נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט העירוניים (סדרי מינהל), תשי"ח-1957

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – ניהול בתי המשפט

תוכן ענינים

2

Go

סדרי מינהל

סעיף 1

2

Go

תחולת תקנות בדבר החזרת פקדונות

סעיף 1א

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות בתי המשפט העירוניים (סדרי מינהל), תשי"ח-1957*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת בתי המשפט העירוניים, וסעיפים 45(א) ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, אני מתקין תקנות אלה:

סדרי מינהל

1.    סדרי מינהל בבית משפט עירוני ייקבעו על ידי היושב ראש של אותו בית משפט עירוני ויבוצעו בהתאם להוראותיו.

תחולת תקנות בדבר החזרת פקדונות תק' תשמ"ב-1982

1א.     תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), תשמ"א-1981, יחולו, בשינויים לפי הענין, על פקדונות שהופקדו וקנסות ששולמו בבית משפט עירוני.

מיום 21.3.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4331 מיום 21.3.1982 עמ' 782

הוספת תקנה 1א

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות בתי המשפט העירוניים (סדרי מינהל), תשי"ח-1957".

ה' בחשון תשי"ח (30 באוקטובר 1957)                                 פנחס רוזן

                                                                                                                  שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 745 מיום 7.11.1957 עמ' 154.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4331 מיום 21.3.1982 עמ' 782 – תק' תשמ"ב-1982.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות