נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין עדות – דרוזים

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות – בתי דין עדות – דרוזים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת בתי דין

Go

2

סעיף 3

מקומות מושב ואזורי שיפוט

Go

2

סעיף 4

שיפוט ייחודי

Go

2

סעיף 5

שיפוט על פי הסכמה

Go

2

סעיף 6

סמכות בית הדין לערעורים

Go

2

סעיף 7

סמכויות עזר

Go

2

סעיף 8

הרכב בתי הדין

Go

2

סעיף 9

כשירותו של קאדי מד'הב

Go

2

סעיף 9א

אזרחות

Go

2

סעיף 10

מינוי של קאדי מד'הב

Go

2

סעיף 11

ועדת המינויים

Go

2

סעיף 11א

סייג למינוי קאדי מד'הב

Go

3

סעיף 11ב

הצבעה בועדה

Go

3

סעיף 12

סדרי עבודת הועדה

Go

3

סעיף 12א

קאדי מד'הב בבית הדין לערעורים

Go

3

סעיף 13

הצהרת אמונים

Go

3

סעיף 14

כוחו של מינוי

Go

3

סעיף 15

אי תלות

Go

3

סעיף 16

סדרי מינהל

Go

3

סעיף 17

תקופת כהונתם של קאדים מד'הב

Go

3

סעיף 18

התפטרות

Go

4

סעיף 19

קיצבה

Go

4

סעיף 19א

סיום כהונת קאדי מד'הב

Go

4

סעיף 19ב

סמכות קאדי מד'הב לסיים דיון

Go

4

סעיף 20

משכורת ותשלומים אחרים

Go

4

סעיף 20א

הצהרת הון

Go

4

סעיף 21

ייחוד הכהונה

Go

4

סעיף 21א

עילות פסלות

Go

4

סעיף 22

בית דין משמעתי

Go

5

סעיף 23

קובלנה על קאדי מד'הב

Go

5

סעיף 24

מסקנות של בית הדין המשמעתי

Go

5

סעיף 25

גימלאות של קאדי מד'הב שהועבר מכהונתו

Go

5

סעיף 26

השעייה של קאדי מד'הב

Go

5

סעיף 27

פרסום ברשומות

Go

5

סעיף 28

תביעה פלילית

Go

5

סעיף 28א

משמר בתי הדין

Go

5

סעיף 29

הוראות מעבר

Go

6

סעיף 30

ביצוע ותקנות

Go

6


חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית דין" – בית דין דתי דרוזי;

          "בית הדין לערעורים" – בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;

          "קאדי מד'הב" – חבר בית דין או חבר בית הדין לערעורים;

          "המועצה" – המועצה הדתית הדרוזית שכוננה בתקנות לפי פקודת העדות הדתיות (ארגונן);

          "הנציב" – נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002.

מיום 5.8.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 (ה"ח 3085)

הוספת הגדרת "הנציב"

הקמת בתי דין

2.    מוקם בזה בית דין ובית דין לערעורים. הם יתחילו לפעול מן היום שייקבע לכך על ידי הממשלה בהכרזה שתפורסם ברשומות.

מקומות מושב ואזורי שיפוט

3.    מקום מושבם של בית הדין ושל בית הדין לערעורים ואם יופעלו יותר מבית דין אחד - אזורי שיפוטם, ייקבעו על ידי שר המשפטים בצו.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

3. מקום מושבם של בית הדין ושל בית הדין לערעורים ואם יופעלו יותר מבית דין אחד - אזורי שיפוטם, ייקבעו על ידי שר הדתות שר המשפטים בצו.

שיפוט ייחודי

4.    עניני נישואין וגירושין של דרוזים בישראל, אזרחי המדינה או תושביה, יהיו בשיפוטו הייחודי של בית הדין; כן יהיו בשיפוטו הייחודי ענינים הנוגעים ליצירתו או להנהלתו הפנימית של הקדש דתי שנוסד בפני בית דין על פי הדין הדרוזי או של הקדש דרוזי שנוסד לפני תחילת חוק זה לפי מנהג דרוזי שלא בפני בית דין דתי או בית משפט.

שיפוט על פי הסכמה

5.    בעניני המעמד האישי של דרוזים כמפורט בסעיף 51 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922-1947, או בפקודת הירושה, אשר בהם אין לבית דין שיפוט ייחודי לפי סעיף 4, יהא לבית הדין שיפוט לאחר שכל הצדדים הנוגעים בדבר הביעו הסכמתם לכך.

סמכות בית הדין לערעורים

6.    בית הדין לערעורים ידון בערעורים על פסקי דין של בית הדין.

סמכויות עזר

7.    לבתי הדין ולבית הדין לערעורים נתונות הסמכויות המוענקות לבתי דין דתיים בחוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית הדין), תשט"ז-1956.

הרכב בתי הדין

8.    (א)  בית דין ידון בשלושה, אולם אם מספר הקאדים מד'הב המכהנים בו פחת משלושה, או שנבצר מאחד או משניים מהם למלא תפקידם, רשאי בית הדין לדון באחד.

          (ב)  בית הדין לערעורים ידון בשלושה, אולם אם מספר הקאדים מד'הב המכהנים בו פחת משלושה או שנבצר מאחד מהם למלא תפקידו, רשאי בית הדין לערעורים לדון בשנים.

מיום 1.8.1972

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ב מס' 664 מיום 1.8.1972 עמ' 144 (ה"ח 988)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. בית דין ידון בשלושה; בית הדין לערעורים ידון בלא פחות משלושה.

 

מיום 7.3.1980

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 963 מיום 7.3.1980 עמ' 84 (ה"ח 1427)

החלפת סעיף קטן 8(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בית הדין לערעורים ידון בלא פחות משלושה.

כשירותו של קאדי מד'הב

9.    (א)  כשיר להתמנות קאדי-מד'הב יהיה כל דרוזי שהוא –

(1)   בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי שיש לו נגישות לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות שלה; אישור להתקיימותו של תנאי זה יינתן בכתב בידי הסאיס המכהן בבית התפילה הדרוזי (חילווה) במקום מושבו של המועמד, להנחת דעתה של ועדת המינויים;

(2)   בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי-מד'הב במדינת ישראל;

(3)   בן שלושים שנה לפחות;

(4)   בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך;

(5)   עמד בהצלחה בבחינות בכתב שקבעה ועדה בוחנת, כמשמעותה בסעיף קטן (ב).

          (ב)  חברי הוועדה הבוחנת יהיו ראש בית הדין לערעורים, והוא יהיה היושב ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים, ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי-מד'הב או שהוא עורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים; לא מונה ראש בית הדין לערעורים, ימנה שר המשפטים קאדי-מד'הב מקרב הקאדים-מד'הב המכהנים בבית הדין לערעורים למלא את מקומו לפי סעיף קטן זה.

          (ג)   שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, יקבע את סדרי הבחינה.

מיום 27.3.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 655 (ה"ח 323)

9. (א) כשיר להתמנות קאדי-מד'הב יהיה כל דרוזי שהוא –

(1) בעל הכשרה מתאימה בדין הדרוזי;

(1) בעל ותק של חמש שנים לפחות כאיש דתי דרוזי שיש לו נגישות לכתבי הדת הדרוזית ולכתבי הפרשנות שלה; אישור להתקיימותו של תנאי זה יינתן בכתב בידי הסאיס המכהן בבית התפילה הדרוזי (חילווה) במקום מושבו של המועמד, להנחת דעתה של ועדת המינויים;

(2) בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי-מד'הב במדינת ישראל;

(3) בן שלושים שנה לפחות ונשוי או היה נשוי;

(4) בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך;

(5) עמד בהצלחה בבחינות בכתב שקבעה ועדה בוחנת, כמשמעותה בסעיף קטן (ב).

(ב) חברי הוועדה הבוחנת יהיו ראש בית הדין לערעורים, והוא יהיה היושב ראש, חבר כנסת דרוזי שתבחר ועדת המינויים, ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי-מד'הב או שהוא עורך דין דרוזי שעסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, שימנה שר המשפטים; לא מונה ראש בית הדין לערעורים, ימנה שר המשפטים קאדי-מד'הב מקרב הקאדים-מד'הב המכהנים בבית הדין לערעורים למלא את מקומו לפי סעיף קטן זה.

(ג) שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, יקבע את סדרי הבחינה.

אזרחות

9א.     (א)  לא יתמנה קאדי-מד'הב מי שאינו אזרח ישראלי.

          (ב)  היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות אחרת ודיני המדינה שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, לא יתמנה אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.

מיום 9.7.1964

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ד מס' 430 מיום 9.7.1964 עמ' 141 (ה"ח 606)

הוספת סעיף 9א

מינוי של קאדי מד'הב

10.  קאדי-מד'הב יתמנה על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים שתובא לפני הנשיא על ידי שר המשפטים.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

10. קאדי-מד'הב יתמנה על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים שתובא לפני הנשיא על ידי שר הדתות שר המשפטים.

ועדת המינויים

11.  (א)  ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים:

(1)   יושב ראש המועצה;

(2)   ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

(3)   שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

(4)   שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה דרוזי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר דרוזי;

(5)   (א)   שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה;

(ב)   לא היו שני חברי כנסת דרוזים כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור – תבחר הכנסת כנציגיה בוועדה דרוזים שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת;

(ג)    היה חבר כנסת דרוזי אחד כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור – תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת;

(ד)   חבר כנסת דרוזי שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה יכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו; נציג הכנסת בוועדה שאינו חבר הכנסת יכהן כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו;

(ה)   נבחר מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה ולאחר מכן החל לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת הפך כשיר לכהן כנציג הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שישים ימים, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקום מי שאינו חבר הכנסת, ובהן רשאים להתמודד כל חברי הכנסת הדרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה; נבחרו כנציגי הכנסת בוועדה שניים שאינם חברי הכנסת, חבר הכנסת שייבחר בבחירות כאמור, אם ייבחר, יכהן במקום הנציג שקיבל את מספר הקולות הקטן יותר; קיבלו הנציגים מספר קולות שווה, תחליט הכנסת באותן בחירות במקום מי מהם יכהן חבר הכנסת לאחר בחירתו;

(ו)    נציגי הכנסת בוועדה ייבחרו בבחירות חשאיות; בחירתם, כשירותם וכהונתם יהיו בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994;

(6)   עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 7.3.1980

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 963 מיום 7.3.1980 עמ' 84 (ה"ח 1427)

(א) ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של שמונה תשעה חברים:

יושב ראש המועצה;

ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

קאדי מד'הב נוסף שיבחר שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שר הדתות ושר המשפטים;

חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו;

עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח 2582)

(א) ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים:

יושב ראש המועצה;

ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שר הדתות ושר המשפטים;

חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק הכנסת);

היה חבר כנסת דרוזי אחד בלבד, יכהן הוא כחבר הועדה, ותקופת כהונתו תהא כתקופת כהונתו של חבר כנסת דרוזי שנבחר על ידי הכנסת; ובלבד שאם אינו יכול לכהן כחבר הועדה מפאת הוראות חוק הכנסת, ינהגו כאילו אין בכנסת חבר כנסת דרוזי; והוא הדין אם לא רצה אותו חבר לכהן כחבר הועדה או התפטר מחברותו בה;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת;

עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 4.4.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 221 (ה"ח 2991)

(א) ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים:

יושב ראש המועצה;

ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שר הדתות ושר המשפטים שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה;

חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק הכנסת);

היה חבר כנסת דרוזי אחד בלבד, יכהן הוא כחבר הועדה, ותקופת כהונתו תהא כתקופת כהונתו של חבר כנסת דרוזי שנבחר על ידי הכנסת; ובלבד שאם אינו יכול לכהן כחבר הועדה מפאת הוראות חוק הכנסת, ינהגו כאילו אין בכנסת חבר כנסת דרוזי; והוא הדין אם לא רצה אותו חבר לכהן כחבר הועדה או התפטר מחברותו בה;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת;

עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 3.12.2009

תיקון מס' 17

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 253 (ה"ח 285)

(א) ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים:

יושב ראש המועצה;

ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה דרוזי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר דרוזי;

חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק הכנסת);

היה חבר כנסת דרוזי אחד בלבד, יכהן הוא כחבר הועדה, ותקופת כהונתו תהא כתקופת כהונתו של חבר כנסת דרוזי שנבחר על ידי הכנסת; ובלבד שאם אינו יכול לכהן כחבר הועדה מפאת הוראות חוק הכנסת, ינהגו כאילו אין בכנסת חבר כנסת דרוזי; והוא הדין אם לא רצה אותו חבר לכהן כחבר הועדה או התפטר מחברותו בה;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת;

עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2370 מיום 23.7.2012 עמ' 518 (ה"ח 474)

(א) ועדת המינויים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים:

(1) יושב ראש המועצה;

(2) ראש בית הדין לערעורים, ואם הוא מכהן גם כיושב ראש המועצה – קאדי מד'הב שייבחר על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

(3) שני קאדים מד'הב שייבחרו על ידי חבר הקאדים-מד'הב לשלוש שנים;

(4) שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה דרוזי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר דרוזי;

חבר כנסת דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו, ואם אין בכנסת חבר כנסת דרוזי – דרוזי שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק הכנסת);

היה חבר כנסת דרוזי אחד בלבד, יכהן הוא כחבר הועדה, ותקופת כהונתו תהא כתקופת כהונתו של חבר כנסת דרוזי שנבחר על ידי הכנסת; ובלבד שאם אינו יכול לכהן כחבר הועדה מפאת הוראות חוק הכנסת, ינהגו כאילו אין בכנסת חבר כנסת דרוזי; והוא הדין אם לא רצה אותו חבר לכהן כחבר הועדה או התפטר מחברותו בה;

חבר כנסת דרוזי נוסף או דרוזי שאינו חבר הכנסת שייבחר על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהן כל עוד לא בחרה הכנסת דרוזי אחר במקומו והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת;

(5) (א) שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה;

(ב) לא היו שני חברי כנסת דרוזים כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור – תבחר הכנסת כנציגיה בוועדה דרוזים שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת;

(ג) היה חבר כנסת דרוזי אחד כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור – תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת;

(ד) חבר כנסת דרוזי שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה יכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו; נציג הכנסת בוועדה שאינו חבר הכנסת יכהן כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו;

(ה) נבחר מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה ולאחר מכן החל לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת הפך כשיר לכהן כנציג הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שישים ימים, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקום מי שאינו חבר הכנסת, ובהן רשאים להתמודד כל חברי הכנסת הדרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה; נבחרו כנציגי הכנסת בוועדה שניים שאינם חברי הכנסת, חבר הכנסת שייבחר בבחירות כאמור, אם ייבחר, יכהן במקום הנציג שקיבל את מספר הקולות הקטן יותר; קיבלו הנציגים מספר קולות שווה, תחליט הכנסת באותן בחירות במקום מי מהם יכהן חבר הכנסת לאחר בחירתו;

(ו) נציגי הכנסת בוועדה ייבחרו בבחירות חשאיות; בחירתם, כשירותם וכהונתם יהיו בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד-1994;

(6) עורך דין שייבחר על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

          (ב)  הרכב הועדה יפורסם ברשומות.

          (ג)   שר המשפטים ישמש יושב ראש הועדה.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

(ג) שר הדתות שר המשפטים ישמש יושב ראש הועדה.

          (ד)  הועדה תוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מששה.

          (ה)  חבר הועדה שהוא מועמד לתפקיד שהועדה דנה בו לא יהיה נוכח בדיוני הועדה באותה מועמדות ולא יצביע בהחלטה על המינוי האמור.

מיום 7.3.1980

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 963 מיום 7.3.1980 עמ' 84 (ה"ח 1427)

הוספת סעיף קטן 11(ה)

סייג למינוי קאדי מד'הב

11א.  הועדה לא תציע מינוי של קאדי מד'הב, אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון.

מיום 26.3.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח 2007)

הוספת סעיף 11א

הצבעה בועדה

11ב.  חבר הועדה יצביע על פי שיקול דעתו, ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא חבר בועדה.

מיום 21.3.2004

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 329 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 11ב

סדרי עבודת הועדה

12.  (א)  ראה שר המשפטים שיש למנות קאדי-מד'הב, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הועדה.

          (ב)  אלה רשאים להציע מועמדים: שר המשפטים; ראש בית הדין לערעורים; שלושה חברי הועדה כאחד.

                 (ג)    הצעת הועדה למנות קאדי-מד'הב תהיה על דעת רוב חבריה שהשתתפו בהצבעה.

          (ד)  שאר סדרי דיוניה ועבודתה של הועדה ייקבעו על ידיה.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

(א) ראה שר הדתות שר המשפטים שיש למנות קאדי-מד'הב, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הועדה.

(ב) אלה רשאים להציע מועמדים: שר הדתות שר המשפטים; ראש בית הדין לערעורים; שלושה חברי הועדה כאחד.

קאדי מד'הב בבית הדין לערעורים

12א.  (א)  שר המשפטים רשאי, בהסכמת המועמד ובהסכמת ראש בית הדין לערעורים, למנות קאדי מד'הב של בית הדין להיות קאדי מד'הב של בית הדין לערעורים, לתקופה מסויימת.

          (ב)  מינוי לתקופה מסויימת לפי סעיף זה, ברציפות או לסירוגין, לא יהיה לתקופה של יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים.

          (ג)   (בוטל).

מיום 7.3.1980

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ם מס' 963 מיום 7.3.1980 עמ' 84 (ה"ח 1427)

הוספת סעיף 12א

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח 2729)

ביטול סעיף קטן 12א(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) קאדי מד'הב שנתמנה לתקופה מסויימת והתחיל בדיון, יהיה מוסמך לסיימו גם לאחר תקופת מינויו.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

(א) שר הדתות שר המשפטים רשאי, בהסכמת המועמד ובהסכמת ראש בית הדין לערעורים, למנות קאדי מד'הב של בית הדין להיות קאדי מד'הב של בית הדין לערעורים, לתקופה מסויימת.

הצהרת אמונים

13.  מי שנתמנה קאדי-מד'הב חייב, בטרם ישב בדין, להצהיר בפני נשיא המדינה הצהרה זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, לשפוט את העם משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".

כוחו של מינוי

14.  קאדי-מד'הב שמינויו פורסם ברשומות, אין עוררין על מינויו.

אי תלות

15.  אין על קאדי-מד'הב מרות בעניני שפיטה זולת מרותו של הדין.

סדרי מינהל

16.  שר המשפטים יקבע, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, את סדרי המינהל של בתי הדין, והוא רשאי למנות מנהל לבתי הדין, בין שהוא קאדי-מד'הב ובין שאינו קאדי-מד'הב, שיהיה אחראי בפניו לביצוע סדרי המינהל.

          (ב)  משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל קאדי-מד'הב בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

          (ג)   מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים, דינו לענין חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, כדינו של קאדי-מד'הב בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן (ב).

          (ד)  על אף הוראות סעיף 2(1) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (בסעיף זה – חוק המינויים), יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים שאינו קאדי-מד'הב, ודינו יהיה כדין עובד המדינה אשר נתמנה לפי חוק המינויים.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

16. (א) שר הדתות יקבע, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים שר המשפטים יקבע, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, את סדרי המינהל של בתי הדין, והוא רשאי למנות מנהל לבתי הדין, בין שהוא קאדי-מד'הב ובין שאינו קאדי-מד'הב, שיהיה אחראי בפניו לביצוע סדרי המינהל.

(ב) משכורתו של מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל קאדי-מד'הב בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

(ג) מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים, דינו לענין חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, כדינו של קאדי-מד'הב בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן (ב).

(ד) על אף הוראות סעיף 2(1) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (בסעיף זה – חוק המינויים), יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים שאינו קאדי-מד'הב, ודינו יהיה כדין עובד המדינה אשר נתמנה לפי חוק המינויים.

תקופת כהונתם של קאדים מד'הב

17.  כהונת קאדי מד'הב תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא תסתיים אלא באחת מאלה:

(1)  בצאתו לקיצבה;

(2)  בהתפטרותו;

(3)  בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות מועמדים לכנסת;

(4)  על-פי החלטת הוועדה למינוי קאדים מד'הב כאמור בסעיף 19א;

(5)  על-פי החלטת בית הדין המשמעתי.

מיום 31.7.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 211 (ה"ח 2054)

החלפת סעיף 17

הנוסח הקודם:

תקופת הכהונה

17. קאדי מד'הב יכהן מיום שהצהיר אמונים, וכהונתו לא תיפסק אלא במותו, בהתפטרותו, בפרישתו לקיצבה או בהעברתו מן הכהונה על פי חוק זה.

התפטרות

18.  קאדי-מד'הב רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר המשפטים, וכהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות, אם לא הסכים שר המשפטים למועד קצר יותר.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

18. קאדי-מד'הב רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר הדתות לשר המשפטים, וכהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות, אם לא הסכים שר הדתות שר המשפטים למועד קצר יותר.

קיצבה

19.  (א)  קאדי מד'הב יצא לקיצבה –

(1)   בהגיעו לגיל שבעים;

(2)   משקבעה ועדת המינויים, על יסוד חוות דעת רפואית, שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו.

          (ב)  קאדי-מד'הב רשאי לצאת לקיצבה –

(1)   לאחר שכיהן עשרים שנה, אם הגיע לגיל ששים;

(2)   לאחר שכיהן חמש עשרה שנה, אם הגיע לגיל ששים וחמש;

(3)   אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי ועדת המינויים.

          (ג)   בחישוב תקופת כהונתו של קאדי-מד'הב לענין סעיף קטן (ב) תצורף אל תקופת כהונתו כקאדי-מד'הב כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת הכספים של הכנסת אישרה אותו לענין זה, או מקצתה של תקופה זו, הכל לפי כללים שקבעה ועדת הכספים.

סיום כהונת קאדי מד'הב

19א.  (א)  ועדת המינויים רשאית, על-פי הצעת יושב ראש הועדה או ראש בית הדין לערעורים או הנציב, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי-מד'הב.

          (ב)  הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של קאדי-מד'הב, רשאית היא למנות מבין חבריה ועדת משנה שתדון בהצעה ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה.

          (ג)   הועדה וכן ועדת המשנה, אם נתמנתה, יאפשרו לקאדי-מד'הב לעיין בחומר שלפניהן ויתנו לו הזדמנות לטעון טענותיו.

          (ד)  החליטה הועדה על סיום כהונתו של קאדי-מד'הב, תקבע בהחלטתה את המועד לסיום הכהונה, וכן, לפי שיקול דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל.

          (ה)  קאדי מד'הב שנפתחה נגדו חקירה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון, לא תקבע הועדה את שיעור הגימלה שיקבל עד לסיום החקירה נגדו והחלטה שלא להעמידו לדין, או עד למתן פסק-הדין בענינו, לפי הענין.

         (ו)   קאדי מד'הב שנפתחה נגדו חקירה בעבירה כאמור בסעיף קטן (ה), רשאית הועדה ברוב של שבעה חברים לפחות, להשעותו לתקופה שתמצא לנכון.

מיום 31.7.1991

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 211 (ה"ח 2054)

הוספת סעיף 19א

מיום 5.8.2002

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 (ה"ח 3085)

(א) ועדת המינויים רשאית, על-פי הצעת יושב ראש הועדה או ראש בית הדין לערעורים או הנציב, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי-מד'הב.

סמכות קאדי מד'הב לסיים דיון

19ב.  (א)  קאדי מד'הב שהחל בדיון ויצא לקצבה או פרש, יהיה מוסמך לסיים את הדיון, בתוך שלושה חודשים מיום היציאה לקצבה או הפרישה.

          (ב)  קאדי מד'הב שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה נסתיימה מחמת מינוי לערכאה אחרת, או מחמת שנתמנה לתקופה מסוימת, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו.

          (ג)   לענין סעיף זה, "תחילת דיון" – שמיעת עדות או טענות בעל דין.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח 2729)

הוספת סעיף 19ב

משכורת ותשלומים אחרים

20.    משכורתו של קאדי-מד'הב והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 26.3.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 99 (ה"ח 824)

20. משכורתו של קאדי-מד'הב והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

הצהרת הון

20א.  סעיפים 21א עד 21ח לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יחולו על קאדי-מד'הב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  במקום "שופט" יקראו "קאדי מד'הב";

(2)  במקום "נשיא בית המשפט העליון" יקראו "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים";

(3)  בסעיף 21ג(א), במקום האמור בפסקה (1) יקראו "בתוך 90 ימים מיום שהתמנה לתפקיד";

(4)  בסעיף 21ז, במקום סעיף קטן (ב) יקראו:

"(ב) נשיא בית הדין הדרוזי לערעורים יהיה מוסמך, אם מצא לנכון לעשות כן, לנקוט את אחד האמצעים האלה:

(1)   הערה;

(2)   התראה;

(3)   נזיפה."

מיום 2.4.2017

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 8 (ה"ח 633)

הוספת סעיף 20א

ייחוד הכהונה

21.  קאדי-מד'הב לא יהיה חבר הכנסת או במועצה של רשות מקומית; אולם רשאי הוא, בהסכמתו ובהסכמת שר המשפטים, למלא באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה או למלא תפקיד ציבורי אחר, אם לדעתם אין הדבר פוגע במעמדו כקאדי-מד'הב.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

21. קאדי-מד'הב לא יהיה חבר הכנסת או במועצה של רשות מקומית; אולם רשאי הוא, בהסכמתו ובהסכמת שר הדתות שר המשפטים, למלא באורח זמני תפקיד אחר מטעם המדינה או למלא תפקיד ציבורי אחר, אם לדעתם אין הדבר פוגע במעמדו כקאדי-מד'הב.

עילות פסלות

21א.  (א)  קאדי-מד'הב לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), קאדי-מד'הב לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:

(1)   צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הקאדי-מד'הב או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

(2)   יש לקאדי-מד'הב ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של הקאדי-מד'הב יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, כצד להליך או בבא כוחו;

(3)   בטרם התמנה לקאדי-מד'הב היה הקאדי-מד'הב מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;

          לענין סעיף קטן זה –

          "בן משפחה" – בן זוג, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי-מד'הב או שהקאדי-מד'הב היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

          "בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי-מד'הב או שהקאדי-מד'הב היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

          "עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

          (ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) קאדי-מד'הב רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני קאדי-מד'הב אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ב)(2), קאדי-מד'הב רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל קאדי-מד'הב אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

          (ה)  נטענה טענת פסלות נגד קאדי-מד'הב, יחליט בה אותו קאדי-מד'הב לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת.

          (ו)   התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן (ב)(1) או (2), הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (בחוק זה – חוק לשכת עורכי הדין), רשאי בית הדין להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת קאדי-מד'הב; התיר בית הדין את הייצוג כאמור, לא ישב בדין הקאדי-מד'הב שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

          (ז)   החלטת קאדי-מד'הב או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים; בערעור ידון נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, או מותב של שופטי בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, או אחד מהקאדים-מד'הב של בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, הכל כפי שיקבע הנשיא.

          (ח)  בעל דין שבדעתו לערער על החלטת קאדי-מד'הב או בית דין לפי סעיף זה יודיע על כך לבית הדין, ומשהודיע כך, יופסק הדיון עד להחלטה בערעור, זולת אם החליט הקאדי-מד'הב או בית הדין, לפי הענין, מנימוקים שיירשמו, שיש להמשיך בהליך; הוחלט להמשיך בדיון והוגש הערעור, רשאי נשיא בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים או מי שדן בערעור להורות, לבקשת המערער בכתב הערעור, על הפסקת ההליך עד להחלטה בערעור.

מיום 21.3.2004

סעיף קטן 21א(ו) מיום 20.4.2004

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 322 (ה"ח 3150)

הוספת סעיף 21א

בית דין משמעתי

22.  (א)  כל קאדי-מד'הב יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

          (ב)  בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם ראש בית הדין לערעורים או הקאדי-מד'הב בעל הותק הגדול, כפי שיקבע שר המשפטים לכל ענין; עורך הדין שיתמנה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לכל ענין; וחבר שיתמנה על ידי שר המשפטים לכל ענין.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

(ב) בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם ראש בית הדין לערעורים או הקאדי-מד'הב בעל הותק הגדול, כפי שיקבע שר הדתות שר המשפטים לכל ענין; עורך הדין שיתמנה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לכל ענין; וחבר שיתמנה על ידי שר הדתות שר המשפטים לכל ענין.

קובלנה על קאדי מד'הב

23.  (א)  שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על קאדי-מד'הב על יסוד אחד מאלה:

(1)   הקאדי-מד'הב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2)   הקאדי-מד'הב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של קאדי-מד'הב במדינת ישראל;

(3)   הקאדי-מד'הב הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;

(4)   ועדת המינויים מצאה שהקאדי-מד'הב השיג את מינויו שלא כדין.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין המשמעתי על ידי בא כוחו.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

23. (א) שר הדתות שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על קאדי-מד'הב על יסוד אחד מאלה:

(1) הקאדי-מד'הב נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2) הקאדי-מד'הב התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של קאדי-מד'הב במדינת ישראל;

(3) הקאדי-מד'הב הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;

(4) ועדת המינויים מצאה שהקאדי-מד'הב השיג את מינויו שלא כדין.

(ב) שר הדתות שר המשפטים רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין המשמעתי על ידי בא כוחו.

מסקנות של בית הדין המשמעתי

24.  (א)  בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה, לפני שר המשפטים.

          (ב)  מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי-מד'הב ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר המשפטים את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את הקאדי-מד'הב מכהונתו.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

24. (א) בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה, לפני שר הדתות שר המשפטים.

(ב) מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי-מד'הב ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר הדתות שר המשפטים את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את הקאדי-מד'הב מכהונתו.

גימלאות של קאדי מד'הב שהועבר מכהונתו

25.  מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי-מד'הב ראוי להמשיך בתפקידו, לא יהיה הקאדי-מד'הב זכאי לגימלה; ואולם אם נמצא הקאדי--מד'הב אשם בהתנהגות בניגוד לפסקאות (1) או (2) לסעיף 23(א), ובית הדין המשמעתי הגיע, מטעמים מיוחדים שיפרט, לידי מסקנה, כי אף על פי שהקאדי-מד'הב אינו ראוי להמשיך בתפקידו, מן הראוי שתשולם לו גימלה, רשאי הוא לקבוע את שיעור הגימלה שתשולם לקאדי-מד'הב, ובלבד שלא תעלה על הסכום שהיה משתלם לו על פי החלטת הכנסת או ועדת הכספים לפי סעיף 20 אילו חדל מכהן מרצונו ביום בו הועבר מכהונתו.

השעייה של קאדי מד'הב

26.  (א)  הוגשה על קאדי-מד'הב קובלנה על פי סעיף 23, או הוגשה נגדו תביעה פלילית, רשאי שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, להשעות את הקאדי-מד'הב לתקופה שימצא לנכון.

          (ב)  בית הדין המשמעתי רשאי, על פי בקשת הקאדי-מד'הב, לבטל את השעייתו.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

(א) הוגשה על קאדי-מד'הב קובלנה על פי סעיף 23, או הוגשה נגדו תביעה פלילית, רשאי שר הדתות שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, להשעות את הקאדי-מד'הב לתקופה שימצא לנכון.

פרסום ברשומות

27.  הודעה על מינוי קאדי-מד'הב ועל גמר כהונתו של קאדי-מד'הב תפורסם ברשומות.

תביעה פלילית

28.    (א)  לא תיפתח חקירה פלילית נגד קאדי מד'הב אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ולא יוגש כתב אישום נגד קאדי מד'הב, אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב.

מיום 12.3.1981

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 141 (ה"ח 1504)

28. (א) לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי מד'הב אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית המשפט המחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק.

 

מיום 1.12.1985

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח 1708)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב.

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 7

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 121 (ה"ח 1979)

החלפת סעיף קטן 28(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי מד'הב אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית המשפט המחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים.

משמר בתי הדין

28א.  בבתי הדין יפעל משמר שיחולו עליו הוראות פרק ג'1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, בשינויים המחויבים; ואולם שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת יקבע בתקנות את מבנה הארגון של המשמר ומועד התחילה של הפעלתו.

מיום 7.6.2016

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 891 (ה"ח 964)

הוספת סעיף 28א

הוראות מעבר

29.  (א)  מי שכיהן ביום תחילתו של חוק זה כחבר המועצה יהיה מאותו יום חבר בית הדין לערעורים, ללא מינוי נוסף, ויושב ראש המועצה יהיה ראש בית הדין לערעורים.

          (ב)  במינויים הראשונים שייעשו לפי חוק זה ישמשו חברי בית הדין לערעורים כחברי ועדת המינויים במקום הקאדים-מד'הב האמורים בסעיף 11(א).

          (ג)   מי שנהיה לקאדי-מד'הב לפי סעיף קטן (א) או על פי מינוי תוך שנה מיום תחילת חוק זה לא יצא לקיצבה לפני עבור שלוש שנים מיום תחילת חוק זה, על אף האמור בסעיף 19(א)(1).

          (ד)  למשך שבע שנים מתחילת חוק זה רשאית הכנסת או ועדת הכספים לקבוע לפי סעיף 20 לקאדי-מד'הב משכורת מלאה או משכורת חלקית.

ביצוע ותקנות

30.  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות קביעת אגרות שישולמו בבתי הדין; שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, רשאי לקבוע בתקנות –

(1)   את סדרי הדין בבית הדין המשמעתי;

(2)   את סדרי ייצוגם של בעלי דין לפני בתי הדין על ידי מי שאינו עורך דין.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 7 (ה"ח 312)

30. שר הדתות ממונה שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות קביעת אגרות שישולמו בבתי הדין; שר הדתות רשאי, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים ועם שר המשפטים, שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש בית הדין לערעורים, רשאי לקבוע בתקנות –

                                      דוד בן-גוריון

                                                 ראש הממשלה

     יצחק בן-צבי                                                זרח ורהפטיג

        נשיא המדינה                                                                  שר הדתות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ג מס' 383 מיום 3.1.1963 עמ' 20 (ה"ח תשכ"ב מס' 509 עמ' 172).

תוקן ס"ח תשכ"ד מס' 430 מיום 9.7.1964 עמ' 141 (ה"ח תשכ"ד מס' 606 עמ' 115) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 99 (ה"ח תשכ"ט מס' 824 עמ' 152) – תיקון מס' 2 בסעיף 6(ו) לחוק גמלאות לנושאי-משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום 26.3.1969.

ס"ח תשל"ב מס' 664 מיום 1.8.1972 עמ' 144 (ה"ח תשל"ב מס' 988 עמ' 90) – תיקון מס' 3.

ס"ח תש"ם מס' 963 מיום 7.3.1980 עמ' 84 (ה"ח תש"ם מס' 1427 עמ' 74) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 141 (ה"ח תשמ"א מס' 1504 עמ' 138) – תיקון מס' 5 בסעיף 3 לחוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ה מס' 1708 עמ' 62) – תיקון מס' 6 בסעיף 30 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.12.1985.

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 121 (ה"ח תש"ן מס' 1979 עמ' 131) – תיקון מס' 7 בסעיף 3 לחוק הדיינים, הקאדים והקאדי מד'הב (חקירה ושיפוט פלילי), תש"ן-1990.

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח תש"ן מס' 2007 עמ' 260) – תיקון מס' 8 בסעיף 4 לחוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 211 (ה"ח תשנ"א מס' 2054 עמ' 212) – תיקון מס' 9 בסעיף 3 לחוק בעלי תפקידים שיפוטיים (תקופת כהונה), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח תשנ"ז מס' 2582 עמ' 172) – תיקון מס' 10 בסעיף 4 לחוק הכנסת (תיקון מס' 4), תשנ"ח-1998.

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח תשנ"ח מס' 2729 עמ' 431) – תיקון מס' 11 בסעיף 3 לחוק בתי הדין הדתיים (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 221 (ה"ח תשס"א מס' 2991 עמ' 590) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 עמ' 598 (ה"ח תשס"ב מס' 3085 עמ' 306) – תיקון מס' 13 בסעיף 35 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 322 (ה"ח תשס"ב מס' 3150 עמ' 747) – תיקון מס' 14 בסעיף 3 לחוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; ר' סעיף 8 לעניין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 329 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 36 עמ' 40) – תיקון מס' 15 בסעיף 4 לחוק נושאי משרה שיפוטית (שיקול דעת של חברי ועדה לבחירת נושאי משרה שיפוטית) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 312 עמ' 698) – תיקון מס' 16 בסעיף 2 לחוק בתי הדין הדתיים (מנהל בתי הדין) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2007.

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 253 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 285 עמ' 30) – תיקון מס' 17 בסעיף 2 לחוק בתי הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), תש"ע-2009.

ס"ח תשע"א מס' 2284 מיום 27.3.2011 עמ' 655 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 323 עמ' 165) – תיקון מס' 18; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשע"ב מס' 2370 מיום 23.7.2012 עמ' 518 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 474 עמ' 221) – תיקון מס' 19; תחילתו ביום 1.1.2013 ור' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"ו מס' 2554 מיום 7.6.2016 עמ' 891 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 964 עמ' 112) – תיקון מס' 20 בסעיף 4 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 83), תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 8 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 633 עמ' 94) – תיקון מס' 21 בסעיף 15 לחוק שירות הציבור (הצהרת הון), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.4.2017 ור' סעיף 21 לענין תחילה ותחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות