נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

פרק ראשון: פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני: הפעלת עגורן ומתן איתות

Go

2

סעיף 2

הפעלת עגורן

Go

2

סעיף 3

סיווג עגורנים

Go

3

סעיף 4

איתות

Go

3

סעיף 5

הדרכה ואימון

Go

3

פרק שלישי: הסמכת עגורנאים ואתתים

Go

3

סעיף 6

הסמכה ובקשה להסמכה

Go

3

סעיף 7

תנאי הסמכה לעגורנאים

Go

3

סעיף 8

הסמכה זמנית

Go

3

סעיף 9

הסמכה סדירה לבעל הסמכה זמנית

Go

3

סעיף 10

תנאי הסמכה למתן איתות

Go

3

סעיף 11

הסדר הבדיקות הרפואיות

Go

4

סעיף 12

תעודת הסמכה

Go

4

סעיף 13

שינויים בהסמכה

Go

4

פרק רביעי: פסילת עגורנאים ואתתים

Go

4

סעיף 14

פסילה

Go

4

סעיף 15

הודעת פסילה

Go

4

סעיף 16

איסורים לאחר הפסילה

Go

5

סעיף 17

ערר

Go

5

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

5

סעיף 18

הפעלת מכונת הרמה

Go

5

סעיף 19

פטור אישי

Go

5

סעיף 20

תחולה

Go

5

סעיף 21

ביטול

Go

5

סעיף 22

תחילה

Go

5

סעיף 23

הוראות

Go

5

תוספת ראשונה

Go

5

תוספת שניה

Go

6

תוספת שלישית

Go

6

תוספת רביעית

Go

6

תוספת חמישית

Go

6


תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "איתות" – מתן הוראות, בכל שיטה שהיא, בין ישירות לעגורנאי ובין אדם אחר כדי שהוא יעביר את ההוראות לעגורנאי, בקשר להרמת מטען בעגורן, כיוונון מטען או כיוונון אונקל העגורן;

תק' תשנ"ו-1996

           "אתת מוסמך" – מי שהוסמך למתן איתות או מי שהוא "עגורנאי מוסמך" לפי תקנות אלה;

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

"אתת מוסמך" – מי שהוסמך למתן איתות או מי שהוא "עגורנאי מוסמך" לפי תקנות אלה;

           "בניה" – לרבות בניה הנדסית כמשמעותה בפקודה;

           "הפעלת עגורן" – הרמת מטען בעגורן, הורדתו, הסעת העגורן, סיבובו או סיבוב חלק ממנו, לרבות הפעלה כאמור לשם ניסוי, ביקורת או בדיקה;

           "מחצבת אבן" – מחצבה שבה מתנהל חיצוב על פני הקרקע;

           "מטען" – לרבות כלי טעינה ואבזר לתלות המטען לאונקל העגורן;

           "מכונת הרמה" – כהגדרתה בסעיף 79 לפקודה, למעט מלגזה;

           "מנהל מחצבה" – מי שנתמנה לשמש מנהל מחצבת אבן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), תשכ"ה-1965;

           "מנהל עבודה" – מי שנתמנה לשמש מנהל עבודה בבניה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"ח-1988;

           "מפקח עבודה ראשי" ו"מפקח עבודה אזורי" – כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;

           "עגורנאי מוסמך" – מי שהוסמך להפעיל עגורן לפי תקנות אלה;

           "עגורן" – כל אחד מאלה:

(1)   עגורן צריח (Tower Crane);

(2)   עגורן נייד (Mobile Crane) אופני, זחלי או חצי-זחלי;

(3)   עגורן גשר עילי ועגורן שער;

(4)   עגורן להעמסה עצמית;

           "עגורן גשר עילי" – עגורן שהגשר שלו נשען, בכל אחד מקצותיו, על מרכב שגלגליו נעים על מסילה עילית, למעט עגורן המופעל בכוח ידני בלבד; ולמעט עגורן שעומס העבודה הבטוח שלו אינו עולה על 1000 ק"ג;

תק' תשנ"ו-1996

           "עגורן להעמסה עצמית" – עגורן זרוע הידראולי המותקן על גבי רכב מנועי והמיועד בעיקר להעמסת מטענים על הרכב ופריקתם או להרמת משטח עבודה לאדם;

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

"עגורן להעמסה עצמית" – עגורן זרוע הידראולי המותקן על גבי רכב מנועי והמיועד בעיקר להעמסת מטענים על הרכב ופריקתם או להרמת משטח עבודה לאדם;

           "עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע הנושאת אונקל שעליו תולים את המטען, למעט עגורן המותקן על רכב מנועי לצורך הרמת רכב וגרירתו ולמעט עגורן ללא הנעה ובהפעלה בכוח ידני בלבד;

           "עגורן צריח" – עגורן בעל צריח או תורן אשר בחלקו העליון זרוע הנושאת את אונקל העגורן שעליו תולים את המטען והוא מופעל בחשמל;

           "עגורן שער" – עגורן גשר עילי שקצותיו מורכבים על עמודים המצוידים בגלגלי נסיעה במפלס הקרקע או הרצפה;

תק' תשנ"ד-1994

           "רופא מורשה" – רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

החלפת הגדרת "רופא מורשה"

הנוסח הקודם:

"רופא מורשה" – רופא ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לערוך בדיקות רפואיות לפי תקנות אלה;

           "רשות הסמכה" – כל אחד מאלה:

(1)   מי שמפקח העבודה הראשי מינהו להסמיך אתתים וכן עגורנאים לעגורנים מהסוגים ג' ו-ד' כמפורט בתוספת הראשונה;

(2)   רשם ציוד הנדסי כמשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, להסמכת עגורנאים מסוגים א' ו-ב' כמפורט בתוספת הראשונה;

תק' תשנ"ח-1998

(3)   רשות הנמלים והרכבות, להסמכת עגורנאים ואתתים מקרב עובדיה להפעלה והכוונה של עגורנים בתחום הרשות בלבד;

תק' תשנ"ד-1994

(4)   ראש ענף ציוד ייעודי במפקדת קצין חימוש ראשי, להסמכת עגורנאים המשרתים בשירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, להפעלת עגורנים של צה"ל בלבד;

מיום 15.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 886

ת"ט תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1088

הוספת פסקה (3) להגדרת "רשות הסמכה"

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

הוספת פסקה (4) להגדרת "רשות הסמכה"

מיום 17.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1343

החלפת פסקה (3) להגדרת "רשות הסמכה"

הנוסח הקודם:

(3) רשות הנמלים והרכבות, להסמכת עגורנאים מקרב עובדיה להפעלת עגורנים של הרשות בלבד;

תק' תשנ"ד-1994

           "שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1)   לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2)   קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, תשל"ג-1973;

(3)   מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסמכת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

הוספת הגדרת "שירות רפואי מוסמך"

פרק שני: הפעלת עגורן ומתן איתות

הפעלת עגורן

2.    (א)  לא יופעל עגורן אלא בידי עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.

           (ב)  בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא יפעיל אדם עגורן אלא אם כן הוא עגורנאי מוסמך שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג ודרגת עומס מתאימים.

           (ג)   הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו לגבי בודק מוסמך המפעיל עגורן תוך כדי בדיקתו לפי הפקודה.

סיווג עגורנים

3.    העגורנים יסווגו לפי סוגים ודרגות עומס שלהם כמפורט בתוספת הראשונה.

איתות

4.    לא יינתן איתות אלא בידי אתת מוסמך שבידו הסמכה תקפה.

הדרכה ואימון

5.    על אף האמור בתקנות 3 ו-4 יכול שלצרכי הדרכה, אימון או בחינת הסמכה –

תק' תשנ"ו-1996

(1)  יופעל עגורן בידי אדם שאינו מוסמך כעגורנאי אם מלאו לו שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של עגורנאי מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שנה לפחות בעיסוקו כעגורנאי;

תק' תשנ"ו-1996

(2)  יינתן איתות בידי מי שאינו אתת מוסמך, אם מלאו לו שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של אתת מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שלושה חדשים כאתת מוסמך.

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

5.          על אף האמור בתקנות 3 ו-4 יכול שלצרכי הדרכה, אימון או בחינת הסמכה –

(1)    יופעל עגורן בידי אדם שאינו מוסמך כעגורנאי אם מלאו לו עשרים שנה שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של עגורנאי מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שנה לפחות בעיסוקו כעגורנאי;

 (2)   יינתן איתות בידי מי שאינו אתת מוסמך, אם מלאו לו עשרים שנה שמונה עשרה שנים, והוא פועל לצדו של אתת מוסמך ובהשגחתו הישירה, והמאמן או הבוחן הוא בעל ותק של שלושה חדשים כאתת מוסמך.

פרק שלישי: הסמכת עגורנאים ואתתים

הסמכה ובקשה להסמכה

6.    (א)  הסמכה כעגורנאי או הסמכה כאתת תינתן בידי רשות ההסמכה.

           (ב)  בקשה למתן הסמכה כאמור, תכלול את הפרטים שנקבעו בתוספת השניה ויצורפו אליה האישורים והתעודות המפורטים באותה תוספת.

           (ג)   הבקשה תוגש לרשות ההסמכה בטופס שניתן להשיגו בלשכת רשות ההסמכה.

תנאי הסמכה לעגורנאים

7.    (א)  רשות ההסמכה לא תתן למבקש הסמכה כעגורנאי, אלא אם כן נוכחה לדעת שנתקיימו במבקש כל אלה:

תק' תשנ"ד-1994

(1)   מלאו לו 18 שנים;

(2)   לגבי מפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' – עבד חודשיים רצופים, ולגבי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' עבד שבועיים רצופים, בהדרכתו ובהשגחתו של עגורנאי מוסמך לעגורן מסוג ודרגת עומס שלהפעלתו הוא מבקש הסמכה;

(3)   הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי;

(4)   עמד בהצלחה במבחן עיוני ומעשי מוכר בידי מפקח העבודה הראשי; המבחן למפעילי עגורנים מהסוגים א' ו-ב' ייערך בידי מחלקת הבחינות של האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם של משרד העבודה והרווחה, והמבחן למפעילי עגורנים מהסוגים ג' ו-ד' ייערך בידי בוחן שימנה מפקח העבודה הראשי.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

החלפת פסקה 7(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) מלאו לו 20 שנים;

           (ב)  רשאי להיבחן –

(1)   בעל תעודה המעידה על סיום קורס להכשרת עגורנאים המוכר בידי מפקח העבודה הראשי;

(2)   אדם אשר הוכיח לשביעות רצונו של מפקח העבודה האזורי, שהוא עבד כעגורנאי כאמור בתקנות 5 או 8 ושהוא בקי בהפעלת עגורן מהסוג ודרגת העומס שלגביו הוא מבקש הסמכה.

תק' תשנ"ו-1996

           (ג)   עגורנאי שהוסמך להפעיל עגורן מסוג א' או ב' בתוספת הראשונה יהיה רשאי להפעיל גם עגורנים מסוגים ג' ו-ד' בתוספת כאמור.

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

הוספת תקנת משנה 7(ג)

הסמכה זמנית

8.    על אף האמור בתקנה 7(א)(2) רשאית רשות ההסמכה לתת הסמכה זמנית לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים לאדם שהוכיח, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, שהוא עבד כעגורנאי ושהוא בקי בהפעלת עגורן מהסוג ודרגת העומס שלגביו הוא מבקש הסמכה ובלבד שנבדק בדיקות רפואיות בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים להיות עגורנאי.

הסמכה סדירה לבעל הסמכה זמנית

9.    לעגורנאי שהוא בעל הסמכה זמנית תינתן הסמכה בהתאם לתקנה 7 כאשר יעמוד בתנאי כמפורט בתקנה 7(א)(4).

תנאי הסמכה למתן איתות

10.   רשות ההסמכה לא תתן הסמכה למתן איתות, אלא אם כן היא נוכחה לדעת שנתקיימו במבקש כל אלה:

תק' תשנ"ד-1994

(1)  מלאו לו 18 שנים;

(2)  הוא עבד במשך שבועיים במתן איתות לעגורנאים בהשגחתו הישירה של אתת מוסמך;

(3)  הוא נבדק בדיקה רפואית בידי רופא מורשה תוך 12 החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, ונמצא מתאים למתן איתות;

(4)  סיים בהצלחה קורס להכשרת אתתים במוסד לבטיחות ולגיהות או במקום אחר שעורך קורס שמכיר בו מפקח העבודה הראשי.

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

החלפת פסקה 10(1)

הנוסח הקודם:

(1)    מלאו לו 20 שנים;

הסדר הבדיקות הרפואיות

11.   (א)  המבקש הסמכה בהתאם לתקנות אלה ימסור לרופא המורשה ידיעות מלאות על מצב בריאותו ויאפשר לרופא המורשה, על פי דרישתו, לאסוף ידיעות נוספות מכל רופא או מוסד רפואי שטיפלו בו.

           (ב)  הבדיקה הרפואית של המבקש הסמכה כעגורנאי או כאתת תכלול את הבדיקות הרפואיות ובדיקות המעבדה המפורטות בתוספת השלישית.

 

תק' תשנ"ד-1994

           (ג)   בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים א' וב' חייב לעבור בדיקות ביקורת רפואיות במועדים שיקבע הרופא המורשה, ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי שמלאו לו חמישים שנה, שנתיים לגבי מי שמלאו לו שלושים שנה או שלוש שנים לגבי מי שטרם מלאו לו שלושים שנה.

           (ד)  בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או כאתת יצהיר בפני רשות ההסמכה, אחת לשנתיים, על העדר שינויים במצב בריאותו לפי הנוסח שבתוספת הרביעית.

           (ה)  הרופא המורשה רשאי לדרוש בדיקה רפואית חוזרת, במועד שיקבע, לעגורנאי מהסוגים ג ו-ד או לאתת מוסמך, אם הוא סבור, על סמך תוצאות הבדיקה הרפואית שערך או על סמך מידע שקיבל, שהדבר נחוץ עקב מצבו הבריאותי.

תק' תשנ"ז-1997

           (ו)   יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:

(1)   חדות ראיה נמוכה מ-6/12 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;

(2)   שדה ראיה היקפי קטן מ-55 מעלות בכל צד;

(3)   ירידה בכושר השמיעה התחושתית – עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:

(א)   מעל ל-30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;

(ב)   מעל ל-40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;

(ג)    מעל ל-50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.

(4)   נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.

תק' תשנ"ז-1997

           (ז)   על אף האמור בתקנת משנה (ו)(3), רשאי רופא מורשה לאשר עובד כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת, אם עבר בהצלחה מבחן שמיעה קליני (קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).

מיום 10.4.1994

תק' תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771

החלפת תקנת משנה 11(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) בעל הסמכה כעגורנאי מהסוגים א' ו-ב' חייב לעבור בדיקות ביקורת רפואיות במועדים שיקבע הרופא המורשה, ובלבד שבין בדיקה לבדיקה לא חלפה שנה לגבי מי שמלאו לו ארבעים שנה, או שנתיים לגבי מי שטרם מלאו לו ארבעים שנה.

מיום 8.10.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5849 מיום 8.9.1997 עמ' 1117

(ו) קבע רופא מורשה על פי בדיקה  רפואית בהתאם לתקנות אלה שהמבקש הסמכה אינו מתאים להיות עגורנאי או אתת, רשאי המבקש, תוך 6 חודשים מהיום שבו הודיעו לו את תוצאות הבדיקה, לבקש מאת רשות ההסמכה בדיקה רפואית חוזרת, בידי ועדה של שלושה רופאים שמינה שר העבודה והרווחה; קביעת הוועדה תהיה סופית.

(ו) יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת אם בבדיקה הרפואית נמצא אצלו אחד מאלה:

(1) חדות ראיה נמוכה מ-6/12 בכל עין לאחר תיקון על ידי משקפיים;

(2) שדה ראיה היקפי קטן מ-55 מעלות בכל צד;

(3) ירידה בכושר השמיעה התחושתית - עצבית בשתי האוזניים באחד או יותר מאלה:

(א) מעל ל-30 דציבל בממוצע בתדירות 1,000 הרץ;

(ב) מעל ל-40 דציבל בממוצע בתדירות 2,000 הרץ;

(ג) מעל ל-50 דציבל בממוצע בתדירות 3,000 הרץ.

(4) נמצאה אצלו אי-התאמה אחרת, לדעת הרופא המורשה הבודק.

(ז) על אף האמור בתקנת משנה (ו)(3), רשאי רופא מורשה לאשר עובד כמתאים להתחיל או להמשיך בעבודתו כעגורנאי או כאתת, אם עבר בהצלחה מבחן שמיעה קליני (קול רגיל וקול לחישה במרחק של 2 מטרים לפחות).

תעודת הסמכה

12.   (א)  מי שהוסמך כעגורנאי או כאתת תתן לו רשות ההסמכה תעודה על כך (להלן – תעודת הסמכה).

תק' תשנ"ו-1996

           (ב)  תעודת ההסמכה תהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

           (ג)   בתעודת ההסמכה יפורטו הסוג ודרגת העומס של העגורן, שלגביו ניתנת ההסמכה.

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

(ב) תעודת ההסמכה תהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים ובלבד שלא תעלה על חודש לאחר המועד שקבע הרופא המורשה לבדיקה רפואית חוזרת כאמור בתקנה 11 על שלוש שנים.

שינויים בהסמכה

13.   (א)  מי שבידו תעודת הסמכה תקפה להפעלת עגורן מסוג כלשהו, ומבקש להסמיכו להפעלת עגורן מסוג אחר חייב לעמוד, בהצלחה, במבחן עיוני ומעשי שהכיר בו מפקח העבודה הראשי.

           (ב)  מי שבידו תעודת הסמכה לעגורן בעל דרגת עומס נמוכה, ומבקש להסמיכו להפעלת עגורן בעל דרגת עומס גבוהה יותר הבאה והודרך בידי עגורנאי המוסמך להפעיל עגורן מדרגת העומס המבוקשת שלושה חודשים לפחות, פטור ממבחן.

           (ג)   מי שבידו תעודת הסמכה לעגורן בעל דרגת עומס נמוכה ומבקש להסמיכו להפעלת עגורן בעל דרגת עומס הגבוהה מדרגת העומס הבאה יהיה חייב לעמוד בהצלחה במבחן מעשי שהכיר בו מפקח העבודה הראשי.

פרק רביעי: פסילת עגורנאים ואתתים

פסילה

14.   (א)  מפקח עבודה אזורי רשאי בכל עת, לפסול, בהודעה בכתב (להלן – הודעת פסילה), לתקופה מוגבלת או ללא הגבלת זמן –

(1)   עגורנאי מוסמך – אם, לדעתו, אינו ממלא את תפקידו כעגורנאי, או אינו ממלא, אגב עיסוקו, את דרישות הבטיחות בהפעלת עגורן או אינו מסוגל למלאן;

(2)   אתת – אם, לדעתו, אינו ממלא את תפקידו כאתת, או אינו ממלא, אגב עיסוקו כאתת, את דרישות הבטיחות הנוגעות לעיסוקו או אינו מסוגל לקיימן.

הודעת פסילה

15.   (א)  הודעת פסילה יכול שתימסר, בנוסף לאמור בסעיף 217 לפקודה, באחת הדרכים האלה:

(1)   הודעה ממוענת לנפסל – במסירתה לאדם הנפסל, או בהדבקה במקום בו נמצא העגורן;

(2)   הודעה הממוענת לתופש המפעל, למבצע הבניה או לבעל העגורן, לפי הענין – במסירתה לאדם מהמפורטים בתקנת משנה (ג), או בהדבקתה במקום בו נמצא העגורן.

           (ב)  אלה האנשים שמותר למסור להם את ההודעה כאמור בתקנת משנה (ב):

(1)   במפעל – לתופס או לנציגו;

(2)   במחצבת אבן – למנהל המחצבה;

(3)   בבניה – למנהל העבודה;

(4)   במקום שאינו מפעל – לבעל העגורן או לנציגו.

           (ג)   העתק מהודעת הפסילה יישלח לרשות ההסמכה שהסמיכה את העגורנאי או את האתת.

איסורים לאחר הפסילה

16.   משנמסרה הודעת פסילה לא יופעל עוד עגורן במפעל, במחצבת אבן, בבניה ובמקום עבודה אחר, לפי הענין, בידי העגורנאי שנפסל ולא יינתן עוד איתות במקום כאמור בידי האתת שנפסל, מהמועד שנקבע בהודעה, ולא יפעיל העגורנאי שנפסל עגורן ולא יאותת האתת שנפסל, לפי הענין, מהמועד האמור.

ערר

17.   (א)  נפסל עגורנאי מוסמך או אתת מוסמך בידי מפקח העבודה האזורי, רשאי הוא לערור על הפסילה בפני מפקח העבודה הראשי.

           (ב)  הערר יוגש, בכתב, תוך 30 ימים מתאריך הודעת הפסילה.

           (ג)   מפקח העבודה הראשי יתן לעורר הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב או בעל פה.

פרק חמישי: הוראות שונות

הפעלת מכונת הרמה

18.   (א)  לא תופעל מכונת הרמה המופעלת בכוח מיכני, חשמלי, הידראולי או פניאומטי, למעט עגורנים מסוגים א', ב', ג' ו-ד', אלא בידי אדם שמונה למטרה זו בידי תופש המפעל, מבצע הבניה, מנהל המחצבה או בעליה של מכונת ההרמה, לפי הענין.

           (ב)  לא יתמנה אדם לתפקיד כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן עמד בכל הדרישות דלקמן:

(1)   מלאו לו 18 שנים;

(2)   הודרך בידי אדם בעל נסיון של שנה אחת לפחות בהפעלה ותחזוקה בטוחים של מכונת ההרמה ובהגנה מפני הסיכונים האפשריים הכרוכים בהפעלתה ותחזוקתה.

           (ג)   המינוי כמפורט בתקנת משנה (א) ייעשה לפי הטופס שבתוספת החמישית, והמינוי כאמור יימצא במקום שבו מופעלת מכונת ההרמה.

פטור אישי

19.   מפקח העבודה הראשי רשאי לפטור אדם, ממילוי אחר דרישות תקנות אלה, אם שוכנע שבנסיבות הענין הפטור מוצדק.

תחולה

20.   (א)  הוראות תקנות אלה יחולו –

(1)   במפעל – כמפורט בסעיפים 219 עד 221 לפקודה;

(2)   בבניה – בכפוף לתקנות משנה (ב) ו-(ג) - על מנהל העבודה;

(3)   במחצבת אבן – על מנהל המחצבה;

(4)   בכל מקום אחר – על בעל מכונת ההרמה.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יראו חובה כמוטלת על מי שפורט בה, אם החובה מוטלת בתקנות אלה או בפקודה על אחר.

           (ג)   לא נתמנה מנהל עבודה לבניה או מנהל מחצבה למחצבת אבן, או הפסיקו לשמש בתפקידיהם, או נפסלו ולא נתמנה מנהל עבודה אחר או מנהל מחצבה אחר, לפי הענין, רואים את החובות המוטלות עליהם כמוטלות, בבניה – על מבצע הבניה ובמחצבת אבן - על תופשה.

ביטול

21.   תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים ומאותתים), תשכ"ז-1966 – בטלות.

תחילה

22.   תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

הוראות

23.   (א)  מי שביום תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), מלאו לו 20 שנים והוכיח, להנחת דעתו של מפקח העבודה האזורי, שעבד כעגורנאי בהפעלת עגורן מסוגים ג' ו-ד' ששה חודשים רצופים לפחות תוך השנתיים שקדמו ליום התחילה זכאי, על אף האמור בתקנה 7 ובכפוף לתקנת משנה (ב), להסמכה זמנית להפעלת עגורן מהסוג ודרגת העומס שבו עבד כאמור, ובלבד שהגיש בקשה למתן הסמכה זמנית כאמור בתקנה 8, תוך שנה מיום התחילה.

           (ב)  רשות ההסמכה רשאית לסרב מתן הסמכה זמנית כאמור בתקנת משנה (א), אם היא סבורה, שאין המבקש מתאים להפעיל עגורן הפעלה בטוחה.

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-3)

סוגי עגורנים ודרגות עומס

                            סוגים                                       ג                ד

                             א                     ב                          עגורן גשר עילי   עגורן להעמסה

דרגות עומס         עגורן צריח          עגורן נייד        ועגורן שער     עצמית.............

 1                     עד 3 טון              עד 30 טון            ללא תא הפעלה ........... עד 1 טון

                                                                                     בלבד

 2                     עד 9 טון              עד 90 טון            עם תא הפעלה ................................ ללא הגבלת

                                                                                     ובלעדיו            ................... עומס

 3                     עד 12 טון            עד 150 טון

 4                     ללא הגבלת                             ללא הגבלת עומס

                       עומס

תוספת שניה

(תקנה 6(ב))

פרטי בקשה להסמכה ונספחיה

(א)      סוג ההסמכה שמבקשים (בקשה להסמכה כעגורנאי או כאתת; בבקשה להסמכה כעגורנאי - סוג העגורן או סוגיהם ודרגת העומס).

(ב)      פרטים אישיים של המבקש (שם המשפחה, שם פרטי, שם האב, שנת הלידה, מספר הזהות, מספר צבאי, מען המגורים (העיר, או הישוב, מיקוד, הרחוב, השכונה, מספר הבית)).

(ג)       השכלת המבקש והכשרתו המקצועית (שנות לימוד, תאריך גמר הלימודים, שם בית הספר ומענו, שם המוסד שבו עבר קורס מקצועי ומענו, התעודה או התואר של המבקש, פרטים משלימים בדבר השכלתו).

(ד)      נסיון בהפעלת עגורן (שמות מעבידי המבקש שאצלם עבד כעגורנאי או כאתת, ומענם; בבקשה להסמכה כעגורנאי – סוג העגורן ודרגת העומס שהמבקש הפעיל ותקופת העבודה בהפעלת עגורן אצל כל מעביד בציון תאריך ההתחלה ותאריך הגמר).

(ה)      אישורים ותעודות (אישור של שני המעבידים האחרונים לפחות ואישור של רופא המורשה בהתאם לפרק השלישי לתקנות אלה).

(ו)       הצהרת המבקש (הצהרתו של המבקש שהפרטים שרשם בבקשתו נכונים ושלא נפסל קודם לכן מהיות עגורנאי מוסמך, או אתת מוסמך, לפי הענין).

תוספת שלישית

(תקנה 11(ב))

בדיקות רפואיות ובדיקות מעבדה לעגורנאים ולאתתים

(א)      בדיקה קלינית כללית.

תק' תשנ"ו-1996

(ב)      בדיקת כושר ראיה לרבות חדות הראיה ושדה ראיה היקפי (פרימטריה).

(ג)       בדיקת כושר השמיעה.

תק' תשנ"ו-1996

(ד)      כל בדיקה רפואית קלינית ובדיקת מעבדה נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה.

מיום 26.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899

(ב) בדיקת עיניים ובדיקת כושר הראיה, לרבות כושר הראיה למרחק ולעומק שדה הראיה בכיוון האפקי והאנכי.

(ב) בדיקת כושר ראיה לרבות חדות הראיה ושדה ראיה היקפי (פרימטריה).

(ג) בדיקת כושר השמיעה.

(ד) בדיקת שתן כללית, לרבות בדיקת החלבון, הסוכר והמשקע.

(ה) (ד) כל בדיקה רפואית קלינית ובדיקת מעבדה נוספת, לפי ראות עיניו של הרופא המורשה.

תוספת רביעית

(תקנה 11(ד))

הצהרת בעל ההסמכה להפעלת עגורן מהסוגים ג' ו-ד' ולמתן איתות, על העדר שינויים במצב בריאות

אני       הנושא תעודת זהות מס'       מצהיר בזה

כי מיום הגשת הבקשה להסמכה או חידושה לאחרונה או מיום הודעתי האחרונה לרשות ההסמכה על שינוי במצב בריאותי לא נתגלו אצלי, לפי מיטב ידיעתי, מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, ובמצב בריאותי הנוכחי הנני כשיר לתפקיד.

אני מצהיר בזה כי הצהרתי אמת.

    

             תאריך                       שם מלא                       חתימה

תוספת חמישית

(תקנה 18(ג))

(א)      מינוי מפעיל מכונת הרמה

הממנה

שם

(תופש המפעל, מבצע הבניה, בעל מכונת ההרמה)

כתובתמיקודטלפון

תפקידו

(ב)      תיאור מכונת ההרמה שלגביה מתייחס המינוי

שם המכונההיצרן

מס' מזההעומס העבודה הבטוח

המכונה מופעלת ע"י

                                  (כוח מיכני, חשמלי, הידראולי, פנאומטי)

(ג)       המפעיל

שם המשפחהשם פרטישם האב

מס' ת"זשנת לידהמקצוע

כתובת

 

(ד)      הצהרת הממנה

אני החתום מטה מצהיר בזה כי מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים בסעיף (ג) לעיל להפעיל את מכונת ההרמה המתוארת בסעיף ב' לעיל, וכי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בתקנה 18 של תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים), תשנ"ג-1992.

    

         תאריך             שם הממנה               חתימה

(ה)      הצהרת המפעיל

אני מצהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף (ג) לעיל נכונים וכי קיבלתי הדרכה בהפעלת המכונה המפורטת בסעיף (ב) לעיל כנדרש בתקנה 18 של התקנות הנזכרות בסעיף (ד) לעיל.

    

         תאריך             שם המפעל               חתימה

כ"א בסיון תשנ"ב (22 ביוני 1992)                                        יצחק שמיר

                                                                                                             שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5487 מיום 17.12.1992 עמ' 202.

תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 887 – תק' תשנ"ג-1993. ת"ט מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1088.

ק"ת תשנ"ד מס' 5591 מיום 10.4.1994 עמ' 771 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 899 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5849 מיום 8.9.1997 עמ' 1117 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ח מס' 5927 מיום 17.9.1998 עמ' 1343 – תק' תשנ"ח-1998.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות