דגם ישראלי

Go

5

סעיף 7א

תנאים לרישום עגורן צריח הבנוי בישראל לפי תכניות מחו"ל

Go

5

סעיף 8

תנאים לרישום דגם לא ישראלי

Go

5

סעיף 9

פטור

Go

5

סעיף 10

בקשה לרישום

Go

5

סעיף 11

רישום מחדש לאחר שינוי במבנה

Go

5

סעיף 12

אישור מיוחד לפי דרישה

Go

5

סעיף 13

החובה לקיום ההוראות בבניה

Go

5

פרק שלישי: מבנה עגורן-צריח והציוד בו

Go

5

סעיף 14

מבנה עגורן צריח וקיומו

Go

5

סעיף 15

גישה למקום עבודה בעגורן צריח

Go

5

סעיף 16

מסלקי מכשולים

Go

5

סעיף 17

תא לעגורנאי

Go

5

סעיף 18

ידיות הפעלה

Go

6

סעיף 19

מכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים

Go

6

סעיף 20

מתגים גובלים

Go

6

סעיף 21

גובלי עומס יתר

Go

6

סעיף 22

תופי כננות

Go

6

סעיף 23

בלמים למנועים

Go

6

סעיף 24

כבלים ואביזרי הרמה   טיבם

Go

6

סעיף 25

כבלים ואבזרי הרמה   הסדרי בטיחות

Go

6

סעיף 26

תסקיר על בדיקת כבל ואבזר הרמה

Go

6

סעיף 27

אונקל העגורן אונקל בטיחות

Go

6

סעיף 28

סימון חלקי  עגורן צריח

Go

6

סעיף 29

החובה לקיום ההוראות בבניה

Go

6

פרק רביעי: תדפיסי הוראות הפעלה ושלטים

Go

6

סעיף 30

הוראות הפעלה

Go

6

סעיף 31

מסירת הוראות הפעלה והחזקתן

Go

7

סעיף 32

הצגת מיפרט משקולות הנגד

Go

7

סעיף 33

הצגת שלט העומסים הבטוחים

Go

7

סעיף 34

החובה לקיום תקנה 30 בבניה

Go

7

פרק חמישי: הקמה ופירוק של עגורן-צריח

Go

7

סימן א': עגורן-צריח נייח

Go

7

סעיף 35

ביסוס ועיגון של עגורן צריח נייח

Go

7

סעיף 36

הבטחת היציבות

Go

7

סעיף 37

הבטחת שיווי המשקל ע"י משקולות

Go

7

סימן ב': עגורן-צריח נע על פסים

Go

7

סעיף 38

תשתית המסילה לעגורן צריח נע

Go

7

סעיף 39

פסי המסילה

Go

7

סעיף 40

התקנת המסילה

Go

7

סעיף 41

פגושות וגובלי תנועה במסילה

Go

7

סימן ג': דרישות כלליות להקמה ופירוק

Go

8

סעיף 42

הקמה ופירוק בהנהלת מומחה

Go

8

סעיף 43

הקמה ופירוק במזג אוויר מסכן

Go

8

סעיף 44

מרחב למעבר לאורך המסלול ומניעת לכידה

Go

8

פרק ששי: קרבה של מיתקן חשמל או קו חשמל עילי

Go

8

סעיף 45

הגדרות

Go

8

סעיף 46

התקנת עגורן צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי

Go

8

סעיף 47

הפעלת עגורן צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי

Go

8

סעיף 48

פטור

Go

8

סעיף 49

חובת העגורנאי בענין הפעלת העגורן

Go

8

סעיף 50

החובה לקיום תקנה 46 בבניה

Go

8

פרק שביעי: בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח

Go

8

סעיף 51

העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות

Go

8

סעיף 52

הבטחת המטען

Go

8

סעיף 53

שימוש באונקל העגורן ובכלי טעינה

Go

8

סעיף 54

טיפול במטען תלוי

Go

9

סעיף 55

איתות

Go

9

סעיף 56

חובת משגיחי מסלול ההרמה

Go

9

סעיף 57

הימצאות אדם בתחום העגורן

Go

9

סעיף 58

איסור הסעת אדם

Go

9

פרק שמיני: הפעלת עגורן-צריח

Go

9

סימן א': הוראות לגבי עגורני-צריח מכל הסוגים

Go

9

סעיף 59

בקורת יומית

Go

9

סעיף 60

בקורת שבועית

Go

9

סעיף 61

פגם שנתגלה לעגורנאי

Go

9

סעיף 62

איסור הפעלת עגורן פגום

Go

9

סעיף 63

איסור העמסת יתר

Go

9

סעיף 64

איסור הפעלת עגורן מחוץ ליעודו

Go

9

סעיף 65

איסור הרמת אדם

Go

10

סעיף 66

הרמה אנכית

Go

10

סעיף 67

הרמה לפני הובלה

Go

10

סעיף 68

הסעת עגורן עם מטען תלוי

Go

10

סעיף 69

הורדת מטען

Go

10

סעיף 70

סכנה מתוך מגע בין המטען לבין גוף

Go

10

סעיף 71

סיום הפעלה של עגורן צריח

Go

10

סעיף 72

הימצאות בני אדם בעמדת התפעול

Go

10

סעיף 73

הפעלת עגורן צריח במזג אוויר מסכן

Go

10

סעיף 74

חובת העגורנאי לקיום ההוראות

Go

10

סימן ב': הוראות לגבי הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים

Go

10

סעיף 75

הפעלת עגורן צריח שלא על פסים

Go

10

סעיף 76

איסור הסעה עם מטען תלוי או עם זרוע מורמת

Go

10

סעיף 77

הצבה ותמיכה

Go

10

סעיף 78

מסלול לנסיעה

Go

10

סעיף 79

חובת העגורנאי לקיום ההוראות

Go

10

סימן ג': הוראות נוספות בענין בטיחות

Go

11

סעיף 80

משקולות מבחן

Go

11

סעיף 81

תאורה לפעולות בלילה

Go

11

סעיף 82

הרמת מטען בשני עגורני צריח

Go

11

סעיף 83

פעולות תחזוקה

Go

11

סעיף 84

הגנה מפני נפילת אדם

Go

11

סעיף 85

חובת עגורנאי לקיום תקנה 83

Go

11

פרק תשיעי: בדיקות עגורן-צריח בידי בודק מוסמך

Go

11

סעיף 86

בדיקת עגורן צריח

Go

11

סעיף 87

היקף הבדיקה

Go

11

סעיף 88

תסקיר על בדיקה

Go

11

סעיף 89

סכנה מיידית שנתגלתה בבדיקה

Go

11

סעיף 90

איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך

Go

11

סעיף 91

חובה לקיום הוראות בבניה

Go

11

פרק עשירי: פנקס העגורן

Go

11

סעיף 92

חובת ניהול פנקס עגורן

Go

11

סעיף 93

מקום החזקת הפנקס

Go

11

סעיף 94

עיון בפנקס העגורן

Go

11

סעיף 95

זמן שמירת פנקס העגורן

Go

11

סעיף 96

הפנקס מלווה את העגורן

Go

11

סעיף 97

החובה לקיום הוראות בבניה

Go

11

פרק אחד-עשר: הוראות שונות

Go

11

סעיף 98

מתן אפשרות לקיים את התקנות והשגחה

Go

11

סעיף 99

איסור להורות על פעולה בניגוד לתקנות

Go

11

סעיף 100

החובה לקיום הוראות בבניה

Go

11

סעיף 101

תחילה

Go

11

סעיף 102

השם

Go

11

תוספת ראשונה

Go

11

תוספת שניה

Go

11

תוספת שלישית

Go

11


תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכ"ז-1966*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55, 66, 67 ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן – הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אבזר הרמה" – כמשמעותו בסעיף 25(2) לפקודה;

           "אונקל עגורן" – אונקל עגורן המשמש לתליית מטען או לתליית כלי טעינה;

           "איתות" – מתן הוראות בכל שיטה שהיא, בין ישירות לעגורנאי ובין לאדם אחר כדי שהוא יעביר את הסימנים לעוגרנאי, בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן;

           "בודק מוסמך" – מי שהמפקח הראשי הסמיכו בהתאם לסעיף 25 לפקודה או בהתאם לסעיף 26 לפקודה וההסמכה הורחבה במפורש לעשיית בדיקות של עגורני-צריח בהתאם לתקנות אלה;

           "בניה" – כמשמעות "פעולות בניה" בפקודה;

           "בניה הנדסית" – כמשמעות "עבודת בניה מכונאית" בפקודה ובצו על פיה;

           "הפעלת עגורן" – הרמת מטען בעגורן, הסעת עגורן, סיבובו או סיבוב חלק ממנו, לרבות הפעלת עגורן לשם ניסוי, בקורת או בדיקה;

           "הרמה" – לרבות הורדה, הובלה והחזקה במצב תלוי;

           "התקן אזעקה" – מנגנון הנותן אותות אקוסטיים או אופטיים או שניהם במקרים של העמסת-יתר או תנועות-יתר של עגורן-צריח או חלק מחלקיו;

           "ידית הפעלה" – כל צורה של מפסק או מתג, לרבות דוושת הפעלה, וכל אמצעי כיוצא באלה;

           "כבל" – לרבות חבל ושרשרת;

           "כלי טעינה" – התקן עזר שתולים באונקל העגורן ואליו או בתוכו מעמיסים את המטען;

           "מוסד בקורת מוסמך" – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ;

           "מוסמך למתן איתות" – אדם המוסמך למתן איתות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966;

           "מטען" – לרבות כלי טעינה ואבזר לתליית המטען לאונקל העגורן;

           "מנהל עבודה" – מנהל עבודה לבניה שנתמנה בהתאם לתקנות 2 עד 5 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשט"ו-1955;

           "מרכב הבסיס" – המרכב שעליו הותקן עגורן-צריח נע והמאפשר נסיעתו;

           "עגורנאי" – אדם שהוסמך בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966;

           "עגורן-צריח" – עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען, והוא מופעל בחשמל;

תק' תש"ל-1970

           "עגורן-צריח נע על פסים" – עגורן-צריח שגלגלי מרכב הבסיס שלו מונחים על פסי מסילה, בין שאורך המסילה מאפשר למעשה נסיעתו של העגורן ובין שאינו מאפשר נסיעתו;

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1640

הוספת הגדרת "עגורן-צריח נע על פסים"

           "עומס מבחן" – עומס העולה ב-25% על עומס העבודה או עומס מבחן אחר שנקבע בהוראות היצרן;

           "פנקס דגמי העגורנים" – פנקס שהמפקח הראשי מנהל ובו רשומים הדגמים לעגורני-צריח, בין מתוצרת הארץ ובין מתוצרת חוץ-לארץ, שהוא החליט לרשום אותם לפי הפרק השני לתקנות אלה, ומותר שהפנקס יחולק למדורים בהתאם לסוגי העגורנים;

תק' תשכ"ז-1967

           "פנקס העגורן" – הפנקס המתנהל בהתאם לתקנה 92.

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

"פנקס העגורן" – הפנקס המתנהל בהתאם לתקנה 91 בהתאם לתקנה 92.

תחולה ופטור

2.    (א)  תקנות אלה יחולו על בניה, בניה הנדסית ומפעל למוצרי בטון.

           (ב)  המפקח הראשי רשאי להורות כי הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי עגורן-צריח פלוני, אם העגורן אינו ממבנה המקובל לשימוש בתעשיית הבניה.

קיום ההוראות בבניה

3.    (א)  בבניה חייב מנהל העבודה למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על מבצע הבניה או על אדם אחר.

           (ב)  על אף האמור בתקנה משנה (א) חייב מבצע הבניה לקיים הוראות תקנות אלה אם לא נתמנה מנהל עבודה או אם מנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו או נפסל ולא נתמנה מנהל עבודה אחר.

קיום ההוראות בבניה הנדסית

4.    בבניה הנדסית חייב המבצע למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.

קיום ההוראות במפעל למוצרי בטון

5.    במפעל למוצרי בטון חייב התופש למלא אחרי הוראות תקנות אלה, זולת אם החובה מוטלת במפורש על אדם אחר.

פרק שני: רישום דגם עגורן-צריח

חובת רישום דגם

6.    (א)  לא יוקם עגורן-צריח ולא יופעל אלא אם מבצע הבניה או הבניה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי בטון, לפי הענין, מחזיקים בתעודות אלה:

(1)   אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי עגורן-צריח, ואם בעגורן-הצריח סטיות מהדגם האמור יהיה באישור היצרן פירוט בדבר הסטיות;

(2)   תעודה מאת המפקח הראשי המעידה שדגם עגורן-הצריח רשום בפנקס דגמי העגורנים (להלן – תעודת רישום דגם העגורן).

           (ב)  תעודת רישום דגם העגורן ואישור היצרן יצורפו לפנקס העגורן.

תנאים לרישום דגם ישראלי

7.    (א)  המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת ישראל בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד אישור לתכניות הדגם שניתן על ידי מוסד בקורת מוסמך.

           (ב)  מוסד בקורת מוסמך לא יתן אישור לתכניות דגם לעגורן אלא לאחר שנבדקו התכניות ונמצאו מתאימות כדי לבנות לפיהן עגורן-צריח אשר יתקיימו בו לפי מבנהו והציוד שבו הוראות תקנות אלה ואשר לכשייבנה כאמור יאפשר הפעלה בטוחה.

           (ג)   מוסד בקורת מוסמך רשאי לקבוע לאישורו תנאים וסייגים.

תנאים לרישום עגורן-צריח הבנוי בישראל לפי תכניות מחו"ל תק' תש"ל-1970

7א.     המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח בפנקס דגמי העגורנים אם עגורן מאותו דגם בנוי או ייבנה בארץ לפי תכניות מחוץ-לארץ, הן על פי היתר מאת בעל התכניות והן על ידי בעל התכניות עצמו, אלא בהתאם להוראות תקנה 7 או על יסוד שנים אלה:

(1)  תעודה שהמפקח הראשי הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ, המתייחסת לעגורני-צריח הבנויים בחוץ-לארץ לפי אותן התכניות והמעידה שדגם העגורנים אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד;

(2)  הצהרה מאת היצרן בישראל שהוא מקיים בייצור את ההוראות וההנחיות של בעל התכניות הלא ישראליות ושיהיו לעגורני-הצריח שהוא בונה התכונות המצויות בעגורנים מתוצרת חוץ לפי אותן תכניות.

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1640

הוספת תקנה 7א

תנאים לרישום דגם לא ישראלי תק' תש"ל-1970

8.    המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת חוץ בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ המעידה שדגם העגורן אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד.

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1640

8. המפקח הראשי לא ירשום דגם עגורן-צריח מתוצרת חוץ בפנקס דגמי העגורנים אלא על יסוד תעודה שהוא הכיר בה מטעם מוסד רשמי בחוץ-לארץ תעודה שהוא הכיר בה מאת מוסד רשמי או מאת מוסד המקובל בנדון בחוץ-לארץ המעידה שדגם העגורן אושר להפעלה בארץ שבה קיים המוסד.

פטור

9.    (א)  המפקח הראשי רשאי לפטור, פטור מלא או חלקי, מקיום הוראות תקנה 6 לגבי עגורן-צריח פלוני, הנמצא בשימוש בארץ ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות (להלן – יום הפרסום) אם הוא משוכנע שלא ניתן להשיג את אישור היצרן הדרוש לפי תקנה 6(א)(1), את תכניות הדגם הדרושות לפי תקנה 7(א) או את התעודה מטעם מוסד רשמי בחוץ לארץ הדרושה לפי תקנה 8, הכל לפי הענין.

           (ב)  המפקח הראשי רשאי –

(1)   בטרם יכריע בענין מתן פטור לפי תקנת-משנה (א), לדרוש שיומצא לו תסקיר מפורט מאת מומחה, על מבנה עגורן-צריח ובטיחותו;

(2)   לקבוע כל תנאי וסייג הדרושים לדעתו להבטיח את השגת מטרות תקנות 6 עד 8, הן לפני מתן הפטור והן לאחריו;

(3)   להגביל בזמן פטור שניתן על ידו.

בקשה לרישום

10.   לבקשה לרישום דגם עגורן-צריח יצורפו תכניות, והיא תכלול ידיעות ופרטים להנחת דעתו של המפקח הראשי.

רישום מחדש לאחר שינוי במבנה

11.   (א)  נעשה שינוי במבנה של עגורן-צריח, בחלק מחלקיו או במנגנון הפעלתו, יחולו תקנות 6 עד 8 כאילו היה העגורן ששונה דגם חדש.

           (ב)  לענין תקנת-משנה (א) לא יראו כשינוי אם הוחלף חלק בחלק אחר מאותו סוג ובעל אותן תכונות.

אישור מיוחד לפי דרישה

12.   (א)  שוכנע המפקח הראשי על פי תסקיר של מפקח עבודה אזורי כי בעגורן-צריח פלוני קיימת סטיה מהותית מהדגם הרשום, רשאי הוא לדרוש בכתב מאת מבצע הבניה או הבניה ההנדסית או התופס במפעל למוצרי בטון – הכל לפי הענין – לעשות שני אלה:

(1)   להמציא למוסד בקורת מוסמך לאישור את תכניות העגורן לפי המצב הקיים כתכניות דגם נפרד;

(2)   להגיש למפקח הראשי את תכניות הדגם כשהן מאושרות כאמור.

           (ב)  משנמסרה הדרישה כאמור בתקנת משנה (א) לא יוקם עגורן-הצריח ולא יופעל עד שדגם עגורן-הצריח יירשם בפנקס דגמי העגורנים לפי התכניות המאושרות והוצאת תעודת רישום דגם העגורן.

החובה לקיום ההוראות בבניה

13.   בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבניה.

פרק שלישי: מבנה עגורן-צריח והציוד בו

מבנה עגורן-צריח וקיומו

14.   הוראת סעיף 26(1) לפקודה יחולו לגבי עגורן-צריח, לגבי כל התקן המשמש להרכבתו, הגבהתו ופירוקו, ובעגורן-צריח נע על פסים – גם לגבי המסילה על חלקיה והציוד והאבזרים המחוברים לה.

גישה למקום עבודה בעגורן-צריח

15.   בעגורן-צריח יותקנו ויקויימו אמצעי גישה בטוחים למקומות עבודה כמפורש להלן –

(1)   אל עמדת התפעול בצריח ואל כל מקום בצריח שמעל לעמדת התפעול יותקנו סולמות המצויידים בכלוב-מגן, זולת אם העולה או היורד בסולם מוגן על ידי מבנה-הצריח עצמו;

(2)   אל כל מקום בזרוע של עגורן-הצריח יותקנו אמצעי גישה בטוחים כשהדבר ניתן להיעשות מבחינה טכנית.

מסלקי מכשולים

16.   מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע על פסים יצוייד במסלקי מכשולים נאותים לפינוי מעל מסילת הפסים של מכשולים חפשיים העלולים לגרום לתקלה בנסיעת העגורן.

תא לעגורנאי

17.   (א)  בעגורן-צריח המופעל מעמדת תפעול בגוף הצריח, בין במקום הקרוב לבסיס ובין במקום מורם, תותקן עמדת התפעול בתא מיוחד לכך.

           (ב)  התא האמור יהיה בנוי –

(1)   באופן שיתן לעגורנאי הגנה סבירה בפני קרני השמש ובפני רוחות וגשם;

(2)   באופן שיאפשר לעגורנאי גישה נוחה ובטוחה לכל חלק של המנגנון שבתוך התא והוא חלק המצריך בקורת ותחזוקה תדירים;

(3)   במצב ובאופן שמבנה התא ומבנה העגורן על חלקיו לא יגבילו או יפריעו את מרחב הראיה הדרוש לעגורנאי לביצוע תפקידו.

ידיות הפעלה

18.   (א)  כל ידית הפעלה בעגורן-צריח שהפעלתה או הזזתה המקרית גוררת סכנה, תהיה מצויידת בקפיץ או סגר מתאימים למניעת הפעלה במתכוון או הזזה מקרית, זולת אם מבנה הידית או מצבה מונעים הפעלתה או הזזתה בדרך מקרה.

           (ב)  בכל ידית הפעלה בעגורן-צריח או בקרבתה המיידית, יסומנו סימון ברור מטרתה וכיוון הפעלתה.

מכוון אוטומטי לעומסים הבטוחים

19.   (א)  עגורן-צריח, למעט עגורן בעל זרוע אופקית, יצוייד במכוון אוטומטי נכון המראה ברורות לעגורנאי את עומס העבודה הבטוח במצב ההפעלה באותה שעה.

           (ב)  המכוון האוטומטי יקויים כהלכה.

מתגים גובלים תק' תש"ל-1970

20.   (א)  עגורן-צריח, למעט עגורן-צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד במתגים גובלים לנטיית הזרוע.

           (ב)  עגורן-צריח בעל זרוע אופקית יהיה מצוייד במתגים גובלים לתנועת העגלה על הזרוע או בהתקנים מסוג אחר המבטיחים את הגבלת תנועת העגלה בנקודות הדרושות בזרוע.

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

הוספת תקנת משנה 20(ג)

מיום 1.10.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1641

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

20. (א) עגורן-צריח, למעט עגורן-צריח בעל זרוע אופקית, יהיה מצוייד בגובלי תנועה לנטיית הזרוע.

(ב) עגורן-צריח בעל זרוע אופקית יהיה מצוייד בגובלי תנועה לתנועת העגלה על הזרוע.

(ג) עגורן-צריח נע על פסים יהיה מצוייד בגובלי תנועה לנסיעתו.

גובלי עומס-יתר

21.   עגורן-צריח יצוייד בגובלי עומס יתר.

תופי-כננות

22.   (א)  תוף כננת בעגורן-צריח שעליו ליפוף כבל, יהיה בעל מבנה וקוטר המתאימים לכבל שבשימוש.

           (ב)  קצה הכבל הלפוף על תוף הכננת בעגורן-צריח יהיה מחובר היטב לתוף ואורך הכבל יהיה כך שלפחות שני ליפופים של הכבל ישארו תמיד על התוף בכל מצב אפשרי של הפעלת העגורן.

בלמים למנועים תק' תשכ"ז-1967

23.   (א)  כל מנוע המשמש לנסיעת עגורן-צריח, לסיבוב הצריח, לסיבוב הזרוע או לנטייתו או להנעת עגלה שעל הזרוע, יהיה מצוייד בבלם נאות.

           (ב)  מנוע בעגורן-צריח המשמש להרמת מטען יהיה בנוי כך שהמטען ירד בכוח מיכני בלבד ויהיה מצוייד בבלם או בלמים אוטומטיים הפועלים בשיטה אלקטרו-מיכנית.

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

(א) כל מנוע המשמש לנסיעת עגורן-צריח, לסיבוב הצריח, לסיבוב הזרוע או לנטייתו או להתנעת להנעת עגלה שעל הזרוע, יהיה מצוייד בבלם נאות.

כבלים ואביזרי הרמה – טיבם

24.   הוראת פסקה (א) לסעיף 25(1) לפקודה תחול על כל כלי טעינה, אבזר הרמה וכבל, בין שהכבל משמש במנגנון עגורן-צריח ובין שהוא משמש לתליית מטען לאונקל העגורן.

כבלים ואבזרי הרמה – הסדרי בטיחות

25.   ההוראות הבאות מתוך סעיף 25(1) לפקודה יחולו על כל כבל, אבזר הרמה וכלי טעינה המשמשים לתליית מטען לאונקל העגורן:

(1)  הוראות פסקה (ב) בדבר לוח עומסי העבודה או סימון עומס העבודה;

(2)  הוראות פסקה (ג) בדבר איסור עומס יתר;

(3)  הוראות פסקה (ד) בדבר בדיקות תקופתיות על ידי בודק מוסמך;

(4)  הוראות פסקה (ה) בדבר בדיקה לפני שימוש ראשון;

(5)  הוראות פסקה (ו) בדבר ריפוי שרשרות ואבזרי הרמה, ובלבד שהוראות פסקה זו לא יחולו על כלי טעינה.

תסקיר על בדיקת כבל ואבזר-הרמה

26.   (א)  תסקיר על תוצאות כל בדיקה תקופתית ובדיקה לפני שימוש ראשון בהתאם לפסקאות (3) ו-(4) לתקנה 25, ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יוחזק במקום שבו משתמשים בכבל, באבזר הרמה או בכלי טעינה כאמור.

           (ב)  התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בהתאם לתוספת הראשונה.

           (ג)   עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך תוך שבעה ימים מיום הבדיקה למפקח העבודה האזורי.

אונקל העגורן אונקל בטיחות

27.   (א)  כבל ההרמה בעגורן-צריח יצוייד באונקל-עגורן ובו יתלו את המטען.

           (ב)  אונקל-העגורן יהיה אונקל-בטיחות שיהיה בנוי או מצוייד בהתקן כדי למנוע יציאה מקרית של המטען דרך פתח האונקל.

סימון חלקי  עגורן-צריח

28.   בעגורן-צריח הניתן לפירוק לשם העברתו, פירוק חלקי או שלם, יהיו חלקי העגורן שנהוג לפרקם מסומנים באופן ברור כדי לציין לאיזה עגורן הם משתייכים.

החובה לקיום ההוראות בבניה

29.   בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבניה.

פרק רביעי: תדפיסי הוראות הפעלה ושלטים

הוראות הפעלה

30.   (א)  יוכנו לכל עגורן-צריח הוראות להפעלתו ותחזוקתו (להלן – הוראות הפעלה) שיכללו לפחות –

(1)   הוראות היצרן בענין הפעלת עגורן-הצריח ותחזוקתו;

(2)   כל הוראה שניתנה על ידי מוסד הבקורת המוסמך או על ידי המפקח הראשי.

           (ב)  הוראות ההפעלה יוכנו בכתב באותיות ברורות בשפה העברית עם או בלי תרגום לשפה לועזית.

           (ג)   נכללו בעותק הוראות ההפעלה הוראות לסוגים או הגדרים שונים של עגורני-צריח, תושמט בצורה ברורה כל הוראה שאיננה מתייחסת לאותו העגורן שיש להפעילו לפיהן.

מסירת הוראות הפעלה והחזקתן

31.   עותק אחד מהוראות הפעלה לעגורן-צריח יימסר לידי כל עגורנאי, ועותק אחר יוחזק כנספח לפנקס העגורן.

הצגת מיפרט משקולות-הנגד

32.   בעגורן-צריח שבו ניתן להסיר, להוסיף או לגרוע ממשקולת-הנגד של הזרוע או מהמשקולות המייצבות בעגורן, יוצגו במקום הנראה לעין לוח עם דיאגרמה או הודעה המציינת את משקלן ומצבן של המשקולות כאמור, כדרוש לפעולות השונות של העגורן.

הצגת שלט העומסים הבטוחים

33.   בעגורן-צריח יוצג שלט המראה באופן ברור את עומסי העבודה הבטוחים לטווח הפעולה הקטן, הבינוני והגדול ביותר.

החובה לקיום תקנה 30 בבניה

34.   בבניה מוטלת החובה לקיום תקנה 30 על מבצע הבניה.

פרק חמישי: הקמה ופירוק של עגורן-צריח

סימן א': עגורן-צריח נייח

ביסוס ועיגון של עגורן צריח נייח

35.   (א)  עגורן-צריח נייח יוצב על תשתית יציבה, ובהעדרה יוצב בעזרת אמצעים נאותים המבטיחים ביסוסו הבטוח.

           (ב)  בעגורן-צריח נייח המוצב על מבנה, בין ארעי ובין קבוע, יהיה המבנה בנוי היטב מחומר בריא ללא פגם נראה לעין ובעל חוזק מספיק בהתחשב עם תכונותיו של העגורן, טווח פעולתו ועומס העבודה הבטוח שנקבע לעגורן.

הבטחת היציבות

36.   יציבותו של עגורן-צריח נייח תובטח הבטחה נאותה על ידי עיגון או חיבור או בדרך אחרת, ואמצעי הבטחת היציבות יותקנו כהלכה.

הבטחת שיווי-המשקל ע"י משקולות

37.   בעגורן-צריח שהבטחת שיווי-משקלו מתוכננת באמצעות משקולות-נגד או משקולות מייצבות, יושמו משקולות מתאימות במקומות הנכונים של המבנה ויובטחו מפני הזזה או הפחתה מקרית ולא ישנו מקומם ולא יתירום.

סימן ב': עגורן-צריח נע על פסים

תשתית-המסילה לעגורן-צריח נע

38.   מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מונחת על תשתית יציבה ומכל מקום לא תהיה מונחת על מילוי אדמה או על חול רופף אלא לאחר שנקטו באמצעים נאותים לייצוב האדמה או החול.

פסי המסילה

39.   פסי המסילה לעגורן-צריח נע יהיו –

(1)  בעלי שטח נסיעה חלק וישר ובעלי חתך נאות;

(2)  מונחים על אדנים נאותים בעלי אורך מספיק, או על קורות לאורך הפסים והקורות משמשות ביסוס נאות, או על תמיכות המשמשות ביסוס באותה מידה כמו אדנים או קורות כאמור.

התקנת המסילה

40.   מסילת הפסים לעגורן-צריח נע תהיה מותקנת כך שתאפשר נסיעת העגורן ללא תקלה, ותהיה –

(1)  מותקנת באופן שתמנע תזוזת מסילת-הפסים או כל חלק ממנה או שקיעתה, ובמיוחד יובטח המרחק הדרוש בין שני קווי הפסים על ידי אדנים-קושרים או על ידי אמצעים נאותים אחרים;

(2)  מותקנת ככל האפשר במאוזן לאורך ולרוחב ומכל מקום ללא שפוע העולה על מחצית האחוז;

(3)  מותקנת בקו ישר, בעקומה בעלת רדיוס מתאים או במספר קווים או עקומות כאמור;

(4)  מותקנת בחיבורים נאותים, ומספיקים במספר, של הפסים לאדנים או לקורות האורך ובחיבורים נאותים של כל פס למשנהו המבטיחים נסיעה חלקה;

(5)  מותקנת להבטחת המשכיות חשמלית בין כל פסי המסילה ומוארקת הארקה נאותה.

פגושות וגובלי תנועה במסילה

41.   (א)  בקצוות מסילת הפסים לעגורן-צריח נע או בקצוות קטע המסילה שבשימוש יהיו –

(1)   פגושות או התקנים נאותים אחרים הבנויים לעצירת העגורן וספיגת האנרגיה הקינטית המקסימלית שלו; אולם כשמותקנים פגושות או התקנים כאמור במרכב הבסיס של העגורן ונתקיימו בהם התנאים האמורים מותר שהפגושות בקצה המסילה יהיו קשיחות;

תק' תש"ל-1970

(2)   התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעת העגורן במרחק מתאים מהפגושות במסילה אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהן.

תק' תש"ל-1970

           (ב)  נמצאים שני עגורני-צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד יותקנו התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתם במקומות מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב למשנהו יתר על המידה.

מיום 1.10.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1641

41. (א) בקצוות מסילת הפסים לעגורן-צריח נע או בקצוות קטע המסילה שבשימוש יהיו –

(1) פגושות או התקנים נאותים אחרים הבנויים לעצירת העגורן וספיגת האנרגיה הקינטית המקסימלית שלו; אולם כשמותקנים פגושות או התקנים כאמור במרכב הבסיס של העגורן ונתקיימו בהם התנאים האמורים מותר שהפגושות בקצה המסילה יהיו קשיחות;

(2) התקנים נאותים להפעלת גובלי התנועה של העגורן במרחק מתאים מהפגושות במסילה, אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהן.

(2) התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעת העגורן במרחק מתאים מהפגושות במסילה אך במרחק של לא פחות משני מטרים מהן.

(ב) נמצאים שני עגורני-צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד יותקנו גובלי תנועה נאותים במקומות מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב לעגורן יתר על המידה.

(ב) נמצאים שני עגורני-צריח או יותר על מסילה אחת לשימוש נפרד יותקנו התקנים נאותים להפעלת המתגים הגובלים לנסיעתם במקומות מתאימים כדי למנוע שעגורן יתקרב למשנהו יתר על המידה.

סימן ג': דרישות כלליות להקמה ופירוק

הקמה ופירוק בהנהלת מומחה

42.   לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח אלא בהנהלתו והשגחתו של אדם שהנו מומחה לפעולות כאמור או של עגורנאי שהוכשר לכך במיוחד.

הקמה ופירוק במזג אוויר מסכן

43.   לא יוקם, יורכב או יזוקף, לא יוגבה או יונמך ולא יפורק עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בו או בקרבתו.

מרחב למעבר לאורך המסלול ומניעת לכידה תק' תש"ל-1970

44.   (א)  בתקנה זו, "מבנה" – לרבות מיתקן, פיגום וכיוצא באלה, ולרבות מעקה וגידור שאינם לצורך קיום הוראות תקנה זו.

           (ב)  לאורך מסלולו של עגורן-צריח נע על פסים ומסביב לעגורן-צריח נייד יושאר מרחב למעבר, בין העגורן על כל חלקו העשוי לנוע ובין כל מבנה.

           (ג)   רוחב המרחב למעבר יהיה 60 ס"מ לפחות ויימדד בין המבנה ובין קצהו של אותו חלק של העגורן העשוי לנוע כשאותו קצה במצב הקרוב ביותר למבנה האמור.

           (ד)  אם לא ניתן להשאיר מרחב למעבר בהתאם לתקנות משנה (ב) ו-(ג) ינקטו באמצעים המפורטים להלן למניעת לכידת אדם בין חלקו של עגורן-צריח ובין מבנה, הכל לשביעת רצונו של מפקח עבודה:

(1)   יוגדר המרחב למעבר, כדי להבטיח לבני אדם מעבר בטוח;

(2)   יגודר כל מסלול העגורן או קטע מתאים ממנו על התחומים המקבילים למסלול, כדי למנוע אדם מלהיכנס אל התחום המגודר;

(3)   ינקטו אמצעים להזהרת אדם מפני גישה לתחום שבו עלולה להתהוות סכנת לכידה.

           (ה)  מרחב למעבר לפי תקנה זו יהיה חפשי ממכשולים.

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1641

החלפת תקנה 44

הנוסח הקודם:

מניעת לכידה

44. (א) בתקנה זו, "מבנה" – לרבות מיתקן, פיגום, מעקה, גידור וכיוצא באלה.

(ב) לאורך מסלולו של עגורן-צריח נע ומסביב לעגורן-צריח נייח יושאר מרחב למעבר כמפורש בתקנת משנה (ג) בין כל מבנה שבקרבתו ובין כל חלק של העגורן העשוי לנוע, והמרחב יהיה חופשי ממכשולים.

(ג) המרחב למעבר יהיה ברוחב של 60 ס"מ לפחות הנמדד מקצהו של אותו חלק של העגורן העשוי לנוע כשהקצה במצב הקרוב ביותר למבנה האמור.

(ד) אם לא ניתן להשאיר מרחב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) יוגדר התחום שבו יש סכנת לכידה או ינקטו באמצעים נאותים אחרים למניעת גישת אדם לאותו מקום שבו עלולה להתהוות סכנת לכידה.

פרק ששי: קרבה של מיתקן חשמל או קו חשמל עילי

הגדרות

45.   בפרק זה –

           "תחום סכנה מחשמל" – התחום מסביב למיתקן חשמלי על כל חלקיו ומסביב למוליך של קו חשמל עילי עד למרחק כמפורש להלן מכל נקודה על פני המיתקן או המוליך כאמור:

(1)   אם המיתקן או המוליך תחת מתח של פחות מ-22,000 וולט – שני מטרים;

(2)   אם המיתקן או המוליך תחת מתח של 22,000 וולט או יותר – שלושה מטרים;

           "חלק מהעגורן" – לרבות המטען, כל אבזר הרמה וכל כבל, בין שהוא משמש במנגנון עגורן-הצריח ובין שהוא משמש לתליית המטען באונקל העגורן.

התקנת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי

46.   (א)  לא יקימו עגורן-צריח נייח, לא יתקינו פסי מסילה בעד עגורן-צריח נע ולא יזקפו או יחברו עגורן-צריח נע על מסילת פסים, במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך תחום כאמור.

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם המיתקן החשמלי על כל חלקיו או המוליכים של קו החשמל העילי מבודדים בידוד נאות או מגודרים בגידור-הפרדה נאות המונע מגע אתם.

הפעלת עגורן-צריח בקרבת מיתקן חשמלי או קו חשמל עילי

47.   לא יפעילו עגורן-צריח נייח או עגורן-צריח נע בין על פסים ובין שלא על פסים במצב שחלק מהעגורן יימצא בתחום סכנה מחשמל או שהוא עלול להימצא או להיכנס לתוך התחום כאמור, אלא אם קיים בידוד או גידור הפרדה בהתאם לתקנה 46(ב).

פטור

48.   מפקח עבודה אזורי רשאי בתעודה, בכפוף לתנאים שפורשו בה, לפטור מהוראות תקנות 46 ו-47, כולן או מקצתן, כל אימת שהוא משוכנע שמילויין אינו נחוץ לקידום הבטיחות או אינו מעשי.

חובת העגורנאי בענין הפעלת העגורן

49.   החובה לקיום תקנה 47 מוטלת על העגורנאי.

החובה לקיום תקנה 46 בבניה

50.   בבניה מוטלת החובה לקיום תקנה 46 על מבצע הבניה.

פרק שביעי: בטיחות בתחום הפעלתו של עגורן-צריח

העמסת המטען על ידי עניבן המוסמך למתן איתות

51.   העמסת המטען בעגורן-צריח תיעשה על ידי עניבן שנתקיימו בו שני אלה:

(1)  הוא הודרך ומאומן בשיטות לקשירת מטענים ולתלייתם באונקל העגורן, בשימוש באבזרי הרמה ובכלי טעינה, ובכלל בהעמסת מטענים שנהוג להרימם בבניה, בבניה הנדסית ובמפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין;

(2)  הוא מוסמך למתן איתות.

הבטחת המטען

52.   בעת ההרמה בעגורן-צריח יהיה המטען או כלי הטעינה קשור, תמוך או מושם היטב כדי למנוע שחרור, התחלקות, תזוזה או נפילה.

שימוש באונקל העגורן ובכלי טעינה

53.   מבלי לגרוע מכלליותה של תקנה 52 –

(1)  לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם המטען נתלה באונקל העגורן או הושם בכלי טעינה שנתלה באונקל העגורן;

(2)  בהרמה בכלי טעינה שהנו משטח פתוח יהיה המטען עמוס באופן המבטיח שהוא או חלק ממנו לא יוכל ליפול מתוך כלי הטעינה.

טיפול במטען תלוי

54.   לא יגש אדם למטען תלוי בעגורן-צריח ולא יטפל אדם במטען כאמור אלא כשהמטען נמצא במצב תנוחה סביר, רגוע וללא תנודות וכשהמרווח בין המטען לבין הקרקע או למשטח העבודה עליו נמצא האדם אינו עולה על מטר אחד.

איתות

55.   (א)  האיתות בהפעלת עגורן-צריח –

(1)   יהיה לפי שיטה אחידה, מוסכמת וידועה מראש לכל העוסקים בהרמת מטענים במקום;

(2)   יינתן באופן ברור ובצורה שהמקבל יוכל להבינו.

           (ב)  ניתן איתות בעזרת מכשיר, יוגן מכשיר האיתות מפני הפעלה מקרית ויקויים.

חובת משגיחי מסלול ההרמה

56.   (א)  כשעגורנאי של עגורן-צריח אינו יכול לראות את אונקל-העגורן ואת המטען לכל מסלול ההרמה מנקודת העמסת המטען עד לנקודת נחיתתו, יוצבו משגיחים למסלול ההרמה במספר מספיק בהתאם לנסיבות והם יהיו מוסמכים למתן איתות.

           (ב)  משגיחי מסלול ההרמה יוצבו במקומות בטוחים ויוצבו כך שכל אחד, בקטע מסלול ההרמה שהוקצב לו, יוכל לראות את המטען ולאותת אל משגיח המסלול הבא אחריו או אל העגורנאי.

הימצאות אדם בתחום העגורן

57.   ככל שהדבר מעשי ינקטו באמצעים נאותים כדי למנוע מכל אדם מלעבור או להימצא מתחת למטען בשעת הרמתו בעגורן-צריח או מתחת למטען תלוי בו, או בשעת הרמת מטען מתחת לזרוע העגורן בטווח תנועת המטען.

איסור הסעת אדם

58.   לא יוסע אדם ולא יסע על מרכב הבסיס של עגורן-צריח נע מחוץ לעמדת התפעול אלא לצורך עריכת בקורת, פעולת תחזוקה או בדיקה לפי הוראות הפרק העשירי.

פרק שמיני: הפעלת עגורן-צריח

סימן א': הוראות לגבי עגורני-צריח מכל הסוגים

בקורת יומית

59.   (א)  מדי יום ביומו, עם התחלת ההפעלה, ייבדק או ינוסה עגורן-צריח בידי עגורנאי כמפורש בתקנות-משנה (ב) עד (ד).

           (ב)  בעגורן-צריח מכל סוג ינסו פעילותם התקינה של אלה:

(1)   הבלמים לסוגיהם;

(2)   מגבילי עומס יתר – בהעמסת משקולות-מבחן;

(3)   התקני האזעקה למניעת עומס יתר;

(4)   המתגים הגובלים.

תק' תש"ל-1970

           (ג)   בעגורן-צריח נע על פסים ייבדקו בדיקת ראיה מסילות הפסים, ההתקנים להפעלת המתגים לנסיעתו במסילה והפגושות בה.

           (ד)  בעגורן-צריח נע שלא על פסים תיבדק הצבתו הנאותה והבטוחה של העגורן.

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1642

החלפת תקנת משנה 59(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בעגורן צריח הנע על פסים ייבדקו בדיקת ראייה מסילת הפסים, גובלי התנועה והפגושות במסילה.

בקורת שבועית

60.   אחת לשבוע ייבדק בעגורן-צריח בדיקת ראיה על ידי העגורנאי כל כבל שהוא חלק של עגורן-הצריח.

פגם שנתגלה לעגורנאי

61.   (א)  נתגלה לעגורנאי בבקורת היומית או השבועית פגם כלשהו או צורך לפעולת תחזוקה כלשהיא, או נודע לו מצב כאמור בדרך אחרת, ירשום העגורנאי את הפרטים המתאימים בחלק ג' של פנקס העגורן.

           (ב)  העגורנאי יודיע על הפרטים כאמור –

(1)   בבניה – למנהל העבודה;

(2)   בבניה הנדסית – למבצע או לנציגו במקום;

(3)   במפעל למוצרי בטון – לתופש או לנציגו במפעל;

           ומשנמסרה להם הודעה כאמור, חייבים הם לאשר קבלתה על ידי חתימה לצדי הרישום בחלק ג' של פנקס העגורן.

           (ג)   ההודעה בהתאם לתקנת-משנה (ב) תינתן על ידי העגורנאי מיד או תוך זמן סביר בהתחשב עם מידת הסיכון הנובע מהמצב שנתגלה כאמור.

איסור הפעלת עגורן פגום

62.   לא יופעל עגורן-צריח אשר נמצא בו פגם, אלא אחרי תיקונו.

איסור העמסת יתר

63.   אין להרים בעגורן-צריח מטען שמעל לעומס העבודה הבטוח בנסיבות המקרה, אולם לצורך בקורת של העגורן או בדיקתו מותר להרים בעגורן מטענים במשקל עד לעומס מבחן או בשיעור אשר הרשה הבודק המוסמך.

איסור הפעלת עגורן מחוץ ליעודו

64.   לא יופעל עגורן-צריח אלא למטרה שלביצועה נבנה, ובמיוחד לא יופעל לגרירת מטען או טובין או לשחרורם.

איסור הרמת אדם

65.   לא יופעל עגורן-צריח להרמת אדם.

הרמה אנכית

66.   לא יופעל עגורן-צריח להרמת מטען אלא אם כבל ההרמה נמצא במצב אנכי מעל למטען.

הרמה לפני הובלה

67.   מטען שיש להרים ולהוביל בעגורן-צריח יורם תחילה לגובה הדרוש ורק לאחר מכן יופעל העגורן לסיבוב או לנסיעה, הכל בכפוף להוראות תקנה 68.

הסעת עגורן עם מטען תלוי

68.   עגורן-צריח נע על פסים לא יוסע עם מטען תלוי בו, אלא אם הוא בנוי לנסיעה כאמור והותקן אותה שעה להיות מוסע כאמור ללא סכנה.

הורדת מטען

69.   לא יורד מטען בעגורן-צריח בכוח הכובד כאשר מופרדת התשלובת של המנגנון להורדה.

סכנה מתוך מגע בין המטען לבין גוף

70.   היה מטען עלול לבוא במגע במסלול ההרמה עם חפץ או גוף אחר, יכוון העגורנאי את מסלול ההרמה כדי למנוע את המגע, זולת אם ננקטו אמצעים נאותים כדי למנוע כל סכנה מהמגע.

סיום הפעלה של עגורן-צריח

71.   לא יעזוב העגורנאי את עמדת התפעול או את מכשיר התפעול של עגורן-צריח –

(1)  כל עוד נשאר מטען תלוי בעגורן;

(2)  בטרם הביא את כל ידיות ההפעלה אל מצב האפס והופסקה אספקת החשמל במפסיק הזרם הראשי לעגורן.

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

החלפת פסקה 71(1)

הנוסח הקודם:

(1) כל עוד נשאר תלוי בעגורן;

הימצאות בני אדם בעמדת התפעול

72.   לא יימצא אדם –

(1)  בעמדת התפעול של עגורן צריח;

(2)  בכל חלק אחר של עגורן-צריח,

אלא אם יש לו תפקיד שם בקשר להפעלת העגורן, הבקורת עליו, בדיקתו, תחזוקתו, תיקונו, זקיפתו, הגבהתו, הנמכתו או פירוקו, או שהוא עסוק שם בקשר להכשרתו כעגורנאי.

הפעלת עגורן-צריח במזג אוויר מסכן

73.   לא יופעל עגורן-צריח שעה שנושבת רוח בעלת חוזק העלולה לסכן את יציבות עגורן-הצריח או את העובדים בו או בקרבתו.

חובת העגורנאי לקיום ההוראות

74.   החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.

סימן ב': הוראות לגבי הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים

הפעלת עגורן-צריח שלא על פסים

75.   מבלי לגרוע מכלליותן של הוראות סימן א' יחולו הוראות סימן זה על הפעלת עגורן-צריח נע שלא על פסים.

איסור הסעה עם מטען תלוי או עם זרוע מורמת

76.   עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע עם מטען תלוי בו או עם זרוע מורמת.

הצבה ותמיכה

77.   (א)  עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יופעל להרמת מטען אלא אם הוא מוצב בהתאם לתקנת-משנה (ב) והוא נתמך, בנוסף לגלגליו, בהתקני תמיכה נאותים למניעת תזוזתו המקרית ולפיזור משקלו על התשתית או הקרקע.

           (ב)  ואלה דרכי ההצבה לעגורן-צריח נע שלא על פסים:

(1)   על תשתית מתאימה, יציבה ומאוזנת;

(2)   על קרקע יציבה ופני הקרקע מאוזנים ככל האפשר, ומכל מקום לא על קרקע בשיפוע עד כדי סיכון יציבות העגורן.

מסלול לנסיעה

78.   עגורן-צריח נע שלא על פסים לא יוסע במסלול –

(1)   בעל שיפוע העלול לסכן את יציבות העגורן;

(2)   העובר קרקע שאינה יציבה, ומכל מקום לא יעבור על מילוי אדמה או על חול נודד אלא אם נקטו באמצעים נאותים לייצובם;

(3)   שיש בו מכשול, בור או שקע.

חובת העגורנאי לקיום ההוראות

79.   החובה לקיום הוראות סימן זה מוטלת על העגורנאי.

סימן ג': הוראות נוספות בענין בטיחות

משקולות מבחן

80.   לניסוי היומי במגבילי עומס יתר יוכנו משקולות-מבחן מתאימות שיוצבו במקום נוח לעשיית הניסוי.

תאורה לפעולות בלילה

81.   (א)  כשמבצעים בעגורן-צריח פעולה מהפעולות המפורטות בתקנת-משנה (ב) במשך השעות שבין שקיעת החמה לבין זריחתה, יוארו תאורה נאותה עגורן-הצריח על חלקיו, המקום בו הוא נמצא והשטח שמעליו הוא הופעל.

           (ב)  ואלה הפעולות:

(1)   הפעלת עגורן-צריח;

(2)   פעולה לשם תחזוקת העגורן, סיכתו או תיקונו;

(3)   הרכבת עגורן-צריח, זקיפתו או פריקתו.

הרמת מטען בשני עגורני-צריח

82.   (א)  אם משתמשים להרמת מטען בשני עגורני-צריח או יותר במשותף, תיעשה הפעולה בהשגחתו של אדם מנוסה שמונה במיוחד לתפקיד זה.

           (ב)  העגורנים שמשתמשים בהם כאמור בתקנת משנה (א) יסודרו ויופעלו מבלי שאף אחד מהם יועמס בהרמה המשותפת מעבר לעומס העבודה הבטוח שלו ומבלי שיציבותם ומבניהם יסוכנו.

פעולות תחזוקה

83.   (א)  לא יעשו בעגורן-צריח פעולות תחזוקה, סיכה או תיקון בעת הפעלתו או כאשר מטען תלוי בו.

           (ב)  היו נסיבות מיוחדות מחייבות לבצע פעולת תחזוקה, סיכה או תיקון ואי-אפשר לבצעה אלא כשמטען תלוי בעגורן, תיעשה הפעולה תחת השגחתו הישירה של אדם מנוסה אשר מונה לתפקיד זה.

הגנה מפני נפילת אדם

84.   היה על אדם לעסוק בעגורן-צריח שלא בעמדת התפעול או הסולמות בצריח, והוא עלול ליפול ממקום עיסוקו יותר משני מטרים ואותו מקום אינו מאפשר אחיזת רגל בטוחה, ולפי הצורך - אחיזת יד בטוחה, ולא הובטחה בטיחותו על ידי גידור המקום, תסופק לאדם חגורת בטיחות, ומשסופקה לו עליו להשתמש בה.

חובת עגורנאי לקיום תקנה 83

85.   החובה לקיום תקנה 83 מוטלת על העגורנאי לגבי פעולותיו הוא.

פרק תשיעי: בדיקות עגורן-צריח בידי בודק מוסמך

בדיקת עגורן-צריח תק' תש"ל-1970

86.   (א)  בעגורן-צריח תיערך בדיקה יסודית על-ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:

(1)   מיד לאחר הקמתו, ולפני הפעלתו;

(2)   מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו;

(3)   אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד העגורן מוקם.

           (ב)  מסילת הפסים של עגורן-צריח נע על פסים תיבדק על ידי בודק מוסמך בכל אחד מאלה:

(1)   בכל מועד מהמועדים שנקבעו בתקנת-משנה (א);

(2)   מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת הפסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו הקטע;

(3)   מיד לאחר כל שינוי בתווי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי בה ולפני שהעגורן יוסע עליה.

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) מותר מיד אחרי סיום הפעולה בעגורן או במסילת הפסים כאמור להפעיל את עגורן-הצריח או להסיעו, לפי הענין, לשם בחינת התפעול התקין שלו, ובלבד שבהפעלה לשם בחינת התפעול לא תיעשה הרמה והסעה לשם קידום הבניה או הבניה ההנדסית באתר או קידום הייצור במפעל למוצרי בטון.

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1642

החלפת תקנה 86

הנוסח הקודם:

86. עגורן צריח ייבדק על ידי בודק מוסמך בדיקה יסודית בכל אחד מאלה:

(1) מיד עם הקמתו ולאחר הפעלתו;

(2) מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו ולפני הפעלתו;

(3) אחת לששה חדשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד הוא מוקם.

היקף הבדיקה

87.   (א)  כל בדיקה של עגורן-צריח בהתאם לתקנה 86 תכלול –

(1)   בדיקת יציבות עגורן-הצריח בהתחשב בעומס העבודה הבטוח, וניסוי העגורן בעומס-מבחן;

(2)   בעגורן-צריח נע על פסים - בדיקת קיום ההוראות של תקנות 38 עד 41;

תק' תש"ל-1970

(3)   בדיקה וניסוי של כל המתגים הגובלים לנסיעה ולתנועות של עגורן-הצריח, גובלי עומס יתר שבו, מנגנון האזעקה לאלה והמכוון האוטומטי;

(4)   בדיקה וניסוי של ההתקנים למניעת עומס-יתר בעגורן-הצריח לרבות מנגנון האזעקה לאלה;

(5)   בדיקה וניסוי של מנגנון ההגבהה וההנמכה של עגורן-הצריח, אם קיים כזה;

(6)   בדיקה וניסוי של הבלמים למיניהם בעגורן-הצריח;

(7)   בדיקת הכבלים המשמשים במנגנון עגורן-הצריח.

           (ב)  הבדיקה תבוצע בהתאם להנחיות המפקח הראשי שניתנו בכתב, ובמידה שלא ניתנו – בהתאם לכללי המקצוע.

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

(3) בדיקה וניסוי של גובלי התנועה וגובלי עומס יתר בעגורן-הצריח, מנגנון האזעקה לאלה והמכוון והמחוון האוטומטי;

מיום 1.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1642

החלפת פסקה 87(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) בדיקה וניסוי של גובלי התנועה וגובלי עומס יתר בעגורן-הצריח, מנגנון האזעקה לאלה והמחוון האוטומטי;

תסקיר על בדיקה

88.   (א)  תסקיר על תוצאות כל בדיקה בהתאם לתקנות 86 ו-87, שיכלול את הפרטים שנקבעו בתוספת השניה ערוך על ידי הבודק המוסמך שעשה את הבדיקה וחתום בידו, יצורף לפנקס העגורן תוך שבעה ימים מיום הבדיקה.

           (ב)  התסקיר יהיה ערוך בשני עותקים בטופס בהתאם לתוספת השניה.

           (ג)   עותק מהתסקיר כאמור בתקנת-משנה (א) יימסר על ידי הבודק המוסמך, תוך שבעה ימים מיום הבדיקה, למפקח העבודה האזורי.

סכנה מיידית שנתגלתה בבדיקה

89.   (א)  נתגלתה לבודק המוסמך, תוך בדיקת עגורן-הצריח, סכנה מיידית הנובעת מהעגורן, ממצבו או מהפעלתו, רשאי הבודק המוסמך להורות בכתב על הסרת הסכנה או הקטנתה ועליו למסור את ההוראה למזמין הבדיקה או לנציגו במקום שבו נמצא העגורן.

           (ב)  הבודק המוסמך ימסור מיד למפקח העבודה האזורי הודעה מפורטת בכתב על הסכנה שנתגלתה כאמור בתקנת-משנה (א) ועל ההוראה שנתן כאמור.

           (ג)   מילוי אחרי הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) על ידי בודק מוסמך לא יפטור אותו מהחובה ליתן תסקיר לפי תקנה 88.

איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך

90.   (א)  נתן בודק מוסמך הוראה בהתאם לתקנה 89, לא יופעל עגורן-הצריח בניגוד להוראה ויינקטו מיד האמצעים הדרושים לפי ההוראה להסרת הסכנה.

           (ב)  הוראה שניתנה על ידי בודק המוסמך על-פי תקנה 89, תישאר בתקפה עד שתבוטל בכתב על ידו או על ידי מפקח עבודה אזורי.

חובה לקיום הוראות בבניה

91.   בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות פרק זה על מבצע הבניה.

פרק עשירי: פנקס העגורן

חובת ניהול פנקס עגורן

92.   (א)  לגבי כל עגורן-צריח ינוהל פנקס עגורן בטופס ובהתאם להוראות שבתוספת השלישית.

           (ב)  החובה לקיום תקנת-משנה (א) מוטלת כמפורש בתוספת השלישית.

מקום החזקת הפנקס

93.   פנקס העגורן ינוהל במקום בו מוצב העגורן או נמצא לשם הצבתו.

עיון בפנקס העגורן

94.   פנקס העגורן יהיה פתוח לעיונם של מפקח עבודה, בודק מוסמך, ממונה על בטיחות, נאמן לבטיחות וכל עובד במקום שבו מופעל עגורן-הצריח.

זמן שמירת פנקס העגורן

95.   פנקס העגורן על כל כרכיו יישמר משך כל הזמן שהעגורן קיים.

הפנקס מלווה את העגורן

96.   (א)  הועבר עגורן-צריח מידי מחזיקו לידי מחזיק אחר חייב המחזיק החדש לקבל לידו גם את פנקס העגורן על כל כרכיו ולהמשיך לנהלו ולשמרו.

           (ב)  מפקח העבודה האזורי רשאי לפטור מחובת תקנת-משנה (א) כשהוא משוכנע שפנקס העגורן או כרך מכרכיו לא קיימים עוד או שאין להשיגם.

החובה לקיום הוראות בבניה

97.   בבניה מוטלת החובה לקיום הוראות תקנות 93 עד 96 על מבצע הבניה.

פרק אחד-עשר: הוראות שונות

מתן אפשרות לקיים את התקנות והשגחה

98.   (א)  ינקטו בצעדים מתאימים וישגיחו השגחה נאותה שכל החייב לקיים תקנה מתקנות אלה ימלא את חובתו.

           (ב)  הנאמר בתקנת-משנה (א) אינו מחייב השגחה על בודק מוסמך בעריכת בדיקה או תסקיר על בדיקה בהתאם לתקנות אלה.

איסור להורות על פעולה בניגוד לתקנות

99.   לא תינתן לאדם הוראה לפעול בניגוד לתקנות אלה, ולא תותר ולא תוזמן פעולה בניגוד להן.

החובה לקיום הוראות בבניה

100. בבניה מוטלת החובה לקיום תקנות 98-99 על מבצע הבניה ומנהל העבודה – כל אחד לגבי פעולותיו הוא.

תחילה תק' (מס' 2)  תשכ"ז-1967

101. תחילתן של תקנות אלה היא –

(1)  תקנה 20, לגבי עגורן צריח הנמצא בישראל ביום פרסומן של תקנות אלה ברשומות – ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967);

(2)  תקנות 6, 25(3) ו-(4), 26, 51(2) ו-86 עד 90 – ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968);

(3)  שאר התקנות – ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967).

מיום 16.6.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609

101. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967), אולם תקנה 20 תחילתה תחילתן של הוראות תקנות 20 ו-41(א)(2) לגבי עגורן-צריח הנמצא בישראל ביום פרסומן של תקנות אלה היא ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968).

מיום 21.9.1967

תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2108 מיום 21.9.1967 עמ' 3304

החלפת תקנה 101

הנוסח הקודם:

101. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ"ב באייר תשכ"ז (1 ביוני 1967), אולם תחילתן של הוראות תקנות 20 ו-41(א)(2) לגבי עגורן-צריח הנמצא בישראל ביום פרסומן של תקנות אלה היא ביום ל' בכסלו תשכ"ח (1 בינואר 1968).

השם

102. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966".

תוספת ראשונה

(תקנה 26)

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966

תסקיר על בדיקת כבלים ואבזרי הרמה

1.        מבצע הבניה או הבניה ההנדסית או תופש המפעל למוצרי בטון – שמו ומענו:

2.        המקום בו נעשתה הבדיקה של החפצים המפורטים להלן:

3.        תאריך הבדיקה:

....................................................................................................... קביעת עומס העבודה

                                          התאריך בו                      האם נעשה ............. הבטוח לחפץ

מספר או                              החפץ הוכנס                       מבחן-עומס?                  פגמים.... (אם אינו ראוי

סימון         תיאור        לשימוש    ציין את             שנמצאו  לשימוש בטוח-

החפץ                      החפץ        לראשונה          העומס שהוטל                             שעת הבדיקה ציין "פסול")

4      5              6              7              8            10

אני  מצהיר בזה:

        (השם המלא באותיות דפוס)

 

(1)      אני בודק אשר הוסמכתי על ידי מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 25 ו-26 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' מיום            

(2)      הרישומים בטורים 4 עד 8 הם תיאור נכון של החפצים שנבדקו על ידי ושל הפגמים שמצאתי בבדיקתי.

(3)      קביעות עומס העבודה הבטוח הרשומות על ידי בטור 9 עשויות – למיטב ידיעותי – להבטיח שימוש בטוח בחפצים שבדקתי.

                                       תאריך   

                                                                                                    

                                                                              (חתימת הבודק המוסמך)

                                                                                               (מענו)

תוספת שניה

(תקנה 88)

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966

תסקיר על בדיקת עגורן-צריח

חלק א' – תיאורים

1.        מבצע הבניה או הבניה ההנדסית או תופש המפעל למוצרי בטון

(א)  שם ומען

(ב)  המקום בו נמצא עגורן-הצריח בעת הבדיקה

2.        העגורן

(א)  סוג העגורן

(ב)  היצרן

(ג)   סימן או מספר הדגם לפי היצרן

(ד)  מספר העגורן לפי היצרן

(ה)  שנת הייצור

(ו)   מספר העגורן ברישום ציוד הנדסי

(ז)   מספר העגורן במפעל

3.        הבדיקה הקודמת של העגורן

נערכה ביום  ע"י הבודק המוסמך

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה

4.        ביום נעשתה

*בדיקת הקמה במקום הנ"ל

*בדיקה לאחר שינוי במבנה העגורן או תיקון יסודי

*בדיקה תקופתית

------------

*למחוק את הבלתי מתאים

5.        מצב העגורן שנתגלה בבדיקה

(א)  בדיקת יציבות עגורן-הצריח בהתחשב בעומס העבודה הבטוח וניסוי העגורן בעומס-מבחן (ציין עומס המבחן);

           (ב)  בעגורן-צריח קבוע – בדיקת העיגון או אמצעי הבטחת היציבות האחרים;

           (ג)   בעגורן-צריח נע על פסים – בדיקת תשתית המסילה, פסי המסילה התקנת המסילה, הפגושות וגובלי התנועה במסילה;

           (ד)  בדיקה וניסוי של גובלי התנועה וגובלי עומס יתר בעגורן, מנגנון האזעקה והמכוון האוטומטי;

           (ה)  בדיקה וניסוי של ההתקנים למניעת עומס-יתר בעגורן לרבות מנגנון האזעקה לאלה;

           (ו)   בדיקה וניסוי של מנגנון ההגבהה וההנמכה של העגורן אם קיים כזה;

           (ז)   בדיקה וניסוי של הבלמים למיניהם בעגורן;

           (ח)  בדיקת הכבלים המשמשים במנגנון העגורן.

חלק ג' – תיקונים ועומס העבודה הבטוח

6.        תיקונים ותנאים

(א)  התיקונים הדרושים והתקופה בה יש לבצעם;

(ב)  תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה בטוחה של העגורן;

(ג)   הוראות שעה של הבודק במקרה של סכנה מיידית (בהתאם לתקנה 89).

7.        עומס העבודה הבטוח לפי חישוב במצבים שונים של נטיית הזרוע או של מרחק העגלה מן הצריח:

(א)  עומס העבודה הבטוח במקרה שאין צורך בתיקונים:

(1)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(2)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(3)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

           (ב)  עומס העבודה הבטוח במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על עומס העבודה הבטוח ועד לביצועם:

(1)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(2)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(3)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

           (ג)   *עומס העבודה הבטוח לאחר ביצוע התיקונים המפורטים בסעיף 6 לעיל:

(1)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(2)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

(3)   בזוית/מרחק של עומס העבודה הבטוח ק"ג.

* למלא רק במקרה שאין צורך בבדיקה נוספת.

8.        חלק ד' – הערות נוספות:

אני  מצהיר בזה:     

    (השם המלא באותיות דפוס)

(1)      אני בודק אשר הוסמכתי על ידי מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 25 ו-26 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, ובהתאם לתקנות הבטיחות (עגורני צריח), תשכ"ז-1966, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' מיום

(2)      הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של עגורן-צריח שנבדק על ידי.

(3)      הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת העגורן הנ"ל ותוצאותיה.

(4)      הוראותי בדבר התיקונים הדרושים וקביעותי בדבר עומס העבודה הבטוח הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים למיטב ידיעותי להבטיח פעולה בטוחה של עגורן-הצריח שבדקתי.

תאריך

                                                                                                    

                                                                              (חתימת הבודק המוסמך)

                                                                                               (מענו)

תוספת שלישית

(תקנה 92)

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח), תשכ"ז-1966

פנקס עגורן

לעגורן-צריח

תוכן הפנקס

חלק א' – העגורן ובעליו

חלק ב' – מקומות הפעלת העגורן והמחזיקים בו

חלק ג' – הבקורת היומית והשבועית

חלק ד' – רישומים של מפקח עבודה ואחרים

חלק א' – העגורן ובעליו

בחלק זה חייב המבצע בניה או בניה הנדסית או תופש מפעל למוצרי בטון, הכל לפי הענין, לרשום רישום מלא ומדוייק את הפרטים בו.

1.        העגורן

(א)  סוג העגורן

(ב)  שם היצרן ומענו

(ג)   שם סוכן היצרן ומענו בארץ (לעגורן מתוצרת חוץ)

(ד)  סימן או מספר הדגם לפי היצרן

(ה)  מספר העגורן

(ו)   שנת ייצור לפי היצרן

(ז)   מספר העגורן ברישום ציוד הנדסי

(ח)  מספר העגורן במפעל

2.        שינויים מהותיים שנעשו במבנה העגורן

(א)  תאריך השינוי

(ב)  פרטי השינוי

3.        בעל העגורן

(א)  שם הבעל

(ב)  מען משרד הבעל

(ג)   טלפון

(ד)  שם סוכן הבעל ומענו (לעגורן בבעלות חוץ)

4.        שינוי בבעלות

(א)  תאריך השינוי

(ב)  פרטים על הבעל החדש

חלק ב' - מקומות הפעלת העגורן והמחזיקים בו

           בחלק זה יש לרשום רישום מלא ומדוייק את הפרטים הדרושים בו, ואלה החייבים לרשום: בבניה - מנהל העבודה, בבניה הנדסית – המבצע, ובמפעל למוצרי בטון – התופש.

           לא נתמנה בבניה מנהל עבודה או הפסיק מנהל עבודה לשמש בתפקידו או נפסל ולא נתמנה מנהל עבודה אחר, מוטלת חובת הרישום על מבצע הבניה.

 מבצע הבניה או                    שינויים בעגורן 

מקום הפעלת         הבניה ההנדסית או

העגורן (הישוב,      תופש המפעל

הרחוב והמספר      למוצרי בטון:                                                                      תאריך

או מספר של        (א) השם המדוייק  תאריך הקמת   תאריך    תיאור  פירוק

גוש וחלקה)            (ב) המען           העגורן                       השינוי              השינוי העגורן

  1        2       3 4       5.......... 6

(א)  

(ב)

                        

(א)  

(ב)

חלק ג' – הבקורת היומית והשבועית

(א)      בלוח 1 בחלק זה יאשר העגורנאי בחתימת ידו את מילוי חובתו לבקורת יומית ובקורת שבועית בדבר הפריטים המפורטים בטורים 2 עד 10 ויציין את תאריך הבקורת בטור 1.

(ב)      בלוח 2 בחלק זה –

(1)  ירשום כל עגורנאי בטור 2 את הפרטים החייבים רישום בהתאם לתקנה 61 בדבר פגמים או צורך לפעולת תחזוקה, ויציין את תאריך הרישום ויחתום בטורים המיועדים לכך;

(2)  מנהל העבודה או הממונה האחר, שאליו הודיע העגורנאי בהתאם לתקנה 61, יאשר בחתימת ידו בטור 4 את קבלת ההודעה על הפגם או הצורך לפעולת תחזוקה.

לוח 1. אישור העגורנאי על ביצוע הבקורת היומית והשבועית

לוח 2. פגמים או צורך לפעולת תחזוקה שנתגלו

 

חלק ד' – רישומים של מפקח עבודה ואחרים

           בחלק זה רשאים מפקח עבודה, בודק מוסמך, ממונה על בטיחות, נאמן לבטיחות וכל עובד במקום שבו מופעל עגורן-הצריח, לרשום את הערותיהם בדבר הפעלת העגורן וניהול פנקס העגורן.

כ"ח בכסלו תשכ"ז (11 בדצמבר 1966)                                  יגאל אלון

                                                                                                                    שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 1979 מיום 30.12.1966 עמ' 1130.

תוקנו ק"ת תשכ"ז מס' 2057 מיום 16.6.1967 עמ' 2609 – תק' תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ז מס' 2108 מיום 21.9.1967 עמ' 3304 – תק' (מס' 2) תשכ"ז-1967.

ק"ת תש"ל מס' 2564 מיום 28.5.1970 עמ' 1640 – תק' תש"ל-1970; ר' תקנה 10 לענין תחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות