נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חשיפה לויניל כלוריד

סעיף 2

2

Go

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

סעיף 3

3

Go

אמצעי גיהות סביבתיים

סעיף 4

3

Go

ציוד מגן אישי

סעיף 5

3

Go

אמצעי גיהות תעסוקתיים

סעיף 5א

3

Go

חובת הדרכה

סעיף 6

4

Go

אמצעי גיהות אישיים

סעיף 7

4

Go

חובת בדיקות רפואיות

סעיף 8

4

Go

היקף הבדיקות הרפואיות

סעיף 9

4

Go

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

סעיף 10

4

Go

פנקס בריאות

סעיף 11

5

Go

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

סעיף 12

5

Go

אי התאמה לעבוד בויניל כלוריד

סעיף 13

5

Go

הודעה למפקח על אי התאמת עובד

סעיף 14

5

Go

איסור העבדה אחרי קבלת התראה

סעיף 15

5

Go

חובת הודעה על עבודה בויניל כלוריד

סעיף 16

5

Go

הוראות מעבר

סעיף 17

5

Go

תחילה

סעיף 18

5

Go

תוספת ראשונה

6

Go

תוספת שניה


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בויניל-כלוריד), תשמ"ד-1983*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "ויניל-כלוריד" - חומר שנוסחתו הכימית ,CH2=CHCl לרבות כל תערובת או תרכובת המכילים חומר כאמור ומסוגלים לשחררו;

תק' תשע"א-2011

          "עובד בויניל-כלוריד" – כל אדם החשוף לריכוז של ויניל-כלוריד באויר העולה על רמת הפעולה, או העובד בויניל-כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 14 ימים בחודש לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או תקופה קצרה יותר;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

"עובד בויניל-כלוריד" – כל אדם החשוף לריכוז של ויניל-כלוריד באויר העולה על 0.5 חלקים למיליון רמת הפעולה, או העובד בויניל-כלוריד בעבודה או תהליך מן הנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה 14 ימים בחודש לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה ראשי ריכוז נמוך יותר או תקופה קצרה יותר;

תק' תשנ"ט-1999

          "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של ויניל-כלוריד באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469

החלפת הגדרת "חשיפה משוקללת מותרת" בהגדרת "חשיפה משוקללת מרבית מותרת"

הנוסח הקודם:

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" – הרמה המשוקללת המרבית של ויניל-כלוריד באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

תק' תשע"א-2011

          "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" – (נמחקה);

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469

החלפת הגדרת "תקרת חשיפה מותרת" בהגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר "

הנוסח הקודם:

"תקרת חשיפה מותרת" – הרמה המרבית של ויניל כלוריד באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא, במשך יום העבודה;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

מחיקת הגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

הנוסח הקודם:

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של ויניל-כלוריד באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

          "עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;

          "טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

          "טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

תק' תשנ"ב-1992

          "רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

מיום 12.3.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5428 מיום 12.3.1992 עמ' 884

החלפת הגדרת "רופא מורשה"

הנוסח הקודם:

"רופא מורשה" – רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשע"א-2011

          "רמת הפעולה" – Action Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

הוספת הגדרת "רמת הפעולה"

          "שירות רפואי מוסמך" –

(1)   לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

תק' תשנ"ט-1999

(2)   קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3)   מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469

"שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שרהבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ט-1999

          "בודק מעבדתי מוסמך" - אדם העובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

מיום 7.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1686

"בודק מעבדתי מוסמך" - אדם העובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו שר העבודה והרווחה מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469

"בודק מעבדתי מוסמך" - אדם העובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ט-1999

          "מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

מיום 7.7.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1686

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד;

תק' תשנ"ט-1999

          "מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977.

מיום 28.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4907 מיום 28.2.1986 עמ' 556

החלפת הגדרת "מעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות" בהגדרת "מעבדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"מעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות" – מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, לביצוע הבדיקות הביולוגיות והטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

החלפת הגדרת "מעבדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"מעבדה רפואית" – מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977.

חשיפה לויניל-כלוריד תק' תשע"א-2011

2.    (א)  במפעל או במקום עבודה שעובדים בו בויניל-כלוריד, יהיו ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ורמת הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011.

          (ב)  חישוב החשיפה המשוקללת יעשה בשיטה הבאה:

C1 T1 + C2 T2 + ... + Cn Tn                    = חשיפה משוקללת

        סה"כ משך הדגימה

C - ריכוז הויניל-כלוריד באויר, בחלקים למיליון.

T - משך הדגימה, בשעות או דקות.

מיום 18.3.1984

ת"ט תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1090

(א) במפעל או במקום עבודה, למעט מיתקנים המפורטים בתקנה 17(ב), אשר בו עובדים בויניל-כלוריד תהיה החשיפה המותרת תהיה החשיפה המשוקללת המותרת 1 חלקים למיליון (להלן - חל"מ), ותקרת החשיפה המותרת תהיה 5 חל"מ, ובלבד שהחישוב ל-8 שעות עבודה, לא יעבור את החשיפה המשוקללת המותרת.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

(א) במפעל או במקום עבודה, למעט מיתקנים המפורטים בתקנה 17(ב), אשר בו עובדים בויניל-כלוריד תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת 1 חלקים למיליון (להלן - חל"מ), ותקרת החשיפה המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 5 חל"מ, ובלבד שהחישוב ל-8 שעות עבודה, לא יעבור את החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בויניל-כלוריד תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת 1 חלקים למיליון (להלן - חל"מ), והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 5 חל"מ, ובלבד שהחישוב ל-8 שעות עבודה, לא יעבור את החשיפה המשוקללת המרבית המותרת.

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תק' תשנ"ט-1999

3.    (א)  במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל-כלוריד, יערוך המעביד בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד, באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

תק' תשנט-1999

          (ב)  המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך, המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור על תוצאות הבדיקות האמורות במשך 20 שנים לפחות.

תק' תשנט-1999

          (ג)   המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

          (ד)  ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות–תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך חמישים שנים לפחות.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

3. (א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל-כלוריד, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד, באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי ויניל-כלוריד באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך, המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור על תוצאות הבדיקות האמורות במשך 20 שנים לפחות.

(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות למשך חמישים שנים לפחות.

אמצעי גיהות סביבתיים

4.    במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בויניל-כלוריד, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

תק' תשנ"ט-1999

(1)   להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הויניל-כלוריד באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הויניל-כלוריד באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

(2)   להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה, בערבול, בבדיקה של אבקות המכילות ויניל-כלוריד, לרבות בזמן חימום חומר המכיל ויניל-כלוריד;

(3)   לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה ויניל-כלוריד מתחנת העבודה באופן שלא תגרום למיטרד או לנזק לבריאות העובד;

(4)   לתלות שלטים בכל מקום עבודה בויניל-כלוריד, שיסומנו בהוראות אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה, בנוסח הבא:

"זהירות - ויניל-כלוריד! - חומר מסוכן לבריאות";

(5)   לספק לכל עובד בויניל-כלוריד בגדי עבודה מתאימים כולל נעלים וגרביים המיועדים רק לעבודה;

(6)   לדאוג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(7)   להתקין מלתחות כפולות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים וסבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל;

(8)   לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים.

ציוד מגן אישי

5.    (א)  במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בויניל-כלוריד להיות חשוף לריכוזים חריגים של ויניל-כלוריד באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו.

          (ב)  ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:

(1)   מסכת נשימה מחוברת לאספקת אויר או מסכת נשימה מצויידת במסנן מתאים לויניל-כלוריד; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;

(2)   בגד מגן וכפפות מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.

          (ג)   המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.

תק' תשנ"ט-1999

          (ד)  אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בויניל-כלוריד כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הויניל-כלוריד באויר אל מתחת לרמות החשיפה המרביות המותרות שנקבעו בתקנה 2.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

(ד) אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בויניל-כלוריד כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הויניל-כלוריד באויר אל מתחת לחשיפה המותרת לרמות החשיפה המרביות המותרות שנקבעו בתקנה 2.

אמצעי גיהות תעסוקתיים תק' תשנ"ט-1999

5א.     במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בויניל-כלוריד ינקוט המעביד אמצעי גיהות אלה:

(1)  יתקין ויקיים מערכות יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, או אמצעים אחרים, בכל תחנות העבודה, כדי שריכוז הויניל-כלוריד באוויר יהיה נמוך מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ולא יזיק לבריאות העובד;

(2)  יתקין ויקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בכל תהליכי העבודה שעלולה להיות בהם חשיפה תעסוקתית לויניל-כלוריד, לרבות בבתי מלאכה ובמעבדות;

(3)  ידאג לאיסוף ולסילוק מיידי מתחנות העבודה של פסולת המכילה ויניל-כלוריד, באופן שלא תגרום מטרד או נזק לבריאות העובד;

(4)  יספק לכל עובד בויניל-כלוריד בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;

(5)  ידאג לכביסה ולניקוי של בגדי העבודה במרוכז, במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(6)  יתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה למפעל;

(7)  יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(8)  ידאג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

הוספת תקנה 5א

חובת הדרכה

6.    המעביד ידאג בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל - אם ישנה - לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל-6 חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בויניל-כלוריד ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בויניל-כלוריד.

אמצעי גיהות אישיים

7.    (א)  לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בויניל-כלוריד, אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.

          (ב)  בתום יום העבודה יסיר העובד בויניל-כלוריד את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.

חובת בדיקות רפואיות

8.    (א)  לא יועבד אדם בויניל-כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בויניל-כלוריד.

          (ב)  לא יועבד עובד בויניל-כלוריד, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בויניל-כלוריד; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע מדי 12 חדשים במשך 10 השנים הראשונות לעבודה בויניל-כלוריד, ומדי 6 חדשים החל בשנה ה-11 לעבודה בויניל-כלוריד.

          (ג)   עובד בויניל-כלוריד שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחדשיים, לא יועבד בויניל-כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בויניל-כלוריד.

          (ד)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בויניל-כלוריד כהגדרתו בתקנה 1.

          (ה)  לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.

היקף הבדיקות הרפואיות

9.    (א)  בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות:

(1)   אנמנזה רפואית ותעסוקתית;

(2)   בדיקה קלינית כללית, תוך התייחסות לכבד, לטחול, לכליות, לעצמות, לריאות, לעור ולכלי הדם;

תק' תשנ"ט-1999

(3)   תמונת דם כללית, לרבות טרומבוציטים;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 470

(3) תמונת דם כללית, לרבות טרומבוציטים וזמן פרוטרומבין;

 (4)  בדיקת שתן כללית;

(5)   רמת הבילירובין הכללי האלקלין-פוספטזה והטרנסאמינזה SGOT) ו-SGPT) בדם;

(6)   צילום רנטגן גדול (סטנדרט) של הריאות בבדיקה הראשונית;

(7)   צילום רנטגן של עצמות כפות הידיים, הרגליים והאגן בבדיקה ראשונית ואחת ל-3 שנים בבדיקה חוזרת.

          (ב)  אלה בדיקות רשות:

(1)   תפקודי ריאה של הונטילציה;

(2)   אלקטרופורזה של החלבונים בדם;

(3)   רמת האנזים גאמא גלוטאמיל טרנספפטידאזה בדם;

(4)   מיפוי הכבד במידת הצורך, לאור הבדיקות הביולוגיות והטוקסיקולוגיות;

(5)   כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשמ"ו-1986

          (ג)   בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית.

מיום 28.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4907 מיום 28.2.1986 עמ' 556

החלפת תקנת משנה 9(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות.

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות תק' תשע"א-2011

10.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר תעודת הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1)   תאריך ביצוע הבדיקות הרפואיות;

(2)   שם המעביד ומקום המפעל;

(3)   תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4)   ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5)   תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בויניל-כלוריד;

(6)   המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7)   שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בויניל-כלוריד את עבודתו בויניל-כלוריד.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

10. (א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר תעודת הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1) תאריך ביצוע הבדיקות הרפואיות;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בויניל-כלוריד;

(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בויניל-כלוריד את עבודתו בויניל-כלוריד.

פנקס בריאות

11.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרום בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

          (ב)  שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד אצלו; הפסיק העובד לעבוד אצלו יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

          (ג)   רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבע.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

12.  (א)  הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 8 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

          (ב)  עובד בויניל-כלוריד חייב להתייצב לעריכת הבדיקות הרפואיות כאמור בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

          (ג)   הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

אי התאמה לעבוד בויניל-כלוריד

13.  (א)  יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בויניל-כלוריד אם נמצא אצלו אחד מאלה:

(1)   אלכוהוליזם כרוני; צהבת ושחמת הכבד בעבר ואי ספיקת הכבד; מחלת עור כרונית; מחלת דם כרונית; מחלת כלי דם עורקית היקפית; מחלת ריאות כרונית עם הפרעה בתפקודי הריאה;

(2)   טרם מלאו לו 18 שנים;

(3)   אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

          (ב)  יראו עובד כמי שאינו מתאים להמשיך לעבוד בויניל-כלוריד אם נמצאה אצלו אחת מאלה:

(1)   הרעלת ויניל-כלוריד חדה או כרונית;

(2)   אקרו-אוסטיאוליזיס ותסמונת ע"ש ריינו;

(3)   אנגיוסרקומה של הכבד;

(4)   אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

הודעה למפקח על  אי-התאמת עובד

14.  (א)  קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בויניל-כלוריד ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בויניל-כלוריד, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנות.

          (ב)  קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך –

(1)   ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח לשירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;

(2)   יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לויניל-כלוריד ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בויניל-כלוריד, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

          (ג)   לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בויניל-כלוריד אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בויניל-כלוריד.

איסור העבדה אחרי קבלת התראה

15.  מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבוד בויניל-כלוריד יחדל להעבידו כעובד בויניל-כלוריד תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

חובת הודעה על עבודה בויניל-כלוריד

16.  לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בויניל-כלוריד, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

הוראות מעבר

17.  (א)  במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בויניל-כלוריד לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 16, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

          (ב)  על אף האמור בתקנה 2 תהיה החשיפה המשוקללת המותרת 5 חל"מ ותקרת החשיפה המותרת תהיה עד 15 חל"מ במיתקנים ישנים של ייצור ויניל-כלוריד ופולי-ויניל-כלוריד שהחלו פעולתם לפני ינואר 1979, וזאת לתקופה כפי שיורה מפקח עבודה ראשי.

תחילה

18.  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בכסלו תשמ"ד (1 בדצמבר 1983).

תק' תשע"א-2011

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הויניל-כלוריד באוויר נמוך מ-0.5 חלקים למיליון:

(1)   ייצור ויניל-כלוריד;

(2)   ייצור פולי-ויניל-כלוריד (פי.וי.סי).

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הויניל-כלוריד באוויר נמוך מ-0.5 חלקים למיליון מרמת הפעולה:

תוספת שניה

(תקנה 11)

פרטי רישום בפנקס הבריאות

(1)      מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

          (א)  שם המשפחה ושם פרטי;

          (ב)  שם האב;

          (ג)   מספר תעודת הזהות;

          (ד)  תאריך לידה;

          (ה)  שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;

          (ו)   תאריך מתן הפנקס.

(2)      מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):

(א)  שם המעביד ומקום המפעל;

(ב)  תיאור עבודת העובד - ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

(ג)   תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);

(ד)  חתימת המעביד והחותמת שלו.

(3)      מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

(א)  תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונה, חוזרת, או נוספת;

(ב)  האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;

(ג)   האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;

(ד)  אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;

(ה)  קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם או מאוחר מהרגיל;

(ו)   שם השירות הרפואי המוסמך;

(ז)   שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

כ"ה בתשרי תשמ"ד (2 באוקטובר 1983)                 אהרון אוזן

                                                                                      שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4556 מיום 15.11.1983 עמ' 426.

ת"ט ק"ת תשמ"ד מס' 4604 מיום 18.3.1984 עמ' 1090.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4833 מיום 7.7.1985 עמ' 1686 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4907 מיום 28.2.1986 עמ' 556 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשנ"ב מס' 5428 מיום 12.3.1992 עמ' 884 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 469 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1334 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות