נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984

כפי שהיו בתוקף עד יום 1.1.2021

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

תוכן ענינים

 

חלק א': מבוא

Go

21

 

פרק א': פרשנות ותחולה

Go

21

סעיף 1

הגדרות

Go

21

סעיף 2

תחולה

Go

22

 

חלק ב': הליכי משפט

Go

22

 

פרק ב': מקום השיפוט

Go

22

סעיף 3

תובענה שאינה במקרקעין

Go

22

סעיף 4

תובענה שבמקרקעין

Go

23

סעיף 5

הסכם שיפוט

Go

23

סעיף 6

מקום שיפוט במקרים אחרים

Go

23

סעיף 6א

בקשה להעברת ענין לבית משפט אחר

Go

23

סעיף 7

תובענות בנושא אחד בבתי משפט אחדים  [5]

Go

23

 

פרק ג': פתיחת תובענה

Go

23

 

סימן א': פתיחת הליך

Go

23

סעיף 7א

פתיחת הליך

Go

23

סעיף 7ג

תובענה אלקטרונית

Go

24

 

סימן ב': כתב תביעה

Go

24

סעיף 8

מסירת כתב תביעה

Go

24

סעיף 9

פרטי כתב תביעה

Go

24

סעיף 10

מען להמצאה

Go

24

סעיף 11

בעלי דין נציגים

Go

25

סעיף 12

תובע נציג

Go

25

סעיף 13

יש להראות ענינו של הנתבע

Go

25

סעיף 14

הסעד המבוקש

Go

25

סעיף 15

סעד לתביעות שונות

Go

25

סעיף 16

הסכום שיש לפרשו

Go

25

סעיף 17

תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים

Go

25

 

סימן ג': הזמנה לדיון

Go

25

סעיף 18

טופס הזמנה

Go

25

סעיף 19

תוכן ההזמנה

Go

25

סעיף 20

המצאת הזמנה וכתב תביעה [18]

Go

25

 

פרק ד': בעלי הדין וייצוגם

Go

25

 

סימן א': צירופים ושינויים

Go

25

סעיף 21

צירוף תובע

Go

25

סעיף 22

צירוף נתבעים

Go

26

סעיף 23

סייג לצירוף

Go

26

סעיף 24

מחיקת בעלי דין והוספתם

Go

26

סעיף 25

בקשה לשינוי בעל דין [25]

Go

26

סעיף 26

הנוהל בשינוי בעל דין [26]

Go

26

סעיף 27

פסק דין לטובת מקצת בעלי דין

Go

26

 

סימן ב': ייצוג בעלי דין

Go

26

סעיף 28

תובע או נתבע בשם תובע או נתבע אחר

Go

26

סעיף 29

אחד מטעם כל המעונינים

Go

26

סעיף 30

ייצוג של תאגיד

Go

26

סעיף 31

ייצוג על ידי היועץ המשפטי לממשלה

Go

26

 

סימן ג': פסולי-דין

Go

27

סעיף 32

אפוטרופוס וידיד קרוב

Go

27

סעיף 33

אין לצרף תובע פסול דין

Go

27

סעיף 34

הפסקת תובענה באין אפוטרופוס לנתבע פסול דין

Go

27

סעיף 35

סידור, פשרה ותשלום בתביעת פסול דין

Go

27

 

סימן ד': חילופי בעל דין

Go

27

סעיף 36

אין תפוגה כשיש עילה או נגמר הדיון

Go

27

סעיף 37

חילופי בעלים

Go

27

סעיף 38

צו בית המשפט להמשיך

Go

27

סעיף 39

צו להמשיך יכול שיינתן על פי צד אחד

Go

27

סעיף 40

המצאת צו שניתן על פי צד אחד

Go

27

סעיף 41

כתב טענות של בעל דין חדש או נוסף

Go

27

סעיף 42

זכות לבקש ביטול הצו

Go

28

סעיף 43

זכאי שאינו ממשיך

Go

28

 

פרק ה': עילות, תביעות ואיחודן

Go

28

סעיף 44

תובענה תכיל מלוא הסעד

Go

28

סעיף 45

מי שלא תבע סעד אחד מרבים

Go

28

סעיף 46

איחוד עילות תובענה

Go

28

סעיף 47

תביעות של חליף או נגדו

Go

28

סעיף 48

הפרדת הדיון

Go

28

 

פרק ו': כתב הגנה וכתבי טענות אחרים

Go

28

 

סימן א': כתב הגנה

Go

28

סעיף 49

הגשת כתב הגנה

Go

28

סעיף 50

מען להמצאה [54]

Go

28

סעיף 51

הגנת מחזיק בתובענה שבמקרקעין

Go

28

 

סימן ב': קיזוז ותביעה שכנגד

Go

29

סעיף 52

רשות הנתבע לקיזוז ולתביעה שכנגד

Go

29

סעיף 53

תביעה שכנגד, הגנה שכנגד ותשובה שכנגד

Go

29

סעיף 54

נתבעים חדשים בתביעה שכנגד

Go

29

סעיף 55

המצאת העתק לנתבע שכנגד

Go

29

סעיף 56

נתבע שכנגד יגיש כתב הגנה שכנגד

Go

29

סעיף 57

תביעה שכנגד בתובענה שהופסקה

Go

29

סעיף 58

תביעה נגד תובע שצורף שלא כדין

Go

29

סעיף 60

פסק דין על היתרה

Go

29

 

סימן ג': כתב תשובה וכתבי טענות נוספים

Go

29

סעיף 61

כתב תשובה לכתב הגנה [68]

Go

29

סעיף 62

כתב תשובה שכנגד

Go

29

סעיף 63

כתבי טענות נוספים

Go

29

סעיף 64

נימוקים וטענות חדשים

Go

30

סעיף 65

הוספת פרטים על פי דרישת בית המשפט

Go

30

סעיף 66

מתן זמן לאחר פרטים נוספים

Go

30

 

פרק ז': כתבי טענות – הוראות כלליות

Go

30

 

סימן א': צורה ותוכן

Go

30

סעיף 67

הגשת כתב טענות

Go

30

סעיף 68

צורת כתב טענות [75]

Go

30

סעיף 69

התנגדות טכנית

Go

30

סעיף 70

סימון כתב טענות

Go

30

סעיף 71

כתב טענות יפרש עובדות מהותיות בלבד ולא ראיות [78]

Go

30

סעיף 72

הסתמכות על עובדות שונות [79]

Go

30

סעיף 73

נימוק הגנה חדש [80]

Go

30

סעיף 74

הוראת דין

Go

30

סעיף 75

צירוף מסמכים

Go

31

סעיף 76

טענת הודעה מהותית

Go

31

סעיף 77

טענת כוונה או ידיעה

Go

31

סעיף 78

טענה המצריכה פרטים

Go

31

סעיף 79

טענת קיום חוזה או קשר

Go

31

סעיף 80

תנאי מוקדם

Go

31

סעיף 81

חזקה שבדין

Go

31

סעיף 82

זיהוי מקרקעין

Go

31

סעיף 83

שתיקה כהודיה [56]

Go

31

סעיף 84

אין צורך בהכחשה לענין דמי נזק [57]

Go

31

סעיף 85

הכחשה מפורשת

Go

31

סעיף 86

הכחשה מלאה

Go

31

סעיף 87

הכחשת זכות בעל דין בחזקת נציג

Go

32

סעיף 88

הכחשת חוזה

Go

32

סעיף 89

יש לפרש כל טענה לסתור וכל טענה מפתיעה

Go

32

סעיף 90

אי הודיה במקום שחובה להודות

Go

32

 

סימן ב': תיקון כתב טענות

Go

32

סעיף 91

הוראה לתקן [96]

Go

32

סעיף 92

רשות לתקן [97]

Go

32

סעיף 93

הגשת כתב טענות מתוקן

Go

32

סעיף 94

תשובה לכתב טענות מתוקן [99]

Go

32

סעיף 95

באין תשובה לתיקון

Go

32

סעיף 96

כשאין מתקנים לאחר צו

Go

32

 

סימן ג': פסק דין בהעדר הגנה

Go

32

סעיף 97

נתבע שלא הגיש כתב הגנה

Go

32

סעיף 98

מקצת נתבעים הגישו ומקצתם לא הגישו

Go

33

 

פרק ז'1: פגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור

Go

33

סעיף 99א

הגדרות

Go

33

סעיף 99ב

פגישת מהו"ת

Go

33

סעיף 99ג

הזמנה לפגישת מהו"ת

Go

33

סעיף 99ד

מועד, משך ומקום פגישת מהו"ת

Go

33

סעיף 99ה

החלפת מגשר

Go

33

סעיף 99ו

פניה לממונה

Go

34

סעיף 99ז

התייצבות לפגישת מהו"ת

Go

34

סעיף 99ח

תוכן פגישת המהו"ת

Go

34

סעיף 99ט

פניה לגישור

Go

34

סעיף 99י

תחולה

Go

34

סעיף 99י1

הודעה על בתי משפט

Go

34

סעיף 99יא

מועדים

Go

34

 

פרק ח': סילוק על הסף

Go

34

סעיף 100

מחיקה על הסף

Go

34

סעיף 101

דחיה על הסף

Go

34

 

פרק ט': הודיות, שאלונים וגילוי מסמכים

Go

35

 

סימן א': הודיות

Go

35

סעיף 102

הודעה על הודיה

Go

35

סעיף 103

דרישה להודות בעובדה או במסמך

Go

35

סעיף 104

רשות לתקן הודיה

Go

35

 

סימן ב': שאלונים

Go

35

סעיף 105

גילוי על ידי שאלות  [115, 118]

Go

35

סעיף 106

הזמן להמצאת השאלות

Go

35

סעיף 107

סייג לשאלות

Go

35

סעיף 108

תאגידים והמדינה

Go

35

סעיף 109

תשובה בתצהיר

Go

35

סעיף 110

צו להשיב או להוסיף ולהשיב

Go

35

סעיף 111

השימוש בתשובה לשאלות

Go

35

 

סימן ג': גילוי מסמכים

Go

36

סעיף 112

צו גילוי מסמכים

Go

36

סעיף 113

צו גילוי מסמך פלוני

Go

36

סעיף 114

דרישת עיון במסמכים שנזכרו [125]

Go

36

סעיף 114א

תנאים לקבלת ראיה

Go

36

סעיף 115

תשובה לדרישת עיון במסמכים שנזכרו

Go

36

סעיף 116

צו לעיון במסמכים  [127]

Go

36

סעיף 117

בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו

Go

36

סעיף 118

העתקים מאומתים

Go

36

 

סימן ד': הוראות כלליות

Go

36

סעיף 119

טענת חסיון

Go

36

סעיף 120

תנאי למתן צו

Go

36

סעיף 121

תחולה על פסולי דין

Go

37

סעיף 122

הפרת צו [136]

Go

37

 

פרק י': חקירות, חשבונות ובדיקת נכסים

Go

37

סעיף 123

הוראה בדבר חקירות או חשבונות

Go

37

סעיף 124

בדיקת נכס מטעם בעל דין

Go

37

 

פרק י"א: מומחים

Go

37

סעיף 125

הגדרות

Go

37

סעיף 126

מומחה שיעץ עצה

Go

37

סעיף 127

חוות דעת רפואית

Go

37

סעיף 128

בדיקה רפואית והגשת חוות דעת מטעם בעל דין אחר

Go

37

סעיף 129

חוות דעת מומחה מטעם בעל דין בענין שאינו רפואי

Go

38

סעיף 130

מומחה מטעם בית המשפט

Go

38

סעיף 130א

הודעה על רצון לחקור מומחה שהגיש חוות דעת

Go

38

סעיף 131

שכרו והוצאותיו של מומחה

Go

38

סעיף 132

סמכותו של מומחה רפואי וחובותיו

Go

39

סעיף 133

בקשת הוראות

Go

39

סעיף 134

חוות דעת מומחה שמינה בית המשפט

Go

39

סעיף 134א

צירוף אסמכתאות לחוות דעת מומחה

Go

39

סעיף 135

בדיקה רפואית נוספת

Go

39

סעיף 136

תיקון כתבי הטענות  [178]

Go

39

סעיף 137

אי קיום התקנות

Go

39

 

פרק י"ב: פלוגתות

Go

39

סעיף 138

פלוגתה והסכם

Go

39

סעיף 139

רישום הפלוגתה והדיון בה

Go

39

 

פרק י"ג: קדם-משפט

Go

40

סעיף 140

סמכות להורות על קדם משפט [140]

Go

40

סעיף 141

המועד

Go

40

סעיף 142

הודעה לבעלי הדין

Go

40

סעיף 143

סמכותו של שופט בקדם משפט [143]

Go

40

סעיף 144

הסמכות לפי התקנות

Go

40

סעיף 145

בקשות תלויות ועומדות

Go

40

סעיף 146

עדות בעלי הדין

Go

40

סעיף 147

התייצבות

Go

40

סעיף 148

עדות, הודעה והחלטה בקדם משפט

Go

41

סעיף 149

תוצאיו של קדם משפט

Go

41

סעיף 150

תאריך לדיון

Go

41

 

פרק י"ד: הדיון

Go

41

 

סימן א': המועד לדיון

Go

41

סעיף 151

קביעת תאריך לדיון באין קדם משפט

Go

41

סעיף 152

דחיה למועד [152]

Go

41

סעיף 153

דחיה ללא מועד

Go

41

 

סימן ב': הפסקת תובענה וחידושה

Go

41

סעיף 154

הפסקת תובענה

Go

41

סעיף 155

תובענה חדשה

Go

41

סעיף 156

מחיקת תובענה מחמת חוסר מעש [489

Go

41

 

סימן ג': התייצבות וטיעון

Go

42

סעיף 157

אי התייצבות לדיון

Go

42

סעיף 158

סדר הטיעון באין הודיה בעובדות

Go

42

סעיף 159

סדר הטיעון כשיש הודיה בעובדות

Go

42

סעיף 160

דרך סיכום טענות  [161]

Go

42

סעיף 161

פסק דין מוסכם

Go

43

 

סימן ד': עדות

Go

43

סעיף 162

אזהרת עד

Go

43

סעיף 163

השבעת כהן דת וחבר למסדר דתי

Go

43

סעיף 164

חקירה ראשית, חקירה שכנגד וחקירה חוזרת

Go

43

סעיף 165

התנגדות לשאלות

Go

43

סעיף 166

סמכות בית המשפט בחקירת עד

Go

43

סעיף 167

סמכות להעיד כל נוכח

Go

43

סעיף 168

סמכות לצוות על הוכחת עובדות על ידי תצהיר

Go

43

סעיף 169

עדות בתצהיר

Go

43

סעיף 170

דרישה מבעל דין להציג מסמכים

Go

43

סעיף 171

זכות לחקור עד מיד

Go

43

סעיף 172

ראשי דת

Go

44

סעיף 173

סמכות בדיקה

Go

44

סעיף 173א

הגשת מוצג וידאו כראיה

Go

44

סעיף 173ב

הגשת העתק מסמך

Go

44

סעיף 177

רציפות הדיון [191]

Go

44

 

סימן ה': הזמנת עדים

Go

44

סעיף 178

הזמנה לעדים [194]

Go

44

סעיף 179

ערובה להוצאות העדים

Go

45

סעיף 180

תשלום סכום ההוצאות או הודעה על הפקדתו

Go

45

סעיף 181

עדים המוזמנים לפי בקשת אסיר

Go

45

סעיף 182

הזמן להמצאת הזמנה

Go

45

סעיף 183

הזמנה להציג מסמך

Go

45

סעיף 184

קנס או מעצר בשל אי ציות [202, 203]

Go

45

סעיף 185

התייצבות עד גמר הדיון

Go

45

סעיף 186

שחרור עד בהעדר בעלי הדין

Go

45

סעיף 187

שכר עדים והוצאותיהם [210, 211]

Go

45

סעיף 187א

הצמדה למדד

Go

45

סעיף 188

מניעת כפל תשלומים

Go

46

סעיף 189

בעל דין שנדרש להעיד

Go

46

 

פרק ט"ו: פסק דין ופסיקתה

Go

46

סעיף 190

מתן פסק דין או החלטה אחרת

Go

46

סעיף 191

פסק דין חלקי

Go

46

סעיף 192

תוכן פסק הדין

Go

46

סעיף 193

שימוע החלטה

Go

46

סעיף 194

שימוע החלטה של אחר

Go

46

סעיף 195

חתימה על החלטה של אחר

Go

46

סעיף 196

רשות לערער

Go

46

סעיף 197

פסק דין לענין מסמך סחיר שמקורו קיים

Go

46

סעיף 198

פסיקתה [220, 221, 226]

Go

47

סעיף 199

פסק בנוגע למקרקעין

Go

47

סעיף 200

פסיקת ריבית

Go

47

סעיף 201

ביטול החלטה על פי צד אחד [227, 281]

Go

47

 

חלק ג': ענינים מיוחדים

Go

47

 

פרק ט"ז: סדר דין מקוצר

Go

47

 

סימן א':

Go

47

סעיף 202

תביעות לפי סדר דין מקוצר

Go

47

סעיף 203

דין ההגשה

Go

47

סעיף 204

בקשת רשות להתגונן

Go

47

סעיף 205

הגשת בקשת רשות להתגונן והחלטה בה

Go

47

סעיף 206

באין התגוננות יינתן פסק דין לטובת התובע [273

Go

48

סעיף 207

צו עיקול [274]

Go

48

סעיף 208

פסק דין על חלק מהתביעה

Go

48

סעיף 209

פסק דין נגד מקצת מהנתבעים

Go

48

סעיף 210

רשות להתגונן יכולה להיות מותנית

Go

48

סעיף 211

תצהיר   כתב הגנה

Go

48

סעיף 212

דיון מקוצר לפי הסכמה

Go

48

סעיף 213

המשך התובענה

Go

48

סעיף 213א

תחולת הוראות  מפרק ט"ז4

Go

48

סעיף 214

ביטול פסק הדין

Go

48

 

פרק ט"ז1: תובענות בסדר דין מהיר

Go

49

סעיף 214א

הגדרות

Go

49

סעיף 214ב

תחולת הוראות

Go

49

סעיף 214ב1

תובענות בסדר דין מקוצר ותובענות ממוכנות

Go

49

סעיף 214ג

עריכת כתבי טענות

Go

49

סעיף 214ד

כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה

Go

49

סעיף 214ה

תביעה שכנגד

Go

49

סעיף 214ו

הודעה לצד שלישי

Go

50

סעיף 214ז

תיקון כתב תביעה

Go

50

סעיף 214ח

גילוי מסמכים מוקדם

Go

50

סעיף 214ט

תצהיר עדות ראשית של העדים

Go

50

סעיף 214י

קביעת מועד דיון

Go

51

סעיף 214יא

ישיבה מקדמית

Go

51

סעיף 214יב

העברה למסלול דיון רגיל

Go

51

סעיף 214יג

בקשות ביניים

Go

52

סעיף 214יד

הדיון בתובענה

Go

52

סעיף 214טו

הגשת עיקרי טיעון וסיכום טענות

Go

52

סעיף 214טז

מתן פסק דין

Go

52

 

פרק ט"ז2: תובענה ממוכנת

Go

52

 

פרק ט"ז3: כתב בי-דין אלקטרוני

Go

53

סעיף 215ה

כללים להגשת כתב בי דין אלקטרוני

Go

53

סעיף 215ו

הוראות שונות

Go

53

 

פרק ט"ז4: תביעה לפינוי מושכר

Go

53

סעיף 215ז

תביעה לפינוי מושכר

Go

53

סעיף 215ח

דרך ההגשה

Go

54

סעיף 215ט

עריכת כתבי טענות

Go

54

סעיף 215י

המצאה

Go

54

סעיף 215יא

קביעת מועד דיון

Go

54

סעיף 215יב

תחולת הוראות פרק ט"ז1 ואחרות

Go

54

סעיף 215יג

תביעה שכנגד והודעה לצד שלישי

Go

54

 

פרק י"ז: צד שלישי

Go

54

סעיף 216

הודעה לצד שלישי בתובענות מסויימות

Go

54

סעיף 217

הודעה לצד שלישי בתובענות אחרות

Go

54

סעיף 218

הודעה לצד שלישי כשהחיוב סולק

Go

54

סעיף 219

הודעה מאת צד שלישי

Go

54

סעיף 220

תוכן ההודעה והמצאתה

Go

55

סעיף 221

הגנת צד שלישי [287]

Go

55

סעיף 222

הוראות בדבר הדיון בתובענה ובהודעה

Go

55

סעיף 223

פסק דין על תנאי בהודעה

Go

55

 

פרק י"ח: טען-ביניים

Go

55

סעיף 224

בקשת סעד בדרך טען ביניים

Go

55

סעיף 225

בית המשפט המוסמך

Go

55

סעיף 226

תצהיר

Go

55

סעיף 227

הוצאת הזמנה כשהמבקש הוא נתבע

Go

55

סעיף 228

הוצאת הזמנה כשהמבקש איננו נתבע

Go

56

סעיף 229

הבאת נושא הבקשה לבית המשפט

Go

56

סעיף 230

המצאת הזמנה

Go

56

סעיף 231

הודעת הסתלקות או הודעת פרטים

Go

56

סעיף 232

הדיון

Go

56

סעיף 233

צו גודר

Go

56

 

פרק י"ט: אבעיות

Go

56

סעיף 234

אבעיה בשאלה משפטית

Go

56

סעיף 235

צורת אבעיה

Go

56

סעיף 236

חתימה

Go

56

סעיף 237

השמעת טענות

Go

57

סעיף 238

כשבעל דין הוא פסול דין [324]

Go

57

סעיף 239

תאריך הדיון

Go

57

 

פרק כ': בקשות בכתב

Go

57

 

סימן א' – בקשה בכתב

Go

57

סעיף 240

בקשה תהא בכתב  [303]

Go

57

סעיף 241

הגשת בקשה בכתב והדיון בה

Go

57

סעיף 242

דחיית בקשה כשלא ניתנה הודעה מספקת [306]

Go

57

סעיף 243

דחיית הדיון [307]

Go

57

סעיף 244

צו על פי צד אחד

Go

57

סעיף 245

סדר הדין [308]

Go

57

סעיף 246

הסתמכות על ראיות שבהליך ביניים

Go

57

סעיף 247

הודעה כהגשה [309]

Go

58

 

סימן ב': המרצת פתיחה

Go

58

סעיף 248

הזכאים לבקש בהמרצת פתיחה

Go

58

סעיף 249

שאלות שניתן לבקש בהן בהמרצת פתיחה

Go

58

סעיף 250

המרצת פתיחה מטעם מוכר או קונה של מקרקעין

Go

58

סעיף 251

המרצת פתיחה מטעם שותף בשותפות

Go

58

סעיף 252

המרצת פתיחה מטעם מעונין

Go

58

סעיף 253

תובענה לסעד הצהרתי

Go

58

סעיף 254

סייג

Go

58

סעיף 255

הגשת המרצת פתיחה

Go

58

סעיף 256

הגשת תשובה

Go

58

סעיף 256א

החלטה בהעדר תשובה ובקשה לקיום דיון

Go

58

סעיף 257

ראיות [318]

Go

59

סעיף 258

ביטול ההמרצה [319]

Go

59

 

חלק ג'1: תובענות בעניני משפחה

Go

59

 

פרק כ'1: בית המשפט לענייני משפחה

Go

59

סעיף 258א

פרשנות

Go

59

סעיף 258ב

תחולת הוראות

Go

59

סעיף 258ג

מקום השיפוט

Go

59

סעיף 258ד

פתיחת תיק

Go

60

סעיף 258ה

כתב תביעה

Go

60

סעיף 258ו

בקשת ביניים

Go

60

סעיף 258ז

סעדים בשל תביעות שונות

Go

60

סעיף 258ח

אימות כתב טענות בתצהיר

Go

61

סעיף 258ט

גילוי מסמכים מוקדם

Go

61

סעיף 258י

כתבי טענות נוספים

Go

61

סעיף 258יא

התייצבות בעלי הדין

Go

61

סעיף 258יב

חוות דעת של מומחה בעניני משפחה

Go

61

סעיף 258יב1

שכר טרחה של מומחה

Go

62

סעיף 258יג

הזמנת עד מטעם בית המשפט

Go

62

סעיף 258יד

קבלת עדות

Go

62

סעיף 258טו

מינוי כונס נכסים

Go

62

סעיף 258טז

שכרו של כונס נכסים

Go

62

סעיף 258יז

צו עיקול בתביעת מזונות

Go

63

סעיף 258יח

צו עיכוב יציאה מהארץ

Go

63

סעיף 258יט

הפניה ליחידת סיוע

Go

63

סעיף 258יט1

חיסיון ביחידות הסיוע

Go

63

סעיף 258כ

בקשה ליישוב סכסוך

Go

63

סעיף 258כא

התנגדות להפניה

Go

63

סעיף 258כא1

בקשה ליישוב סכסוך בין הורי הורה לבין הורה

Go

63

סעיף 258כב.14

העברת ענין לייעוץ או לפישור

Go

64

סעיף 258כג.14

הפסקת הייעוץ או הפישור

Go

64

סעיף 258כד.14

הסדר הסכסוך

Go

64

סעיף 258כה.14

בקשה לסעד זמני בעת עיכוב ההליכים

Go

64

סעיף 258כו

אישור הסכם בענייני משפחה

Go

64

סעיף 258כז

פשרה בבית המשפט

Go

64

סעיף 258כח

המועד להגשת ערעור

Go

64

סעיף 258כט

ערעור שכנגד

Go

64

סעיף 258ל

מצורפי כתב הערעור

Go

64

סעיף 258לא

הגשת עיקרי טיעון ומוצגים על ידי המשיב

Go

64

סעיף 258לב

ערובה לערעור

Go

64

סעיף 258לג

הדיון בערעור

Go

64

 

פרק כ'2: השתתפות ילדים

Go

65

סעיף 258לג1

הגדרות ופרשנות

Go

65

סעיף 258לג2

זכות הילד להישמע

Go

65

סעיף 258לג3

החלטה על שמיעת הילד

Go

65

סעיף 258לג4

אופן שמיעת הילד וגילו

Go

65

סעיף 258לג5

פגישת הילד ביחידת הסיוע

Go

65

סעיף 258לג6

שמיעת הילד על ידי שופט

Go

65

סעיף 258לג7

שמיעת הילד על ידי עובד יחידת הסיוע

Go

65

סעיף 258לג8

חיסיון דברי הילד

Go

65

סעיף 258לג9

מתן ההחלטה בנוגע לילד

Go

65

סעיף 2

בחינת טובת הילד ושמיעתו באישור הסכם

Go

65

סעיף 2

שמיעת הילד בבקשה ליישוב סכסוך או בהפניה ליחידת סיוע

Go

66

סעיף 2

שמיעת ילדים בהליכים אחרים

Go

66

 

פרק כ"א: מזונות

Go

66

סעיף 259

הגדרה

Go

66

סעיף 260

חלותן של התקנות

Go

66

סעיף 261

כתב התביעה

Go

66

סעיף 262

הזמנה וכתב הגנה

Go

66

סעיף 263

אישור כתב טענות בתצהיר

Go

66

סעיף 264

הרצאת הפרטים

Go

66

סעיף 265

פסיקת מזונות

Go

67

סעיף 266

דיון בבקשה לפסיקת מזונות זמניים

Go

67

 

פרק כ"ב: אימוץ ילדים

Go

67

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

67

סעיף 267

הגדרות

Go

67

סעיף 268

חלותן של התקנות

Go

67

סעיף 269

תיקים

Go

67

סעיף 270

חקירה ותסקיר

Go

68

סעיף 271

שמיעת המאומץ

Go

68

סעיף 271א

תקופת פגרה תובא במנין

Go

68

סעיף 271ב

מינוי מומחה

Go

68

 

סימן ב': הסכמת הורה

Go

68

 

סימן ג': הכרזת בר-אימוץ

Go

68

סעיף 275

מקום השיפוט [345]

Go

68

סעיף 276

הגשת בקשה ותסקיר

Go

68

סעיף 277

המשיבים

Go

68

סעיף 277א

המצאה אל מחוץ לתחום המדינה

Go

68

סעיף 278

סייג לפרסום הודעה ברבים

Go

69

סעיף 279

קביעת מועדי דיון ומתן החלטות

Go

69

סעיף 280

שמיעת אפוטרופסים והורי הורים

Go

69

סעיף 280א

דיון בצמצום תוצאי האימוץ

Go

69

סעיף 281

שכר עורך דין ממונה ועדים

Go

69

 

סימן ד': מסירת ילד

Go

69

סעיף 282

בקשה לאישור פעולה דחופה

Go

69

 

סימן ה': צו אימוץ

Go

69

סעיף 283

מקום השיפוט [352]

Go

69

סעיף 284

בקשה למתן צו אימוץ

Go

69

סעיף 285

המשיב

Go

70

סעיף 286

למי יומצאו עתקי הבקשה

Go

70

סעיף 287

תסקיר פקיד סעד כתשובה לבקשה

Go

70

סעיף 288

תסקיר נוסף

Go

70

סעיף 289

מסירת העתק תסקיר

Go

70

סעיף 290

סייג לגילוי זהותו של מאמץ [359]

Go

70

סעיף 291

חזרה מבקשת אימוץ

Go

70

סעיף 292

הוראה בדבר משמורתו של המאומץ [361]

Go

70

סעיף 293

חקירת המאומץ

Go

70

סעיף 294

צמצום תוצאי האימוץ

Go

70

סעיף 294א

נוסח צו האימוץ

Go

70

 

סימן ו': אימוץ בין-ארצי

Go

70

סעיף 294ב

בקשה למתן צו אימוץ

Go

70

סעיף 294ג

המשיב

Go

71

סעיף 294ד

למי יומצאו עותקי הבקשה

Go

71

סעיף 294ה

תסקיר וחוות דעת כתשובה לבקשה

Go

71

סעיף 294ו

תסקיר נוסף

Go

71

סעיף 294ז

מסירת העתק תסקיר וחוות דעת

Go

71

סעיף 294ח

סייג למתן צו אימוץ

Go

71

סעיף 294ט

פקיעת אפוטרופסות

Go

71

סעיף 294י

נוסח צו האימוץ

Go

71

סעיף 294יא

אמצעים להגנה על שלום הילד

Go

71

סעיף 295

אימוץ בין ארצי קודם

Go

71

 

פרק כ"ב1: החזרת ילדים חטופים לחוץ לארץ

Go

72

סעיף 295א

פרשנות

Go

72

סעיף 295ב

בית המשפט שאליו תוגש התובענה

Go

72

סעיף 295ב1

המצאה למדינה

Go

72

סעיף 295ג

כתב התביעה

Go

72

סעיף 295ד

המשיב לתביעה

Go

72

סעיף 295ה

בקשה לסעד ביניים

Go

72

סעיף 295ו

המצאת כתב התביעה

Go

72

סעיף 295ז

תשובת המשיב

Go

72

סעיף 295ח

מועד הדיון בתביעה

Go

73

סעיף 295ט

הזמנת עדים וחקירתם

Go

73

סעיף 295י

הדיון בתביעה

Go

73

סעיף 295יא

ראיות נוספות

Go

73

סעיף 295יב

צו שנתנה רשות שיפוטית אחרת

Go

73

סעיף 295יג

החלטת בית המשפט בתביעה

Go

73

סעיף 295יד

ערעור

Go

73

סעיף 295טו

פטור מערובה

Go

74

סעיף 295טז

הוצאות התובע

Go

74

סעיף 295יז

שפת המסמכים

Go

74

סעיף 295יח

אין צורך באימות מסמכים

Go

74

סעיף 295יט

הכרה בהחלטות חוץ

Go

74

סעיף 295כ

הארכת מועדים

Go

74

סעיף 295כא

בקשה לאכיפת זכות ביקור בישראל

Go

74

סעיף 295כב

בקשה לקבלת החלטה בדבר הרחקה שלא כדין

Go

74

 

פרק כ"ג: ירושה

Go

74

 

סימן א':

Go

74

 

סימן ב':

Go

74

 

סימן ג':

Go

75

 

סימן ד':

Go

75

 

סימן ה':

Go

76

 

סימן ו':

Go

76

 

פרק כ"ד: היתר נישואין

Go

76

סעיף 343

בקשה להיתר נישואין

Go

76

סעיף 343א

הגדרות

Go

76

סעיף 343ב

תחולת הוראות

Go

76

סעיף 343ג

צורת התובענה ותוכנה

Go

76

סעיף 343ד

צירוף מסמכים

Go

77

סעיף 343ה

המצאה

Go

77

סעיף 343ו

כתב הגנה

Go

77

סעיף 343ז

פניה לבית דין דתי

Go

77

סעיף 343ז1

הודעה על העברת תובענה לבית דין דתי

Go

77

סעיף 343ח

הדיון בתובענה

Go

77

סעיף 343ט

פסק דין להתרת נישואין

Go

77

סעיף 343י

בקשה לנשיא בית המשפט העליון

Go

78

 

פרק כ"ד2: ברית זוגיות

Go

78

סעיף 343יא

תחולה

Go

78

סעיף 343יב

בקשה ליישוב סכסוך להתרת ברית זוגיות

Go

78

סעיף 343יג

בקשה בעניינו של פסול דין או מי שמונה לו אפוטרופוס

Go

78

 

פרק כ"ה: שינוי שם

Go

78

סעיף 344

בקשה לשינוי שמו של קטין או פסול דין

Go

78

 

פרק כ"ו: קביעת גיל

Go

78

סעיף 345

הגדרה

Go

78

סעיף 346

מקום השיפוט והגשת הבקשה [363ג]

Go

78

סעיף 347

המשיבים

Go

79

סעיף 348

המשיבים בבקשת יוצא צבא

Go

79

סעיף 349

צירוף משיבים אחרים

Go

79

סעיף 350

בקשות קודמות לקביעת גיל

Go

79

סעיף 351

צירוף תצהיר ומסמכים

Go

79

 

פרק כ"ו1: אבהות או אימהות

Go

79

סעיף 351א

המצאה ליועץ המשפטי לממשלה

Go

79

 

חלק ג'2: ענינים מיוחדים נוספים

Go

79

 

פרק כ"ז: אכיפת פסקי-חוץ

Go

79

סעיף 352

הגדרה

Go

79

סעיף 353

צורת הבקשה [331, 332]

Go

79

סעיף 354

צירוף העתק פסק החוץ ותצהיר

Go

79

סעיף 355

תרגום פסק החוץ

Go

80

סעיף 356

התנגדות המשיב

Go

80

סעיף 357

הגבלה לנימוקים

Go

80

סעיף 358

חזרת המבקש מבקשתו

Go

80

סעיף 359

שער החליפין

Go

80

סעיף 359א

אישור החלטה לצורך אכיפתה במדינה זרה

Go

80

 

פרק כ"ח: סעד זמני

Go

80

 

סימן א': כללי

Go

80

סעיף 360

הגדרות

Go

80

סעיף 361

תחולת הוראות

Go

80

סעיף 362

בקשה לסעד זמני

Go

80

סעיף 363

סעד זמני לפני הגשת תובענה ולאחר מתן פסק דין

Go

80

סעיף 364

ערבות ועירבון

Go

81

סעיף 365

הגשת בקשה לסעד זמני

Go

81

סעיף 366

הדיון בבקשה

Go

81

סעיף 367

צו במעמד צד אחד

Go

81

סעיף 368

עיון מחדש

Go

82

סעיף 369

שמיעת התובענה במקום דיון בסעד הזמני

Go

82

סעיף 370

פקיעת הסעד הזמני

Go

82

סעיף 371

חילוט עירבון; החזרת ערבות ועירבון

Go

82

סעיף 372

סמכות רשם

Go

83

סעיף 373

החלטה בבקשה

Go

83

 

סימן א'1: עיקול זמני

Go

83

סעיף 374

צו עיקול זמני

Go

83

סעיף 375

רישום בפנקסי מקרקעין

Go

83

סעיף 376

הודעה למחזיק

Go

83

סעיף 377

מחזיק שהודה

Go

83

סעיף 378

מחזיק שלא הודה

Go

83

סעיף 379

הדיון בבקשה

Go

83

סעיף 380

מבקש שלא דרש את אישור העיקול

Go

84

סעיף 381

עיקול זמני לטובת תובע שזכה בתביעתו

Go

84

סעיף 382

החלת חוק ההוצאה לפועל

Go

84

סעיף 383

הגבלת שימוש בנכס

Go

84

סעיף 383א

המצאה למדינה

Go

84

 

סימן ב': עיכוב יציאה מן הארץ

Go

84

סעיף 384

צו עיכוב יציאה מן הארץ

Go

84

סעיף 385

ערבות ועירבון של המבקש

Go

84

סעיף 386

עירבון של המשיב

Go

84

סעיף 387

צו עיכוב וצו גירוש או צו הסגרה

Go

84

 

סימן ב'1: תפיסת נכסים וכינוס נכסים זמני

Go

85

סעיף 387א

תפיסת נכסים

Go

85

סעיף 387ב

כינוס נכסים זמני

Go

85

סעיף 387ג

סייגים למינוי תופס נכסים או כונס

Go

85

סעיף 387ד

כניסה לחצרים חיפוש ותפיסה

Go

85

סעיף 387ה

חיפוש בחומר מחשב

Go

86

סעיף 387ו

מתן דין וחשבון

Go

86

סעיף 387ז

שמירת סודיות

Go

86

סעיף 387ח

הוראות בדבר הנכסים התפוסים

Go

86

סעיף 387ט

זכויות מחזיק וצד שלישי

Go

86

סעיף 387י

הודעת הצטרפות

Go

86

 

סימן ג': מינוי כונס נכסים

Go

87

סעיף 388

מינוי כונס נכסים

Go

87

סעיף 389

שכר

Go

87

סעיף 390

חובת פרסום [266]

Go

87

סעיף 391

חובותיו של כונס נכסים

Go

87

סעיף 392

אכיפת תשלום

Go

87

 

פרק כ"ט: סדר הדין בבית הדין המיוחד

Go

87

סעיף 393

מה יובא לפני בית הדין המיוחד

Go

87

סעיף 394

צורת התזכיר

Go

87

סעיף 395

הדיון

Go

88

סעיף 396

פסק הדין

Go

88

 

חלק ד': הערעור

Go

88

 

פרק ל': סדר הדין בערעור

Go

88

 

סימן א': המועדים

Go

88

סעיף 397

המועד להגשת ערעור בזכות

Go

88

סעיף 398

המועד להגשת ערעור ברשות [369, 370]

Go

88

סעיף 398א

המועד להגשת ערעור על החלטה במעמד צד אחד

Go

88

סעיף 399

המועד לבקשת רשות לערער [371]

Go

88

סעיף 400

ערעור על החלטת רשם

Go

88

סעיף 401

ערעור על פסק דין בתביעה אזרחית

Go

88

סעיף 402

מנין הימים

Go

88

 

סימן ב': רשות לערער

Go

88

סעיף 403

הגשת בקשת רשות לערער לבית המשפט שלערעור

Go

88

סעיף 404

ערובה ומסמכים שיש לצרפם לבקשה לרשות ערעור

Go

89

סעיף 405

ערובה להוצאות בערעור ברשות

Go

89

סעיף 406

תשובת המשיב בעל פה או בכתב [377א

Go

89

סעיף 406א

רשות ערעור על החלטה בענין סעד זמני

Go

89

סעיף 407

החלטת בית המשפט והמצאתה

Go

89

סעיף 407א

החלטה בבקשת רשות ערעור לאחר שתי ערכאות

Go

89

סעיף 408

הרשות לערער מסוייגת

Go

89

סעיף 409

אין ערעור על רשות לערער

Go

89

סעיף 410

הגשת בקשת רשות לערער כהגשת ערעור [375]

Go

89

סעיף 410א

הפיכת בקשה לכתב ערעור

Go

89

סעיף 411

השגה על החלטות שאינן פסק דין [376]

Go

90

 

סימן ג': ערעור

Go

90

סעיף 412

הגשת ערעור

Go

90

סעיף 413

תוכן כתב הערעור

Go

90

סעיף 414

נימוקי הערעור

Go

90

סעיף 415

נימוקים שלא פורשו

Go

90

סעיף 416

פטור מנימוקי ערעור

Go

90

סעיף 417

מחיקת נימוקים ותיקונם

Go

90

סעיף 418

פרטים נוספים

Go

90

סעיף 419

מסמכים שיש לצרפם לכתב ערעור

Go

91

סעיף 420

מסמכים שיש להמציאם למשיבים

Go

91

סעיף 421

ערעור שאינו בהתאם להוראות

Go

91

סעיף 422

איחוד בעלי דין

Go

91

סעיף 423

ערעור של תובענות שאוחדו

Go

91

סעיף 424

מיהו המשיב

Go

91

סעיף 425

צירוף משיב בידי בית המשפט

Go

91

סעיף 426

תחולת התקנות 36 עד 43

Go

91

 

סימן ד': ערובה להוצאות

Go

91

סעיף 427

הוצאות הערעור

Go

91

סעיף 428

ערבון

Go

91

סעיף 429

ערובה במקום ערבון

Go

91

סעיף 430

קביעת ערובה [396א]

Go

91

סעיף 431

דחיית ערעור מהעדר ערובה

Go

91

סעיף 432

פטור מחובת ערבון

Go

91

סעיף 433

שינוי החלטה בענין ערבון

Go

92

 

סימן ה': ערעור שכנגד

Go

92

סעיף 434

ערעור שכנגד טעון הודעה

Go

92

סעיף 435

הודעה כשהמערער פטור מערובה

Go

92

סעיף 436

אי הגשת הודעה

Go

92

 

סימן ו': תיק מוצגים

Go

92

סעיף 437

הגשת העתקי מוצגים בידי המערער

Go

92

סעיף 438

הזמן להגשה

Go

92

סעיף 439

תיק המוצגים

Go

92

סעיף 440

המצאת תיק המוצגים

Go

92

סעיף 441

הגשת מוצגים בידי המשיב

Go

92

סעיף 442

הגשת תיק מוצגים נוסף בידי המערער

Go

92

סעיף 443

הגשת תיק מוצגים לאחר שעבר המועד

Go

93

סעיף 444

הסתמכות על מוצגים [393ח]

Go

93

 

סימן ז': הדיון בערעור

Go

93

סעיף 445

דיון מקדמי בערעור

Go

93

סעיף 446

עיקרי טיעון [404א]

Go

93

סעיף 447

הדיון בערעור

Go

94

סעיף 448

סיכום טענות בכתב  [406]

Go

94

סעיף 449

טענת פגם או אי קיום תנאי

Go

94

סעיף 450

אי התייצבות בערעור

Go

94

סעיף 451

ביטול החלטה על פי צד אחד

Go

94

סעיף 453

היסוד להכרעה בערעור

Go

94

סעיף 454

הכרעה על יסוד נימוק שונה

Go

94

סעיף 455

החזרת הדיון לבית המשפט בערכאה הקודמת

Go

94

סעיף 456

התנגדות לממצאי בית המשפט בערכאה הקודמת

Go

95

סעיף 457

ראיות נוספות בערעור

Go

95

סעיף 458

כיצד גובים עדות נוספת

Go

95

 

סימן ח': פסק הדין בערעור

Go

95

סעיף 459

מתן פסק דין בערעור

Go

95

סעיף 460

תוכן פסק הדין

Go

95

סעיף 461

פסק דין מוסכם

Go

95

סעיף 462

סמכותו של בית המשפט בערעור

Go

95

סעיף 463

שימוע החלטה

Go

96

סעיף 464

החלטה תיערך בצורת פסיקתה

Go

96

 

סימן ט': בקשות ביניים בערעור

Go

96

סעיף 465

בקשה להחלטת ביניים

Go

96

 

סימן י': עיכוב ביצוע וסעד זמני

Go

96

סעיף 466

הביצוע לא יעוכב

Go

96

סעיף 467

עיכוב ביצוע וסעד זמני

Go

96

סעיף 470

עיכוב ביצוע מהו?

Go

96

 

חלק ה': הוראות כלליות

Go

97

 

פרק ל"א: טענת פסלות לישב בדין

Go

97

סעיף 471א

סייג לתחולתן של התקנות

Go

97

סעיף 471ב

מועד לטענת פסלות

Go

97

סעיף 471ג

ערעור על החלטה

Go

97

 

פרק ל"א1: עורכי דין

Go

97

סעיף 472

ייפוי כוח לעורך דין

Go

97

סעיף 472א

רשימת עורכי דין

Go

97

סעיף 472ב

הודעה על הרשאה לעיין בתיק בית המשפט

Go

98

סעיף 473

בעל דין רשאי להחליף עורך דינו

Go

98

סעיף 474

התייצבות בעל דין

Go

98

 

פרק ל"ב: המצאת כתבי בי-דין

Go

98

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

98

סעיף 475

דרכי המצאת כתב בי דין [436]

Go

98

סעיף 475א

המצאה על ידי בעל דין

Go

98

סעיף 476

המצאה כיצד?

Go

98

סעיף 477

המצאה היא לנמען גופו או למורשהו

Go

98

סעיף 478

מורשה לקבלת כתבי בי דין

Go

98

סעיף 479

המצאה לבעלי דין אחדים

Go

98

סעיף 480

מקום שניתן מען

Go

99

סעיף 481

המצאה לבן משפחה או למזכיר ישוב

Go

99

סעיף 482

המצאה למורשה בהנהלת עסקים [443]

Go

99

סעיף 483

המצאה בענין מקרקעין

Go

99

סעיף 484

המצאה לתאגיד

Go

99

סעיף 485

המצאה למדינה [441]

Go

99

סעיף 486

המצאה לרשות מקומית

Go

99

סעיף 487

המצאה לפסול דין

Go

99

סעיף 488

אישור קבלה

Go

99

סעיף 489

הנמען לא נמצא או מסרב לקבל המצאה

Go

99

סעיף 490

רישום זמן ההמצאה ודרכה

Go

99

סעיף 491

חקירת שליח בי דין

Go

99

 

סימן ב': המצאה על ידי מוסד

Go

99

סעיף 492

המצאה על ידי מוסד

Go

99

סעיף 493

חובת מי שנשלח לו כתב בי דין

Go

100

סעיף 494

המצאה לאנשי הסגל הדיפלומטי

Go

100

 

סימן ג': המצאה בדואר

Go

100

סעיף 495

המצאה בדואר על ידי בית משפט [463]

Go

100

סעיף 496

המצאה בדואר בידי עורך דין למשנהו [463א]

Go

100

סעיף 497

תקנות שלא יחולו

Go

100

 

סימן ג'1: המצאה בפקסמילה

Go

100

סעיף 497א

המצאה לעורך דין

Go

100

סעיף 497ב

המצאה לבית המשפט

Go

101

 

סימן ג'2: המצאת כתב בי-דין אלקטרוני באמצעי אלקטרוני

Go

101

סעיף 497ב1

הגדרות

Go

101

סעיף 497ג

המצאת כתב בי דין אלקטרוני

Go

101

סעיף 497ג1

הוראות לביצוע

Go

102

סעיף 497ד

החלת הוראות הסימן

Go

102

סעיף 497ה1

הוראת שעה

Go

102

 

סימן ד': תחליף המצאה

Go

103

סעיף 497ו

הגדרה לסימן ד'

Go

103

סעיף 498

תחליף המצאה [465]

Go

103

סעיף 499

בקשה לתחליף המצאה

Go

103

 

סימן ה': המצאה אל מחוץ לתחום המדינה

Go

103

סעיף 500

המצאה מחוץ לתחום השיפוט

Go

103

סעיף 501

הבקשה להמצאה מחוץ לתחום השיפוט

Go

104

סעיף 502

בקשה לבטל צו המצאה מחוץ לתחום השיפוט

Go

104

סעיף 503

המצאת שאר מסמכים מחוץ לתחום השיפוט

Go

104

סעיף 503א

המצאה לנתבע שכפר בסמכות

Go

104

 

פרק ל"ג: תשלום לקופת בית המשפט וממנה

Go

104

סעיף 504

תשלום כסף לקופת בית המשפט מאת הנתבע

Go

104

סעיף 505

תשלום לתובע

Go

105

סעיף 506

כסף שנשאר בקופת בית המשפט

Go

105

סעיף 507

נתבעים אחדים

Go

105

סעיף 508

התשלום בתביעה שכנגד

Go

105

סעיף 509

השפעת התשלום

Go

105

סעיף 510

כסף ששולם לפי צו

Go

105

 

פרק ל"ד: הוצאות המשפט וערובה לתשלומן

Go

105

סעיף 511

הטלת הוצאות  [475

Go

105

סעיף 512

קביעת סכום ההוצאות [476

Go

105

סעיף 515

אכיפת צו הוצאות  [477]

Go

106

סעיף 516

בעל דין הטוען לעצמו [480]

Go

106

סעיף 517

תיאום ההוצאות בין בעלי הדין

Go

106

סעיף 519

ערובה לתשלום הוצאות

Go

106

 

פרק ל"ה: שונות

Go

106

סעיף 520

איחוד ענינים מטעם בית המשפט [484]

Go

106

סעיף 520א

מידע על אודות קטין

Go

106

סעיף 521

עריכת תצהיר

Go

106

סעיף 522

חקירת מצהיר

Go

106

סעיף 522א

כתב בי דין שהופק במערכת ממוכנת

Go

107

סעיף 523

עריכת טופס [485]

Go

107

סעיף 524

סמכות כללית לתקן פגם בהליך

Go

107

סעיף 525

תיקון טעויות [486]

Go

107

סעיף 526

אי קיום התקנות

Go

107

סעיף 527

מחיקה אינה מעשה בית דין

Go

107

סעיף 528

הארכת מועדים

Go

107

סעיף 529

תקופת פגרה לא תובא במנין

Go

107

סעיף 530

ביטול

Go

107

סעיף 531

הוראת מעבר

Go

107

סעיף 532

תחילה

Go

107

 

תוספת ראשונה

Go

107

 

[הודעה בדבר צו כניסה לחצרים]

Go

113

 

[מינוי כונס נכסים]

Go

113

 

[ערובה של כונס נכסים]

Go

113

 

[הודעת נתבע על תשלום לבית המשפט]

Go

113

 

[הסכמת תובע לקבלת סכום ששולם לבית המשפט]

Go

114

 

תוספת שניה

Go

114

 

תוספת שלישית

Go

114

 


תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, סעיף 160 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ולענין פרק כ"ב להלן – לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות סדרי דין אלה:

חלק א': מבוא

פרק א': פרשנות ותחולה

הגדרות [1]

1.    בתקנות אלה –

תק' (מס' 2)  תשנ"ט-1999

          "אמצעי אלקטרוני" – תקשורת בין מחשבים, דיסקט מגנטי או אופטי או התקן אחר, שבאמצעותו ניתן להעביר כתב בי דין אל מערכת ממוכנת או ממנה;

מיום 25.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5985 מיום 25.6.1999 עמ' 1000

הוספת הגדרת "אמצעי אלקטרוני"

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

          "בית משפט" ו"רשם" – כמשמעותם בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט);

מיום 29.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 932

"בית משפט" ו"רשם" – כמשמעותם בחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957 [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט);

          "החלטה" – פסק דין וכל החלטה אחרת של בית משפט;

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001

          "הליך משפטי או הליך" – בירור תובענה בפני בית משפט, מעת שהוגשה לבית המשפט;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "הליך משפטי או הליך"

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001

          "התחייבות עצמית" – התחייבות בכתב של החייב לקיום חיוב קיים או עתידי, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "התחייבות עצמית"

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

          "חתימה אלקטרונית" – חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);

מיום 15.6.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית"

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

          "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני" – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;

מיום 14.7.2006

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 834

הוספת הגדרת "חתימה אלקטרונית מאובטחת" ו"מסר אלקטרוני"

          "טופס" – שנוסחו ניתן בתוספת הראשונה;

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004 תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

          "יעד הגשה אלקטרוני" – יעד שאליו משגרים כתבי בי-דין אלקטרוניים אל המערכת הממוכנת, כפי שיפרסם מנהל בתי המשפט בהודעה ברשומות;

מיום 15.6.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202

הוספת הגדרת "יעד הגשה אלקטרוני"

 

מיום 14.7.2006

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 834

"יעד הגשה אלקטרוני" – כתובת אחת או יותר לשיגור יעד שאליו משגרים כתבי בי-דין אלקטרוניים אל המערכת הממוכנת, כפי שיפרסם מנהל בתי המשפט בהודעה ברשומות;

 

          "כתב בי-דין" – כל מסמך שניתן למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה, פסיקתה, הודעה, דרישה והזמנת בעל דין או עד;

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

          "כתב בי-דין אלקטרוני" – כתב בי-דין שהוא מסר אלקטרוני, הניתן לשמירה אלקטרונית ולהפקה כפלט;

מיום 15.6.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202

הוספת הגדרת "כתב בי-דין אלקטרוני"

 

מיום 14.7.2006

תק' (מס' 3) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 834

החלפת הגדרת "כתב בי-דין אלקטרוני"

הנוסח הקודם:

"כתב בי-דין אלקטרוני" – כתב בי-דין שהוא מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית;

תק' תשנ"א-1991

          "מזכיר ראשי" של בית משפט – לרבות סגנו;

מיום 22.2.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5336 מיום 22.2.1991 עמ' 624

הוספת הגדרת "מזכיר ראשי"

תק' (מס' 4)  תשע"ב-2012

          "מספר זהות" –

(1)   לגבי חברה הרשומה בישראל – מספר הרישום;

(2)   לגבי חברה רשומה הרשומה מחוץ לישראל – המדינה שבה היא רשומה ומספר הרישום, אם יש לה מספר רישום;

(3)   לגבי תאגיד אחר שיש לו מספר רישום על פי דין – מספר הרישום שלו;

(4)   לגבי יחיד תושב ישראל – מספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(5)   לגבי יחיד שאינו תושב ישראל – המדינה שבה הוצא הדרכון ומספר הדרכון;

תק' (מס' 6) תשע"ב-2012

(6)   לגבי יחיד תושב האזור – מספר הזהות על פי מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבאזור כמשמעותו בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003;

מיום 31.8.2012

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7150 מיום 1.8.2012 עמ' 1560

הוספת הגדרת "מספר זהות"

 

מיום 1.9.2012

תק' (מס' 6) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7162 מיום 30.8.2012 עמ' 1672

הוספת פסקה (6) בהגדרת "מספר זהות"

תק' (מס' 7)  תשע"ב-2012 תק' (מס' 2)  תשע"ו-2016

          "מען", לעניין המצאת כתב בי-דין – כתובת לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר;

מיום 24.1.1987

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4991 מיום 25.12.1986 עמ' 230

הוספת הגדרת "מען"

 

מיום 9.6.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5266 מיום 10.5.1990 עמ' 598

"מען", לענין המצאת כתב בי-דין – שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו  מספרי הטלפון והפקסימיליה באותו מען, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר;

 

מיום 15.6.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202

"מען", לענין המצאת כתב בי-דין – שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר;

 

מיום 14.10.2012

תק' (מס' 7) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1692

החלפת הגדרת "מען"

הנוסח הקודם:

"מען", לענין המצאת כתב בי-דין – שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית - סימן זיהוי אחר;

 

מיום 23.6.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1154

"מען", לעניין המצאת כתב בי-דין – כתובת מגוריו של נמען כתובת לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר;

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992  תק' (מס' 2)  תשס"ה-2004

          "מערכת ממוכנת" – מערכת מחשבים שבאמצעותה פועלים בתי המשפט ומתנהלים הליכים;

מיום 4.6.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1147

הוספת הגדרת "מערכת ממוכנת"

 

מיום 15.6.2005

תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6352 מיום 14.12.2004 עמ' 202

"מערכת ממוכנת" – מערכת מחשבים שבאמצעותה פועל משרד בית משפט פועלים בתי המשפט ומתנהלים הליכים ומנהל בתי המשפט הכריז, בהודעה ברשומות, כי הוא פועל כאמור, באופן מלא או חלקי, החל במועד שקבע בהודעה;

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001 תק' תשס"ב-2002

          "נכסים" – לרבות כל חוב, בין אם הגיע מועד פירעונו ובין אם לאו, וכל זכות, בין אם הגיע מועד מימושה ובין אם לאו;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "נכסים"

 

מיום 5.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 780

"נכסים" – לרבות כל חוב, בין אם הגיע מועד פירעונו ובין אם לאו, וכל זכות, לרבות זכות עתידית בין אם הגיע מועד מימושה ובין אם לאו;

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001

          "סעד זמני" – סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין, לרבות צו עשה, צו לא תעשה, עיקול, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בנכס, תפיסת נכסים, כינוס נכסים זמני, וכל סעד אחר שבית המשפט ייתן, בנסיבות הענין, לפי הוראות פרק כ"ח;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "סעד זמני"

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001

          "עירבון" – ערובה חפצית לקיום חיוב קיים או עתידי, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב, לרבות ערבות בנקאית;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "עירבון"

תק' (מס' 6)  תשס"א-2001

          "ערבות" – כמשמעותה בחוק הערבות, התשכ"ז-1967, לרבות ערבות בנקאית;

מיום 7.9.2001

תק' (מס' 6) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6119 מיום 8.8.2001 עמ' 976

הוספת הגדרת "ערבות"

          "פסול-דין" – לרבות "קטין" וכמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;

          "תובענה" – תביעות, בקשות ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט, באחת הדרכים שנקבעו לכך;

          "תצהיר" – תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, לרבות הצהרה בכתב בדבר אמיתות הדברים שנכתבו בה ושניתנה מחוץ לישראל, באחת מן הדרכים האלה:

(1)   בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל;

(2)   לפי דין המקום שבו ניתנה ואושרה בידי נציג כאמור;

(3)   לפי הסדר שנקבע מכוח הסכם בין מדינת ישראל לבין מדינת חוץ;

(4)   בפני נוטריון המוסמך על פי דין מדינת החוץ שבה ניתנה ההצהרה לאמת את החתימה על ההצהרה, ובלבד שצורף להצהרה אישור נוטריוני של תעודה מזהה של החותם וכן תעודה מאותה מדינה לפי האמנה כהגדרתה בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל"ז-1977, אשר מאמתת את חתימת הנוטריון על גבי ההצהרה ומאשרת כי הוא אכן נוטריון על פי דיני אותה מדינה.

מיום 25.7.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1318

החלפת הגדרת "תצהיר"

הנוסח הקודם:

"תצהיר" - תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, לרבות הצהרה בכתב שניתנה מחוץ לישראל בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל, או שניתנה לפי דין המקום שבו ניתנה ואושרה בידי נציג כאמור.

תחולה [2]

2.    סדר הדין בכל ענין אזרחי המובא לפני בית משפט, וכן בדיון בבית הדין המיוחד לפי סעיף 55 לדבר המלך במועצה על א"י, 1947-1922, או בדיון בבקשות לפי אותו סעיף - יהיה לפי תקנות אלה; אולם במידה שבענין פלוני נוהגים לפי סדר דין אחר - לא ינהגו לפי תקנות אלה.

חלק ב': הליכי משפט

פרק ב': מקום השיפוט

תובענה שאינה במקרקעין [3]

3.    (א)  תובענה שאינה כולה במקרקעין, תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:

(1)   מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)   מקום יצירת ההתחייבות;

(3)   המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)   מקום המסירה של הנכס;

(5)   מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים.

תק' (מס' 2)  תשנ"ז-1997 תק' (מס' 2)  תשנ"ח-1998

          (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), היו לעסקו של התובע מספר סניפים, והיה אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, תוגש התובענה לבית משפט באותו תחום שיפוט.

תק' (מס' 2)  תשע"ו-2016

          (א2) על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד, ויחולו האמור בתקנת משנה (א1).

          (ב)  היו נתבעים אחדים, יכול שתוגש התובענה לכל בית משפט שבו ניתן להגישה נגד אחד הנתבעים.

מיום 26.10.1997

תק' (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1262

הוספת תקנת משנה 3(א1)

 

מיום 1.9.1998

תק' (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5911 מיום 16.7.1998 עמ' 1024

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), היו לעסקו של התובע מספר סניפים, תוגש התובענה לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי הסניף הקרוב ביותר למקום מגוריו או למקום עסקו של הנתבע והיה אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, תוגש התובענה לבית משפט באותו תחום שיפוט.

 

מיום 23.6.2016

תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1154

הוספת תקנת משנה 3(א2)

תובענה שבמקרקעין  [4]

4.    תובענה שבמקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו הם מצויים.

הסכם שיפוט [4א]

5.    היה קיים הסכם בין בעלי הדין על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום; לא הוסכם בין בעלי הדין שמקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, יכול שתוגש התובענה לבית המשפט שבאותו מקום או לבית משפט אחר לפי תקנות 3 או 4.

מקום שיפוט במקרים אחרים [4ב]

6.    תובענה שאין מקום שיפוט המתאים לה לפי תקנות אלה או לפי כל דין אחר, תוגש לבית משפט בירושלים שבסמכותו הענינית לדון בה, אולם רשאי בית המשפט בירושלים להורות הוראה אחרת, אם ראה שלפי נסיבות הענין יהיה הדיון בבית משפט אחר נוח יותר לבעלי הדין.

בקשה להעברת ענין לבית משפט אחר תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996

6א.     בקשה להעברת ענין לבית משפט אחר לפי סעיפים 49 או 78 לחוק בתי המשפט תוגש כמפורט להלן:

(1)  הבקשה תוגש בכתב; בבקשה יפורטו כל נימוקיה, ויצורף לה תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא נסמכת והעתק של כל מסמך שעליו היא מבוססת; הבקשה תוגש במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל בעלי הדין;

(2)  החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, תומצא הבקשה לבעלי הדין האחרים; כל בעל דין רשאי להשיב לבקשה; תשובת בעל הדין תוגש תוך עשרה ימים מיום ההמצאה, במספר עותקים מספיק לבית המשפט ולבעלי הדין האחרים; לתשובה יצורף תצהיר לשם אימות העובדות שעליהן היא נסמכת, והעתק מכל מסמך שעליו היא מבוססת;

(3)  לא הוגשה תשובה בתוך עשרה ימים, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה לאלתר על יסוד הטענות בכתב שבפניו;

(4)  בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ליתן, לבקשת בעל דין, הזדמנות לטעון טענות נוספות בכתב או בעל-פה.

מיום 29.6.1996

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 932

הוספת תקנה 6א

תובענות בנושא אחד בבתי משפט אחדים [5] תק' (מס' 3)  תשמ"ט-1989 תק' תשע"ה-2015

7.    הוגשו תובענות בנושא אחד לבתי משפט אחדים בעלי אותן סמכויות, יקבע נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך למי מבתי משפט אלה השיפוט ולאותו בית משפט יהיה לפי זה שיפוט ייחודי והתובענות שבשאר בתי המשפט יועברו לבית המשפט האמור ויידונו בו במאוחד.

מיום 26.3.1989

תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5173 מיום 26.3.1989 עמ' 586

7. הוגשו תובענות בנושא אחד לבתי משפט אחדים בעלי אותן סמכויות, יקבע נשיא בית המשפט העליון למי מבתי משפט אלה השיפוט ולאותו בית משפט יהיה לפי זה שיפוט ייחודי והתובענות בשאר בתי המשפט יעוכבו  והתובענות שבשאר בתי המשפט יועברו לבית המשפט האמור ויידונו בו במאוחד.

 

מיום 28.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7523 מיום 28.6.2015 עמ' 1290

7. הוגשו תובענות בנושא אחד לבתי משפט אחדים בעלי אותן סמכויות, יקבע נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר של בית המשפט העליון שהוא הסמיכו לכך למי מבתי משפט אלה השיפוט ולאותו בית משפט יהיה לפי זה שיפוט ייחודי והתובענות שבשאר בתי המשפט יועברו לבית המשפט האמור ויידונו בו במאוחד.

פרק ג': פתיחת תובענה

תק' (מס' 2)  תשנ"ב-1992

סימן א': פתיחת הליך

מיום 4.6.1992

תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5448 מיום 4.6.1992 עמ' 1147

הוספת סימן א'

פתיחת הליך תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

7א.     (א)  הליך בבית משפט ייפתח בהגשת תובענה.

 

תק' תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2) תשס"ה-2004

          (ב)  הליך ייפתח לפי טופס 1 (להלן – טופס פתיחת הליך אזרחי), שיהיה, לכל ענין, חלק בלתי נפרד מכתבי התובענה; לענין זה, "תובענה" – לרבות ענין שהועבר לבית המשפט וערעור.

תק' תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)  תשס"ה-2004

          (ג)   לא תקובל תובענה ללא טופס פתיחת הליך אזרחי כשהוא ממולא כהלכה, על כל חלקיו, לפי הפרטים הנדרשים בו כמפורט ברשימות שפרסם מנהל בתי המשפט ברשומות[1].

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

          (ד)  (נמחקה).

תק' (מס' 4)  תשע"ב-2012

          (ה)  לא יקובל כתב בי-דין לרישום אם לא צוין בראשו מספר זהותו של מגיש כתב
בי-הדין.

תק' (מס' 6)  תשע"ב-2012

          (ו)   על אף האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ה), לא היה לבעל דין מספר זהות, יציין זאת בטופס פתיחת הליך אזר