תקנות סדר הדין האזרחי (אכיפת פסקי חוץ), תשמ"ד-1984

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

תוכן ענינים

 

חלק ג'2: ענינים מיוחדים נוספים

Go

5

 

פרק כ"ז: אכיפת פסקי-חוץ

Go

5

סעיף 352

הגדרה

Go

5

סעיף 353

צורת הבקשה [331, 332]

Go

5

סעיף 354

צירוף העתק פסק החוץ ותצהיר

Go

5

סעיף 355

תרגום פסק החוץ

Go

5

סעיף 356

התנגדות המשיב

Go

5

סעיף 357

הגבלה לנימוקים

Go

5

סעיף 358

חזרת המבקש מבקשתו

Go

5

סעיף 359

שער החליפין

Go

5

סעיף 359א

אישור החלטה לצורך אכיפתה במדינה זרה

Go

5

 

תק' תשע"ט-2018


תקנות סדר הדין האזרחי (אכיפת פסקי חוץ), תשמ"ד-1984*

מיום 1.1.2021

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8085 מיום 11.10.2018 עמ' 470

דחייה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8213 מיום 1.5.2019 עמ' 3186

דחייה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8285 מיום 3.11.2019 עמ' 44

דחייה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8669 מיום 26.7.2020 עמ' 1857

החלפת שם התקנות

הנוסח החדש:

תקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי-חוץ), תשמ"ד-1984

הנוסח הקודם:

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

 

מיום 27.12.2020

תק' תשע"ט-2018 (תיקון) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9021 מיום 27.12.2002 עמ' 1056

תקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת אכיפת פסקי-חוץ), תשמ"ד-1984

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, סעיף 160 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ולענין פרק כ"ב להלן – לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות סדרי דין אלה:

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

חלק ג'2: ענינים מיוחדים נוספים

מיום 1.10.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1496

הוספת כותרת חלק ג'2

פרק כ"ז: אכיפת פסקי-חוץ

הגדרה [330]

352. בפרק זה, "החוק" – חוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח-1958.

צורת הבקשה [331, 332] תק' תשנ"ח-1997

353. בקשה להכריז על פסק-חוץ – לרבות פסק-חוץ זמני וצו ביניים בעניני מזונות – כפסק אכיף, תוגש בכתב ויפורשו בה שמו ומענו של בית המשפט שנתן את פסק-החוץ ותאריך הפסק.

מיום 26.10.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5858 מיום 28.10.1997 עמ' 34

353. בקשה להכריז על פסק-חוץ – לרבות פסק-חוץ זמני וצו ביניים בעניני מזונות – כפסק אכיף, תוגש בדרך המרצה בכתב ויפורשו בה שמו ומענו של בית המשפט שנתן את פסק-החוץ ותאריך הפסק.

צירוף העתק פסק-החוץ ותצהיר [333]

354. לבקשה יצורפו –

(1)   העתק מפסק-החוץ שאישרה רשות מוסמכת של המדינה שבה ניתן;

(2)   תצהיר לאישור העובדות המוכיחות את קיומם של כל אחד מהתנאים הנקובים בסעיף 3 לחוק.

תרגום פסק-החוץ  [334]

355. המבקש יגיש לבית המשפט, לפי דרישתו, תרגום פסק-החוץ לשפה העברית שאישרו נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל המשמש בתפקידו במדינת הפסק, או של מדינת הפסק המשמש בתפקידו בישראל, או שאושר בדרך אחרת להנחת דעתו של בית המשפט או הרשם.

התנגדות המשיב  [335]

356. (א)  רצה המשיב להתנגד לבקשה, יגיש לבית המשפט תשובה לבקשה תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצא לו העתק הבקשה או תוך זמן ארוך מזה שקבע בית המשפט או הרשם.

           (ב)  משיב הכופר בקיומו של אחד התנאים הנקובים בסעיף 3 לחוק, יצרף לתשובתו תצהיר על כך.

           (ג)   לא הגיש המשיב תשובה כאמור לא יורשה להתנגד לבקשה.

הגבלה לנימוקים  [336]

357. בית המשפט בדונו בבקשה לא ייזקק לנימוק שלא הוזכר בבקשה או בתשובת המשיב, אלא אם כן ראה ששמיעת הנימוק הנוסף דרושה למען הצדק.

חזרת המבקש מבקשתו [337]

358. עד להכרזת פסק-החוץ כפסק אכיף רשאי המבקש לחזור בו מבקשתו על ידי הגשת הודעה בכתב לבית המשפט ומסירת העתק ממנה למשיב; משעשה כן – בטלה הבקשה.

שער החליפין [337א]

359. לענין סעיף 10(ב) לחוק, יהא שער החליפין ביום התשלום – השער היציג שפרסם בנק ישראל לאחרונה לפני יום התשלום לאותו מטבע חוץ שבתשלומו חוייב החייב.

אישור החלטה לצורך אכיפתה במדינה זרה תק' (מס' 3)  תשס"א-2001

359א. (א) החלטה של בית משפט בישראל שהזוכה מבקש לאכפה במדינה זרה (בתקנה זו – ההחלטה), רשאי רשם בית המשפט שבו ניתנה ההחלטה, ליתן אישור כי אינה ניתנת עוד לערעור, כי היא סופית וכי ניתן לאכפה בישראל על פי בקשת הזוכה; האישור יכול שיתייחס לענינים האמורים, כולם או מקצתם.

           (ב)  בקשה לקבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בכתב, ויצורפו אליה כל אלה:

(1)   העתק מאומת של ההחלטה;

(2)   הוגש ערעור על ההחלטה – העתק מאומת של כל החלטה שניתנה בערעור;

(3)   לא הוגש ערעור על ההחלטה – אישור מזכירות בית המשפט, כי לא הוגש ערעור על ההחלטה עד תום המועד שבו ניתן היה לערער עליה.

מיום 7.2.2001

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 242

הוספת תקנה 359א

 

 

ג' בתמוז תשמ"ד (3 ביולי 1984)                             משה נסים

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 *  פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4685 מיום 12.8.1984 עמ' 2220.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4690 מיום 21.8.1984 עמ' 2388 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4730 מיום 15.11.1984 עמ' 342  – תק' תשמ"ה-1984 (החלפת התוספת השניה).

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1181  – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985 (החלפת התוספת השניה).

ק"ת תשמ"ו מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 403  – תק' תשמ"ו-1986 (החלפת תוספת שניה).

ק"ת תשמ"ו מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 404 – צו תשמ"ו-1986 בצו יציבות מחירים, תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ו מס' 4939 מיום 10.6.1986 עמ' 994 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986; ר' תקנה 15 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ז מס' 4991 מיום 25.12.1986 עמ' 230 – תק' תשמ"ז-1986; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 4(ב) לענין תחולה.

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 962  – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 (החלפת התוספת השניה); תחילתן ביום 1.5.1987.

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 963 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ז מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 972 – צו תשמ"ז-1987 בצו יציבות מחירים, תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5070 מיום 17.12.1987 עמ' 238 – תק' תשמ"ח-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5071 מיום 17.12.1987 עמ' 275 – צו תשמ"ח-1987 בצו יציבות מחירים, תשמ"ח-1987.

ק"ת תשמ"ט מס' 5136 מיום 25.9.1988 עמ' 34 – תק' תשמ"ט-1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5168 מיום 28.2.1989 עמ' 522 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5168 מיום 28.2.1989 עמ' 523 – צו תשמ"ט-1989 בצו יציבות מחירים, תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5173 מיום 26.3.1989 עמ' 586 – תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5186 מיום 1.6.1989 עמ' 798 – תק' (מס' 4) תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 1.9.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5266 מיום 10.5.1990 עמ' 598 – תק' תש"ן-1990; ר' תקנה 22 לענין תחילה. ת"ט ק"ת תשנ"א מס' 5318 מיום 31.12.1990 עמ' 386.

ק"ת תשנ"א מס' 5336 מיום 22.2.1991 עמ' 624 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5380 מיום 29.8.1991 עמ' 1228 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט ק"ת תשנ"ב מס' 5389 מיום 8.10.1991 עמ' 238.

ק"ת תשנ"ב מס' 5437 מיום 30.4.1992 עמ' 991 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1147 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992. ת"ט ק"ת תשנ"ב מס' 5452 מיום 24.6.1992 עמ' 1180.

ק"ת תשנ"ה מס' 5676 מיום 12.4.1995 עמ' 1369 – תק' תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5683 מיום 1.6.1995 עמ' 1495 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995. ת"ט ק"ת תשנ"ה מס' 5686 מיום 22.6.1995 עמ' 1560. ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1688 – ת"ט (מס' 2) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1946 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.10.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5707 מיום 29.9.1995 עמ' 2 – תק' תשנ"ו-1995; תחילתן ביום 1.10.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 932 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996. ת"ט ק"ת תשנ"ו מס' 5772 מיום 11.7.1997 עמ' 1442.

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 989 – תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ז מס' 5795 מיום 26.11.1996 עמ' 136 – תק' תשנ"ז-1996. ת"ט ק"ת תשנ"ז מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 286.

ק"ת תשנ"ז מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1262 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 26.10.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5858 מיום 28.10.1997 עמ' 34 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 26.10.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5911 מיום 16.7.1998 עמ' 1024 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.9.1998. ת"ט ק"ת תשנ"ח מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1130.

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998 עמ' 1290 – תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.9.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5963 מיום 30.3.1999 עמ' 568 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1000 – תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6067 מיום 20.11.2000 עמ' 130 – תק' תשס"א-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6071 מיום 17.12.2000 עמ' 189 – תק' (מס' 2) תשס"א-2000; תחילתן 45 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 242 – תק' (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 475 – תק' (מס' 4) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6107 מיום 5.6.2001 עמ' 820 – תק' (מס' 5) תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.9.2001.

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976 – תק' (מס' 6) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 987 – תק' (מס' 7) תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.9.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6154 מיום 21.2.2002 עמ' 464 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 780 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 403 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ג מס' 6252 מיום 31.7.2003 עמ' 868 – תק' תשס"ג-2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6336 מיום 24.8.2004 עמ' 936 – תק' תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6340 מיום 19.9.2004 עמ' 3 – תק' תשס"ה-2004; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202 – תק' (מס' 2) תשס"ה-2004; תחילתן ביום 15.6.2005.

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 658 – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ו מס' 6435 מיום 10.11.2005 עמ' 80 – תק' תשס"ו-2005; תחילתן ביום 10.11.2005 ור' תקנה 13 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 244 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006. ת"ט מס' 6465 מיום 28.2.2006 עמ' 524.

ק"ת תשס"ו מס' 6459 מיום 5.2.2006 עמ' 448 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2006.

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 834 – תק' (מס' 3) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1020.

ק"ת תשס"ח מס' 6620 מיום 1.11.2007 עמ' 86 – הוראת שעה; תוקפה מיום 30.4.2008 עד יום 31.12.2020. תוקנה מס' 6666 מיום 14.4.2008 עמ' 850 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון) תשס"ח-2008; ר' תקנה 4 לענין תחילה. ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 876 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 2) תש"ע-2010. ק"ת תשע"א מס' 6996 מיום 28.4.2011 עמ' 934 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 3) תשע"א-2011. ק"ת תשע"ב מס' 7111 מיום 23.4.2012 עמ' 1040 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 4) תשע"ב-2012; ר' תקנה 3 לענין תחילה. ק"ת תשע"ד מס' 7371 מיום 24.4.2014 עמ' 1084 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 5) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.5.2014. ק"ת תשע"ד מס' 7412 מיום 21.8.2014 עמ' 1668 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 6) תשע"ד-201; תחילתה ביום 1.9.2014. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 7) תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ו מס' 7650 מיום 20.4.2016 עמ' 1072 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 8) תשע"ו-2016. ק"ת תשע"ז מס' 7785 מיום 1.3.2017 עמ' 780 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 9) תשע"ז-2017. ק"ת תשע"ח מס' 7889 מיום 30.11.2017 עמ' 250 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 10) תשע"ח-2017. ק"ת תשע"ט מס' 8182 מיום 27.2.2019 עמ' 2940 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 11) תשע"ט-2019. ק"ת תש"ף מס' 8598 מיום 15.6.2020 עמ' 1554 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 12) תש"ף-2020. ק"ת תש"ף מס' 8736 מיום 3.9.2020 עמ' 2564 – הוראת שעה תשס"ח-2007 (תיקון מס' 13) תש"ף-2020.

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 103 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ח מס' 6622 מיום 12.11.2007 עמ' 104 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 234 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6631 מיום 24.12.2007 עמ' 238 – הוראת שעה (מס' 2); תוקפה מיום 24.12.2007 עד יום 23.12.2009 (ר' י"פ תשס"ח מס' 5769 מיום 23.1.2008 עמ' 1638 לענין בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים).

ק"ת תשס"ח מס' 6706 מיום 31.8.2008 עמ' 1302 – תק' (מס' 3) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1616. [דברי הסבר לתיקון ניתן למצוא בדו"ח רונן ובאתר תחת "ממשל"]

ק"ת תשס"ט מס' 6722 מיום 12.11.2008 עמ' 86 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6728 מיום 4.12.2008 עמ' 179 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2008; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ט מס' 6733 מיום 28.12.2008 עמ' 242 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 363 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6817 מיום 24.9.2009 עמ' 42 – תק' תש"ע-2009; ר' תקנה 8 לענין תחילה והוראת מעבר.

ק"ת תש"ע מס' 6853 מיום 5.1.2010 עמ' 598 – תק' (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ע מס' 6853 מיום 5.1.2010 עמ' 599 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 874 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2010. תוקנה מס' 6916 מיום 1.8.2010 עמ' 1458 – הוראת שעה (תיקון) תש"ע-2010. ק"ת תשע"א מס' 6978 מיום 17.2.2011 עמ' 704 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011 (ר' י"פ תש"ע מס' 6094 מיום 6.6.2010 עמ' 3234 לענין בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים).

ק"ת תש"ע מס' 6880 מיום 25.3.2010 עמ' 964 – תק' (מס' 3) תש"ע-2010.

ק"ת תש"ע מס' 6902 מיום 30.6.2010 עמ' 1290 – תק' (מס' 4) תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.11.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6916 מיום 1.8.2010 עמ' 1458 – תק' (מס' 5) תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6933 מיום 18.10.2010 עמ' 62 – תק' תשע"א-2010; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"א מס' 6937 מיום 31.10.2010 עמ' 109 – תק' (מס' 2) תשע"א-2010. ת"ט מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 538.

ק"ת תשע"א מס' 6952 מיום 16.12.2010 עמ' 277 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 467 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.10.2015. תוקנה ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1120 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ג-2013. ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 454 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשע"ד-2014. בוטלה ק"ת תשע"ה מס' 7542 מיום 13.8.2015 עמ' 1810 בתקנה 2 לתקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה), תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.11.2015.

ק"ת תשע"א מס' 6996 מיום 28.4.2011 עמ' 934 – תק' (מס' 3) תשע"א-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7039 מיום 5.10.2011 עמ' 21 – תק' תשע"ב-2011; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7050 מיום 20.11.2011 עמ' 160 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2011; ר' תקנה 3 לענין תחולה. ת"ט מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1398 (ר' י"פ תשע"ד מס' 6829 מיום 2.7.2014 עמ' 6496 לענין בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים).

ק"ת תשע"ב מס' 7073 מיום 3.1.2012 עמ' 533 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1318 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7150 מיום 1.8.2012 עמ' 1560 – תק' (מס' 4) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1648 – תק' (מס' 5) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7162 מיום 30.8.2012 עמ' 1672 – תק' (מס' 6) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.9.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1692 – תק' (מס' 7) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1693 – תק' (מס' 8) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7164 מיום 13.9.2012 עמ' 1704 – תק' (מס' 9) תשע"ב-2012; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן והן יחולו על בקשה למזונות זמניים שהוגשה מיום התחילה.

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 582 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7231 מיום 12.3.2013 עמ' 868 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ד מס' 7307 מיום 21.11.2013 עמ' 250 – תק' תשע"ד-2013; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ת"ט ק"ת תשע"ד מס' 7381 מיום 2.6.2014 עמ' 1178.

ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 515 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7382 מיום 11.6.2014 עמ' 1188 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ד מס' 7412 מיום 21.8.2014 עמ' 1668 – תק' (מס' 3) תשע"ד-2014; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290 – תק' תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7542 מיום 13.8.2015 עמ' 1810 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.11.2015 עד יום 31.10.2017.

ק"ת תשע"ה מס' 7542 מיום 13.8.2015 עמ' 1811 – תק' (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7615 מיום 8.2.2016 עמ' 718 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1154 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1154 – תק' (מס' 3) תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7689 מיום 17.7.2016 עמ' 1632 – הוראת שעה; תוקפה מיום 17.7.2016 עד יום 17.7.2019.

ק"ת תשע"ו מס' 7715 מיום 22.9.2016 עמ' 2262 – תק' (מס' 4) תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 487 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7778 מיום 16.2.2017 עמ' 717 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 7879 מיום 31.10.2017 עמ' 170 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.11.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 777 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8085 מיום 11.10.2018 עמ' 470 – תק' תשע"ט-2018; ר' תקנה 3 לענין תחילה והוראת מעבר. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8111 מיום 25.11.2018 עמ' 1364. [ר' הערת שוליים 1 או 2 לעניין השפעת התיקון] תוקנו ק"ת תשפ"א מס' 9021 מיום 27.12.2020 עמ' 1056 – תק' תשע"ט-2018 (תיקון) תשפ"א-2020.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – התקנות החדשות); [1.1.2021] ואולם על הליכים שנפתחו לפני יום תחילתן של התקנות החדשות, ימשיכו לחול התקנות כנוסחן ערב יום התחילה של התקנות החדשות אם לא חלות לגביהם התקנות החדשות לפי תקנה 180(ג) לתקנות החדשות או אם לא חלות לגביהם תקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), התשפ"א-2020 (להלן – תקנות משפחה), לפי תקנה 145 לתקנות משפחה, לפי העניין.

ק"ת תשע"ט מס' 8120 מיום 11.12.2018 עמ' 1482 – תק' (מס' 2) תשע"ט-2018; ר' תקנה 5 לענין תחילה ותחולה.

5. תחילתן של תקנות 1 ו-2 לתקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על הליכים שיוגשו ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשע"ט מס' 8147 מיום 9.1.2019 עמ' 1796 – תק' (מס' 3) תשע"ט-2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1839 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8307 מיום 29.12.2019 עמ' 225 – הודעה תש"ף-2019; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8438 מיום 30.3.2020 עמ' 962 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה עד יום 1.7.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8714 מיום 26.8.2020 עמ' 2084 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020; תוקפן עד יום 31.12.2020.