נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו בתי המשפט העירוניים (מקום מושב בית המשפט העירוני פתח-תקוה -
כפר-סבא - רעננה - הרצליה - רמת השרון - הוד השרון), תשל"ו-1975

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

תוכן ענינים

2

Go

קביעת מקום מושב

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


 צו בתי המשפט העירוניים (מקום מושב בית המשפט העירוני פתח-תקוה -
כפר-סבא - רעננה - הרצליה - רמת השרון - הוד השרון), תשל"ו-1975*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ג לפקודת בתי המשפט העירוניים, אני מצווה לאמור:

קביעת מקום מושב

1.    (א)  מקום מושבו של בית המשפט העירוני פתח-תקוה - כפר-סבא - רעננה - הרצליה - רמת-השרון והוד-השרון - הוא בתחום העיריות –

פתח-תקוה - לגבי עבירות שנעברו בפתח-תקוה;

הרצליה - לגבי עבירות שנעברו בהרצליה ובתחום המועצה המקומית רמת-השרון;

כפר-סבא - לגבי עבירות שנעברו בכפר-סבא ובתחום המועצות המקומיות רעננה והוד-השרון.

           (ב)  יושב ראש בית המשפט העירוני רשאי לקבוע כי ענין מסויים יידון, כולו או מקצתו, במקום שאינו מקום מושבו, כאמור בסעיף קטן (א), אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון, ובלבד שלא ישב במקום שמחוץ לאזור שיפוטו של בית המשפט העירוני.

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו בתי המשפט העירוניים (מקום מושב בית המשפט העירוני פתח-תקוה - כפר-סבא - רעננה - הרצליה - רמת-השרון - הוד-השרון), תשל"ו-1975".

כ"ט באלול תשל"ה (5 בספטמבר 1975)                  חיים י' צדוק

                                                                                               שר המשפטים* פורסם ק"ת תשל"ו מס' 3403 מיום 24.9.1975 עמ' 118.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות