נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עדות

בתי משפט וסדרי דין – ראיות – עדות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חקירת עדים

Go

2

סעיף 2א

חקירת נפגע בעבירת מין

Go

2

סעיף 2ב

עדות מתלונן שלא בפני הנאשם

Go

2

סעיף 2ג

עדות קטין או חסר ישע

Go

3

סעיף 2ד

איסור חקירה נגדית בידי נאשם

Go

3

סעיף 2ה

רציפות הדיון

Go

3

סעיף 2ו

חדר מותאם לצורכיהם של קטינים המשמש להמתנתם למתן עדות לפני בית המשפט

Go

4

סעיף 3

שמירת דינים

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), תשי"ח-1957*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בית-משפט" – כמשמעותו בחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957;

           "הנידן" – לרבות מהימנות העד;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           "הורה" – לרבות בן זוגו של הורה, מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה או אפוטרופוס;

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 532 (ה"ח 46)

הוספת הגדרת "הורה"

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           "קטין" – כהגדרתו בסעיף 3 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 532 (ה"ח 46)

הוספת הגדרת "קטין"

חקירת עדים

2.    בחקירת עד בבית משפט, לא ירשה בית המשפט חקירה אשר, לדעת בית המשפט, אינה לענין הנידן ואינה הוגנת; ובפרט לא ירשה בית המשפט חקירה שיש בה משום עלבון, הפחדה, התעיה או ביוש, שאינם לענין הנידן ואינם הוגנים.

חקירת נפגע בעבירת מין (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 3)  תשס"ג-2003

2א.     בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו המיני של הנפגע בעבירה לפי סימן ה' של פרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), אלא אם כן ראה, מטעמים שיירשמו, כי איסור החקירה עלול לגרום לנאשם עיוות דין.

מיום 31.3.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1246 מיום 31.3.1988 עמ' 63 (ה"ח 1797)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח 3147)

2א. בית המשפט לא ירשה חקירה בדבר עברו המיני של הנפגע בעבירה לפי סימן ה' של פרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 התשל"ז-1977 (בחוק זה – חוק העונשין), אלא אם כן ראה, מטעמים שיירשמו, כי איסור החקירה עלול לגרום לנאשם עיוות דין.

עדות מתלונן שלא בפני הנאשם (תיקון מס' 2)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 3)  תשס"ג-2003 (תיקון מס' 4) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 5)  תשס"ז-2006

2ב.     (א)  במשפט פלילי בשל עבירת מין או בשל עבירת סחר בבני אדם רשאי בית משפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל דין או המתלונן, ואם היה המתלונן קטין גם לבקשת הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שמתלונן ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע במתלונן או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מן העד לראות את הנאשם.

           (ב)  בית המשפט לא יחליט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם ונעשו הסידורים הדרושים כדי לאפשר את אלה:

(1)   לבית המשפט ולנאשם – לצפות בעד, בדרך שנקבעה בתקנות, בכל מהלך העדות, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות;

(2)   לנאשם – לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו.

           (ג)   לא היה הנאשם מיוצג – לא יחליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), בטרם מינה לו סניגור לייצגו לצורך ההחלטה ולהמשך ההליך המשפטי.

           (ד)  בית המשפט רשאי להורות שהדיון כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה שלא בנוכחות העד.

           (ה)  לענין סעיף זה –

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

           "עבירת מין" – עבירה לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, למעט עבירה לפי סעיפים 348(ג), 349, ו-352 לאותו חוק;

(תיקון מס' 5) תשס"ז-2006

           "עבירת סחר בבני אדם" – עבירה של סחר בבני אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בפסקאות (5) עד (7) בסעיף 377א(א) לחוק העונשין או המעמידה בכך אדם באחת מהסכנות המנויות בפסקאות האמורות;

(תיקון מס' 3) תשס"ג-2003

           "מתלונן" – מי שלפי כתב האישום נפגע בעבירת המין או בעבירת סחר בבני אדם.

           (ו)   שר המשפטים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה וסדרי דין לשמיעת ראיות על-פיו.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1511 מיום 23.3.1995 עמ' 152 (ה"ח 2290)

הוספת סעיף 2ב

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח 3147)

2ב. (א) במשפט פלילי בשל עבירת מין או בשל עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות רשאי בית משפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל דין או המתלונן, ואם היה המתלונן קטין גם לבקשת הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שמתלונן ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע במתלונן או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מן העד לראות את הנאשם.

(ב) בית המשפט לא יחליט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם ונעשו הסידורים הדרושים כדי לאפשר את אלה:

(1) לבית המשפט ולנאשם – לצפות בעד, בדרך שנקבעה בתקנות, בכל מהלך העדות, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות;

(2) לנאשם – לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו.

(ג) לא היה הנאשם מיוצג – לא יחליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), בטרם מינה לו סניגור לייצגו לצורך ההחלטה ולהמשך ההליך המשפטי.

(ד) בית המשפט רשאי להורות שהדיון כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה שלא בנוכחות העד.

(ה) לענין סעיף זה –

"עבירת מין" – עבירה לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט עבירה לפי סעיפים 348(ג), 349, ו-352 לאותו חוק;

"עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות" – עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין;

"מתלונן" – מי שלפי כתב האישום נפגע בעבירת המין או בעבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות.

(ו) שר המשפטים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה וסדרי דין לשמיעת ראיות על-פיו.

 

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 532 (ה"ח 46)

עדות מתלונן שלא בפני הנאשם

(א) במשפט פלילי בשל עבירת מין או בשל עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות רשאי בית משפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת תובע בעל דין או המתלונן, ואם היה המתלונן קטין גם לבקשת הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שמתלונן ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע במתלונן או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מן העד לראות את הנאשם.

 

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח 231)

(א) במשפט פלילי בשל עבירת מין או בשל עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות רשאי בית משפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל דין או המתלונן, ואם היה המתלונן קטין גם לבקשת הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שמתלונן ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע במתלונן או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מן העד לראות את הנאשם.

(ב) בית המשפט לא יחליט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם ונעשו הסידורים הדרושים כדי לאפשר את אלה:

(1) לבית המשפט ולנאשם – לצפות בעד, בדרך שנקבעה בתקנות, בכל מהלך העדות, לשמוע אותו ולהציג לו שאלות;

(2) לנאשם – לשמור על קשר עם סניגורו, ולהציג שאלות לעד באמצעותו.

(ג) לא היה הנאשם מיוצג – לא יחליט בית המשפט כאמור בסעיף קטן (א), בטרם מינה לו סניגור לייצגו לצורך ההחלטה ולהמשך ההליך המשפטי.

(ד) בית המשפט רשאי להורות שהדיון כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה שלא בנוכחות העד.

(ה) לענין סעיף זה –

"עבירת מין" – עבירה לפי סימן ה' לפרק י' לחוק העונשין, למעט עבירה לפי סעיפים 348(ג), 349, ו-352 לאותו חוק;

"עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות" – עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין;

"עבירת סחר בבני אדם" – עבירה של סחר בבני אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בפסקאות (5) עד (7) בסעיף 377א(א) לחוק העונשין או המעמידה בכך אדם באחת מהסכנות המנויות בפסקאות האמורות;

"מתלונן" – מי שלפי כתב האישום נפגע בעבירת המין או בעבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות.

עדות קטין או חסר ישע (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

2ג.      (א)  (1)   במשפט פלילי בשל עבירה המנויה בתוספת רשאי בית המשפט להורות, בין מיזמתו ובין לבקשת בעל דין, עד קטין או הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שהקטין ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע בקטין או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מהעד לראות את הנאשם;

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2015

(1א) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), בעדות של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א בחוק העונשין, המותרת לפי סעיף 5 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, רשאי בית המשפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל דין, עד קטין או חסר ישע או הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שהקטין או חסר הישע ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע בקטין או בחסר הישע או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מהעד לראות את הנאשם;

(תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

(2)   הוראות סעיף 2ב(ב), (ג) ו-(ד) והתקנות שהתקין השר לפי סעיף קטן (ו) יחולו על עדות קטין או חסר ישע, לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

           (ב)  הרשיע בית משפט נאשם על סמך עדות יחידה של עד שהעיד שלא בנוכחות הנאשם כאמור בסעיף קטן (א), יפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

(תיקון מס' 5) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 6)  תשע"ו-2015

           (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על עדות של קטין או חסר ישע שהוא מתלונן בעבירת מין או בעבירת סחר בבני אדם, כאמור בסעיף 2ב, ועל עדותו יחולו הוראות סעיף 2ב.

           (ד)  במשפט פלילי, רשאי בית המשפט, לפני מתן העדות או במהלכה, להורות, בין מיזמתו ובין לבקשת בעל דין, עד קטין או הורהו, כי עדותו של הקטין תיגבה באחת או יותר מהדרכים המפורטות בפסקאות (1) עד (5), אם נוכח כי הדבר עשוי להקל על הקטין את מסירת העדות:

(1)   שלא על דוכן העדים;

(2)   כשהשופט ועורכי הדין אינם לבושים מדי משפט;

(3)   בלשכת השופט;

(4)   בנוכחות אדם המלווה את הקטין לצדו במהלך עדותו, לפי בחירתו;

(5)   שלא במקום מושבו של בית המשפט, מכוח סמכותו לפי סעיפים 34(ב) או 44(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

           (ה)  שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בתוספת עבירות נוספות.

(תיקון מס' 5) תשס"ז-2006

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 533 (ה"ח 46)

הוספת סעיף 2ג

 

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח 231)

  (ג)  הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על עדות של קטין שהוא מתלונן בעבירת מין או בעבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות, כאמור בסעיף 2ב, ועל עדותו יחולו הוראות סעיף 2ב.

 

מיום 28.12.2015

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ו מס' 2517 מיום 28.12.2015 עמ' 308 (ה"ח 808)

עדות קטין או חסר ישע

  (א)  (1)  במשפט פלילי בשל עבירה המנויה בתוספת רשאי בית המשפט להורות, בין מיזמתו ובין לבקשת בעל דין, עד קטין או הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שהקטין ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע בקטין או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מהעד לראות את הנאשם;

(1א)  בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), בעדות של קטין או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א בחוק העונשין, המותרת לפי סעיף 5 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, רשאי בית המשפט להורות, בין מיוזמתו ובין לבקשת בעל דין, עד קטין או חסר ישע או הורהו, לפני מתן העדות או במהלכה, שהקטין או חסר הישע ימסור את עדותו שלא בנוכחות הנאשם אלא בנוכחות סניגורו, אם נוכח שמסירת העדות בנוכחות הנאשם עלולה לפגוע בקטין או בחסר הישע או לפגום בעדות; עדות שלא בנוכחות נאשם תינתן מחוץ לאולם בית המשפט או בדרך אחרת שתמנע מהעד לראות את הנאשם;

(2)  הוראות סעיף 2ב(ב), (ג) ו-(ד) והתקנות שהתקין השר לפי סעיף קטן (ו) יחולו על עדות קטין או חסר ישע, לפי סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים.

  (ב)  הרשיע בית משפט נאשם על סמך עדות יחידה של עד שהעיד שלא בנוכחות הנאשם כאמור בסעיף קטן (א), יפרט בהכרעת הדין מה הניע אותו להסתפק בעדות זו.

  (ג)  הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על עדות של קטין או חסר ישע שהוא מתלונן בעבירת מין או בעבירת סחר בבני אדם, כאמור בסעיף 2ב, ועל עדותו יחולו הוראות סעיף 2ב.

איסור חקירה נגדית בידי נאשם (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2017

2ד.     (א)  במסירת עדות של קטין שהוא נפגע בעבירה המנויה בתוספת או שעבירה המנויה בתוספת נעשתה בנוכחותו, לא יחקר הנאשם בעצמו את הקטין, אלא סניגורו.

           (ב)  לא היה הנאשם מיוצג בהליך שקטין אמור למסור בו עדות כאמור בסעיף קטן (א), ימנה לו בית המשפט סניגור לייצגו בעת חקירת הקטין; סירב הנאשם למינוי סניגור, יודיע לו בית המשפט כי בהתאם להוראות סעיף זה אין הוא רשאי לחקור בעצמו את הקטין.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1108 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 2ד

רציפות הדיון (תיקון מס' 8) תשע"ז-2017

2ה.     (א)  החל בית המשפט בשמיעת עדותו של קטין שהוא נפגע בעבירה המנויה בתוספת או שעבירה המנויה בתוספת נעשתה בנוכחותו, יסיים בית המשפט ככל האפשר את שמיעת עדותו ביום שבו החלה; לא הסתיימה שמיעת עדותו של הקטין באותו יום, ישמע בית המשפט ככל האפשר את עדותו ברציפות, יום אחר יום, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם טובת הקטין; לא עשה כן בית המשפט, ינמק את החלטתו לשמיעה לא רצופה של העדות.

           (ב)  בית המשפט, ביוזמתו או לבקשת הקטין או הורהו של הקטין, רשאי להפסיק או לדחות את שמיעת העדות, אם סבר שמתן העדות ברציפות מקשה על הקטין.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1108 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 2ה

חדר מותאם לצורכיהם של קטינים המשמש להמתנתם למתן עדות לפני בית המשפט (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2017

2ו.      בלי לגרוע מההוראות לפי חוק זכויות נפגע עבירה, התשס"א-2001, בכל בית משפט יקצה המזכיר הראשי של בית המשפט, לאחר תיאום עמו מראש, חדר או מקום שישמש להמתנת קטינים נפגעי עבירה למתן עדות לפני בית המשפט ביום הדיון; בבית משפט שנבנה לאחר ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017), יוקצה לקטינים חדר נפרד, המותאם לצורכיהם, שישמש להמתנתם למתן עדות לפני בית המשפט.

מיום 6.8.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1108 (ה"ח 714)

הוספת סעיף 2ו

שמירת דינים

3.    הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

 

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

תוספת

(סעיף 2ג)

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 533 (ה"ח 46)

הוספת תוספת

(תיקון מס' 5) תשס"ז-2006 (תיקון מס' 7) תשע"ז-2016

(א)  עבירות לפי סעיפים 199(ב), 202, 203, 203ב, 203ג, 214(ב1) ו-(ב2), 300 עד 301ג, 305, 345, 347(ב), 348(א), (ב), ו-(ג1), 351(א), (ב), (ג1) ו-(ג2) ועבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח 231)

(א) עבירות לפי סעיפים 199(ב), 202, 203, 203א, 203ב, 214(ב1) ו-(ב2), 298, 300, 305, 345, 347(ב), 348(א), (ב), ו-(ג1), 351(א), (ב), (ג1) ו-(ג2) ועבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

 

מיום 11.12.2016

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח 1079)

(א) עבירות לפי סעיפים 199(ב), 202, 203, 203ב, 203ג, 214(ב1) ו-(ב2), 298, 300, 305, 345, 347(ב), 348(א), (ב), ו-(ג1), 351(א), (ב), (ג1) ו-(ג2) ועבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

 

מיום 10.7.2019

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 232 (ה"ח 972)

(א) עבירות לפי סעיפים 199(ב), 202, 203, 203ב, 203ג, 214(ב1) ו-(ב2), 298, 300 300 עד 301ג, 305, 345, 347(ב), 348(א), (ב), ו-(ג1), 351(א), (ב), (ג1) ו-(ג2) ועבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין).

(ב)  עבירות לפי סעיפים 329(א)(1), 333, 368ב(א) סיפה ו-(ב) ו-368ג לחוק העונשין, כאשר הקטין מעיד נגד אדם האחראי עליו כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין, נגד אחיו או בן זוגו, או נגד צאצאו של אחד מאלה.

(ג)   עבירות לפי סעיפים 345 עד 351 לחוק העונשין, כאשר הקטין מעיד נגד הורהו.

(ד)  עבירות שעונשן מיתה או מאסר עולם ועבירות שעונשן מאסר עשר שנים או יותר כאשר המשפט מתנהל בבית משפט מחוזי.

 

 

                                                         דוד בן-גוריון                      פנחס רוזן

                                                                             ראש הממשלה                            שר המשפטים

                    יצחק בן-צבי

                             נשיא המדינ

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח מס' 237 מיום 12.12.1957 עמ' 16 (ה"ח תשט"ז מס' 257 עמ' 73).

תוקן ס"ח תשמ"ח מס' 1246 מיום 31.3.1988 עמ' 63 (ה"ח תשמ"ו מס' 1797 עמ' 303) –  תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק העונשין (תיקון מס' 22), תשמ"ח-1988.

ס"ח תשנ"ה מס' 1511 מיום 23.3.1995 עמ' 152 (ה"ח תשנ"ד מס' 2290 עמ' 534) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 5 לענין תחילה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח תשס"ב מס' 3147 עמ' 717) – תיקון מס' 3 בסעיף 3 לחוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 532 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 46 עמ' 126) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 5 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 231 עמ' 236) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס"ז-2006.

ס"ח תשע"ו מס' 2517 מיום 28.12.2015 עמ' 308 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 808 עמ' 44) – תיקון מס' 6 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16), תשע"ו-2015.

ס"ח תשע"ז מס' 2586 מיום 11.12.2016 עמ' 29 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1079 עמ' 1510) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק העונשין (תיקון מס' 127), תשע"ז-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2656 מיום 6.8.2017 עמ' 1108 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 714 עמ' 198) – תיקון מס' 8 בסעיף 7 לחוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ט מס' 2779 מיום 10.1.2019 עמ' 232 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 972 עמ' 166) – תיקון מס' 9 בסעיף 13 לחוק העונשין (תיקון מס' 137), תשע"ט-2019; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות