נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת בתי המשפט (תקון), 1940

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

סעיף 9

בית המשפט המיוחד עפ"י סעיף 55 מדבר המלך במועצה על ארת-ישראל, 1947-1922

Go

2

סעיף 24

תקנות לבתי דין של שבטים

Go

3

התוספת הראשונה

Go

3

התוספת השניה

Go

3

 


פקודת בתי המשפט (תקון), 1940*

מס' 31 לש' 1940

פקודה הבאה למזג ולתקן את החוק הדן בהרכבם ובשיפוטם של בתי-משפט ידועים בישראל, ולקבוע הוראות בנוגע לשפיטת עברות ידועות

השם הקצר

1.       פקודה זו תקרא פקודת בתי-המשפט, 1940.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

2.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 2

הנוסח הקודם:

הרכבו של בית-המשפט העליון

2. (1) בית המשפט העליון של ישראל יהא מורכב מאותו מספר שופטים שימנה שר המשפטים.

(2) אחד מן השופטים האלה יקרא זקן השופטים ויהא נשיא בית-המשפט.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

3.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 3

הנוסח הקודם:

בית המשפט העליון כבית משפט לערעורים פליליים

3. בית המשפט העליון, היושב לדין כבית משפט לערעורים פליליים, יהא מורכב כדלקמן:

(א) נשיא בית המשפט העליון, וכן

(ב) שופט של בית המשפט העליון או נשיא בית משפט מחוזי או נשיא תורני של בית-משפט מחוזי, וכן

(ג) שופט של בית המשפט העליון:

בתנאי שרשאי נשיא בית המשפט העליון, או רצוי לדעתו לעשות כן לצורך בידור כל ערעור, להרכיב בית משפט כדלקמן :

(א) נשיא בית המשפט העליון או שופט בבית המשפט העליון, וכן

(ב) כל שנים או כל ארבעה שופטים שייבחרו מבין השופטים דלקמן:

השופטים של בית המשפט העליון, נשיאי בתי משפט מחוזיים, נשיאים תורניים של בתי משפט מחוזיים.

השופט הותיק המשתתף במשפט ישמש נשיא בית המשפט.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

4.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

צווי-בינים

4. כל צו-בינים (Interlocutory Order) בערעור שהוגש לפני בית-המשפט העליון יוכל להנתן ע"י נשיא בית המשפט העליון או ע"י כל שופט משופטי בית-המשפט העליון כשהוא דן יחידי.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

5.       (בוטל).

מיום 23.2.1946

מס' 14 לשנת 1946

ע"ר מס' 1477 מיום 23.2.1946, תוס' 1, עמ' 93

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

בית-המשפט העליון היושב כבית-משפט גבוה או כבית משפט לערעורים אזרחיים

5. (1) בית המשפט העליון, כשהוא יושב לדין כבית דין גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים, יהא מורכב מאותו מספר של שופטים של אותו בית-משפט, ולא פחות משנים, שימנה זקן השופטים אם בדרך כלל ואם כדי לדון באיזה משפט מיוחד או בסוג משפטים מיוחד:

בתנאי שלפחות אחד מן השופטים יהא שופט בריטי;

ובתנאי כל כל צד באיזה משפט המתנהל בבית דין צדק גבוה או בבית-משפט לערעורים אזרחיים, רשאי בכל על לפני שיקבע יום הבירור של אותו משפט לפנות בבקשה בכתב לרושם הרשאי ולבקש כי בית-המשפט שישב לדין באותו משפט יורכב משופטים בריטיים, או שיהא בו רוב של שופטים בריטיים, ואז יורכב בית המשפט בהתאם לבקשה.

השופט הבריטי הראשון במעלה המשתתף במשפט  ישמש נשיא בית המשפט.

(2) מקום שבית המשפט העליון היושב לדין כבית דין צדק גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים מורכב משני שופטים, ושופטים אלו נחלקו בדעותיהם, ימנה זקן השופטים שופט שלישי לבית המשפט והענין יעמוד לבירור מחדש.

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

בית-משפט עליון היושב כבית-משפט גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים

5. (1) בית-המשפט העליון, היושב לדין כבית-משפט גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים, יהיה מורכב מאותו מספר של שופטים, שלא יפחת משניים, אשר יהיה נשיא בית המשפט העליון עשוי למנותו, אם בדרך-כלל ואם לשם שמיעת כל משפט מיוחד:

בתנאי שכל-אימת שימצא נשיא בית המשפט העליון לרצוי לעשות כן, יהיה רשאי להורות – אם בדרך-כלל ואם לשם שמיעת כל משפט מיוחד או כל סוג מיוחד של משפטים – כי בית-המשפט העליון, היושב לדין כבית-משפט גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים, יהיה מורכב מנשיא בית המשפט העליון או שופט צעיר, שישבו כל אחד כדן יחידי:

ובתנאי נוסף כי יהיה צד כל-שהוא במשא-ומתן משפטי כל-שהוא שבבית-המשפט העליון, בין כבית-משפט צדק גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים, רשאי לפנות –

(א) אם ניקב – במקרה משא-ומתן משפטי שבפני בית-משפט גבוה – יום התשובה בצו על תנאי או בהזמנה להביא טעם, כי אז לא יאוחר משני ימים למן מסירת הצו על תנאי או ההזמנה להביא טעם,

(ב) בכל מקרה אחר – בזמן כל-שהוא לפני שנקבע תאריך שמיעת המשא-ומתן המשפטי,

(2) השופט הקשיש הנוכח ישב בראש.

(3) מקום שבית-המשפט העליון, היושב לדין כבית-משפט צדק גבוה או כבית-משפט לערעורים אזרחיים, מורכב משני שופטים, ושופטים אלו נחלקים בדעותיהם בדבר ההכרעה הסופית, ימנה נשיא בית המשפט העליון שופט שלישי לבית-המשפט והעניין יעמוד לשמיעה מחדש.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

6.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

בית המשפט העליון היושב לדין כבית משפט לעניני אדמירלית

6. בית המשפט העליון היושב לדין כבית-משפט לעניני אדמירליות יהא מורכב משופט אחד של אותו בית-משפט.

מקום שנראה לו לאותו שופט כי לפי מהותו של המשפט רצוי לעשות כן, רשאי יהא למנות לא יותר משני אנשים מוסמכים בתורת חברים יועצים ואלה ישמעו את העדות וייעצו את בית המשפט אך לא ישתתפו במתן פסק הדין של בית-המשפט.

שכרו של החבר היועץ, לכשישולם שכר, ייקבע ע"י בית-המשפט.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

7.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

שיפוט יחיד לבית-המשפט העליון היושב כבית-משפט גבוה

7. לבית המשפט הגבוה יהא השיפוט-היחיד בענינים דלקמן:

(א) בקשות (מסוג משפטי "הביאס קורפוס") למתן צוויים לשחרר אנשים העצורים במשמר שלא כחוק;

(ב) צוויים הערוכים לפקידים צבוריים או למוסדות צבוריים בנוגע למלוי חובותיהם הצבוריות והדורשים מאתם לעשות מעשים ידועים או להימנע מלעשותם;

(ג) שאלות בדבר שנוי מקום המשפט במשפטים אזרחיים הנידונים ע"י בתי משפט מחוזיים;

(ד) בקשות למתן צוויים הערוכים לשופט-שלום בנידון הנהלת כל חקירה מוקדמת הנערכת עפ"י הוראות פקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה עפ"י כתב האשמה).

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

8.       (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 8

הנוסח הקודם:

מקום ישיבת בית-המשפט

8. בית המשפט העליון ישב לדין בירושלים או באותו מקום אחר אשר יקבענו נשיא בית המשפט העליון מזמן לזמן.

בית-המשפט המיוחד עפ"י סעיף 55 מדבר המלך במועצה על א"י, 1947-1922

9.       (1)  בית-המשפט המיוחד הנזכר בסעיף 55 מדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922-1947, יהא מורכב משני שופטים של בית המשפט העליון ומהנשיא של בית הדין הגבוה ביותר בישראל של כל עדה דתית אשר לפי טענת צד מן הצדדים למשפט יש לו לאותו בית-דין השיפוט היחיד בדבר, או מדיין שימונה ע"י אותו נשיא.

          (2)  השופט הותיק המשתתף במשפט ישמש נשיא בית-המשפט המיוחד.

          (3)  אם הוזמן דיין המיצג בית-דין של עדה דתית לישיבת בית משפט מיוחד ולא בא בזמן ובמקום שנועד לבירור הענין, רשאי בית המשפט המיוחד לגשת לברור הענין בהעדרו.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

10.    (בוטל).

מיום 20.9.1947

מס' 43 לשנת 1947

ע"ר מס' 1612 מיום 20.9.1947, תוס' 1, עמ' 223

10. בית-המשפט לפשעים חמורים יהא מורכב כדלקמן:

(א) זקן השופטים או שופט בריטי של בית המשפט העליון, וכן

(ב) שופט בריטי של בית המשפט העליון או נשיא בית-משפט מחוזי או נשיא תורני של בית משפט מחוזי, וכן

(ג) שופט פלשתינאי (א"י):

בתנאי כי בשעת התחלתו או לפני התחלתו של בירור משפט בבית משפט לפשעים חמורים רשאי נאשם לבקש כי יובא למשפט בפני שופט בריטי של בית המשפט העליון שישב כדן יחיד ומשהוגשה בקשה כזאת יהא מובא למשפט כך.

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 10

הנוסח הקודם:

בית-המשפט לפשעים חמורים *בית המשפט לפשעים חמורים בוטל בפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש"ח-1948 והסמכות הועברה לביהמ"ש המחוזי

10. בית-המשפט לפשעים חמורים יהא מורכב כדלקמן:

(א) זקן השופטים או שופט בריטי של בית המשפט העליון, וכן

(ב) שופט בריטי של בית המשפט העליון או נשיא בית-משפט מחוזי או נשיא תורני של בית משפט מחוזי, וכן

(ג) שופט פלשתינאי (א"י).

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

11.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 11

הנוסח הקודם:

מקום ישיבתו של בית-המשפט לפשעים חמורים ושיפוטו *בית המשפט לפשעים חמורים בוטל בפקודת בתי משפט (הוראות מעבר), תש"ח-1948 והסמכות הועברה לביהמ"ש המחוזי

11. בית המשפט לפשעים חמורים ישב לדין בכל מחוז ומחוז, באותם מקומות אשר יצווה זקן השופטים, כדי לדון בעברות שאפשר לפסוק עליהן עונש מות.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

12.    (בוטל).

מיום 23.2.1946

מס' 14 לשנת 1946

ע"ר מס' 1477 מיום 23.2.1946, תוס' 1, עמ' 94

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

הרכב בתי-המשפט המחוזיים

12. (1) בית-המשפט המחוזי יהא מורכב מאותו מספר שופטים שהנציב העליון ימנה.

(2) הנשיא יהא שופט בריטי.

(3) בית המשפט המחוזי יהא מורכב כדלקמן:

(א) תביעות אזרחיות תהיינה נידונות ע"י נשיא או נשיא תורני או שני שופטים:

בתנאי כי כל צד למשפט רשאי, בכל זמן לפני שנקבע התאריך לברור המשפט, לפנות בבקשה לרושם ולבקש כי התביעה תתברר בפני נשיא או נשיא תורני היושב כדן יחידי, ועם הגשת בקשה כזאת ידונו בתביעה זו כמבוקש.

מקום שאיזו תביעה נידונה בפני שני שופטים עפ"י הוראות פסקא זו, ושופטים אלה נחלקו בדעותיהם, ימנה הנשיא שופט שלישי לבית-המשפט, וישובו לדון בתביעה מחדש, חוץ אם יסכימו בית-המשפט וכל הצדדים במשפט כי השופט השלישי יתן את פסק-דינו על יסוד עיון בתיק-המשפט ומבלי לברר מחדש את המשפט;

(ב) משפטים פליליים על יסוד כתבי-האשמה יהיו נידונים ע"י שלשה שופטים שאחד מהם יהא הנשיא או נשיא תורני שישב ראש:

בתנאי כי עם התחלתו או לפני התחלתו של בירור כל משפט כזה, רשאי נאשם לבקש שיהא נידון בפני שופט בריטי שישב כדן יחידי, ומשהוגשה בקשה כזאת יהא אותו אדם נידון ע"י הנשיא או נשיא תורני שישב כדן יחידי, ככל אשר יקבע הנשיא;

(ג) משפטים פליליים דחופים יהיו נידונים ע"י הנשיא או נשיא תורני ושופט אחד:

בתנאי כי עם התחלתו או לפני התחלתו של בירור כל משפט כזה, רשאי נאשם לבקש כי יובא למשפט בפני שופט בריטי שישב כדן יחידי ומשהוגשה בקשה כזאת יהא אותו אדם מובא למשפט לפני הנשיא או נשיא תורני שישב כדן יחידי, ככל אשר יקבע הנשיא;

(ד) בבירור ערעורים פליליים ואזרחיים יהא בית-המשפט מורכב מהנשיא או מנשיא תורני או משני שופטים:

בתנאי כי כל צד לערעור רשאי, בכל עת לפני שנקבע התאריך לברור הערעור, לפנות לרושם בבקשה כי אותו ערעור יתברר בפני נשיא או נשיא תורני היושב כדן יחידי, ועם הגשת בקשה כזאת ידונו באותו ערעור כמבוקש.

מקום שאיזה ערעור מתברר בפני שני שופטים, עפ"י הוראות פסקא זו, ונחלקו השופטים בדעותיהם, ימנה הנשיא שופט שלישי לבית-המשפט וישובו לדון בערעור מחדש, חוץ אם יסכימו בית המשפט וכל הצדדים במשפט כי השופט השלישי יתן את פסק-דינו על יסוד עיון בתיק המשפט ומבלי לברר מחדש את המשפט;

(ה) בבירור ערעורים במשפטים המחייבים "צו בינים", יהא בית המשפט מורכב משופט אחד.

(4) הנשיא או נשיא תורני, כשהוא דן יחידי עפ"י הוראות הסעיפים-הקטנים הקודמים, יהוה בית-משפט מחוזי לכל צרכי הפקודה הזאת.

(5) מקום שלפי כל חוק, פקודה או תקנת בית-דין מסורים כל שיפוט או סמכות לנשיא בית-משפט מחוזי, רשאי נשיא תורני של בית-משפט מחוזי לשמש באותו שיפוט או באותה סמכות.

(6) בנפת באר-שבע יכול בית-המשפט המחוזי, לפי הכרעת דעתו של הנשיא, לישב לדין יחד עם שני חברים יועצים שיבחרו מתוך השיכים של המחוז: לא יותר מחבר-יועץ אחד יבחר מבני השבט שצד מן הצדדים שייך אליו: חבר-יועץ לא תהא לו זכות דעה במתן פסק-הדין של בית-המשפט, ואולם אם ירצה בכך, יכול הוא לדרוש שחות דעתו תרשם בזכרון הדברים: כל צד במשפט יכול להתנגד לחבר-יועץ, ורשאי הנשיא לקבל את ההתנגדות או לדחותה ככל אשר יראה לנכון.

(7) יכול זקן השופטים להתקין תקנות הקובעות את השיפוט המקומי של בתי המשפט המחוזיים.

מיום 20.9.1947

מס' 43 לשנת 1947

ע"ר מס' 1612 מיום 20.9.1947, תוס' 1, עמ' 223

(6) בית-משפט מחוזי יהיה מורכב כלהלן:-

 (א) (I) משפטים אזרחיים יהיו שופטים בהם נשיא או נשיא תורני או שופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים:

בתנאי כי צד כל-שהוא במשפט כל-שהוא, רשאי לפנות – בכל זמן לפני שנקבע תאריך שמיעת המשפט – בבקשה בכתב לרשם ולבקש כי במשפט ישפוט נשיא או נשיא תורני שישב כדן יחידי, ולאחר מזאת יהיה אותו משפט נשפט כך;

(II) מקום שבמשפט כל-שהוא שופטים שני שופטים לפי קביעותיה של פסקה-משנה (I), ושופטים אלה נחלקים בדעותיהם בדבר ההכרעה הסופית, ימנה הנשיא שופט שלישי לבית-המשפט, וישובו לשמוע את המשפט מחדש, אלא-אם יסכימו בית-המשפט וכל הצדדים שבמשא-ובמתן המשפטי כי השופט השלישי יוציא את פסק-דינו על יסוד עיון ברשומות ובלי שמוע את המשפט מחדש;

(ב) (I) משפטים פליליים, בין תכופים ובין לפי כתב-אשמה, יהיו שופטים בהם נשיא, נשיא תורני, או שופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים:

בתנאי כי עם תחילתה או לפני תחילתה של כל שפיטה כזאת, יהיה נאשם רשאי לבקשה כי יישפט בפני שופט בריטי שישב כדן יחידי, ולאחר-מכן יהיה אותו אדם נשפט בפני נשיא או נשיא תורני, כאשר יקבע הנשיא;

(II) מקום שבמשפט פלילי יושבים שני שופטים לפי קביעותיה של פסקת-משנה (I), והם נחלקים בדעותיהם בחריצת המשפט הסופית, יזוכה הנאשם.

(ג) (I) בשמיעת ערעורים, בין פליליים ובין אזרחיים, יהיה בית-המשפט מורכב מן הנשיא או נשיא תורני או שופט אחד אחר או שופטים אחרים אחדים:

בתנאי כי יהיה כל צד שבערעור רשאי לפנות – בכל זמן לפני שנקבע תאריך בירורו – בבקשה בכתב לרשם כי אותו ערעור יתברר בפני נשיא או נשיא תורני היושב כדן יחידי, ולאחר-מכן יישמע אותו ערעור כן;

(II) מקום שנשמע ערעור כל-שהוא בפני שני שופטים לפי קביעותיה של פסקת משנה (I), והם נחלקים בדעותיהם בהכרעה או בחריצת-המשפט הסופית, יהיה הערעור דחוי והכרעת בית-המשפט הנמוך יותר תעמוד.

(ד) למרות כל דבר הכלול בפסקה (א), (ב) או (ג) של הסעיף-הקטן הזה, אולם בלי לפגוע בזכות כל-שהיא, שהוענקה באותה פסקה, לבחור שפיטה או שמיעה בפני נשיא או נשיא תורני היושב כדן יחידי, יהיה נשיא בית-משפט מחוזי – כל-אימת שהוא רואה לרצוי לעשות כן – רשאי להורות, בין בדרך-כלל ובין לשם שפיטה או שמיעה של משפט מיוחד כל-שהוא או סוג מיוחד של משפטים, כי בית-המשפט המחוזי יורכב מן הנשיא, או נשיא תורני, ושופט אחד אחר ושופט אחר אחד או שופטים אחדים אחרים:

בתנאי כי – מקום שנשפט משפט כל-שהוא או נשמע בפני נשיא או נשיא תורני ושופט אחד אחר, ויש חילוקי-דעות ביניהם בדבר ההכרעה או חריצת המשפט הסופיות, תהיינה נובעות אותן התוצאות העוקבות; כאילו נשפט המשפט או נשמע בפני שני שופטים לפי קביעותיהן של פסקאות (א) או (ב) או (ג) של הסעיף-הקטן הזה, הכול לפי העניין.

מיום 18.10.1947

מס' 52 לשנת 1947

ע"ר מס' 1623 מיום 18.10.1947, תוס' 1, עמ' 244

החלפת סעיף קטן 12(2)

הנוסח הקודם:

(2) אחד מאותם שופטים, שיהיה שופט בריטי, יהיה נשיא בית-המשפט המחוזי ושופט בריטי אחר אחד, או שופטים בריטיים אחרים, אם מצויים כאלה, מבין אותם שופטים, יהיו נשיא תורני או נשיאים תורניים של אותו בית-משפט.

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 12

הנוסח הקודם:

הרכב בתי-משפט מחוזיים

12. (1) בית-משפט מחוזי יהיה מורכב כל-כך הרבה שופטים, כאשר יהיה שר המשפטים עשוי למנות.

(2) אחד מאותם שופטים יהיה נשיאו של בית-המשפט המחוזי, ושופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים יכולים להיות נשיא תורני או נשיאים תורניים של אותו בית-המשפט.

(3) מקום שבית-משפט מחוזי מורכב מן הנשיא ושופט אחר כל-שהוא, הנשיא ישב ראש.

(4) מקום שבית-משפט מחוזי מורכב מנשיא תורני ושופט אחר כל-שהוא שאינו הנשיא, ישב הנשיא התורני ראש, ובמקרה שישבו לדין יחדיו יותר מנשיא תורני אחד, ישב ראש הנשיא התורני הקשיש.

(5) מקום שבית-משפט מחוזי מורכב משני שופטים, והנשיא או נשיא תורני אינם בכללם, ישב ראש השופט הקשיש.

(6) בית-משפט מחוזי יהיה מורכב כלהלן:-

(א) (I) משפטים אזרחיים יהיו שופטים בהם נשיא או נשיא תורני או שופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים:

(II) מקום שבמשפט כל-שהוא שופטים שני שופטים לפי קביעותיה של פסקה-משנה (I), ושופטים אלה נחלקים בדעותיהם בדבר ההכרעה הסופית, ימנה הנשיא שופט שלישי לבית-המשפט, וישובו לשמוע את המשפט מחדש, אלא-אם יסכימו בית-המשפט וכל הצדדים שבמשא-ובמתן המשפטי כי השופט השלישי יוציא את פסק-דינו על יסוד עיון ברשומות ובלי שמוע את המשפט מחדש;

(ב) (I) משפטים פליליים, בין תכופים ובין לפי כתב-אשמה, יהיו שופטים בהם נשיא, נשיא תורני, או שופט אחר אחד או שופטים אחרים אחדים:

(II) מקום שבמשפט פלילי יושבים שני שופטים לפי קביעותיה של פסקת-משנה (I), והם נחלקים בדעותיהם בחריצת המשפט הסופית, יזוכה הנאשם.

(ג) (I) בשמיעת ערעורים, בין פליליים ובין אזרחיים, יהיה בית-המשפט מורכב מן הנשיא או נשיא תורני או שופט אחד אחר או שופטים אחרים אחדים:

(II) מקום שנשמע ערעור כל-שהוא בפני שני שופטים לפי קביעותיה של פסקת משנה (I), והם נחלקים בדעותיהם בהכרעה או בחריצת-המשפט הסופית, יהיה הערעור דחוי והכרעת בית-המשפט הנמוך יותר תעמוד.

(ד) למרות כל דבר הכלול בפסקה (א), (ב) או (ג) של הסעיף-הקטן הזה, יהיה נשיא בית-משפט מחוזי – כל-אימת שהוא רואה לרצוי לעשות כן – רשאי להורות, בין בדרך-כלל ובין לשם שפיטה או שמיעה של משפט מיוחד כל-שהוא או סוג מיוחד של משפטים, כי בית-המשפט המחוזי יורכב מן הנשיא, או נשיא תורני, ושופט אחר אחד או שופטים אחדים אחרים:

בתנאי כי – מקום שנשפט משפט כל-שהוא או נשמע בפני נשיא או נשיא תורני ושופט אחד אחר, ויש חילוקי-דעות ביניהם בדבר ההכרעה או חריצת המשפט הסופיות, תהיינה נובעות אותן התוצאות העוקבות; כאילו נשפט המשפט או נשמע בפני שני שופטים לפי קביעותיהן של פסקאות (א) או (ב) או (ג) של הסעיף-הקטן הזה, הכול לפי העניין.

(7) הנשיא או נשיא תורני או כל שופט אחר, היושב יחידי לפי קביעותיו של הסעיף-הקטן הקודם, יהווה בית-משפט מחוזי לכל צרכיה של הפקודה הזאת.

(8) מקום שלפי חוק כל-שהוא מוקנים שיפוט או כוח כל-שהוא לנשיא של בית-משפט מחוזי, רשאי נשיא תורני של בית-משפט מחוזי להשתמש באותם שיפוט או כוח.

(9) בנפת באר-שבע רשאי בית-המשפט המחוזי לשבת – לפי שיקול דעתו של הנשיא – כדן עם שני חברים מומחים שייבחרו מבין השיח'ים של הנפה; לא יותר מחבר-מומחה אחד ייבחר מבני השבט שעמו נמנה כל אחד מן הצדדים; החבר המומחה לא יהיה זכאי בדעה בשעת מתן-פסק-דינו של בית-המשפט, ואולם אם ירצה בכך, רשאי הוא לדרוש כי תירשם חוות דעתו; כל צד לתביעה משפטית יכול להתנגד לחבר-מומחה, והנשיא רשאי לקבל אותה ההתנגדות או לדחותה ככל אשר ימצא לנכון.

(10) נשיא בית המשפט העליון רשאי להתקין כללים שיגדירו את שיפוטם המקומי של בתי-המשפט המחוזיים.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

13.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 13

הנוסח הקודם:

הרכבם של בתי משפט ידועים במסבות ידועות וקביעת הוראות למשפטים דחופים

13. (1) רשאי שר המשפטים להורות מזמן לזמן בצו כי הוראות סעיף זה תחולנה על בירורם של משפטים פליליים הנובעים מכל מאורעות או מהומות ככל שיפרט באותו צו.

(2) ההחלטה אם משפט ידוע כלול בגדר פעולתו של צו זה, תהא מסורה בידי בית המשפט שדן בענין, ועל החלטתו אין לערער.

(3) מקום שנתן שר המשפטים צו עפ"י סעיף (1) מסעיף זה, תחולנה ההוראות דלקמן על בירור כל משפט שעליו חל אותו צו, או על בירור כל ערעור בקשר עם המשפט, למרות כל דבר האמור בפקודה זו או בכל חוק או פקודה אחרים:

(א) בית משפט מחוזי ישב לדין במשפטים דחופים או במשפטים על יסוד כתבי-האשמה יהא מורכב מהנשיא או מנשיא תורני;

(ב) (פקע);

(ג) בית-משפט מחוזי לבירור ערעורים יהא מורכב מהנשיא או מנשיא תורני;

(ד) בית-משפט מחוזי לצרכי סעיף 9 מפקודת העונשים הקבוציים, יהא מורכב מהנשיא או מנשיא תורני.

(4) למרות כל דבר האמור בפקודת הפרוצדורה הפלילית (שפיטה על יסוד כתב-האשמה), הרי הוראות הפקודה הנ"ל בנוגע לחקירות מוקדמות בפני שופט-שלום ובנוגע לבירור משפטים על יסוד כתב-האשמה לא תחולנה על משפטים הנידונים בפני בית-משפט מחוזי שהורכב בהתאם להוראות הסעיף-הקטן הקודם, ואותו בית משפט ידון במשפטים אלה באופן דחוף, אלא אם כן יורה היועץ המשפטי אחרת בכל מקרה מסויים.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

14.    (בוטל).

מיום 25.6.1942

מס' 20 לשנת 1942

ע"ר מס' 1204 מיום 25.6.1942, תוס' 1, עמ' 56

(2) זקן השופטים השופטים יהא רשאי למנות לשם צורך עראי כל שופטי משופטי בית המשפט העליון לישב לדין כשופט של בית משפט מחוזי, ולמנות כל שופט משופטי בית משפט מחוזי לישב לדין כשופט של בית המשפט העליון או של בית משפט מחוזי אחר, הן בדרך כלל והן לשם משפט מיוחד.

(2) מותר לו לזקן השופטים למנות בכתב בחתימת ידו לשם צורך ארעי כל שופט משופטי בית המשפט העליון לשמש בכל התפקידים של שופט בית-משפט מחוזי, וכל שופט מבית-משפט מחוזי לשמש בכל התפקידים של שופט של בית המשפט העליון או של שופט עליון בריטי או של שופט של בית משפט מחוזי אחר בין באופן כללי ובין לצורך איזה משפט מסוים.

(3) רשאי זקן השופטים, אם ימצא לרצוי לעשות כן –

(א) לשמש בשיפוט ובסמכויות של נשיא בית-משפט מחוזי או למלא כל תפקיד המוטל על נשיא בית-משפט מחוזי עפ"י כל פקודה, או

(ב) למנות כל שופט בריטי אחר של בית המשפט העליון לשמש בשפוט זה ובסמכויות אלה, או למלא תפקידים אלה.

(4) רשאי זקן השופטים, אם ימצא לרצוי לעשות כן, למנות למשך תקופה שלא תעלה ליותר מחודש אחד בכל פעם –

(א) שופט שלום בריטי לכהן כנשיא תורני של בית-משפט מחוזי, וכן

(ב) שופט שלום פלשתינאי (א"י) או רושם לכהן כשופט בבית-משפט מחוזי.

מיום 23.2.1946

מס' 14 לשנת 1946

ע"ר מס' 1477 מיום 23.2.1946, תוס' 1, עמ' 96

(1) פרט למקרה המותנה לקמן, ימונה כל שופט משופטי בית המשפט העליון או משופטי בית המשפט המחוזי בכתב מאת הנציב העליון החתום בחותמת הרשמית של ממשלת פלשתינה (א"י), עפ"י ההוראות שיקבל הנציב העליון מהוד מלכותו, ויכהן במשרתו כל זמן שהוד מלכותו ירצה בכך:

בתנאי שאם נתפנתה משרתו של שופט מחמת מיתה או מסבה אחרת, יהא רשאי הנציב העליון למנות בכתב מינוי שיחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א"י), אדם אחר מוכשר ומתאים לכהן באותה משרה פנויה עד שיודע מהו רצונו של הוד מלכותו, ואם חלה או נעדר שופט במשך זמן-מה, יהא הנציב העלחיון רשאי למנות באותו האופן אדם אחר מוכשר ומתאים למלא את מקומו של אותו שופט עד שיחזור הלה לכהן במשרתו.

ובתנאי שהנציב העליון יהא רשאי למנות בכתב הרשאה שיחתם על ידו, אנשים מוכשרים ומתאימים לישב לדין כשופטים של בית משפט מחוזי בתוקף מנוי זמני לנסיון לתקופה שלא תעלה על שנתים ימים.

(1) כל שופט של בית-המשפט העליון ימנה אותו הנציב העליון בכלי שבכתב, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א"י) בהתאם לאותן הוראות שיקבל הנציב העליון מהוד רוממותו, ויכהן במשרתו כל זמן שהוד רוממותו ירצה בכך:

בתנאי שיהיה מותר לנציב העליון –

(א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת, למנות בכתב-מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א"י), אדם אחר ראוי וכשר לכהן באותה משרה שנתפנתה כן, עד שייערך מינוי כנ"ל, ויוצא כלי שבכתב כנ"ל על ידי הנציב העליון בהתאם להוראותיו של הוד רוממותו;

(ב) במקרה של מחלה או היעדרות זמניות של כל שופט כזה, למנות בכתב מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א"י), אדם אחר ראוי וכשר לכהן במשרתו של אותו שופט, עד שיחזור למלא את חובותיו.

(1א) כל שופט של בית-משפט מחוזי ימנה אותו הנציב העליון בכלי שבכתב, שייחתם בחותמת הרשמית של פלשתינה (א"י):

בתנאי שיהיה מותר לנציב העליון –

(א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת, או באופן זמני בגלל כל מחלה או היעדרות של כל שופט כזה – למנות, בכתב-פקודה חתום בידו, אדם אחר ראוי וכשר, לכהן במשרתו של אותו שופט, עד שימונה שופט חדש ויוצא כלי שבכתב כנ"ל, או עד שיחזור השופט, שנעדר באופן זמני, למלא את חובותיו, הכול לפי העניין;

(ב) למנות – בכתב-פקודה חתום בידו – כל אדם ראוי וכשר לישב כשופט של בית-משפט מחוזי לפי מינוי זמני לניסיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 14

הנוסח הקודם:

מנוי שופטים

14. (1) כל שופט של בית-המשפט העליון ימנה אותו שר המשפטים בכלי שבכתב, שייחתם בחותמת הרשמית של ישראל בהתאם לאותן הוראות שיקבל שר המשפטים מהממשלה, ויכהן במשרתו כל זמן שהממשלה תרצה בכך:

בתנאי שיהיה מותר לשר המשפטים –

(א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת, למנות בכתב-מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של ישראל, אדם אחר ראוי וכשר לכהן באותה משרה שנתפנתה כן, עד שייערך מינוי כנ"ל, ויוצא כלי שבכתב כנ"ל על ידי שר המשפטים בהתאם להוראות הממשלה;

(ב) במקרה של מחלה או היעדרות זמניות של כל שופט כזה, למנות בכתב מינוי, שייחתם בחותמת הרשמית של ישראל, אדם אחר ראוי וכשר לכהן במשרתו של אותו שופט, עד שיחזור למלא את חובותיו.

(1א) כל שופט של בית-משפט מחוזי ימנה אותו שר המשפטים בכלי שבכתב, שייחתם בחותמת הרשמית של ישראל:

בתנאי שיהיה מותר לשר המשפטים –

(א) במקרה שתתפנה משרתו של כל שופט כזה עקב מיתה או נסיבה אחרת, או באופן זמני בגלל כל מחלה או היעדרות של כל שופט כזה – למנות, בכתב-פקודה חתום בידו, אדם אחר ראוי וכשר, לכהן במשרתו של אותו שופט, עד שימונה שופט חדש ויוצא כלי שבכתב כנ"ל, או עד שיחזור השופט, שנעדר באופן זמני, למלא את חובותיו, הכול לפי העניין;

(ב) למנות – בכתב-פקודה חתום בידו – כל אדם ראוי וכשר לישב כשופט של בית-משפט מחוזי לפי מינוי זמני לניסיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

(2) מותר לו לנשיא בית המשפט העליון למנות בכתב בחתימת ידו לשם צורך ארעי כל שופט משופטי בית המשפט העליון לשמש בכל התפקידים של שופט בית-משפט מחוזי, וכל שופט מבית-משפט מחוזי לשמש בכל התפקידים של שופט של בית המשפט העליון או של שופט של בית משפט מחוזי אחר בין באופן כללי ובין לצורך איזה משפט מסוים.

(3) רשאי נשיא בית המשפט העליון, אם ימצא לרצוי לעשות כן –

(א) לשמש בשיפוט ובסמכויות של נשיא בית-משפט מחוזי או למלא כל תפקיד המוטל על נשיא בית-משפט מחוזי עפ"י כל פקודה, או

(ב) (פקע).

(4) רשאי נשיא בית המשפט העליון, אם ימצא לרצוי לעשות כן, למנות למשך תקופה שלא תעלה ליותר מחודש אחד בכל פעם –

(א) שופט שלום לכהן כנשיא תורני של בית-משפט מחוזי, וכן

(ב) שופט שלום או רושם לכהן כשופט בבית-משפט מחוזי.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

15.    (בוטל).

מיום 29.6.1944

מס' 20 לשנת 1944

ע"ר מס' 1344 מיום 29.6.1944, תוס' 1, עמ' 32

(2) ואלה הראויים להתמנות כשופטים פלשתינאיים (א"י):

(א) שופטים של כל בית משפט בפלשתינה (א"י) הממונים כבר ביום תחילתתקפה של פקודה זו;

(ב) אנשים ששמשו בפלשתינה (א"י) לא פחות משלוש שנים כשופטי שלום או כרושמים של בתי-משפט או כמלקט-פסקי-דין או כעוזר למנסח החוקים או כעוזרים או מישנים לעורך הדין של הממשלה, או כמפקחים על בתי המשפט, או ששמשו שלוש שנים בזו אחר זו באחדות מן המשרות הללו;

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 15

הנוסח הקודם:

הכשרותיהם של שופטים

15. (1) (פקע);

(2) ואלה הראויים להתמנות כשופטים:

(א) שופטים של כל בית משפט בישראל הממונים כבר ביום תחילת תקפה של פקודה זו;

(ב) אנשים ששמשו בישראל לא פחות משלוש שנים כשופטי שלום או כרושמים של בתי-משפט או כמלקט-פסקי-דין או כעוזר למנסח החוקים או כעוזרים או מישנים לעורך הדין של הממשלה, או כמפקחים על בתי המשפט, או ששמשו שלוש שנים בזו אחר זו באחדות מן המשרות הללו;

(ג) עורכי-דין בישראל שעסקו במקצועם לא פחות משלוש שנים.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

16.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

חותמות בתי-המשפט

16. בית-המשפט העליון, ובתי המשפט המחוזיים יהא להם חותם או חותמת שטבוע בהם סימן בית המשפט וכל סמל אחר ששר המשפטים יאשרנו מזמן לזמן, ואשר ישתמשו בהם בשעת הצורך.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

17.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 17

הנוסח הקודם:

אימתי יחשב בית-משפט כבית משפט המורכב כהלכה

17. כל בית משפט הנוסד עפ"י פקודה זו יהא נחשב כבית-משפט המורכב כהלכה גם בשעה שנתפנתה משרתו של אחד משופטיו.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

18.    (בוטל).

מיום 25.6.1942

מס' 20 לשנת 1942

ע"ר מס' 1204 מיום 25.6.1942, תוס' 1, עמ' 56

סופרים ומתרגמים מנוי פקידי בתי המשפט

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 18

הנוסח הקודם:

מנוי פקידי בתי המשפט

18. יכול שר המשפטים למנות מספר מספיק של אנשים אשר יהיו נספחים אל בית המשפט העליון ואל כל אחד מבתי המשפט המחוזיים בתור רושמים, סופרים ומתרגמים, וכל אחד מהם ימלא את החובות המוטלות עליו כדי להוציא לפועל את הסמכויות והרשויות של אותו בית המשפט שעליו הוא נמנה, ככל אשר תוטלנה עליהם מזמן לזמן בתקנות בית דין או בתוקף צו מיוחד של אותו בית המשפט שאליו הם שייכים ובהתחשב עם אותן תקנות.

(תיקון מס' 3) תשכ"ז-1967

19.    (בוטל).

מיום 24.6.1943

מס' 10 לשנת 1943

ע"ר מס' 1273 מיום 24.6.1943, תוס' 1, עמ' 13

(2) יכול פקיד הוצאה-לפועל ראשי למנות בכתב חתום על ידו, שופט או רושם או שופט שלום אחד או יותר לשמש עוזר עו אוזרים לו, ובהתחשב עם הוראות כלליות או מיוחדות שיורה פקיד ההוצאה לפועל הראשי ועם אותן ההגבלות אשר יטיל, יוכלו אלה לעשות את הפעולות, הענינים או הדברים, כלם או מקצתם, שפקיד ההוצאה לפועל הראשי נדרש או מורשה לעשותם, ובהתחשב עם האמור לעיל, יהא כל ענין או דבר שנעשה ע"י עוזר בר-קיום ובר-תוקף כאלו נעשה ע"י פקיד ההוצאה לפועל הראשי.

מיום 1.9.1968

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ז מס' 507 מיום 14.8.1967 עמ' 128 (ה"ח 659)

ביטול סעיף 19

הנוסח הקודם:

הוצאה לפועל של צו בית-המשפט

19. (1) שר המשפטים יהא רשאי למנות בצו פקידי הוצאה לפועל ראשיים ועליהם יוטל דבר הוצאתם לפועל של צוויי בתי המשפט הנזכרים בסעיפים הקודמים, ואם לא נתמנו פקידים כאלה ימלא אותם התפקידים בכל מחוז ומחוז מושל אותו המחוז, וכשהוא ממלא אותם תפקידים יהא דינו של מושל המחוז, לצורך סעיף זה, כדין הפקיד הראשי של ההוצאה לפועל.

(2) יכול פקיד הוצאה-לפועל ראשי למנות בכתב חתום על ידו, שופט או רושם או שופט שלום אחד או יותר לשמש עוזר עו עוזרים לו, ובהתחשב עם הוראות כלליות או מיוחדות שיורה פקיד ההוצאה לפועל הראשי ועם אותן ההגבלות אשר יטיל, יוכלו אלה לעשות את הפעולות, הענינים או הדברים, כלם או מקצתם, שפקיד ההוצאה לפועל הראשי נדרש או מורשה לעשותם, ובהתחשב עם האמור לעיל, יהא כל ענין או דבר שנעשה ע"י עוזר בר-קיום ובר-תוקף כאלו נעשה ע"י פקיד ההוצאה לפועל הראשי.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

20.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 20

הנוסח הקודם:

חברים-יועצים

20. (1) יכול נשיא בית המשפט המחוזי, כשהוא סבור שטיבו של הסכסוך מצריך זאת, למנות יועצים, ואלה ישמעו את העדות וייעצו לבית המשפט, ואותם לא ישתתפו בפסק-דינו של בית המשפט.

(2) מקום שהסכסוך הוא ממין סכסוכי-מסחר, יהיו היועצים אנשים בעלי נסיון בעסקי מסחר.

(3) אם בשעת בירור המשפט נראה שהענין הנידון הוא כלו או בעיקרו של ענין חשבונות, יכול בית המשפט למסור את החשבונות לבורר בהתאם לכל תקנות בית-דין הדנות בכך.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

21.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 21

הנוסח הקודם:

שנוי מקום ישיבת בית המשפט

21. נשיא בית המשפט העליון רשאי לשנות את מקום הדיון במשפטים פליליים הנידונים בבתי-משפט מחוזיים.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

21א.  (בוטל).

מיום 25.6.1942

מס' 20 לשנת 1942

ע"ר מס' 1204 מיום 25.6.1942, תוס' 1, עמ' 57

הוספת סעיף 21א

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 21א

הנוסח הקודם:

פסק דין כשקיימים חלוקי דעות בין השופטים

21א. אם לאחר שנתחייב בדינו אדם שנאשם בפני בפני בית-המשפט המחוזי, קיימים בין השופטים חלוקי דעות ביחס לפסק-הדין המתאים שיש לחרוץ על אותו אדם, הולכין אחר דעתו של השופט היושב בנשיאות, והוא יחרוץ פסק-דין בהתאם לכך.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

22.    (בוטל).

מיום 6.9.1945

מס' 33 לשנת 1945

ע"ר מס' 1437 מיום 6.9.1945, תוס' 1, עמ' 137

(ב) להסדרת שמיעת טענות, סדר העבודה והפרוצדורה בבית המשפט העליון, בבית המשפט לפשעים חמורים, בבתי המשפט המחוזיים ובבתי המשפט לקרקעות, לרבות כל הענינים הקשורים בטופסים שיש להשתמש בהם והמסים שיש לשלמם;

(ב) כדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפרוצידורה בבית-המשפט העליון, בבית-המשפט לפשעים חמורים, בבתי-המשפט המחוזיים ובבתי-המשפט לקרקעות, ובמשרדי ההוצאה לפועל; וכדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפרוצידורה בענייני בקשות אל, ומשא-ומתן בפני, שופטים ופקידים של כל אותם בתי-משפט, ובענייני בקשות אל, ומשא ומתן בפני, פקידי הוצאה לפועל; וכדי לקבוע את הטפסים שבהם יש להשתמש והדמים שאותם יש לשלם בקשר אל כל אותם עניינים;

(ג) להסדרת הערכת הוצאות המשפט וקביעת דרגת שכר טרחה של עורכי-דין בכל העסקים שהם בתחום מקצועו של עורך-דין;

(ד) להגדרת תפקידיהם של הפקידים השונים בבתי המשפט השונים, עד כמה שנוח להגדירם בתקנות כלליות;

(ה) לקביעת דמי הנסיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד בבית המשפט;

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 22

הנוסח הקודם:

תקנות בית דין

22. (1) בהתחשב עם הוראות כל פקודה, יכול שר המשפטים להתקין תקנות בית דין לשם הוצאת פקודה זו לפועל וביחוד לשם הענינים דלקמן, כולם או מקצתם –

(א) להסדרת ענין הישיבות של בית המשפט העליון, ובתי המשפט המחוזיים;

(ב) כדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפרוצידורה בבית-המשפט העליון, בבתי-המשפט המחוזיים, ובמשרדי ההוצאה לפועל; וכדי להסדיר את הטענות, הנוהג והפרוצידורה בענייני בקשות אל, ומשא-ומתן בפני, שופטים ופקידים של כל אותם בתי-משפט, ובענייני בקשות אל, ומשא ומתן בפני, פקידי הוצאה לפועל; וכדי לקבוע את הטפסים שבהם יש להשתמש והדמים שאותם יש לשלם בקשר אל כל אותם עניינים;

(ג) להסדרת הערכת הוצאות המשפט וקביעת דרגת שכר טרחה של עורכי-דין בכל העסקים שהם בתחום מקצועו של עורך-דין;

(ד) להגדרת תפקידיהם של הפקידים השונים בבתי המשפט השונים, עד כמה שנוח להגדירם בתקנות כלליות;

(ה) לקביעת דמי הנסיעה והלינה ושכר הבטלה של עדים שהוזמנו להעיד בבית המשפט;

(2) עד שלא התקין שר המשפטים תקנות המסדירות דבר מן הדברים הנזכרים בסעיף זה יוסיפו לנהוג עפ"י המנהגים הקבועים והפרוצדורה הקיימת באותו דבר מיום תחילת תקפה של פקודה זו ויהא כחם יפה לכל דבר.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

23.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 23

הנוסח הקודם:

סמכות של שר המשפטים ליתן צווים

23. למרות כל דבר האמור בפקודה זו או בכל תקנות בית-דין או בכל חוק אחר, רשאי שר המשפטים, בצו שיפורסם בעתון הרשמי, לקבוע הוראה בדבר בירור איזה ענין תכוף בבית המשפט העליון או בבתי המשפט המחוזיים, ובדבר הוצאתם לפועל של פסקי-דין או צוויים וכל דברים אחרים, ככל שידרש במשך כל פגרא של בתי המשפט.

תקנות לבתי-דין של שבטים

24.    יכול שר המשפטים, לאחר שנמלך בדעת הממונה על מחוז הדרום, להתקין תקנות הקובעות את הפרוצדורה של בתי הדין של השבטים ואת המסים שישולמו בעד משפטים המתנהלים בהם.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

25.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 25

הנוסח הקודם:

קביעת מסים בבתי-דין מושלמיים

25. (1) באישורו של שר המשפטים יכולה המועצה המושלמית השרעית העליונה לקבוע בצו את המסים ושעורי האחוזים שיגבו בבתי הדין המושלמים הדתיים, או בכל משרד הקשור עם כל אחד מאותם בתי הדין, או שעוסקים בו בכל דבר הקשור עם אחד מבתי-דין אלה, או ע"י כל פקיד השייך לבית-דין מבתי-דין אלה, או ע"י כל שופט משופטי אותם בתי-דין, ויכולה היא לתת צו בו תגדיל, תפחית או תבטל אותם המסים ושעורי האחוזים, כולם או מקצתתם, ולקבוע מסים ושעורי אחוזים חדשים שיגבו באותם בתי-דין או משרדים, או באיזה מהם, או ע"י כל פקיד מן הפקידים האמורים לעיל.

(2) כל צו שניתן עפ"י סעיף זה יכול לבטל כל מיני מסים ושעורי אחוזים קודמים שהיו נגבים בבתי הדין או במשרדים האמורים, או באיזה מהם, או ע"י הפקידים האמורים או איזה מהם, אך בהתחשב עם הוראות כל צו שניתן בהתאם לסעיף זה יוסיפו לגבות את המסים ושעורי האחוזים הקודמים, להשתמש בהם ולמסור חשבון עליהם באותה הצורה שהיתה נוהגת קודם לכן, ויהא דינם כדין מסים שנקבעו והוטלו כחוק.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

26.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

תיקון

26. הפקודה המפורטת בתוספת הראשונה לצו זה מתוקנת בזה במודעה שהיא מפורטת בטור השלישי של אותה תוספת.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

27.    (בוטל).

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

ביטול והוצאה מן הכלל

27. (1) הפקודות המפורטות בתוספת השניה לפקודה זו מבוטלות בזה:

בתנאי כי כל תקנות בית-דין, תקנות או צוויים שהותקנו או ניתנו עפ"י הפקודות המבוטלות בזה, והנוהגים ביום מתן התוקף לפקודה זו, יוסיפו להשאר בתקפם המלא עד שיתוקנו או יבוטלו בתקנות או בצוויים שיינתנו עפ"י הוראות פקודה זו.

(2) שום דבר האמור בפקודה זו אין לראותו כאילו הוא פוגע בשיפוטו של איזה בית-משפט או ענין או לברר כל ערעור שבירורו או הדיון בו הוחל בפועל לפני יום האחד בינואר, 1940, באותו משפט, ענין או ערעור וידונו ויחליטו כאילו לא קבלה פקודה זו תוקף.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

התוספת הראשונה

(בוטלה)

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

התוספת הראשונה

(סעיף 26)

פרק השם הקצר

לח פקודת המשפטים הממשלתיים סעיף 7 יתוקן ע"י מחיקת התנאי שבאותו סעיף.

(תיקון מס' 2) תשי"ז-1957

התוספת השניה

(בוטלה)

מיום 28.8.1957

תיקון מס' 2

ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח 226)

ביטול התוספת השניה

הנוסח הקודם:

התוספת השניה

(סעיף 27(1))

הפרק או המס' והשנה השם הקצר

פרק כח פקודת בתי המשפט

מס' 27 לש' 1936 פקודת בתי המשפט (הרכב זמני), 1936.

מס' 47 לש' 1936 פקודת בתי המשפט (הרכב זמני) (הוראות נוספות), 1936.

הרולד מק-מיכאל

נציב עליון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה ע"ר מס' 1032 מיום 25.7.1940, תוס' 1, עמ' (ע) 115 (א) 143.

תוקנה ע"ר מס' 1204 מיום 25.6.1942, תוס' 1, עמ' (ע) 56 (א) 74 (מס' 20 לש' 1942).

ע"ר מס' 1273 מיום 24.6.1943, תוס' 1, עמ' (ע) 12 (א) 19 (מס' 10 לש' 1943).

ע"ר מס' 1344 מיום 29.6.1944, תוס' 1, עמ' (ע) 32 (א) 46 (מס' 20 לש' 1944).

ע"ר מס' 1437 מיום 6.9.1945, תוס' 1, עמ' (ע) 137 (א) 179 (מס' 33 לש' 1945).

ע"ר מס' 1477 מיום 23.2.1946, תוס' 1, עמ' (ע) 93 (א) 119 (מס' 14 לש' 1946); ר' סעיף 5 לענין הוראת מעבר.

ע"ר מס' 1612 מיום 20.9.1947, תוס' 1, עמ' (ע) 223 (א) 275 (מס' 43 לש' 1947); ר' סעיף 3 לענין הוראות מעבר.

ע"ר מס' 1623 מיום 18.10.1947, תוס' 1, עמ' (ע) 244 (א) 301 (מס' 52 לש' 1947).

ס"ח תשי"ד מס' 145 מיום 16.2.1954 עמ' 70 (ה"ח תשי"ד מס' 188 עמ' 54) – תיקון מס' 1.

בוטלה בעיקרה ס"ח תשי"ז מס' 233 מיום 1.8.1957 עמ' 154 (ה"ח תשט"ו מס' 226 עמ' 64) – תיקון מס' 2 בסעיף 48(1) לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957; תחילתו ביום 28.8.1957 ור' סעיף 50 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשכ"ז מס' 507 מיום 14.8.1967 עמ' 128 (ה"ח תשכ"ה מס' 659 עמ' 260) – תיקון מס' 3 בסעיף 85(5) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967; תחילתו ביום 1.9.1968.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות