Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח-1958

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי"ד שונים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

דין המדינה לענין הליך

Go

2

סעיף 3

הליכים שהמדינה צד להם

Go

2

סעיף 4

ייצוג המדינה

Go

2

סעיף 6

ביצוע פסק דין לטובת המדינה

Go

2

סעיף 6א

ביצוע פסק דין לטובת המדינה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל

Go

2

סעיף 7

ביצוע פסק דין נגד המדינה

Go

2

סעיף 8

סדרי דין ואגרות

Go

2

סעיף 9

הוצאות

Go

2

סעיף 10

שמירת דינים

Go

2

סעיף 11

מוסד המדינה שאינו תאגיד

Go

2

סעיף 12

הוראות מעבר

Go

2

סעיף 13

ביטול

Go

2

סעיף 14

ביצוע ותקנות

Go

2


חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל דין), תשי"ח-1958*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "הליך" – הליך משפטי בענין אזרחי, לרבות הליך בפני פקיד מסדר כמשמעותו בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין).

דין המדינה לענין הליך

2.    לענין הליך דין המדינה כדין כל אדם.

הליכים שהמדינה צד להם

3.    הליך שהמדינה צד לו, יוגש ויתנהל –

(1)  בשם מדינת ישראל כתובעת, כמבקשת או כמערערת, או

(2)  נגד מדינת ישראל כנתבעת או כמשיבה.

ייצוג המדינה

4.    בכל הליך שהמדינה צד לו תיוצג המדינה על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו.

5.    (בוטל).

מיום 17.1.1999

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ט מס' 1695 מיום 18.12.1999 עמ' 34 (ה"ח 2751)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

צווי מניעה וביצוע בעין

5. לא ייתן בית המשפט סעד נגד המדינה בדרך צו מניעה או ביצוע בעין; והוא כשאין בחוק הוראה אחרת.

ביצוע פסק דין לטובת המדינה

6.    פסק דין שניתן לטובת המדינה דינו לענין הוצאה לפועל כדין כל פסק דין.

ביצוע פסק דין לטובת המדינה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל

6א.     ניתן לטובת המדינה פסק דין לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, שהם מקרקעין המיועדים לפיתוח, והפך לסופי, יהיה ניתן לבצעו בדרך שבה מבוצע צו לפי סעיף 4 לחוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע), התשמ"א-1981, ויחולו לעניין זה ההוראות לפי סעיפים 5 ו-5א לחוק האמור, בשינויים המחויבים, ובלבד שניתנה למי שניתן נגדו פסק הדין התראה על ביצוע פסק הדין 21 ימים לפחות לפני מועד הביצוע; לעניין סעיף זה, "מקרקעין המיועדים לפיתוח" – מקרקעין הכלולים בתחומה של תכנית בת-תוקף כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישורה של תכנית נוספת, ברבע משטח התכנית לפחות, ושייעודם בתכנית כאמור הוא למגורים, לתעשייה, למלאכה, למסחר, למלונאות או לדרך (בסעיף זה – הייעודים העיקריים) או לייעוד של מיתקני תשתית או תשתיות לאומיות, כהגדרתם בחוק האמור, הנדרשים למימוש התכנית שבה נקבעו הייעודים העיקריים.

מיום 25.10.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 920 (ה"ח 1074)

הוספת סעיף 6א

ביצוע פסק דין נגד המדינה

7.    פסק דין שניתן נגד המדינה, יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר, ויבוצע על ידי שר האוצר, ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.

מיום 17.1.1999

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ט מס' 1695 מיום 18.12.1999 עמ' 34 (ה"ח 2751)

7. פסק דין שניתן נגד המדינה ושאין עליו ערעור, יועבר על ידי שר המשפטים לשר האוצר, ויבוצע על ידי שר האוצר, ודיני ההוצאה לפועל של פסקי דין לא יחולו.

סדרי דין ואגרות

8.    סדרי הדין החלים על הליכים יחולו על הליכים של המדינה או נגדה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, ובלבד שהמדינה לא תהיה חייבת לשלם אגרה, להפקיד פקדון או לתת ערובה או בטוחה.

הוצאות

9.    לענין הוצאות משפט, דין המדינה כדין כל בעל דין, ודין המדינה כשהיא מיוצגת על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו כדין בעל דין המיוצג על ידי עורך דין.

שמירת דינים

10.   חוק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין אחר, והוא אינו חל על ענינים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בועדת ערעורים או עררים.

מוסד המדינה שאינו תאגיד

11.   לענין חוק זה, דין מוסד המדינה שאינו תאגיד כדין המדינה.

הוראות מעבר

12.   היה ענין תלוי ועומד בבית משפט לפני תחילתו של חוק זה, רשאים בעלי הדין להגיש או לנהל הליכים באותו ענין לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, ולא תישמע טענה שהליך בענין הוגש או התנהל שלא לפי הוראות חוק זה.

ביטול

13.   פקודת המשפטים הממשלתיים – בטלה.

ביצוע ותקנות

14.        שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות דרכי ביצועם של פסקי דין שניתנו נגד המדינה.

                                                         דוד בן-גוריון                      פנחס רוזן

                                                                             ראש הממשלה                           שר המשפטים

                   יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 251 מיום 6.4.1958 עמ' 118 (ה"ח תשי"ח מס' 336 עמ' 153).

תוקן ס"ח תשנ"ט מס' 1695 מיום 18.12.1998 עמ' 34 (ה"ח תשנ"ט מס' 2751 עמ' 1) – תיקון מס' 1; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 920 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1074 עמ' 1426) – תיקון מס' 2 בסעיף 10 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות