נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חשיפה למפא

סעיף 2

3

Go

עריכה של בדיקות סביבתיות במקום העבודה

סעיף 3

3

Go

אמצעי גיהות תעסוקתיים

סעיף 4

3

Go

ציוד מגן אישי

סעיף 5

3

Go

חובת הדרכה

סעיף 6

3

Go

אמצעי גיהות אישיים

סעיף 7

3

Go

חובת איחסון ושילוט מתאימים

סעיף 8

4

Go

חובת בדיקות רפואיות

סעיף 9

4

Go

היקף הבדיקות הרפואיות

סעיף 10

4

Go

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות

סעיף 11

4

Go

פנקס בריאות

סעיף 12

4

Go

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

סעיף 13

5

Go

אי התאמה לעבוד במפא

סעיף 14

5

Go

הודעה למפקח על אי התאמת העובד

סעיף 15

5

Go

איסור העבדה לאחר קבלת התראה

סעיף 16

5

Go

חובת הודעה על עבודה במפא

סעיף 17

5

Go

תחילה

סעיף 18

5

Go

הוראת מעבר

סעיף 19

5

Go

תוספת ראשונה

5

Go

תוספת שניה

6

Go

תוספת שלישית

6

Go

תוספת רביעית


 תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בממיסים פחמיימניים ארומטיים מסויימים), תשנ"ג-1993*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בודק מעבדתי מוסמך" - עובד מעבדה מוסמכת שהסמיכו מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה, של ריכוזי מפ"א באוויר;

תק' תשנ"ט-1999

          "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - הרמה המרבית של מפ"א באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" - Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - הרמה המרבית של מפ"א באזור עבודתו של העובד אשר לגביה באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

תק' תשנ"ט-1999

          "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value Time Weighted Average (TLV-TWA) - הרמה המשוקללת המרבית של מפ"א, באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

"חשיפה משוקללת מרבית מותרת" - Threshold Limit Value Time Weighted Average (TLV-TWA) - הרמה המשוקללת המרבית של מפ"א, באזור עבודתו של העובד אשר לגביה באוויר, סמוך לאזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה;

          "טיפול" - איחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש או ניקוי;

          "טלטול" - הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה או פריקה;

          "מפ"א" (ממיסים פחמיימניים ארומטיים) - החומרים הכימיים אשר שמותיהם ונוסחאותיהם הכימיות מפורטים בתוספת הראשונה, וכן תערובות המכילות חומרים אלה בכל צורה שהיא;

          "מעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות" - מעבדה שהסמיך שר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות, לביצוע בדיקות טוקסיקולוגיות ביולוגיות, לענין תקנות אלה, אצל עובדים החשופים או עומדים להיות חשופים למפ"א;

          "מעבדה מוסמכת" - המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה וכל מעבדה אחרת שהסמיכה מפקח העבודה הראשי, לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה, של ריכוזי מפ"א באוויר;

תק' תשנ"ט-1999

          "מעבדה רפואית" - מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 488

החלפת הגדרת "מעבדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"מעבדה רפואית" – מעבדה שבה מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977.

          "מפקח עבודה", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח העבודה הראשי" - כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954;

          "סמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית" - Biological Exposure Indices (BEI) - רמות ביולוגיות בגוף האדם, לרבות בדם, בפלסמה, בשתן ובאוויר הנשיפה, המהוות סף אזהרה ביולוגי לגבי חשיפת העובד למפ"א;

תק' תשנ"ט-1999

          "עובד במפ"א" - כל עובד החשוף לריכוז של מפ"א באוויר מעל לרמת-הפעולה, או העובד במגע או בחשיפה או תוך אפשרות של מגע או חשיפה למפ"א בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת השניה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה, ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, 10 ימים בחדשיים לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

"עובד במפ"א" — כל אדם עובד החשוף או עלול להיות חשוף לריכוז של מפ"א באוויר מעל לרמת-הפעולה, או העובד במגע או בחשיפה או תוך אפשרות של מגע או חשיפה למפ"א בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת השניה, והוא עובד עבודה חלקית או מלאה, ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה, 10 ימים בחדשיים לפחות, אלא אם כן קבע מפקח עבודה אזורי תקופה קצרה ממנה;

          "עבודה" - ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טלטול או עבודת אחזקה;

          "רופא מורשה" - רופא מומחה לרפואה תעסוקתית וכן רופא של שירות רפואי מוסמך, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

תק' תשע"א-2011 ת"ט תשע"א-2011

          "רמת פעולה" – Action-Level (AL) – רמה של מחצית החשיפה המרבית המשוקללת המותרת;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

ת"ט תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7031 מיום 8.9.2011 עמ' 1362

החלפת הגדרת "רמת הפעולה"

הנוסח הקודם:

"רמת הפעולה" Action-Level (AL) - רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המותרת, שהחל בה קיימת חובה לפקח על בריאות העובדים באמצעות ניטור סביבתי - בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, וניטור ביולוגי - בדיקות רפואיות תקופתיות;

          "שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1)   לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

תק' תשנ"ט-1999

(2)   קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3)   מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

"שירות רפואי מוסמך" - כל אחד מאלה:

(1) לשכת בריאות מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) קופת חולים כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(3) מוסד רפואי, ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שרהבריאות, הסמיכו לענין תקנות אלה.

חשיפה למפ"א תק' תשע"א-2011

2.    (א)  במפעל או במקום עבודה שעובדים בו במפ"א, יהיו ערכי החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר ורמת הפעולה כנקוב בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור).

          (ב)  חישוב החשיפה המשוקללת ייעשה בשיטה הבאה:

חשיפה משוקללת =            C1.T1 + C2.T2 + ... + Cn.Tn      

                                                  (סה"כ משך הדגימה) T1 + T2 ... + Tn

        כאשר:

C - ריכוז מפ"א באוויר, במיליגרם למטר מעוקב אוויר, או בחלקים למיליון;

T - משך הדגימה, בשעות או דקות.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

החלפת תקנת משנה 2(א)

הנוסח הקודם:

(א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים במפ"א, יהיו הערכים של החשיפה המשוקללת המרבית המותרת, החשיפה המרבית המותרת לזמן קצר ורמת הפעולה, כפי שהם מפורטים בתוספת הראשונה.

עריכה של בדיקות סביבתיות במקום העבודה תק' תשנ"ט-1999

3.    (א)  במפעל או במקום עבודה שבו עובדים במפ"א, יבצע המעביד, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה בידי בודק מעבדתי מוסמך, של ריכוזי מפ"א באוויר, באזור עבודתם של העובדים, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי המפ"א באוויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הניטור הביולוגי לעובדים.

          (ג)   המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

          (ד)  ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך חמישים שנים לפחות.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

3. (א) במפעל או במקום עבודה שבו עובדים במפ"א, יבצע המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה בידי בודק מעבדתי מוסמך, של ריכוזי מפ"א באוויר, באזור עבודתם של העובדים, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות במקום העבודה של ריכוזי המפ"א באוויר ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח עבודה אזורי, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירות הרפואי המוסמך המבצע את הניטור הביולוגי לעובדים.

(ג) המעביד יפרסם בתחנות העבודה השונות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות תעסוקתיות המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת כל העובדים.

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

(ד) ערך מעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות באמצעות מעבדה מוסמכת שאינה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות אשר ביצעה אל המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור אותן למשך עשרים שנים לפחות למשך חמישים שנים לפחות.

אמצעי גיהות תעסוקתיים

4.    במפעל או במקום עבודה שבו עובדים במפ"א על המעביד לנקוט אמצעי גיהות אלה:

(1)   להתקין ולקיים אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, או כל שיטה אחרת, בכל תחנות העבודה, באופן שריכוז המפ"א באוויר יהיה נמוך מהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת, ובדרך שלא תזיק לבריאות העובד;

(2)   להתקין ולקיים מינדפים מתאימים ויעילים, בעלי כוח יניקה מספיק, בזמן העבודה, בשקילה או בבדיקה של נוזלים המכילים מפ"א, לרבות במעבדות;

(3)   לדאוג לאיסוף ולסילוק מיידי של פסולת המכילה מפ"א, מתחנת העבודה באופן שלא תגרום למטרד או נזק לבריאות העובד;

(4)   לספק לכל עובד במפ"א בגדי עבודה מתאימים, כולל נעליים וגרביים המיועדים אך ורק לעבודה;

(5)   לדאוג לכביסה וניקוי יומיים של בגדי עבודה במרוכז במפעל או במקום אחר שהובא לידיעתו של מפקח עבודה אזורי;

(6)   להתקין מלתחות כפולות ונפרדות לכל עובד, אחת לבגדי עבודה ואחת לבגדים נקיים, וכן מקלחות עם מים חמים, סבון ומגבות אישיות במספר נאות;

(7)   לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת העובדים;

(8)   לדאוג לסידורים מיוחדים למצבי חירום, כולל דרכי מילוט, חילוץ ופינוי של עובדים;

(9)   להתקין ולקיים מקלחות חירום, מתאימות ונאותות, לשטיפת הגוף והעיניים במים זורמים, חופשיות תמיד לשימוש, ובמספר מספיק ביחס למספר העובדים במפ"א.

ציוד מגן אישי תק' תשע"א-2011

5.    (א)  במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד במפ"א להיות חשוף לריכוזים חריגים של מפ"א באוויר, הגבוהים מתקני החשיפה שנקבעו בתוספת השנייה לתקנות הניטור, יספק המעביד לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול, בין השאר ולפי הצורך, מסכת נשימה מצויידת במסנן מתאים למפ"א; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי.

          (ב)  המעביד יספק לעובד במפ"א בגד מגן, כפפות מגן ומשחת מגן מתאימים, והעובד יהיה חייב להשתמש בהם.

          (ג)   המעביד ידאג לכך שהעובד ישמור על נקיון ציוד המגן האישי שנמסר לו וידריכו בכך.

          (ד)  אין באספקת ציוד מגן אישי לעובדים כדי לשחרר את המעביד מן החובה להתקין תנאים סביבתיים במפעל ולהקטין רמת המפ"א באוויר אל מתחת לחשיפה המשוקללת המרבית המותרת.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

(א) במצבים מיוחדים אשר בהם עלול העובד במפ"א להיות חשוף לריכוזים חריגים של מפ"א באוויר, הגבוהים מתקני החשיפה שנקבעו בתוספת הראשונה בתוספת השנייה לתקנות הניטור, יספק המעביד לעובד ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה, והעובד יהיה חייב להשתמש בו; ציוד המגן יהיה אישי ולא יועבר לעובד אחר, ויכלול, בין השאר ולפי הצורך, מסכת נשימה מצויידת במסנן מתאים למפ"א; המסנן יוחלף במסנן חדש בתכיפות הנדרשת לפי הוראות היצרן או מפקח עבודה אזורי.

חובת הדרכה

6.    המעביד ידאג להדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה, וכן אחת לשנה לפחות, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה במפ"א ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה; המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו, וכן יוודא שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה במפ"א.

אמצעי גיהות אישיים

7.    (א)  לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו עובדים במפ"א, אלא בחדרים המיוחדים שהמעביד התקין לענין זה.

          (ב)  בתום יום העבודה יסיר עובד במפ"א את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל, וכן יתקלח לפני לבישת הבגדים הנקיים.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   (נמחקה).

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

מחיקת תקנת משנה 7(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) במפעל או מקום עבודה שבו עובדים במפ"א, עבודה של אישה שטרם מלאו לה 45 שנה תהיה בהתאם לתקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תש"ם-1979.

חובת איחסון ושילוט מתאימים

8.    (א)  המעביד ידאג כי טלטול ואחסון מפ"א ייעשה בכלים ובאמצעים בטוחים ומתאימים, וכן ישמור את המפ"א כשאין משתמשים בהם, במקור בר-פיקוח, רחוק ממקום חום ואש, עם שילוט מתאים, כאמור בתקנת משנה (ב).

          (ב)  המעביד ידאג לשילוט מתאים ובולט לעין בכל אולם או עמדת עבודה שבהם עובדים במפ"א, בנוסח הבא:

"זהירות! ממיסים פחמיימניים ארומטיים

חובה לנקוט אמצעי בטיחות וגיהות מתאימים, לרבות אמצעים העמידים
בפני אש ונפיצות"

          (ג)   המעביד ידאג לכך שכל כלי קיבול המכיל מפ"א יסומן בהוראת אזהרה בולטת לעין שאינה ניתנת למחיקה, בנוסח הבא:

"רעל – מכיל ממיסים פחמיימניים ארומטיים;

מגע, בליעה או נשימת האדים מסכנים את הבריאות;

יש להרחיק ממקור חום ואש!"

חובת בדיקות רפואיות

9.    (א)  לא יועבד אדם כעובד במפ"א, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך החודש שלפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד במפ"א.

          (ב)  לא יועבד עובד במפ"א, אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד במפ"א; בדיקה רפואית חוזרת, תבוצע לראשונה שלושה חודשים לאחר הבדיקה הראשונית ולאחריה מדי שנה.

          (ג)   עובד במפ"א שנעדר מעבודתו מעל לחודשיים, בשל התערבות כירורגית גדולה או בשל מחלה ממושכת, לא יועבד במפ"א אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת, בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד במפ"א.

          (ד)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאים להורות על ביצוע הבדיקות הרפואיות, כאמור, בתאריכים מוקדמים מן האמור בתקנת משנה (ב) וכן להחיל את ביצוע הבדיקות הרפואיות גם לגבי עובד שאינו עובד במפ"א כהגדרתו בתקנה 1.

          (ה)  לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.

היקף הבדיקות הרפואיות

10.  (א)  בדיקה רפואית ראשונית, חוזרת או נוספת תכלול את אלה לפחות:

(1)   אנמנזה רפואית כללית ותעסוקתית;

(2)   בדיקה קלינית כללית, תוך שימת לב מיוחדת למערכת העצבים המרכזית, למערכת הקרדיו-וסקולרית, לכבד ולכליות;

(3)   בדיקת תמונת דם כללית, לרבות המוגלובין וטרומבוציטים;

(4)   בדיקת שתן כללית;

(5)   בדיקת תפקודי הכבד, לרבות בילירובין כללי, אלקלין-פוספטאזה וטרנסאמינאזה SGPT) ו-(SGOT בדם;

(6)   בדיקת האוריאה (שינן) בדם;

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

(7)   בדיקת הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית (BEI) הייחודיים לגבי כל אחד מהממיסים הפחמיימניים הארומטיים, שיהיו על פי הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

(8)   כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

          (ב)  בדיקות המעבדה המפורטות בתקנות משנה (א)(3), (4), (5) ו-(6) יבוצעו במעבדה רפואית, ובדיקות המעבדה המפורטות בתקנת משנה (א)(7) יבוצעו במעבדה לבדיקות טוקסיקולוגיות.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

(7) בדיקת הסימנים הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית (BEI) הייחודיים לגבי כל אחד מהממיסים הפחמיימניים הארומטיים, כשערכיהם יהיו כפי שפורטו בתוספת השלישית;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

(7) בדיקת הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית (BEI) הייחודיים לגבי כל אחד מהממיסים הפחמיימניים הארומטיים, כשערכיהם יהיו כפי שפורטו בתוספת השלישית שיהיו על פי הנקוב בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

חובת ניהול כרטיס בדיקות רפואיות תק' תשע"א-2011

11.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1)   תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2)   שם המעביד ומקום המפעל;

(3)   תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4)   ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5)   תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד כעובד במפ"א;

(6)   המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7)   שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות שלושים שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בממסים פחמימניים ארומטיים מסוימים את עבודתו בממסים פחמימניים ארומטיים מסוימים.

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

11. (א) שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי כל עובד שהוא בודק, כרטיס בדיקות רפואיות, שבו יירשמו הפרטים האישיים של העובד, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו, וכן פרטים אלה:

(1) תאריך ביצוע הבדיקה הרפואית;

(2) שם המעביד ומקום המפעל;

(3) תיאור עבודת העובד אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4) ממצאי הבדיקות הקליניות והמעבדתיות השונות;

(5) תוצאות הבדיקות הרפואיות, מסקנתו וחוות דעתו של הרופא המורשה הבודק על התאמתו של העובד להתחיל או להמשיך לעבוד כעובד במפ"א;

(6) המועד לבדיקה הרפואית החוזרת, לרבות מועד שהוקדם;

(7) שמו וחתימתו של הרופא המורשה הבודק.

(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות שלושים שנים לפחות לאחר שהפסיק העובד בממסים פחמימניים ארומטיים מסוימים את עבודתו בממסים פחמימניים ארומטיים מסוימים.

פנקס בריאות

12.  (א)  שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה פנקס בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת הרביעית ויאשרו אותם בחותמת ובחתימה; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.

          (ב)  שירות רפואי מוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של העובד במפ"א, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק מועסק כעובד במפ"א אצלו; הפסיק עובד במפ"א לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

          (ג)   רופא מורשה יביא לידיעתו של העובד הנבדק על ידו, תוך זמן סביר, את מצב בריאותו בדרך ובאופן שיקבע.

חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות

13.  (א)  הבדיקות הרפואיות לפי תקנה 9 ייערכו לפי פניית המעביד בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך.

          (ב)  עובד במפ"א חייב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, להתייצב בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

          (ג)   הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לעובד חלק משעות עבודתו ללא ניכוי משכרו.

אי-התאמה לעבוד במפ"א

14.  יראו עובד כמי שאינו מתאים להיות עובד במפ"א, אם נמצא אצלו אחד מאלה:

(1)   הרעלה חדה או כרונית של ממיסים פחמיימניים ארומטיים;

(2)   ליקוי בתפקודי הכבד;

(3)   ליקוי בתפקודי הכליות;

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשע"א-2011

(4)   ממצאים חריגים של ערכי הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית מאלה הנקובים בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

(5)   טרם מלאו לו 18 שנים;

(6)   אי-התאמה אחרת לדעת הרופא המורשה הבודק.

מיום 7.4.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 478

(4) ממצאים חריגים של ערכי הסימנים הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית מאלה המופיעים בתוספת השלישית;

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340

(4) ממצאים חריגים של ערכי הסמנים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית מאלה המופיעים בתוספת השלישית הנקובים בתוספת השלישית לתקנות הניטור;

הודעה למפקח על  אי-התאמת העובד

15.  (א)  קבע הרופא המורשה הבודק שקיימת אי-התאמה של אדם להיות עובד במפ"א או להמשיך לעבוד במפ"א, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי, תוך עשרה ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה תוצאות הבדיקה הרפואית ומסקנותיו.

          (ב)  קיבל מפקח עבודה אזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) מאת השירות הרפואי המוסמך –

(1)   ישלח למעביד בדואר רשום התראה ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק ההתראה יישלח למוסד לביטוח לאומי, ולשירות הרפואי המוסמך;

(2)   יבדוק את הנסיבות שגרמו לחשיפת יתר למפ"א ולאי-התאמת העובד להמשיך לעבוד במפ"א, וידרוש תיקון הליקויים בהתאם לצורך.

          (ג)   לא יחזור עובד כאמור לעבוד כעובד במפ"א אלא אם כן עבר בדיקה רפואית נוספת בידי רופא מורשה ואושר מחדש להמשיך לעבוד במפ"א.

איסור העבדה לאחר קבלת התראה

16.  מעביד שקיבל התראה לגבי אי-התאמת העובד להמשיך לעבוד כעובד במפ"א, יחדל להעבידו כעובד במפ"א תוך שבוע מיום קבלת ההתראה ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח עבודה אזורי.

חובת הודעה על עבודה במפ"א

17.  לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד במפ"א אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב, שלושה חודשים מראש לפחות, למפקח העבודה האזורי.

תחילה

18.  תחילתן של תקנות אלה 6 חודשים מיום פרסומן.

הוראת מעבר

19.  במקום עבודה או במפעל אשר בו עובדים במפ"א לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלח המעביד, על אף האמור בתקנה 17, הודעה על כך למפקח העבודה האזורי, תוך חודש ימים מיום תחילתן של תקנות אלה.

תק' תשע"א-2011

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

שמות הממסים הפחמימניים הארומטיים, ונוסחאותיהם הכימיות

                 שם המפ"א ושמות נרדפים                                                                הנוסחה הכימית

1.    טולואן (טולואול)                                                                   C6H5CH3

       Toluene, Toluol

       Methyl-Benzene

2.    קסילן (קסילול) + קסילנים                                                    C6H4(CH3)2

       Xylene, Xylol

       Dimethyl-Benzene

3.    סטירן                                                                               C6H5CH=CH2

       Vinyl-Benzene

       Phenyl-Ethylene

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1341

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-2)

שמות הממיסים הפחמיימניים הארומטיים, נוסחאותיהם הכימיות ותקני החשיפה שלהם

תוספת שניה

(תקנה 1)

מקומות עבודה ותהליכי עבודה שהעובד בהם ייחשב לענין תקנות אלה, עובד במפ"א, גם אם ריכוז הממיסים הפחמיימניים הארומטיים באוויר נמוך מרמת הפעולה:

          (1)  ייצור של מפ"א.

          (2)  עבודה של מילוי מפ"א במסופים.

תק' תשע"א-2011

תוספת שלישית

(בוטלה)

מיום 28.10.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1341

ביטול תוספת שלישית

הנוסח הקודם:

תוספת שלישית

(תקנות 10(א)(7) ו-14(4))

הערכים של המטאבוליטים או החומרים הנסדרים המשמשים כסמנים ביולוגיים לחשיפה תעסוקתית (BEI) של הממיסים הפחמיימניים הארומטיים

תוספת רביעית

(תקנה 12(א))

פרטי רישום בפנקס הבריאות

(1)      מדור לזיהוי העובד (רישום בידי השירות הרפואי המוסמך):

          (א)  שם משפחה ושם פרטי;

          (ב)  שם האב;

          (ג)   מספר תעודת הזהות;

          (ד)  תאריך הלידה;

          (ה)  שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;

          (ו)   תאריך מתן הפנקס.

(2)      מדור המעבידים (לרישום בידי כל מעביד):

          (א)  שם המעביד ומקום המפעל;

          (ב)  תיאור עבודת העובד - ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה ארעית - תיאור עבודה זו וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

          (ג)   תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);

          (ד)  חתימת המעביד והחותמת שלו.

(3)      מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי השירות הרפואי המוסמך):

          (א)  תאריך כל בדיקה ומטרתה, תוך ציון אם היא בדיקה ראשונית, חוזרת או נוספת;

          (ב)  האם נתגלה ממצא רפואי חריג במבחנים ובבדיקות שנערכו;

          (ג)   האם נתגלתה מחלת מקצוע או השפעה אחרת על בריאות העובד;

          (ד)  אישור השירות הרפואי המוסמך שהעובד מתאים להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, או שאינו מתאים לכך;

          (ה)  קביעת מועד לבדיקה החוזרת הבאה, לרבות מועד מוקדם מהרגיל;

          (ו)   שם השירות הרפואי המוסמך;

          (ז)   שם הרופא המורשה הבודק וחתימתו.

ט"ז בשבט תשנ"ג (7 בפברואר 1993)                אורה נמיר

                                                                              שרת העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5504 מיום 1.3.1993 עמ' 450.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 477 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א: מס' 7028 מיום 29.8.2011 עמ' 1340 – תק' תשע"א-2011; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן (ת"ט מס' 7031 מיום 8.9.2011 עמ' 1362).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות