נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978

עבודה – בטיחות בעבודה

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – מוסדות חינוך

תוכן ענינים

2

Go

תחילה

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 183א(ב) לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תחילה

1.    תחילתן של הוראות סעיף 183א(א) לפקודה, בדרך כלל, היא ביום כ"ב באדר א' תשל"ח (1 במרס 1978).

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (סדנאות במוסדות חינוך), תשל"ח-1978".

י"א בטבת תשל"ח (21 בדצמבר 1977)                     ישראל כץ

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסם ק"ת תשל"ח מס' 3810 מיום 1.2.1978 עמ' 659.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות