נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חשיפה לתכשיר

סעיף 2

2

Go

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום עבודה

סעיף 3

3

Go

אמצעי גיהות סביבתיים

סעיף 4

3

Go

נוהלי חירום

סעיף 5

3

Go

ציוד מגן אישי

סעיף 6

3

Go

אמצעי גיהות אישיים

סעיף 7

3

Go

חובת הדרכה

סעיף 8

3

Go

חובת שילוט

סעיף 9

3

Go

סימון

סעיף 10

3

Go

חובת בדיקות רפואיות

סעיף 11

4

Go

היקף הבדיקות הרפואיות

סעיף 12

4

Go

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

סעיף 13

4

Go

פנקס בריאות

סעיף 14

4

Go

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

סעיף 15

4

Go

אי התאמה לעבוד בתכשיר

סעיף 16

5

Go

הודעה למפקח על אי התאמת העובד

סעיף 17

5

Go

איסור העבדה אחר קבלת התראה

סעיף 18

5

Go

חובת הודעה על עבודה בתכשיר

סעיף 19

5

Go

תחילה

סעיף 20

5

Go

הוראת מעבר

סעיף 21

5

Go

תוספת ראשונה*

5

Go

תוספת שניה


 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים), תשנ"ג-1992*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, ובהסכמת שר החקלאות ושר הבריאות אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בודק מעבדה מוסמך" - עובד במעבדה מוסמכת, שהסמיכו מפקח העבודה הראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;

          "חומר הדברה" - חומר או תערובת של חמרים כימיים המכילים חומר פעיל אחד או יותר, והמיועדים למטרות אלה:

(1)   שילוך עלים;

(2)   ביעור, דחיה או משיכה של נגעים, וכן ויסות גידולים או מניעתם;

תק' תשע"א-2011

          "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" – (נמחקה);

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

מחיקת הגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

הנוסח הקודם:

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - הרמה המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, במירווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

          "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - הרמה המשוקללת המרבית של תכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

          "מספר CAS" - מספרו של חומר הדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;

          "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות" - מעבדה ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיך בהודעה ברשומות, לבצע בדיקות טוקסיקולוגיות ייחודיות הנדרשות בתקנות אלה;

          "מעבדה מוסמכת" - מעבדה שמפקח העבודה הראשי הסמיך בהודעה ברשומות לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של ריכוזי תכשיר באויר במקום שבו עובדים בתכשיר;

          "מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדה רפואית), תשל"ז-1977;

          "מפקח עבודה", "מפקח עבודה ראשי", מפקח עבודה אזורי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד–1954;

          "מקום עבודה" - מקום שבו עובדים בייצור או בהכנת תכשיר, או בהכנת תערובות, מילוי, אריזה, או דילול של תכשיר, לרבות יישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, למעט מקום שבו עוסקים ביישום תכשיר מן הקרקע, ובהכנתו לפני יישומו מן הקרקע;

          "עובד בתכשיר" - אדם העוסק או מועסק במקום עבודה בעבודות הקשורות בתכשיר 30 שעות לפחות בחודש;

          "רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

תק' תשע"א-2011

          "רמת הפעולה" – Action Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

הוספת הגדרת "רמת הפעולה"

          "שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1)   לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2)   קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, תשל"ג-1973;

(3)   מוסד רפואי, אשר שר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה;

          "תכשיר" - כל חומר מקבוצת הזרחנים האורגניים או הקרבמטיים, וכן תערובת של חומרים כאמור המשמשים לייצור או לשימוש כחמרי הדברה והכלולים בתוספת הראשונה.

חשיפה לתכשיר תק' תשע"א-2011

2.    (א)  ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ורמת הפעולה במקום עבודה יהיו כאמור בתקנה 3(ב) לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן - תקנות הניטור).

          (ב)  חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:

C1 T1 + C2 T2 + ... + Cn Tn

חשיפה משוקללת =

(סה"כ משך הדגימות) T1 + T2 ... + Tn

C - ריכוז התכשיר באויר, במ"ג למטר מעוקב אויר או בחלקים למיליון;

T - משך הדגימה בשעות או בדקות.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) במקום עבודה, יהיו החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר, על פי האמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשנ"א-1990 (להלן - תקנות הניטור).

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום עבודה תק' תשע"א-2011

3.    (א)  במקום עבודה, בו עובדים בתכשיר אשר לגביו נקבע בתקנות הניטור, תקן חשיפה, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוז התכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה מוסמך, בתכיפות של אחת ל-6 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת; המעבדה המוסמכת תשמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות למשך 50 שנים לפחות.

          (ב)  המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי התכשיר שנבדק באויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; הרישומים יישמרו למשך 20 שנים לפחות.

          (ג)   דו"ח מתוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה ישלח המעביד מיד למפקח עבודה אזורי, ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הבדיקות הרפואיות לעובדים בתכשיר.

          (ד)  המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות במקום העבודה המתייחסות לאותו מקום עבודה כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

(א) במקום עבודה, בו עובדים בתכשיר אשר לגביו נקבע בתקנות הניטור, תקן חשיפה, יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוז התכשיר באויר, סמוך לאזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה מוסמך, בתכיפות של אחת ל-6 חדשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת; המעבדה המוסמכת תשמור את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות למשך 50 שנים לפחות.

אמצעי גיהות סביבתיים

4.    (א)  במקום עבודה, על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

(1)   להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים או לנקוט כל שיטה אחרת, בכל תחנות העבודה, באופן שריכוז התכשיר באויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובצורה שלא תזיק לבריאות העובד;

(2)   לדאוג לאיסוף ולסילוק מיידי של פסולת המכילה תכשיר מתחנות העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(3)   להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות; המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב, ככל האפשר, לאזור הכניסה של מקום העבודה;

(4)   להתקין מקלחות חירום ומיתקני שטיפת עיניים;

(5)   לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(6)   לאחסן תכשיר במקום עבודה על משטחים חלקים שלא יספחו או יספגו את התכשיר ויהיו קבועים בגובה של 25 ס"מ לפחות מן הרצפה, ובמרחק 25 ס"מ לפחות מהקירות;

(7)   לדאוג לכך שרצפת מקום העבודה תהיה מחומר מוצק ובלתי חדיר לרטיבות;

(8)   למנוע, ככל האפשר, שפיכת תכשיר על רצפת מקום העבודה, ובמקרה שנשפך תכשיר, לסלקו מיד על ידי שטיפה בחומרי ניטרול כגון: סיד, או סודה אש, אשר תימצא בקביעות במקום העבודה ובכמות מספקת, או באמצעים יעילים אחרים בהתאם לאמור בדף המידע האמור בתקנה 8(ב).

          (ב)  מפקח עבודה אזורי יהיה רשאי לפטור את המעביד מהוראת תקנת משנה (א), כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו; הפטור יינתן במכתב מנומק.

נוהלי חירום

5.    במקום עבודה, על המעביד לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל אזעקה, עזרה ראשונה ודרכי מילוט לחילוץ ופינוי נפגעים; וכן להתקין נוהלי חירום ולהדריך ולתרגל בהם את העובדים.

ציוד מגן אישי

6.    (א)  בכל מקום עבודה, יספק המעביד לעובדיו ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו בהתאם לצורך.

          (ב)  ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול בין השאר את הפריטים הבאים:

(1)   בגדי עבודה מתאימים, המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות כפפות ומגפיים בלתי חדירים לתכשיר;

(2)   ציוד מגן אישי נוסף, לפי הצורך או כפי שיורה מפקח עבודה.

          (ג)   המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.

          (ד)  אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה לתקן תנאים סביבתיים במקום העבודה על פי תקנה 4.

          (ה)  במצבים מיוחדים אשר בהם עלול עובד בתכשיר להיחשף לריכוזים של תכשיר הגבוהים מאלה שפורטו בתקנה 2, יספק המעביד לעובד גם מסכת נשימה מצוידת במסנן המתאים לתכשיר שעמו בא העובד במגע; המסנן יוחלף בחדש בתכיפות הנדרשת בידי היצרן או מפקח עבודה.

אמצעי גיהות אישיים

7.    (א)  לא יאכל עובד בתכשיר, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים בתכשיר, אלא במקומות המיוחדים שהתקין לענין זה המעביד.

          (ב)  בתום יום העבודה יסיר העובד בתכשיר את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במקום העבודה, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.

          (ג)   המעביד ידאג לסידורי כביסה וניקוי יומיים של בגדי העבודה במרוכז במקום העבודה, או במקום אחר על פי אישורו של מפקח עבודה אזורי.

חובת הדרכה

8.    (א)  המעביד ידאג להדרכת העובדים בתכשיר, לפחות אחת לשנה בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשמ"ד-1984.

          (ב)  יצרן של תכשיר חייב למסור ללקוחותיו דף מידע לגבי כל תכשיר שהוא מספק להם; דף המידע יכלול את ההרכב הכימי המלא של התכשיר, את הסיכונים הבטיחותיים והבריאותיים הכרוכים בעבודה עם התכשיר, ואת האמצעים לניטרול התכשיר במקרים מסוכנים לרבות שריפה, פיזור או דליפה.

חובת שילוט

9.    המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם, מקום עבודה או תחנת עבודה, שבהם עובדים בתכשיר, בנוסח הבא: "זהירות! - אזור עבודה עם זרחנים אורגניים/קרבמטים - חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים! העובדים חייבים לעבור בדיקות רפואיות תקופתיות בידי שירות רפואי מוסמך!".

סימון

10.  (א)  כלי קיבול ואריזות של חמרי גלם, חמרי ביניים ומוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו תוך ציון שם החומר והאזהרות המתאימות, לרבות הנוסח הבא: "זרחנים אורגניים/קרבמטים - מגע בליעה או נשימה מסכנים את הבריאות!".

          (ב)  מוצרים מוגמרים המכילים תכשיר יסומנו כאמור או כנדרש לפי כל דין.

חובת בדיקות רפואיות

11.  (א)  לא יועסק אדם בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד בתכשיר.

          (ב)  לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע אחת לשנה; לגבי עובדים בתכשיר העוסקים ביישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים הנלווים לכך, תבוצע הבדיקה השנתית חודש לפחות לפני תחילת עונת היישום.

          (ג)   לא יועסק עובד בעבודה בתכשיר אלא אם כן עבר פעם ב-15 ימים לפחות, במשך זמן הייצור או עונת היישום, בדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית.

          (ד)  עובד בתכשיר שנעדר למעלה מחודשיים מעבודתו, בשל התערבות כירורגית או בשל מחלה ממושכת, לא יועבד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שקבע את המשך התאמתו לעבוד כעובד בתכשיר.

          (ה)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא, רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב), וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד במקום עבודה שאינו עובד בתכשיר.

          (ו)   לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

היקף הבדיקות הרפואיות

12.  (א)  בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת תכלול את אלה לפחות:

(1)   אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;

(2)   בדיקה קלינית כללית;

(3)   תמונת דם כללית;

(4)   בדיקת דם לתפקודי כבד;

(5)   בדיקת רמת הקריאטינין בדם;

(6)   בדיקת שתן כללית;

(7)   בדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.) - בבדיקה הראשונית בלבד;

(8)   בדיקת רמת הכולינאסטרזה בכדוריות הדם האדומות (true) (להלן - בדיקת הכולינאסטרזה); על בדיקה זו יש לחזור פעמיים במרווח של 3 ימים לפחות, ולוודא שהפרש הרמה בין שתי הבדיקות אינו עולה על 20%; יש לחזור פעם נוספת על הבדיקה אם הפרש הרמה בין שתי הבדיקות עולה על 20%;

(9)   כל בדיקה קלינית או בדיקת מעבדה אחרת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

          (ב)  בדיקת המעקב של מעבדה-טוקסיקולוגית כאמור בתקנה 11(ג) תכלול בדיקת רמת הכולינאסטרזה.

          (ג)   בדיקות המעבדה יבוצעו במעבדה רפואית, למעט בדיקת הכולינאסטרזה שתבוצע במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

13.  שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו וכן פרטים אלה:

(1)   תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2)   שם המעביד ומקום המפעל;

(3)   תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה בדיקה רפואית;

(4)   ממצאי הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה;

(5)   תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בתכשיר;

(6)   המועד לבדיקה רפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7)   שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בתכשיר את עבודתו בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

13. (א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו וכן פרטים אלה:

(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה בדיקה רפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות ובדיקות המעבדה;

(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד בתכשיר;

(6) המועד לבדיקה רפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בתכשיר את עבודתו בחומרי הדברה שהם זרחנים אורגניים וקרבמטים.

פנקס בריאות

14.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השניה ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק והאבחנות שנקבעו לגביו.

          (ב)  שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד בתכשיר, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד בתכשיר אצלו; הפסיק העובד בתכשיר לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

          (ג)   רופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

15.  (א)  הבדיקות הרפואיות בהתאם לתקנה 11 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

          (ב)  עובד בתכשיר חייב להתייצב בשירות הרפואי המוסמך לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בימים ובמועדים שנקבעו לו.

          (ג)   הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו.

אי-התאמה לעבוד בתכשיר

16.  (א)  יראו אדם כמי שאינו מתאים להיות עובד בתכשיר אם נמצא אצלו אחד מאלה:

(1)   הרעלת זרחנים אורגניים או קרבמטים;

תק' תשע"א-2011

(2)   ירידה ברמת הכולינאסטרזה בבדיקת מעקב לשיעור הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור או נמוך ממנו;

(3)   תפקודי כבד לא תקינים;

(4)   מחלת דם ממושכת;

(5)   נער שטרם מלאו לו 18 שנים;

(6)   אי התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

          (ב)  לא יחזור עובד בתכשיר לעבודתו, לאחר הרחקתו הזמנית ממקום העבודה בשל ירידה ברמת הכולינאסטרזה, אלא אם כן נמצא בבדיקת מעקב של מעבדה טוקסיקולוגית, שרמת הכולינאסטרזה חזרה ל-85% בטייסים ול-75% בעובדים אחרים, בהשוואה לממוצע שנמצא בבדיקה הרפואית הראשונית או בבדיקה הרפואית החוזרת.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1344

החלפת פסקה 16(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) ירידה ברמת הכולינאסטרזה בבדיקת מעקב בשיעור של 20% לפחות אצל טייסים, ושל 30% אצל עובדים אחרים בהשוואה לממוצע הערכים שהתקבלו בבדיקה הרפואית הראשונית;

הודעה למפקח על  אי-התאמת העובד

17.  (א)  קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי-התאמה של אדם להיות עובד בתכשיר או להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים אלה: שם העובד, מספר הזהות שלו, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו בתכשיר, תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנותיו של הרופא המורשה הבודק.

          (ב)  קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך –

(1)   ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך שבדק את העובד ולנציגות העובדים המייצגת את העובד;

(2)   יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר לתכשיר ולאי-התאמת העובד להמשיך לעבוד בתכשיר, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

          (ג)   לא יחזור עובד כאמור לעבודה כעובד בתכשיר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד בתכשיר.

איסור העבדה אחר קבלת התראה

18.  מעביד שקיבל התראה לגבי אי-התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד בתכשיר, יחדל מיד להעבידו כעובד בתכשיר ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

חובת הודעה על עבודה בתכשיר

19.  לא יתחילו במקום עבודה לעבוד בתכשיר, אלא אם כן נמסרה על כך הודעה בכתב, שלושה חדשים מראש לפחות, למפקח עבודה אזורי.

תחילה

20.  תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

21.  במקום עבודה שעבדו בו בתכשיר לפני תחילתן של תקנות אלה, תימשך העבודה על האף האמור בתקנה 19, אולם המעביד ישלח הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

תוספת ראשונה*

(תקנה 1 הגדרת "תכשיר")

רשימת החומרים מקבוצת הזרחנים האורגניים (OP) והקרבמטים (CARB)

(הושמטה)

תוספת שניה

(תקנה 14)

פרטי רישום בפנקס בריאות

(1)      מדור לזיהוי העובד (רישום בידי השירות הרפואי המוסמך):

(א)  שם משפחה ושם פרטי;

(ב)  שם האב;

(ג)   מספר הזהות;

(ד)  תאריך הלידה;

(ה)  שם השירות הרפואי המוסמך שהנפיק את הפנקס;

(ו)   תאריך הנפקת הפנקס.

(2)      מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):

(א)  שם המעביד ומקום המפעל;

          (ב)  תיאור עבודת העובד - ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

(ג)   תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקת משנה (ב);

(ד)  חתימת המעסיק והחותמת שלו.

(3)      מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):

          (א)  תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית או חוזרת;

          (ב)  האם נתגלה מימצא רפואי במבחנים ובבדיקות שנערכו;

          (ג)   האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;

          (ד)  אישור השירות הרפואי שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;

          (ה)  קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם מהרגיל;

(ו)   שם השירות הרפואי המוסמך;

(ז)   שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

כ"ט באלול תשנ"ב (27 בספטמבר 1992)                     יצחק רבין

                                                                                           שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5487 מיום 17.12.1992 עמ' 192.

תוקנו ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1343 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות