נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980

דיני חוקה  – פרשנות ויסודות המשפט

תוכן ענינים

סעיף 1

מקורות משפט משלימים

Go

2

סעיף 2

ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו ושמירת דינים

Go

2


חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980*

מקורות משפט משלימים

1.    ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל.

מיום 2.5.2018

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ח מס' 2715 מיום 2.5.2018 עמ' 638 (ה"ח 717)

1. ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל המשפט העברי ומורשת ישראל.

ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו ושמירת דינים

2.    (א)  סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922 – בטל.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לפגוע במשפט שנקלט בארץ לפני תחילת חוק זה.

                                        מנחם בגין                 שמואל תמיר

                                                 ראש הממשלה                     שר המשפטים

       יצחק נבון

        נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ם מס' 978 מיום 31.7.1980 עמ' 163 (ה"ח תשל"ח מס' 1361 עמ' 307).

תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2715 מיום 2.5.2018 עמ' 638 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 717 עמ' 210) – תיקון מס' 1.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות