נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971

רבדים בחקיקה

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי"ד שונים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

היזקקות לבקשות סעד בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית משפט

סעיף 2

3

Go

תורנות

סעיף 3

3

Go

הגשת בקשה

סעיף 4

3

Go

אגרות

סעיף 5

3

Go

תחילה

סעיף 6

3

Go

השם

סעיף 7


תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957 ובתוקף שאר הסמכויות המסורות לי, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בית משפט" - לרבות שופט, ראש הוצאה לפועל ורשם;

           "ימי מנוחה" – כמשמעותם בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן ימי שבתון שנקבעו בחיקוק;

תק' תש"ן-1990 תק' תשנ"א-1990

           "שעות העבודה הרגילות בבית המשפט" - השעות שבין 08.30 לבין 13.30 בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי מנוחה;

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

החלפת הגדרת "שעות העבודה הרגילות בבית המשפט"

הנוסח הקודם:

"שעות העבודה הרגילות בבית המשפט" – השעות שבין 8.30 ובין 13.30 ביום שאיננו יום מנוחה;

מיום 4.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5312 מיום 4.12.1990 עמ' 252

"שעות העבודה הרגילות בבית המשפט" - השעות שבין 08.30 לבין 14.00 13.30 בימים א' עד ה' בשבוע, שאינם ימי מנוחה;

תק' תש"ן-1990

           "אגרה" - כאמור בתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, ובתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968.

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

"אגרה" - כאמור בתקנות בית משפט (אגרות), התשכ"ח-1967 בתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, ובתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968.

היזקקות לבקשות סעד בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית משפט תק' תש"ן-1990

2.    (א)  בית משפט רשאי להיזקק לבקשת סעד מידי או להליך דחוף אחר שקבע נשיא בית המשפט, בימי ו' בשבוע או בימי מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית המשפט, בין בשבתו בבית המשפט ובין במקום אחר, אם הסעד דרוש בשל פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני אשר אינו ניתן לתיקון אם לא יינתן הסעד מיד.

תק' תש"ן-1990

           (ב)  אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט לישב בדין לפי שיקול דעתו ביום ו' או אחרי שעות העבודה הרגילות של בית המשפט, ביום שאיננו יום מנוחה.

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

2. (א) בית משפט רשאי להיזקק לבקשת סעד מידי או להליך דחוף אחר שקבע נשיא בית המשפט, בימי ו' בשבוע או בימי מנוחה או מחוץ לשעות העבודה הרגילות של בית המשפט, בין בשבתו בבית המשפט ובין במקום אחר, אם הסעד דרוש בשל פיקוח נפש או לשם מניעת נזק רציני אשר אינו ניתן לתיקון אם לא יינתן הסעד מיד.

(ב) אין באמור בתקנה זו כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט לישב בדין לפי שיקול דעתו ביום ו' או אחרי שעות העבודה הרגילות של בית המשפט, ביום שאיננו יום מנוחה.

תורנות

3.    (א)  נשיא בית המשפט העליון לגבי בית המשפט העליון, ונשיא בית משפט מחוזי ושופט ראשי של בית משפט שלום לגבי בתי המשפט שבסמכותם, יקבעו שופטים, ראשי הוצאה לפועל ורשמים שישמשו בתורנות לענין תקנה 2(א).

           (ב)  שופט ראשי של בית משפט שלום רשאי לקבוע, לענין תקנת משנה (א), שופט, ראש הוצאה לפועל או רשם אחד למספר בתי משפט שלום שבסמכותו.

הגשת בקשה תק' תש"ן-1990

4.    (א)  המבקש סעד מידי או המגיש הליך דחוף אחר כאמור בתקנה 2 ימסור את בקשתו לידיו של המזכיר הראשי של בית המשפט שאליו מוגשת הבקשה, בין בבית המשפט ובין בביתו, והלה יפנה אותה למי שנתמנה לשמש בתורנות לפי תקנה 3.

           (ב)  נעדר המזכיר הראשי מבית המשפט ומביתו, ולא היתה אפשרות להשהות בשל כך את מסירת הבקשה מבלי שתיגרם על-ידי כך פגיעה כאמור בתקנה 2(א), רשאי המבקש לפנות במישרין למי שנקבע לשמש בתורנות; נעדר השופט או הרשם או ראש ההוצאה לפועל התורן מבית המשפט ומביתו או שמנוע הוא לדון בבקשה מסיבה כלשהיא, רשאי המבקש לפנות לתורן הבא אחריו.

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

(א) המבקש סעד מידי או המגיש הליך דחוף אחר כאמור בתקנה 2 ימסור את בקשתו לידיו של המזכיר הראשי של בית המשפט שאליו מוגשת הבקשה, בין בבית המשפט ובין בביתו, והלה יפנה אותה למי שנתמנה לשמש בתורנות לפי תקנה 3.

אגרות תק' תש"ן-1990

5.    אגרה שעל מבקש לשלמה לפני תחילת הליך לפי תקנות אלה ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור, תשולם ביום הראשון שאינו יום מנוחה שלאחר היום שבו הוגש ההליך, ובלבד –

(1)  שאם יש צורך בקביעת שווי הבקשה, והשווי לא נקבע ביום האמור - תשולם האגרה ביום קביעת השווי;

(2)  שאם קבע בית המשפט מועד אחר - תשולם האגרה באותו מועד.

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) על תשלום אגרה בעד הליך לפי תקנות אלה יחולו תקנות בית משפט (אגרות), תשכ"ח-1967, ותקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, אולם אגרה שעל מבקש לשלמה לפי התקנות האמורות לפני תחילת ההליך ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור, תשולם ביום הראשון שאינו יום מנוחה שלאחר היום שנדונה הבקשה, ובלבד –

(1) שאם יש צורך בקביעת שווי הבקשהף ולא נקבע בזמן האמור השווי – תשולם האגרה ביום קביעת השווי;

(2) שאם קבע בית המשפט מועד אחר – תשולם האגרה באותו מועד.

(ב) בקשה לפי תקנה 19 לתקנות בית משפט (אגרות), תשכ"ח-1967, ניתן להגיש במועד הקבוע בתקנת משנה (א).

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בניסן תשל"א (1 באפריל 1971).

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות סדרי דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971".

ל' בכסלו תשל"א (28 בדצמבר 1970)                   יעקב ש' שפירא

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2649 מיום 7.1.1971 עמ' 284.

תוקנו ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5312 מיום 4.12.1990 עמ' 252 – תק' תשנ"א-1990.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות