נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז-1977

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

משפט בינ"ל פומבי – אמנות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מטרה ופירוש

Go

2

סעיף 3

אימות מסמכים ציבוריים

Go

2

סעיף 4

צורת התעודה לפי האמנה

Go

2

סעיף 5

רשות מוסמכת להוציא תעודות

Go

2

סעיף 5א

אגרת תעודה

Go

2

סעיף 5ב

בקשה להוצאת תעודה

Go

3

סעיף 6

שפות התעודה

Go

3

סעיף 7

תחילה

Go

3

סעיף 8

השם

Go

3

 


תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז-1977*

תק' תשע"ב-2012

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 59 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, לפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולפי סעיף 59 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 9.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק העזרה המשפטית למדינות חוץ [נוסח משולב], תשל"ז-1977, לפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ולפי סעיף 59 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל חוק, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "האמנה" - האמנה המבטלת את דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים, שנחתמה בהאג ביום 5 באוקטובר 1961;

          "תעודה לפי האמנה" - תעודה שדוגמתה בתוספת השניה;

תק' תשע"ב-2012

          "מדינת האמנה" – מדינה שהיא צד לאמנה כמפורט ברשימת המדינות שהן צד לאמנה בפרסום מטעם ועידת האג למשפט בין-לאומי פרטי – Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents;

מיום 9.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763

החלפת הגדרת "מדינת האמנה"

הנוסח הקודם:

"מדינת האמנה" - אחת המדינות המפורטות בתוספת הראשונה;

          "מסמך ציבורי" - תעודה ציבורית כמשמעותה בפקודה, וכן תעודה מאת מזכיר בית משפט (greffier) או מאת מוציא לפועל (justice de huissier) ותעודות נוטריוניות;

          "אימות" - אישור של מסמך ציבורי בידי נציג דיפלומטי או קונסולרי המקיים את המסמך או המאמת את החתימות או את החותמות שעליו;

          "הפקודה" - פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

מטרה ופירוש

2.    תקנות אלה באות לביצוע האמנה ויפורשו אתה כאחד.

אימות מסמכים ציבוריים

3.    לגבי מסמך ציבורי שנערך או שהוצא במדינת האמנה ושהאמנה חלה עליו יכול שתבוא תעודה לפי האמנה במקום אימותו.

צורת התעודה לפי האמנה

4.    תעודה לפי האמנה תהא בגוף המסמך שיש לאמתו או בנספח למסמך.

רשות מוסמכת להוציא תעודות תק' תשנ"ג-1993

5.    (א)  משרד החוץ, רשם בית משפט שלום או עובד המדינה שמונו בידי שר המשפטים לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, יהיו, כל אחד מהם, רשות מוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי האמנה.

תק' תש"ף-2020

          (א1) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשות מוסמכת בישראל להוציא תעודות לפי האמנה תהיה כל משרד ממשרדי הממשלה או עובד מדינה ששר המשפטים הסמיך אותם לעניין זה לאחר שנוכח כי יש להם היכולות הנדרשות לכך; הודעה על הסמכה כאמור תפורסם ברשומות[1].

          (ב)  הרשות המוסמכת תנהל מירשם תעודות לפי האמנה המוצאות על ידה.

          (ג)   על פי בקשת אדם הנוגע בדבר, תבדוק הרשות המוסמכת אם פרטי התעודה תואמים את הפרטים הרשומים במירשם התעודות.

מיום 25.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 418

החלפת תקנת משנה 5(א)

הנוסח הקודם:

(א) הרשות המוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי האמנה תהיה משרד החוץ.

 

מיום 7.9.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8739 מיום 7.9.2020 עמ' 2610

הוספת תקנת משנה 5(א1)

אגרת תעודה תק' תשס"ח-2008 הודעה תשפ"א-2020

5א.     (א)  המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 35 שקלים חדשים לתעודה.

          (ב)  סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יעודכן מדי שנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ג)   סכום שעודכן כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את שיעור האגרה כפי שעודכן ועוגל לפי תקנות משנה (ב) ו-(ג).

          (ה)  בתקנה זו –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) (תיקון), התשס"ח-2008, והמדד שפורסם בחודש ינואר 2008.

מיום 17.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6656 מיום 18.3.2008 עמ' 618

הוספת תקנה 5א

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2090 עמ' 918

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 30 31 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6849 מיום 31.12.2009 עמ' 532

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 31 32 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 476

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 32 33 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 530

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 33 34 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 720

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 481

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 34 35 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7618 מיום 14.2.2016 עמ' 738

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 35 34 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 574

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8162 מיום 3.2.2019 עמ' 1967

(א) המבקש תעודה לפי האמנה ישלם בעדה אגרה בסכום של 34 35 שקלים חדשים לתעודה.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1232

[הסכום נותר ללא שינוי]

בקשה להוצאת תעודה תק' תשס"ח-2008

5ב.     בקשה לעובד המדינה שמונה בידי שר המשפטים וממלא תפקיד בבית משפט להוצאת תעודה לפי האמנה, תוגש בבית המשפט במחוז כהגדרתו בצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם), התש"ך-1960, שבו רשומה כתובת משרדו של מגיש הבקשה או מקום הוצאת התעודה, זולת אם מנהל בתי המשפט הורה אחרת.

מיום 17.5.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6656 מיום 18.3.2008 עמ' 619

הוספת תקנה 5ב

שפות התעודה

6.    תעודה לפי האמנה יכול שתיערך ותמולא בעברית, בערבית, באנגלית, בצרפתית או בשפה של מדינת האמנה המוציאה אותה, ובלבד שהכותרת Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) תופיע בשפה הצרפתית.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום שהאמנה תיכנס לתקפה לגבי ישראל בהתאם להודעת שר המשפטים שתפורסם ברשומות.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), תשל"ז-1977".

 

תק' תשע"ב-2012

התוספת הראשונה

(בוטלה)

מיום 11.3.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4099 מיום 11.3.1980 עמ' 1140

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

אוסטריה, בוטסוונה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יפן, ליכטנשטיין, לסותו, מלאווי, מלטה, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, מרוקו, פורטוגל, פיג'י, צרפת, קפריסין, שוויץ.

 

מיום 15.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 190

אוסטריה, איטליה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בלגיה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, סווזילנד, סורינם, סיישל, ספרד, פורטוגל, פיג'י, צרפת, קפריסין, שוויץ.

 

מיום 20.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 525

אוסטריה, איטליה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בלגיה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, ספרד, פורטוגל, פיג'י, צרפת, קפריסין, שוויץ.

 

מיום 19.1.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4894 מיום 19.1.1986 עמ' 434

אוסטריה, איטליה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בלגיה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יוון, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, ספרד, פורטוגל, פיג'י, פינלנד, צרפת, קפריסין, שוויץ, תורכיה.

 

מיום 19.5.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 822

אוסטריה, איטליה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בלגיה, ברונאי דרוסלם, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יוון, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, ספרד, פורטוגל, פיג'י, פינלנד, צרפת, קפריסין, שוויץ, תורכיה.

 

מיום 25.2.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 418

אוסטריה, איטליה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בילורוס, בלגיה, בליז, ברונאי דרוסלם, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יוון, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, איי מרשל, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, ספרד, פורטוגל, פיג'י, פינלנד, פנמה, צרפת, קפריסין, הפדרציה הרוסית, שוויץ, תורכיה.

 

מיום 29.6.1995

לגבי מקיסקו מיום 14.8.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1562

אוסטריה, איטליה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארמניה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בילורוס, בלגיה, בליז, ברונאי דרוסלם, דרום אפריקה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יוון, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, מקסיקו, איי מרשל, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, סלובניה, סנט קיטס ונביס, סן מרינו, ספרד, פורטוגל, פיג'י, פינלנד, פנמה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, הפדרציה הרוסית, שוויץ, תורכיה.

 

מיום 9.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763

ביטול התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

התוספת הראשונה

(תקנה 1)

אוסטריה, איטליה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארמניה, ארצות הברית של אמריקה, בהאמס, בוטסוונה, בילורוס, בלגיה, בליז, ברונאי דרוסלם, דרום אפריקה, הרפובליקה הגרמנית הפדרלית, הולנד, הונגריה, טונגה, יוגוסלביה, יוון, יפן, לוכסמבורג, ליכטנשטיין, לסוטו, מלאווי, מלטה, מאוריציואוס, הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, מקסיקו, איי מרשל, נורבגיה, סווזילנד, סורינם, סיישל, סלובניה, סנט קיטס ונביס, סן מרינו, ספרד, פורטוגל, פיג'י, פינלנד, פנמה, צרפת, קפריסין, קרואטיה, הפדרציה הרוסית, שוויץ, תורכיה.

 

התוספת השניה

(תקנה 1)

תעודה בצורת ריבוע שאורך כל צד הוא 9 ס"מ לפחות ובנוסח שלהלן:

1.    המדינה      

2.    מסמך ציבורי זה נחתם בידי      

3.    המכהן בתור      

4.    נושא את  של      

5.    אושר ב     

6.    ביום      

7.    על-ידי      

8.    מס'      

 

9.     ____________

 

10.  חתימה _____________

 

 

ח' בניסן תשל"ז (27 במרס 1977)                         חיים י' צדוק

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3724 מיום 13.6.1977 עמ' 1940.

תוקנו ק"ת תש"ם מס' 4099 מיום 11.3.1980 עמ' 1140 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"ב מס' 4279 מיום 26.10.1981 עמ' 190 – תק' תשמ"ב-1981; תחילתן ביום 15.10.1981.

ק"ת תשמ"ד מס' 4559 מיום 20.11.1983 עמ' 525 – תק' תשמ"ד-1983.

ק"ת תשמ"ו מס' 4894 מיום 19.1.1986 עמ' 434 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ח מס' 5108 מיום 19.5.1988 עמ' 822 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 418 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ה מס' 5687 מיום 29.6.1995 עמ' 1562 – תק' תשנ"ה-1995; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ח מס' 6656 מיום 18.3.2008 עמ' 618 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן שישים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6777 מיום 7.5.2009 עמ' 918 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6849 מיום 31.12.2009 עמ' 532 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 476 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 530 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 763 – תק' תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7219 מיום 3.2.2013 עמ' 720 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 481 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7618 מיום 14.2.2016 עמ' 738 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 574 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ט מס' 8162 מיום 3.2.2019 עמ' 1967 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8739 מיום 7.9.2020 עמ' 2610 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9034 מיום 30.12.2020 עמ' 1232 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

[1] ר' י"פ תשפ"א מס' 9553 מיום 22.4.2021 עמ' 5068.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות