נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן),
תשמ"ד-1983

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

איסור השימוש בבנזן

סעיף 2

3

Go

חשיפה לבנזן

סעיף 3

3

Go

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

סעיף 4

3

Go

אמצעי גיהות סביבתיים

סעיף 5

3

Go

ציוד מגן אישי

סעיף 6

4

Go

חובת הדרכת עובד

סעיף 7

4

Go

אמצעי גיהות אישיים

סעיף 8

4

Go

חובת אחסון ושלטים מתאימים

סעיף 9

4

Go

חובת בדיקות רפואיות

סעיף 10

4

Go

היקף הבדיקות הרפואיות

סעיף 11

5

Go

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

סעיף 12

5

Go

פנקס בריאות

סעיף 13

5

Go

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

סעיף 14

5

Go

אי התאמה לעבוד בבנזן

סעיף 15

5

Go

הודעה למפקח על אי התאמת עובד

סעיף 16

5

Go

איסור העבדה אחר קבלת התראה

סעיף 17

5

Go

חובת הודעה על עבודה בבנזן

סעיף 18

5

Go

סייג לתחולה

סעיף 18א

6

Go

הוראת מעבר

סעיף 19

6

Go

ביטול

סעיף 20

6

Go

תחילה

סעיף 21

6

Go

תוספת ראשונה

6

Go

תוספת שניה


 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן),
תשמ"ד-1983
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בנזן (בנזול)" - חומר שנוסחתו הכימית 6H6C, לרבות תכשיר המכיל יותר מ-1% בנזן מנפח התמיסה;

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

          "עובד בבנזן" - אדם החשוף לריכוז של בנזן באויר העולה על רמת הפעולה, או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 473

"עובד בבנזן" - אדם החשוף לריכוז של בנזן באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

"עובד בבנזן" - אדם החשוף לריכוז של בנזן באויר העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת רמת הפעולה, או העובד בבנזן בעבודה או בתהליך עבודה מהנקובים בתוספת הראשונה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה יום אחד בשבוע לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

תק' תשנ"ט-1999

          "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של בנזן באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 473

החלפת הגדרת "חשיפה משוקללת מותרת" בהגדרת "חשיפה משוקללת מרבית מותרת"

הנוסח הקודם:

"חשיפה משוקללת מותרת" – הרמת המשוקללת המרבית של בנזן באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

תק' תשנ"ט-1999

          "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של בנזן באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 473

החלפת הגדרת "חשיפה מרבית מותרת" בהגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

הנוסח הקודם:

"חשיפה מרבית מותרת" – הרמה המרבית של בנזן באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם;

          "עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול, או עבודת אחזקה;

          "טיפול" - אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

          "טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

תק' תשנ"ב-1992

          "רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

מיום 9.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 643

החלפת הגדרת "רופא מורשה"

הנוסח הקודם:

"רופא מורשה" – רופא של שירות רפואי, מוסמף, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

תק' תשע"א-2011

          "רמת הפעולה" – Action Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

הוספת הגדרת "רמת הפעולה"

          "שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1)   לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

תק' תשנ"ט-1999

(2)   קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3)   מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

"שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ט-1999

          "בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות–תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

מיום 24.9.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4706 מיום 24.9.1984 עמ' 2646

"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו שר העבודה והרווחה מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

"בודק מעבדתי מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

תק' תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ט-1999

          "מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

מיום 24.9.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4706 מיום 24.9.1984 עמ' 2646

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה שאישר מפקח העבודה הראשי לביצוע בדיקות סביבתיות בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות של ריכוזי בנזן באויר במקום שבו עובדים בבנזן;

תק' תשנ"ט-1999

          "מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977;

מיום 8.9.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4966 מיום 8.9.1966 עמ' 1383

החלפת הגדרת "מעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות" בהגדרת "מעבדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"מעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות" – מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הביולוגיות והטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

החלפת הגדרת "מעבדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"מעבדה רפואית" – מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977;

תק' תשמ"ו-1986

          "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות" - מעבדה שאישר שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות לביצוע הבדיקות הטוקסיקולוגיות היחודיות הנדרשות בתקנות אלה.

מיום 8.9.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4966 מיום 8.9.1966 עמ' 1383

הוספת הגדרת "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות"

איסור השימוש בבנזן

2.    לא ישתמשו בבנזן במפעל או במקום עבודה כלשהו אלא למטרות המפורטות להלן:

(1)   ייצור, עיבוד או טלטול של בנזן;

(2)   ייצור, עיבוד או טלטול של דלק למנועים;

(3)   עבודה בסינתזה כימית, שבה הבנזן הוא מרכיב הכרחי;

תק' תשנ"ט-1999

(4)   עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה, שהיא שימוש, עיבוד או טלטול של בנזן, שנתקבל לגביה היתר מאת מפקח עבודה אזורי.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

(4) עבודה אנליטית או עבודת מחקר במעבדה, שהיא שימוש, עיבוד או טלטול של בנזן, שנתקבל לגביה היתר מאת מפקח עבודה אזורי.

חשיפה לבנזן תק' תשע"א-2011

3.    (א)  במפעל או במקום עבודה שעובדים בו בבנזן, יהיו ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר ורמת הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור).

          (ב)  חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:

C1.T1 + C2.T2 + ... + .Cn.Tn                   = חשיפה משוקללת

        סה"כ משך הדגימה

 C - ריכוז הבנזן באויר, בחלקים למיליון.

 T - משך הדגימה, בשעות או דקות.

מיום 2.10.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 2.10.1989 עמ' 16

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המותרת תהיה 5 חלקים למיליון תהיה 1 חלק למיליון או 3.2 למיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת תהיה 10 חלקים למיליון תהיה 5 חלקים למיליון או 16 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.

מיום 9.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 643

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המותרת תהיה תהיה 1 חלק למיליון או 3.2 למיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת תהיה 5 חלקים למיליון או 16 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המותרת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת תהיה 0.6 חלקים למיליון או 1.9 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 2 חלקים למיליון או 6.4 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

החלפת תקנת משנה 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן, החשיפה המשוקללת המרבית המותרת תהיה 0.6 חלקים למיליון או 1.9 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר תהיה 2 חלקים למיליון או 6.4 מיליגרם בנזן למטר מעוקב של אויר.

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תק' תשנ"ט-1999

4.    (א)  במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי בנזן באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי בנזן באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור תוצאות בדיקות אלה 20 שנים לפחות.

תק' תשנ"ט-1999

          (ג)   המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

          (ד)  ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך 50 שנים לפחות.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

4. (א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות של ריכוזי בנזן באויר סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדתי מוסמך, בתכיפות של אחת ל-3 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות של ריכוזי בנזן באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים; המעביד ישמור תוצאות בדיקות אלה 20 שנים לפחות.

(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות במפעל את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה, אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות למשך 50 שנים לפחות.

אמצעי גיהות סביבתיים

5.    במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

תק' תשנ"ט-1999

(1)   להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הבנזן יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

(2)   להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים בנזן, לרבות במעבדות;

(3)   לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה בנזן מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(4)   להתקין ולקיים מקלחות חירום מתאימות ונאותות ובמספר מספיק, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;

(5)   לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

תק' תשנ"ט-1999

(6)   לספק לכל עובד בבנזן בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים, המיועדים אך ורק לעבודה, וכן משקפי מגן מתאימים לעיניים ומשחת מגן מתאימה לידיים;

תק' תשנ"ט-1999

(7)   להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים;

תק' תשנ"ט-1999

(8)   לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

תק' תשנ"ט-1999

(9)   לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, לרבות דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;

תק' תשנ"ט-1999

(10)  לדאוג להתקנת אמצעים מתאימים ויעילים לכיבוי אש ולמניעת נפיצות במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 474

5. במפעל או במקום עבודה שבו עובדים בבנזן, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

(1) להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה, טובים ויעילים, או כל שיטה יעילה אחרת, בכל מקומות העבודה, באופן שריכוז הבנזן יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד או לבריאות הציבור;

(2) להתקין ולקיים מינדפים טובים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים בנזן, לרבות במעבדות;

(3) לדאוג לאיסוף וסילוק מיידי של פסולת המכילה בנזן מתחנות העבודה, באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(4) להתקין ולקיים מקלחות חירום מתאימות ונאותות ובמספר מספיק, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים;

(5) לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(6) לספק לכל עובד בבנזן בגדי עבודה מתאימים, לרבות נעליים וגרביים, המיועדים אך ורק לעבודה, וכן משקפי מגן מתאימים לעיניים ומשחת מגן מתאימה לידיים;

(7) להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי העבודה ואחת לבגדים הנקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר מתאים;

(8) לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(9) לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, לרבות דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;

(10) לדאוג להתקנת אמצעים מתאימים ויעילים לכיבוי אש ולמניעת נפיצות במקום עבודה אשר בו עובדים בבנזן.

ציוד מגן אישי

6.    (א)  המעביד יספק לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד בבנזן להיות חשוף לריכוזים חריגים של בנזן באויר, הגבוהים מההגבלות שנקבעו בתקנה 3, והעובד יהיה חייב להשתמש בציוד האמור; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר ולפי הצורך:

(1)   מסכת נשימה, מצויידת במסנן מתאים לבנזן; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי;

(2)   בגד מגן כפי שיורה מפקח עבודה אזורי.

          (ב)  המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו.

          (ג)   אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים בבנזן כדי לשחרר מעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין את רמת הבנזן באויר אל מתחת לחשיפה המותרת.

חובת הדרכת עובד

7.    המעביד ידאג, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, אם ישנה, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת ל-6 חדשים לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בבנזן, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנוהלים שנקבעו לגבי העבודה בבנזן.

אמצעי גיהות אישיים תק' תשנ"ט-1999

8.    (א)  לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בבנזן אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  בתום יום העבודה יסיר עובד בבנזן את בגדי העבודה, ישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה ויתקלח לפני לבישת בגדים נקיים.

תק' תשנ"ט-1999

          (ג)   במפעל או במקום עבודה אחר שבו עובדים בבנזן, תתנהל עבודת אישה בהריון או בתקופת ההנקה, בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תש"ם–1979.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

8. (א) לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בבנזן אלא בחדרים המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.

(ב) בתום יום העבודה יסיר עובד בבנזן את בגדי העבודה, ישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה ויתקלח לפני לבישת בגדים נקיים.

(ג) במפעל או במקום עבודה אחר שבו עובדים בבנזן, תתנהל עבודת אישה בהריון או בתקופת ההנקה, בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תש"ם-1979.

חובת אחסון ושלטים מתאימים תק' תשנ"ט-1999

9.    (א)  המעביד ידאג כי טלטול ואחסון הבנזן ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את הבנזן בכל עת שאין משתמשים בו במקום נעול או בר-פיקוח עם שילוט מתאים.

          (ב)  המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנזן יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת למחיקה כדלקמן:

"רעל - מכיל בנזן; מגע, בליעה או נשימת האדים של בנזן מסכנים את הבריאות."

תק' תשנ"ט-1999

          (ג)   המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בבנזן, בנוסח הזה:

"זהירות! בנזן (בנזול); חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים עמידים בפני אש ונפיצות; אסור לעשן!".

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

חובת אכסון אחסון ושלטים מתאימים

9. (א) המעביד ידאג כי טלטול ואחסון הבנזן ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את הבנזן בכל עת שאין משתמשים בו במקום נעול או בר-פיקוח עם שילוט מתאים.

(ב) המעביד ידאג לכך שכל כלי המכיל בנזן יסומן בהוראת אזהרה שאינה ניתנת למחיקה כדלקמן:

"רעל - מכיל בנזן; מגע, בליעה או נשימת האדים של בנזן מסכנים את הבריאות."

(ג) המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים בבנזן, בנוסח הזה:

"זהירות! בנזן (בנזול); חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים עמידים בפני אש ונפיצות; אסור לעשן!".

חובת בדיקות רפואיות

10.  (א)  לא יועבד אדם בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בבנזן.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  לא יועבד עובד בבנזן אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בבנזן; בדיקה רפואית חוזרת ראשונה, תבוצע 3 חדשים לאחר תחילת עבודתו. בדיקה רפואית חוזרת שניה ואילך תבוצע מדי 6 חדשים לאחר הבדיקה שקדמה לה.

          (ג)   עובד בבנזן שנעדר מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת מעל לחדשיים, לא יועבד בבנזן, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את התאמתו לעבוד בבנזן.

          (ד)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע בדיקות רפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את חובת ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד בבנזן כהגדרתו.

          (ה)  לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד עם העתק למפקח עבודה אזורי.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

(ב) לא יועבד אדם עובד בבנזן אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בבנזן; בדיקה רפואית חוזרת ראשונה, תבוצע 3 חדשים לאחר תחילת עבודתו. בדיקה רפואית חוזרת שניה ואילך תבוצע מדי 6 חדשים לאחר הבדיקה שקדמה לה.

היקף הבדיקות הרפואיות תק' תשנ"ט-1999

11.  (א)  בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות את כל אלה:

(1)   אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;

(2)   בדיקה קלינית כללית;

תק' תשנ"ט-1999

(3)   בדיקת דם לרבות: ספירת דם אדומה, ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת, ספירת רטיקולוציטים וטרומבוציטים, נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות ((M.C.V, המוגלובין, המוגלובין חלקיקי ממוצע (M.C.HB); ציון הימצאות צורות פתולוגיות;

(4)   בדיקת תפקודי כבד;

(5)   בדיקת שתן כללית;

תק' תשנ"ט-1999

(6)   בדיקת רמת המטאבוליט של בנזן בשתן: חומצה טרנס-טרנס מוקונית;

תק' תשנ"ט-1999

(7)   (נמחקה);

(8)   כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשמ"ו-1986

          (ב)  הבדיקות הרפואיות המפורטות בתקנת משנה (א) למעט בפיסקה 6 יבוצעו במעבדה רפואית; הבדיקה הרפואית המפורטת בפיסקה (6) תבוצע במעבדה טוקסיקולוגית.

מיום 8.9.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4966 מיום 8.9.1966 עמ' 1383

החלפת תקנת משנה 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בדיקות המעבדה יבצועו במעבדה לבדיקות ביולוגיות וטוקסיקולוגיות.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

(א) בדיקה רפואית ראשונית או חוזרת, חוזרת או נוספת, תכלול לפחות את כל אלה:

(1) אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;

(2) בדיקה קלינית כללית;

(3) בדיקת דם לרבות: שקיעת דם, ספירת דם אדומה, ספירת דם לבנה שלמה ומבדלת, ספירת רטיקולוציטים וטרומבוציטים, נפח חלקיקי ממוצע של כדוריות אדומות ((M.C.V, המוגלובין, המוגלובין חלקיקי ממוצע (M.C.HB); ציון הימצאות צורות פתולוגיות;

(4) בדיקת תפקודי כבד;

(5) בדיקת שתן כללית;

(6) בדיקת המטאבוליטים של הבנזן בשתן (פנול או סולפאטים בלתי אורגניים או אחרים);

(6) בדיקת רמת המטאבוליט של בנזן בשתן: חומצה טרנס-טרנס מוקונית;

(7) בדיקת תפקודי הריאות;

(8) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות תק' תשע"א-2011

12.    (א)  שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1)   תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2)   שם המעביד ומקום המפעל;

(3)   תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4)   ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5)   תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בבנזן;

(6)   המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7)   שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בבנזן את עבודתו בבנזן.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

12. (א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך כעובד בבנזן;

(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בבנזן את עבודתו בבנזן.

פנקס בריאות

13.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

          (ב)  שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד בבנזן, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בבנזן אצלו; הפסיק עובד בבנזן לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

          (ג)   רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, על ידו, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבעו.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

14.  (א)  הבדיקות הרפואיות שלפי תקנה 10 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

          (ב)  עובד בבנזן חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

          (ג)   הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

אי התאמה לעבוד בבנזן

15.  יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד בבנזן אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)   נמצא אצלו ליקוי או נזק במערכת תאי הדם (ההמטופוייטית) או במרכיביה;

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

(2)   נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11, לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, כנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

(3)   טרם מלאו לו 18 שנים;

(4)   היא אשה בהריון או בתקופת ההנקה;

(5)   נמצאה אצלו אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

(2) נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11, לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, מעל ל-mg/L 1.6;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

(2) נתגלו ממצאים חריגים במבחנים או בבדיקות המעבדתיות שלפי תקנה 11, לרבות רמה של חומצה טרנס-טרנס מוקונית בשתן, מעל ל-mg/L 1.6 כנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

הודעה למפקח על אי התאמת עובד

16.  (א)  קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי התאמת אדם להיות עובד בבנזן, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח עבודה אזורי, תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בבנזן, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנות.

          (ב)  קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה, בהתאם לתקנת משנה (א), מאת השירות הרפואי המוסמך –

(1)   ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת עובד; העתק ההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לנציגות העובדים המייצגת את העובד ולשירות הרפואי המוסמך;

(2)   יבדוק את הנסיבות לחשיפת יתר לבנזן ולאי התאמת העובד להמשיך לעבוד בבנזן; וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

          (ג)   לא יוחזר עובד כאמור לעבודה בבנזן אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בבנזן.

איסור העבדה אחר קבלת התראה

17.  מעביד שקיבל התראה, לגבי אי התאמת העובד לעבודה בבנזן, יחדל להעבידו כעובד בבנזן תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

חובת הודעה על עבודה בבנזן

18.  לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בבנזן, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, 3 חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

סייג לתחולה תק' תשנ"ב-1992 תק' תשנ"ט-1999

18א.  תקנות 5(7), 10 עד 14, 15(1), (2) ו-(5), 16 ו-17 לא יחולו על תחנות למכירה או חלוקה של דלק להתנעת כלי רכב.

מיום 9.1.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 643

הוספת תקנה 18א

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

18א. תקנות אלה תקנות 5(7), 10 עד 14, 15(1), (2) ו-(5), 16 ו-17 לא יחולו על תחנות למכירה או חלוקה של דלק להתנעת כלי רכב.

הוראת מעבר

19.  במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים בבנזן לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 18, הודעה על כך למפקח עבודה אזורי, תוך חודש מיום תחילתן של תקנות אלה.

ביטול

20.  תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות מקצועית ובדיקות רפואיות של עובדים בבנזן), תשמ"א-1981 - בטלות.

תחילה

21.  תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בטבת תשמ"ד (1 בינואר 1984).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הבנזן באוויר נמוך מרמת הפעולה:

(1)   ייצור בנזן;

(2)   מילוי דלק מנועי למכליות במסופי הדלק.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 475

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הבנזן באוויר נמוך ממחצית החשיפה המשוקללת המותרת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת:

(1) ייצור בנזן;

(2) מילוי דלק מנועי למכליות במסופי הדלק.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שתקנות אלה חלות עליהם גם אם ריכוז הבנזן באוויר נמוך ממחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת מרמת הפעולה:

תוספת שניה

(תקנה 13)

פרטי רישום בפנקס הבריאות

1.    מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

          (א)  שם המשפחה ושם פרטי;

          (ב)  שם האב;

          (ג)   מספר הזהות;

          (ד)  תאריך לידה;

          (ה)  שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;

          (ו)   תאריך מתן הפנקס.

2.    מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):

          (א)  שם המעביד ומקום המפעל;

(ב)  תיאור עבודת העובד - ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה עבודה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

          (ג)   תאריך סיום העבודה שנרשם בהתאם לפסקה (ב);

          (ד)  חתימת המעביד והחותמת שלו.

3.    מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

(א)  תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונה, חוזרת או נוספת;

          (ב)  האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;

(ג)   האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;

(ד)  אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;

(ה)  קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם או מאוחר מהרגיל;

          (ו)   שם השירות הרפואי המוסמך;

          (ז)   שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

י"ז בחשון תשמ"ד (24 באוקטובר 1983)                 אהרון אוזן

                                                                                      שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4562 מיום 30.11.1983 עמ' 572.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4706 מיום 24.9.1984 עמ' 2646 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ו מס' 4966 מיום 8.9.1986 עמ' 1383 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תש"ן מס' 5223 מיום 12.10.1989 עמ' 16 – תק' תש"ן-1989.

ק"ת תשנ"ב מס' 5413 מיום 9.1.1992 עמ' 643 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 473 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א: מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1333 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן (ת"ט מס' 7031 מיום 8.9.2011 עמ' 1362).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות