נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), תשמ"ד-1984

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – שופטים – בחירת שופטים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – שופטים – בחירת שופטים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – שופטים – בחירת שופטים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מסמכים שיגיש מבקש

Go

2

סעיף 3

המצאת פסקי דין

Go

2

סעיף 4

בחירת ועדת משנה כללים

Go

2

סעיף 5

זימון מבקש לפני ועדת המשנה

Go

2

סעיף 6

זימון שופט לפני ועדת המשנה

Go

2

סעיף 6א

השתתפות בישיבות ועדת המשנה

Go

2

סעיף 7

רישום פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המשנה

Go

2

סעיף 8

רשימת מבקשים

Go

2

סעיף 9

מועמדים

Go

2

סעיף 10

הופעת מועמד

Go

3

סעיף 11

בדיקת רישומים פליליים ומשמעתיים

Go

3

סעיף 11א

מבחנים

Go

3

סעיף 11ב

פרסום שמות ועמדים

Go

3

סעיף 12

פרוטוקול דיוני ועדת הבחירה

Go

3

סעיף 13

פרסום החלטה

Go

3

סעיף 14

בדיקות

Go

3

סעיף 15

סודיות

Go

3


כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), תשמ"ד-1984*

          בהתאם לסעיף 24(2) לחוק-יסוד: השפיטה, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ד) לחוק השופטים, תשי"ג-1953 (להלן – החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן – ועדת הבחירה) כללים מנחים אלה:

הגדרות

1.    בכללים אלה:

          "שאלון" – טופס שאלות למבקש שאושר בידי נשיא בית המשפט העליון ובידי שר המשפטים;

          "המנהל" – מנהל בתי המשפט;

          "מבקש" – עורך דין שהביע רצונו להתמנות שופט;

          "מועמד" – שופט או מבקש ששר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון או שלושה חברי ועדת הבחירה כאחד, הציעו מינויו לפי סעיף 7(ב) לחוק;

          "שופט" – שופט של בית משפט שלום, שופט של בית משפט מחוזי, שופט של בית דין לעבודה או שופט תעבורה.

מסמכים שיגיש מבקש

2.    (א)  בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למנהל.

          (ב)  כל מבקש ימלא שאלון שימסור לו המנהל.

          (ג)   לבקשה יצורפו פרסומים שפרסם המבקש וכל חיבור או מסמך אחרים אותם ראה לנכון להביא לפני הועדה.

כללים תשס"ח-2008

          (ד)  לבקשה יצורף גיליון ציונים מהמוסד שבו למד המבקש לימודי משפטים, זולת אם גיליון הציונים אינו ברשומו של המבקש ואין ביכולתו להשיגו.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

הוספת סעיף קטן 2(ד)

המצאת פסקי דין כללים תשס"ח-2008

3.    (א)  שופט של בית משפט שלום או שופט תעבורה, המבקש להתמנות שופט של בית משפט מחוזי, ושופט של בית דין אזורי לעבודה המבקש להתמנות לשופט בית הדין הארצי לעבודה, ימציא לבחירת המנהל כעשרה פסקי דין שנתן במהלך כהונתו.

          (ב)  המנהל יעביר עותקים של פסקי הדין והפרסומים לעיונם של חברי ועדת הבחירה שהם שופטים ולכל חבר הועדה אחר שביקש זאת.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

(א) שופט של בית משפט שלום או שופט תעבורה, המבקש להתמנות שופט של בית משפט מחוזי, ושופט של בית דין אזורי לעבודה המבקש להתמנות לשופט בית הדין הארצי לעבודה, ימציא לבחירת המנהל כעשרה פסקי דין שנתן בתקופת השנתיים שקדמו לבקשתו במהלך כהונתו.

בחירת ועדת משנה כללים (מס' 2) תשנ"ד-1994

4.    ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר שחבריה שלושה או יותר, ובה לפחות אחד מאלה: שופט בית המשפט העליון שישמש יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת עורכי הדין; נכלל יותר משופט אחד בועדה יכהן הבכיר ביניהם כיושב ראש הועדה.

מיום 13.2.1994

כללים (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 630

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר, שחבריה שלושה והם: שופט בית המשפט העליון שישמש יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת עורכי הדין.

זימון מבקש לפני ועדת המשנה

5.    (א)  ראה המנהל כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק, יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה.

          (ב)  ועדת המשנה רשאית לשוב ולזמן את המבקש להופיע לפניה כל אימת שתמצא זאת לנכון.

זימון שופט לפני ועדת המשנה כללים תשס"ח-2008

6.    (א)  שופט יזומן להופיע לפני ועדת המשנה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים או אם ביקש זאת השופט עצמו.

כללים תשס"ח-2008

          (ב)  שופט שהוא מועמד לכהונה בבית המשפט העליון יזומן להופיע לפני ועדת המשנה.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

6. (א) שופט יזומן להופיע לפני ועדת המשנה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים או אם ביקש זאת השופט עצמו.

(ב) שופט שהוא מועמד לכהונה בבית המשפט העליון יזומן להופיע לפני ועדת המשנה.

השתתפות בישיבות ועדת המשנה כללים תשס"ח-2008

6א.     כל חבר בוועדת הבחירה רשאי להשתתף בישיבות ועדת המשנה.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

הוספת סעיף 6א

הופעת שופט לפני ועדת המשנה כללים תשס"ט-2008

6ב.     שופט בית משפט שלום המועמד לכהונה כשופט של בית משפט מחוזי, יופיע לפני ועדת המשנה לאחר שפורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 11ב בדבר מועמדותו ולפני שוועדת הבחירה התכנסה לדון במועמדות.

מיום 26.11.2008

כללים תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 60

הוספת סעיף 6ב

רישום פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המשנה

7.    יושב ראש ועדת המשנה ירשום בפרוטוקול דיוניה את הסיווג שנתנה למבקש ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה.

רשימת מבקשים

8.    המנהל ימציא לועדת הבחירה רשימה של מבקשים, ערוכה לפי הערכאות שמבקשים להתמנות להן, שתכלול פרטים אישיים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה והפרטים שנרשמו לגביו לפי סעיף 7 בפרוטוקול ועדת המשנה.

מועמדים

9.    על המועמדים יחולו ההוראות הבאות:

(1)  המוסמכים להציעם, יודיעו למנהל את שמותיהם;

(2)  המנהל יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה – אם טרם הופיע לפניה, כאמור בסעיפים 5 ו-6 – שבועיים לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה;

(3)  לפני מועד ישיבתה של ועדת הבחירה יביא המנהל לידיעת חבריה את שמות המועמדים;

(4)  בישיבת ועדת הבחירה ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה של ועדת המשנה על המועמד, ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו חבר ועדת הבחירה יקרא יושב ראש ועדת הבחירה את חוות דעתה של ועדת המשנה;

כללים תשס"ז-2007

(5)  (א)   יושב ראש ועדת הבחירה ימסור לחברי ועדת הבחירה 10 ימים לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה את חוות הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו שעובר לישיבה, ובהן דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית משפט השלום במחוז מגוריו של מועמד, וכן דעתם של שופטים אחרים, של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז האמור ושל כל גורם אחר שהמנהל ראה לנכון לבקש את חוות דעתו או שהמועמד ציין אותו בבקשתו וכן מידע רלוונטי שנתקבל על פי פסקת משנה (ב) וסעיפים 11 ו-11ב(ב);

(ב)   היה המועמד עובד המדינה או עובד השירות הציבורי, יבקש המנהל את חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או המנהל הכללי של משרד המשפטים.

מיום 21.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 882

(5) (א) יושב ראש ועדת הבחירה ימסור לחברי ועדת הבחירה 10 ימים לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה את חוות הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו שעובר לישיבה, ובהן דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית משפט השלום במחוז מגוריו של מועמד, וכן דעתם של שופטים אחרים, של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז האמור ושל כל גורם אחר שהמנהל ראה לנכון לבקש את חוות דעתו או שהמועמד ציין אותו בבקשתו וכן מידע רלוונטי שנתקבל על פי פסקת משנה (ב) וסעיפים 11 ו-11ב(ב);

הופעת מועמד כללים תשס"ח-2008

10.    מועמד יזומן להופיע לפני ועדת הבחירה במליאתה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. ועדת הבחירה במליאתה רשאית לבקש הופעתו לפניה של כל מועמד.

בדיקת רישומים פליליים ומשמעתיים

11.  לא יובא ענינו של מועמד לדיון לפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהמנהל קיבל לגביו מידע מעודכן מן המשטרה ומשירות הבטחון הכללי, אם היו נגד המבקש הליכים משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין ולאחר שבדק עם לשכת עורכי הדין אם היו הליכים משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים ועומדים.

מבחנים כללים תשנ"ד-1993

11א.  התכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות לגבי מועמד, ואשר לגביהן מתבקשת גם תגובת מחווי הדעת לפי סעיף 9(5), הן אלה:

(1)  ידע ומיומנות בתחום המשפט כולל בקיאות משפטית, רב-גוניות בתחומי המשפט השונים, תפיסה משפטית, יסודיות בהכנת החומר המשפטי;

(2)  כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל-פה;

(3)  יעילות וכושר ביצוע, לרבות כושר ארגון וניהול, סדר בעבודה, דייקנות, כולל עמידה בלוח זמנים, חריצות, גישה עניינית ותכליתית לעבודה, יעילות והספק בעבודה;

(4)  סמכותיות וכושר לנהל דיון, כושר החלטה והכרעה, ישוב הדעת, הבחנה בין עיקר לבין טפל, התחשבות בכל הנתונים, והיכולת להגיע להחלטות נכונות;

(5)  מזג שיפוטי המתבטא, בין היתר, בסבלנות, בסובלנות, בפתיחות ואופי יציב; שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ליצירת קשר עם אנשים; גינוני משפט;

(6)  אינטגריטי, יושר אינטלקטואלי, הגינות כלפי הזולת, אמות מידה מוסריות, עצמאות בחשיבה ואי-תלות;

(7)  חוכמה ותבונה;

(8)  תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום;

(9)  מוטיבציה.

מיום 21.11.1993

כללים תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 218

הוספת סעיף 11א

פרסום שמות ועמדים כללים תשנ"ז-1997 כללים תשס"ז-2007 כללים תשע"ה-2015

11ב.  (א)  לא יובא עניינו של מועמד לדיון בפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות 45 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו.

כללים תשס"ז-2007

          (ב)  כל אדם רשאי, בתוך 20 ימים ממועד פרסום שמות המועמדים כאמור בכלל משנה (א), לפנות לועדת הבחירה בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת שופט, והועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה.

מיום 3.3.1997

כללים תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5806 מיום 14.1.1997 עמ' 342

הוספת סעיף 11ב

מיום 21.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 882

11ב. (א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון בפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות לפחות 21 יום 30 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו (להלן - תקופת ההמתנה).

(ב) במהלך תקופת ההמתנה רשאי כל אדם כל אדם רשאי, בתוך 20 ימים ממועד פרסום שמות המועמדים כאמור בכלל משנה (א), לפנות לועדת הבחירה בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת שופט, והועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה.

מיום 20.7.2015

כללים תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

(א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון בפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות 30 ימים לפחות 45 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו.

פרוטוקול דיוני ועדת הבחירה כללים תשס"ח-2008

12.  בכל ישיבה של ועדת הבחירה ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו, לרבות שמות המועמדים שעניינם נדון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטותיה של הוועדה; נדון עניין אישי של מועמד, יירשמו עיקרי הדברים בלי לפרטם.

מיום 30.4.2008

כללים תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874

החלפת סעיף 12

הנוסח הקודם:

12. בכל ישיבה של ועדת הבחירה ייערך פרוטוקול שבו יירשמו שמות המועמדים שענינם נידון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטותיה של הועדה.

פרסום החלטה כללים תשנ"ד-1993

13.  מיד לאחר קבלת החלטתה תפרסם ועדת הבחירה הודעה על החלטתה.

מיום 21.11.1993

כללים תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 218

13. מיד לאחר קבלת החלטתה תפרסם ועדת הבחירה הודעה על המלצותיה החלטתה.

כללים תשנ"ז-1997

13א.  (בוטל).

מיום 21.11.1993

כללים תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 218

הוספת סעיף 13א

מיום 3.3.1997

כללים תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5806 מיום 14.1.1997 עמ' 342

ביטול סעיף 13א

הנוסח הקודם:

תקופת המתנה עד למינוי

13א. (א) פירסמה ועדת הבחירה שמו של מועמד שבחרה, כאמור בסעיף 13, לא יתבקש קיום המינוי בידי נשיא המדינה לפני שחלפה תקופה של 21 ימים מיום הבחירה (להלן – תקופת ההמתנה); טענה כנגד הבחירה יכול שתועלה בפני הועדה בתקופת ההמתנה.

(ב) כל עוד לא קויים מינויו של המועמד בידי נשיא המדינה, תהא לועדת הבחירה הסמכות לדון מחדש בהחלטתה; למטרה זו תכונס הועדה מחדש ביוזמת יושב ראש הועדה, נשיא בית המשפט העליון או שניים מחבריה; כל עוד לא סיימה הועדה את דיוניה אלה, לא יתבקש נשיא המדינה לקיים את המינוי.

בדיקות

14.  לא יובא ענינו של מבקש, שעל מינויו הומלץ, בפני נשיא המדינה לשם מינויו אלא לאחר שהמועמד עמד בבדיקת כושר רפואי כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959.

סודיות כללים תשס"ז-2007

15.  דיוניה של ועדת הבחירה ושל ועדותיה ותכנם של השאלונים שהובאו בפני חבריה לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת פרוטוקולים שאינם עוסקים במועמדים או בענינים אישיים וזולת דבר המלצתה של הועדה על מינויו של פלוני, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, דרך כלל או לענין מסוים.

מיום 21.5.2007

כללים תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 882

15. דיוניה של ועדת הבחירה ושל ועדותיה ותכנם של השאלונים שהובאו בפני חבריה לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת דבר זולת פרוטוקולים שאינם עוסקים במועמדים או בענינים אישיים וזולת דבר המלצתה של הועדה על מינויו של פלוני, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, דרך כלל או לענין מסוים.

כ"ו בתמוז תשמ"ד (26 ביולי 1984)                                      משה נסים

                                                                                                            שר המשפטים

                                                                                                          יושב ראש הועדה

                                                                                                          לבחירת שופטים* פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2370.

תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5562 מיום 21.11.1993 עמ' 218 – כללים תשנ"ד-1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 630 – כללים (מס' 2) תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ז מס' 5806 מיום 14.1.1997 עמ' 342 – כללים תשנ"ז-1997; תחילתם ביום 3.3.1997.

ק"ת תשס"ז מס' 6589 מיום 21.5.2007 עמ' 882 – כללים תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6670 מיום 30.4.2008 עמ' 874 – כללים תשס"ח-2008; ר' סעיף 7 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשס"ט מס' 6719 מיום 27.10.2008 עמ' 60 – כללים תשס"ט-2008; תחילתם 30 ימים מיום פרסומם.

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384 – כללים תשע"ה-2015.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות