נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

התקנת התקנים להפעלת אזעקה ולהפסקת פעולת המבער

סעיף 1


תקנות הבטיחות בעבודה (התקני בטיחות בדוד קיטור), תשמ"ז-1986*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 107, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

התקנת התקנים להפעלת אזעקה ולהפסקת פעולת המבער

1.    (א)  בדוד קיטור שבו הדוד אינו מוסק בדלק מוצק ואינו דוד קיטור מדגם אנכי יותקנו שני התקנים שכל אחד מהם יגרום להפסקת פעולת המבער ויפעיל אזעקה במקרה של שפל מים.

           (ב)  בדוד קיטור מדגם אנכי המוסק בדלק מוצק, ניתן להתקין אחד מההתקנים האמורים בתקנת משנה א' ופקק נתיך.

ט"ז בחשון תשמ"ז (18 בנובמבר 1986)                    משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 4990 מיום 24.12.1986 עמ' 220.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות