נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

איסור החזקה ושימוש בכלים

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה), תשמ"ד-1984*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.        בתקנות אלה, "כלי לשיקוע פינים בפעולה ישירה" - מכשיר, המנצל את אנרגיית הגזים, אשר נוצרת על ידי התלקחות חומר נפץ שבתחמיש, לתקיעת פינים בתוך חמרים שונים כגון בטון, לבנים ומתכות, כשהפין מואץ בו ישירות על ידי לחץ גזי השריפה.

איסור החזקה ושימוש בכלים

2.        לא יחזיק אדם במקום עבודה בכלי לשיקוע פינים בפעולה ישירה ולא ישתמש בו.

תחילה

3.        תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת תשמ"ו (1 בינואר 1986).

כ"ז בניסן תשמ"ד (29 באפריל 1984)                      אהרון אוזן

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4635 מיום 24.5.1984 עמ' 1569.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות