להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין רבניים

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין עדות

מעמד אישי ומשפחה – בתי דין רבניים

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות – בתי דין עדות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

איסור הפרעה

סעיף 2

2

Go

גביית קנס

סעיף 3


חוק בתי-דין דתיים (מניעת הפרעה), תשכ"ה-1965*

הגדרה

1.    בחוק זה "בית-דין" – בית דין רבני, בית דין שרעי, בית דין של עדה נוצרית ובית דין דתי דרוזי בשבתם לדין על-פי סמכותם הקבועה בחוק.

איסור הפרעה (תיקון מס' 1) תשל"ט-1979

2.    (א)  אדם העושה אחד המעשים שלהלן בעת דיוני בית הדין, באולם בית הדין, בלשכתו של דיין, קאדי או קאדי מד'הב או סמוך למקום הדיון, רשאי בית הדין לצוות על הרחקתו, ורשאי הוא, לאחר שהתרה באדם להימנע מהפרעה והוא לא שעה להתראה, להענישו על אתר בקנס או במאסר עד שלושה חדשים:

(1)   מתנהג בדרך של אלימות או איומים או בדרך פרועה או מבישה;

(2)   מקים רעש כדי להביע הסכמה או אי הסכמה לפעולה משפטית או להחלטה של בית דין;

(3)   מאיים על פקיד בית הדין או מפריע לו בצורה אחרת למלא תפקידו;

(4)   מפריע בדרך אחרת לדיוני בית הדין.

           (ב)  על עונש שהוטל לפי סעיף קטן (א) יתן בית הדין מיד הודעה בכתב לנשיא בית המשפט העליון; הנשיא, או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא קבע לכך, רשאי, לאחר שזימן את הנידון אם ביקש זאת, לבטל את העונש או לשנותו לקולה.

           (ג)   סעיף זה לא יחול על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי על פי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, והוא נמצא באולם בית הדין לרגל תפקידו.

מיום 1.2.1979

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 925 מיום 1.2.1979 עמ' 46 (ה"ח 1366)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. (א) המפריע לדיוני בית-דין לעיני בית-הדין או סמוך למקום הדיון, רשאי בית הדין לצוות על הרחקתו או לכפותו בקנס שלא יעלה על מאתיים לירות, ואם חזר והפריע – בקנס שלא יעלה על ארבע מאות לירות, להתנהג כראוי.

(ב) אין בהטלת קנס על אדם לפי סעיף קטן (א) כדי למנוע העמדתו לדין פלילי בשל המעשה שעליו נקנס, אולם לא יועמד אדם לדין כאמור אלא בהסכמת פרקליט המחוז.

(ג) הודעה בכתב על קנס שהוטל לפי סעיף קטן (א) תינתן מיד לנשיא בית המשפט העליון, ורשאי הנשיא לבטל את הצו או לשנותו לקולא.

גביית קנס

3.    קנס שהוטל לפי חוק זה ייגבה כדרך שגובים קנס שהוטל על-ידי בית-משפט.

                                                           לוי אשכול                      זרח ורהפטיג

                                                                            ראש הממשלה                             שר הדתות

                 שניאור זלמן שזר

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשכ"ח מס' 452 מיום 18.3.1965 עמ' 115 (ה"ח תשכ"ה מס' 630 עמ' 52).

תוקן ס"ח תשל"ט מס' 925 מיום 1.2.1979 עמ' 46 (ה"ח תשל"ח מס' 1366 עמ' 353) – תיקון מס' 1.