נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987

רבדים בחקיקה

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

בדיקה של דוד קיטור

סעיף 2

10

Go

אגרת בדיקה של קולט קיטור

סעיף 3

13

Go

אגרת בדיקה של קולט אוויר

סעיף 4

16

Go

תוספת אגרה בעד מתקני לחץ חדשים

סעיף 5

16

Go

הצמדה למדד

סעיף 6

16

Go

ביטול

סעיף 7

צו תשנ"ט-1999


צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ז-1987*

מיום 20.1.1999

צו תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 291

צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) (תיקון), תשמ"ז-1987

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 119 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה -

           "בודק" - בודק מוסמך כמשמעותו בפקודה, שהוא עובד המדינה;

           "בדיקה" - בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר ומתן תסקיר בידי בודק.

בדיקה של דוד קיטור הודעה תשס"ג-2002

2.    (א)  בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה תשולם אגרה כלהלן:

(1)   לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

                    האגרה בשקלים חדשים

               שטח החימום במ"ר                                            דוד נתון                ניסוי

        למעלה מ-                 עד                  דוד קר            בלחץ קיטור         הידרוסטטי      

5                 10                162              117              141

10               20                180              128              151

20               50                213              141              162

50               100              253              151              180

100              200              321              180              223

200              500              416              213              342

500              1,000           531              272              462

 (2)  לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1)    בדוד קר - 89 שקלים חדשים;

(2)    בלחץ קיטור - 59 שקלים חדשים;

(3)    בניסוי הידרוסטטי - 85 שקלים חדשים.

(3)   האגרה כוללת דמי נסיעה.

           (ב)  בעבור בדיקה של משחן או של חוסך תשולם האגרה שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

           (ג)   לאוטוקלאבים -

                         האגרה בשקלים חדשים

                                                 בדיקה חיצונית ופנימית

                                                                    ומבחן בלחץ קיטור

               סוג                         נפח                (אחד או יותר מאלה)            ניסוי הידרוסטטי

(1)   בלא דוד       עד 200 ליטר                67

                          מעל 200 ליטר              84                         67

(2)   עם דוד        בכל נפח                     180                       117

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 884

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 35 104 25 74 31 90

10 20 40 115 27 82 33 96

20 50 45 136 30 90 35 104

50 100 55 162 33 96 40 115

100 200 70 204 40 115 50 143

200 500 90 265 45 136 75 219

500 1,000 115 338 60 173 100 294

(2) לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 20 57 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 12 38 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 18 53 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 15 44

מעל 200 ליטר 17 52 15 44

(2) עם דוד בכל נפח 40 115 25 74

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1586

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 104 107 74 76 90 93

10 20 115 119 82 85 96 99

20 50 136 141 90 93 104 107

50 100 162 167 96 99 115 119

100 200 204 211 115 119 143 148

200 500 265 274 136 141 219 226

500 1,000 338 349 173 179 294 304

(2) לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 57 59 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 38 39 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 53 55 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 44 45

מעל 200 ליטר 52 54 44 45

(2) עם דוד בכל נפח 115 119 74 76

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 509

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 107 112 76 80 93 98

10 20 119 125 85 89 99 104

20 50 141 148 93 98 107 112

50 100 167 175 99 104 119 125

100 200 211 221 119 125 148 155

200 500 274 287 141 148 226 237

500 1,000 349 366 179 188 304 319

(2) לדוד קיטור בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 59 62 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 39 41 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 55 58 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 45 47

מעל 200 ליטר 54 57 45 47

(2) עם דוד בכל נפח 119 125 76 80

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5808 מיום 28.1.1997 עמ' 376

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                    

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 112 124 80 89 98 109

10 20 125 139 89 99 104 116

20 50 148 165 98 109 112 124

50 100 175 194 104 116 125 139

100 200 221 245 125 139 155 172

200 500 287 319 148 165 237 263

500 1,000 366 407 188 209 319 355

(2) בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 62 69 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 41 46 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 58 65 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 47 52

מעל 200 ליטר 57 64 47 52

(2) עם דוד בכל נפח 125 139 80 89

מיום 3.6.1997

ת"ט תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5833 מיום 3.6.1997 עמ' 832

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 124 89 109

10 20 139  99  116

20 50 165  109  124

50 100 194  116  139

100 200 245 139  172

200 500 319 165  263

500 1,000 407 209 255 355

מיום 1.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1045

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 124 136 89 98 109 120

10 20 139 153 99 109 116 128

20 50 165 182 109 120 124 136

50 100 194 213 116 128 139 153

100 200 245 270 139 153 172 189

200 500 319 351 165 182 263 289

500 1,000 407 449 209 230 355 390

(2) בדיקת עבור דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, בנוסף לאגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 69 76 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 46 50 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 65 72 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 52 57

מעל 200 ליטר 64 71 52 57

(2) עם דוד בכל נפח 139 153 89 98

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 234

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 136 144 98 104 120 127

10 20 153 162 109 115 128 135

20 50 182 192 120 127 136 144

50 100 213 225 128 135 153 162

100 200 270 285 153 162 189 200

200 500 351 371 182 192 289 305

500 1,000 449 474 230 243 390 412

(2) עבור בעד בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בנוסף לאגרה נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים מ"ר נוסף של שטח החימום או לחלק מהם ממנו -

(1) בדוד קר – 76 80 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 50 53 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 72 76 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 57 60

מעל 200 ליטר 71 75 57 60

(2) עם דוד בכל נפח 153 162 98 104

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1055

(א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                    

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 144 104 127

10 20 162  115  135

20 50 192  127  144

50 100 225  135  162

100 200 285 162  200

200 500 371 192  305

500 1,000 474 243 412 413

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 192

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

 (1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן - בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 144 148 104 107 127 130

10 20 162 166 115 118 135 139

20 50 192 197 127 130 144 148

50 100 225 231 135 139 162 166

100 200 285 294 162 166 200 205

200 500 371 382 192 197 305 314

500 1,000 474 488 243 250 413 424

(2) בעד בעבור בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל מ"ר נוסף של שטח החימום או לחלק ממנו -

(1) בדוד קר – 80 82 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 53 54 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 76 78 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 60 62

מעל 200 ליטר 75 77 60 62

(2) עם דוד בכל נפח 162 166 104 107

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6112 מיום 24.6.2001 עמ' 896

(א) בעד בעבור בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 148 107 130

10 20 166  118  139

20 50 197  130  148

50 100 231 232 139  166

100 200 294 295 166  205

200 500 382 383 197  314

500 1,000 488 489 250 251 424 425

(2) בעבור בעד בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל מ"ר נוסף של שטח החימום או לחלק ממנו -

(1) בדוד קר - 82 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור - 54 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי - 78 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 287

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 148 151 107 109 130 132

10 20 166 169 118 120 139 141

20 50 197 200 130 132 148 151

50 100 232 236 139 141 166 169

100 200 295 300 166 169 205 208

200 500 383 389 197 200 314 320

500 1,000 489 497 251 255 425 432

(2) בעד בדיקת דוד קיטור לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל מ"ר נוסף 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק ממנו מהם -

(1) בדוד קר – 82 83 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 54 55 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 78 79 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסף חוסך תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 62 63

מעל 200 ליטר 77 78 62 63

(2) עם דוד בכל נפח 166 169 107 109

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 923

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 151 156 109 113 132 136

10 20 169 174 120 124 141 146

20 50 200 206 132 136 151 156

50 100 236 244 141 146 169 174

100 200 300 310 169 174 208 215

200 500 389 402 200 206 320 330

500 1,000 497 513 255 263 432 446

(2) לדוד קיטור בעבור בדיקת דוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו בעד הבדיקה, נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 83 86 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 55 57 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 79 82 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסך תשולם האגרה, שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 63 65

מעל 200 ליטר 78 81 63 65

(2) עם דוד בכל נפח 169 174 109 113

מיום 1.1.2003

הודעה  תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 353

2. (א) בעד בדיקה של דוד קיטור לפי סעיף 104 לפקודה, תשולם אגרה כלהלן:

(1) לדוד קיטור ששטח החימום שלו הוא כמצוין להלן -  בסכום המצוין לצדו:

  האגרה בשקלים חדשים                   

שטח החימום במ"ר דוד נתון     ניסוי

למעלה מ- עד דוד קר בלחץ קיטור הידרוסטטי             

5 10 156 162 113 117 136 141

10 20 174 180 124 128 146 151

20 50 206 213 136 141 156 162

50 100 244 253 146 151 174 180

100 200 310 321 174 180 215 223

200 500 402 416 206 213 330 342

500 1,000 513 531 263 272 446 462

(2) בעבור בדיקת דוד קיטור לדוד קיטור ששטח החימום שלו עולה על 1,000 מ"ר, ישולמו נוסף על האגרה שפורטה בתקנת משנה (א), לכל 1,000 מ"ר נוספים של שטח החימום או לחלק מהם -

(1) בדוד קר – 86 89 שקלים חדשים;

(2) בלחץ קיטור – 57 59 שקלים חדשים;

(3) בניסוי הידרוסטטי – 82 85 שקלים חדשים.

(3) האגרה כוללת דמי נסיעה.

(ב) בעד בדיקה של משחן או של חוסך תשולם האגרה שנקבעה לדוד קיטור בפסקה (1), לפי שטח החימום שלהם.

(ג) לאוטוקלאבים -

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

   ומבחן בלחץ קיטור

סוג נפח   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

(1) בלא דוד עד 200 ליטר 65 67

מעל 200 ליטר 81 84 65 67

(2) עם דוד בכל נפח 174 180 113 117

אגרת בדיקה של קולט קיטור הודעה תשס"ג-2002

3.    בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

                                                                            האגרה בשקלים חדשים...............................

                                                               בדיקה חיצונית ומבחן

             נפח בליטרים                                 בלחץ קיטור

למעלה מ-                        עד                      או אחד מאלה                   ניסוי הידרוסטטי...............

 -                         100                       51                    51

100                       200                       59                    59

200                       500                       67                    67

500                       1,000                     84                    84

1,000                    -                           89                    89

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 884

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 10 32 10 32

100 200 13 38 13 38

200 500 15 44 15 44

500 1,000 17 52 17 52

1,000 - 20 57 20 57

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1586

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 32 33 32 33

100 200 38 39 38 39

200 500 44 45 44 45

500 1,000 52 54 52 54

1,000 - 57 59 57 59

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 509

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 33 35 33 35

100 200 39 41 39 41

200 500 45 47 45 47

500 1,000 54 57 54 57

1,000 - 59 62 59 62

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5808 מיום 28.1.1997 עמ' 376

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 35 39 35 39

100 200 41 46 41 46

200 500 47 52 47 52

500 1,000 57 64 57 64

1,000 - 62 69 62 69

מיום 1.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1045

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 39 43 39 43

100 200 46 50 46 50

200 500 52 57 52 57

500 1,000 64 71 64 71

1,000 - 69 76 69 76

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 234

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 43 45 43 45

100 200 50 53 50 53

200 500 57 60 57 60

500 1,000 71 75 71 75

1,000 - 76 80 76 80

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1055

(הסכומים נותרו ללא שינוי)

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 45 45

100 200 53 53

200 500 60 60

500 1,000 75 75

1,000 - 80 80

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 192

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 45 46 45 46

100 200 53 54 53 54

200 500 60 62 60 62

500 1,000 75 77 75 77

1,000 - 80 82 80 82

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6112 מיום 24.6.2001 עמ' 896

(הסכומים נותרו ללא שינוי)

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 46 46

100 200 54 54

200 500 62 62

500 1,000 77 77

1,000 - 82 82

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 287

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 46 47 46 47

100 200 54 55 54 55

200 500 62 63 62 63

500 1,000 77 78 77 78

1,000 - 82 83 82 83

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 923

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 47 49 47 49

100 200 55 57 55 57

200 500 63 65 63 65

500 1,000 78 81 78 81

1,000 - 83 86 83 86

מיום 1.1.2003

הודעה  תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 353

3. בעד בדיקה של קולט קיטור, לפי סעיף 110 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

  האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ומבחן

נפח בליטרים בלחץ קיטור

למעלה מ- עד או אחד מאלה ניסוי הידרוסטטי

 - 100 49 51 49 51

100 200 57 59 57 59

200 500 65 67 65 67

500 1,000 81 84 81 84

1,000 - 86 89 86 89

אגרת בדיקה של קולט אוויר הודעה תשס"ג-2002

4.    בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

                                                                            האגרה בשקלים חדשים...............................

                                                               בדיקה חיצונית ופנימית

             נפח בליטרים                                 ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ-                        עד                        (אחד או יותר מאלה)       ניסוי הידרוסטטי...............

 -                         200                       51                    51

200                       500                       67                    67

500                       1,000                     89                    89

1,000                    -                           117                  117

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 884

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 10 32 10 32

200 500 15 44 15 44

500 1,000 20 57 20 57

1,000 - 25 74 25 74

מיום 1.7.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1586

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 32 33 32 33

200 500 44 45 44 45

500 1,000 57 59 57 59

1,000 - 74 76 74 76

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 509

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 33 35 33 35

200 500 45 47 45 47

500 1,000 59 62 59 62

1,000 - 76 80 76 80

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5808 מיום 28.1.1997 עמ' 376

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 35 39 35 39

200 500 47 52 47 52

500 1,000 62 69 62 69

1,000 - 80 89 80 89

מיום 1.7.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1045

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 39 43 39 43

200 500 52 57 52 57

500 1,000 69 76 69 76

1,000 - 89 98 89 98

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 234

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 43 45 43 45

200 500 57 60 57 60

500 1,000 76 80 76 80

1,000 - 98 104 98 104

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1055

(הסכומים נותרו ללא שינוי)

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 45 45

200 500 60 60

500 1,000 80 80

1,000 - 104 104

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 192

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 45 46 45 46

200 500 60 62 60 62

500 1,000 80 82 80 82

1,000 - 104 107 104 107

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6112 מיום 24.6.2001 עמ' 896

(הסכומים נותרו ללא שינוי)

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 46 46

200 500 62 62

500 1,000 82 82

1,000 - 107 107

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 287

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 46 47 46 47

200 500 62 63 62 63

500 1,000 82 83 82 83

1,000 - 107 109 107 109

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 923

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 47 49 47 49

200 500 63 65 63 65

500 1,000 83 86 83 86

1,000 - 109 113 109 113

מיום 1.1.2003

הודעה  תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 353

4. בעד בדיקה של קולט אוויר, לפי סעיף 116 לפקודה, תשולם אגרה כדלקמן:

האגרה בשקלים חדשים

בדיקה חיצונית ופנימית

נפח בליטרים     ומבחן בלחץ אוויר

למעלה מ- עד   (אחד או יותר מאלה) ניסוי הידרוסטטי

 - 200 49 51 49 51

200 500 65 67 65 67

500 1,000 86 89 86 89

1,000 - 113 117 113 117

תוספת אגרה בעד מתקני לחץ חדשים

5.    לאגרה לפי סעיפים 2(1), 3 ו-4 בעד בדיקה של דוד קיטור, של קולט קיטור או קולט אויר, כשהם חדשים או אחרי תיקון או אחרי שינויים יסודיים, או בעד בדיקת דוד קיטור, קולט קיטור, אחרי העברתו למקום חדש, יווספו 25% על הסכומים שנקבעו בסעיפים האמורים.

הצמדה למדד

6.    (א)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

           (ב)  סכומי האגרות שנקבעו בצו זה יעודכנו לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי כלהלן:

(1)   ב-1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;

(2)   ב-1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד היסודי.

           (ג)   שר העבודה והרווחה יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרה כפי שעודכנו לפי האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

ביטול

7.    צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה), תשמ"ה-1985 - בטל.

כ"ד בסיון תשמ"ז (21 ביוני 1987)                           משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסם ק"ת תשמ"ז מס' 5042 מיום 16.7.1987 עמ' 1113.

תוקן ק"ת תשנ"ה: מס' 5664 מיום 16.2.1995 עמ' 884 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5689 מיום 6.7.1995 עמ' 1586 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.7.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5733 מיום 25.1.1996 עמ' 509 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5808 מיום 28.1.1997 עמ' 376 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997. ת"ט מס' 5833 מיום 3.6.1997 עמ' 832.

ק"ת תשנ"ח מס' 5912 מיום 23.7.1998 עמ' 1045 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 234 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999. מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 291 – צו תשנ"ט-1999. מס' 5989 מיום 7.7.1999 עמ' 1055 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.7.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 192 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6112 מיום 24.6.2001 עמ' 896 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 287 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002. מס' 6179 מיום 1.7.2002 עמ' 923 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 353 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות