נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955

בריאות – שרותי רווחה – סעד

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – סעד

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – חולי נפש

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

צו לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין

Go

2

סעיף 3

סמכויות עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

Go

2

סעיף 4

מסירת תסקיר עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבעלי הדין

Go

2

סעיף 5

חקירת עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

Go

2

סעיף 6

אין מערערים על דרך עריכת התסקיר

Go

2

סעיף 7

דין חולה נפש

Go

2

סעיף 8

סמכויות היועץ המשפטי לממשלה

Go

2

סעיף 9

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין

Go

2

סעיף 10

ביצוע ותקנות

Go

2


חוק הסעד (סדרי דין בעניני קטינים, חולי נפש ונעדרים), תשט"ו-1955*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בית משפט" – לרבות בתי דין, ועדות וגופים אחרים המוסמכים כדין לעניני שיפוט, ולמעט בית משפט הדן בפלילים;

           "קטין" – מי שלא מלאו לו 18 שנה;

           "נידן קטין" – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון קטינותו של קטין, אף שהקטין אינו בעל דין;

           "נידן חולה נפש" – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את מחלתו של חולה הנפש, אף שחולה הנפש אינו בעל דין;

           "חולה נפש" – לרבות לקוי בשכלו;

           "נידן נעדר" – ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט להביא בחשבון את העובדה שאדם פלוני נעדר מישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע, אף שהאדם אינו בעל דין;

(תיקון מס' 2) תשע"א-2010

           "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 9.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

הוספת הגדרת "עובד סוציאלי לעניין סדרי דין"

צו לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

2.    רשאי בית המשפט לצוות על עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר בכתב.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

צו לפקיד הסעד לעובד סוציאלי לעניין סדרי דין

2. רשאי בית המשפט לצוות על פקיד סעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר בכתב.

סמכויות עובד סוציאלי לעניין סדרי דין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

3.    נצטווה עובד סוציאלי לעניין סדרי דין כאמור בסעיף 2, רשאי הוא לצורך הכנת תסקירו להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

סמכויות פקיד הסעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

3. נצטווה פקיד סעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין כאמור בסעיף 2, רשאי הוא לצורך הכנת תסקירו להיכנס לכל מקום בו נמצא או עשוי להימצא הקטין או חולה הנפש ולחקור כל אדם שהוא סבור שיש לו ידיעות הנוגעות לקטין או לחולה הנפש, וחייב הנחקר לענות לפקיד הסעד לעובד הסוציאלי תשובות כנות ומלאות, אך אין הוא חייב לעשות כן אם התשובה עלולה לגולל עליו אשמה פלילית.

מסירת תסקיר עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבעלי הדין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

4.    התסקיר שהגיש העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין כאמור יימסר לבעלי הדין ובית המשפט ישמע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר אם לא ציווה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

מסירת תסקיר פקיד הסעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבעלי הדין

4. התסקיר שהגיש פקיד הסעד העובד הסוציאלי לעניין סדרי דין כאמור יימסר לבעלי הדין ובית המשפט ישמע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר אם לא ציווה בית המשפט, מטעמים מיוחדים, שאין לגלות את תוכן התסקיר, כולו או מקצתו.

חקירת עובד סוציאלי לעניין סדרי דין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

5.    (א)  בית משפט רשאי בכל שלב של הדיון לצוות על עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבוא ולהיחקר בפניו בנידן קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2.

           (ב)  הוראות סעיף 4 יחולו על חקירה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

חקירת פקיד הסעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין

5. (א) בית משפט רשאי בכל שלב של הדיון לצוות על פקיד סעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לבוא ולהיחקר בפניו בנידן קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2.

(ב) הוראות סעיף 4 יחולו על חקירה לפי סעיף זה בשינויים המחוייבים לפי הענין.

אין מערערים על דרך עריכת התסקיר (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

6.    הטענה כי תסקיר שהגיש עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לא נערך לפי הוראות חוק זה, לא תשמש עילה לערעור.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

6. הטענה כי תסקיר שהגיש פקיד סעד עובד סוציאלי לעניין סדרי דין לא נערך לפי הוראות חוק זה, לא תשמש עילה לערעור.

דין חולה נפש (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

7.    הסמכויות הנתונות בחוק זה לבית משפט ולעובד סוציאלי לעניין סדרי דין בנידן קטין, נתונות לו גם בנידן חולה נפש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח 507)

7. הסמכויות הנתונות בחוק זה לבית משפט ולפקיד סעד ולעובד סוציאלי לעניין סדרי דין בנידן קטין, נתונות לו גם בנידן חולה נפש, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

סמכויות היועץ המשפטי לממשלה

8.    רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אם הוא סבור שטובת קטין, חולה נפש או נעדר דורשת זאת, לפתוח בכל הליך בבית משפט, וכן להתייצב ולטעון בכל משפט שבו נדונים נידן קטין או נידן חולה נפש או נידן נעדר.

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין (תיקון מס' 2) תשע"א-2010

9.    שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים לעניין חוק זה, שיפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לעניין מסוים; חלק עובד סוציאלי לעניין סדרי דין על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח 915)

9. שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי סעד לצורך חוק זה, וכן פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 75 (ה"ח 507)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

מינוי פקיד סעד

9. שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי סעד לצורך חוק זה, וכן פקיד סעד ראשי; פקידי הסעד יפעלו לפי הנחיותיו של פקיד סעד ראשי, בדרך כלל או לענין מסויים; חלק פקיד סעד על ההנחיות לענין מסויים, ישוב פקיד הסעד הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בענין זה עם פקיד הסעד ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

ביצוע ותקנות

10.   שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

                                                            משה שרת                        פנחס רוזן

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                    יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשט"ו מס' 187 מיום 6.7.1955 עמ' 126 (ה"ח תשט"ו מס' 222 עמ' 44).

תוקן ס"ח תשל"א מס' 635 מיום 5.8.1971 עמ' 177 (ה"ח תשל"א מס' 915 עמ' 61) – תיקון מס' 1 בסעיף 1 לחוק לתיקון חוקי סעד (פקידי סעד ראשיים), תשל"א-1971.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 74 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 2 בסעיף 3 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות