נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974

 

 

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי

תוכן ענינים

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

6

סעיף 1

הגשת בקשה למינוי סניגור 

Go

6

סעיף 1א

פרטי זיהוי

Go

6

סעיף 2

מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים

Go

7

סעיף 2א

מינוי סניגור ביזמת בית המשפט

Go

7

סעיף 3

מינוי ללא חוות דעת לשכת הסעד

Go

7

סעיף 4

שכר טרחת סניגור

Go

7

סעיף 5

הוצאות הגנה

Go

8

סעיף 6

שכר עדים והוצאותיהם

Go

8

סעיף 7

שכר מומחה ורופא

Go

8

סעיף 8

מניעת כפל תשלומים

Go

8

סעיף 9

סמכויות לרשם

Go

8

סעיף 10

שיעור התשלומים לעדים

Go

9

סעיף 10א

הצמדה למדד

Go

9

סעיף 11

הפקדת כסף או ערובה

Go

9

סעיף 12

יפוי כוח לסניגור

Go

10

סעיף 13

יפוי כוח מטעם הקובל

Go

10

סעיף 14

צו הגנה

Go

10

סעיף 15

טופס צו מעצר

Go

10

סעיף 16

צו מעצר

Go

10

 

סימן ב': ערר

Go

10

סעיף 17

דרך הגשת ערר

Go

10

סעיף 18

העברת הערר ליועץ המשפטי

Go

10

 

סימן ג': המשפט

Go

10

סעיף 19

מועד המשפט

Go

10

סעיף 20

הזמנה למשפט

Go

10

סעיף 20א

מועד מסירה

Go

10

סעיף 21

הטלת תוצאות בדחיית משפט

Go

10

סעיף 22

הודעה על מאסר או קנס

Go

11

סעיף 23

בקשה לעיון מחדש

Go

11

סעיף 24

שמיעת טענות הצדדים

Go

11

סעיף 25

הכחשת רישום פלילי

Go

11

סעיף 26

מועד הגשת תסקיר ותוצאות

Go

11

סעיף 27

הוראות בית המשפט

Go

11

סעיף 28

גילוי ידיעות

Go

11

סעיף 30

מעצר לפני גזר הדין

Go

11

סעיף 31

צו ביצוע ופקודת מאסר

Go

11

סעיף 31ב

העברת פרטי ניזוק

Go

11

סעיף 32

מספר עתקים בערעור

Go

11

סעיף 32א

צירופים לערעור ולבקשת רשות לערער

Go

12

סעיף 33

המצאת העתק למשיב

Go

12

סעיף 34

העברת התיק

Go

12

סעיף 35

חתימת כתב אישום והודעת ערעור

Go

12

סעיף 36

המשך ערעור בפטירת נאשם

Go

12

סעיף 37

ראשי דת

Go

12

 

סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק

Go

12

סעיף 38

הזמנה למשפט בעבירות קלות

Go

12

סעיף 39

הזמנה למשפט בברירת קנס

Go

12

סעיף 40

הודעה לתשלום קנס

Go

12

סעיף 41

המצאה בדרך הצמדה

Go

12

סעיף 42

בקשת משפט

Go

12

סעיף 42א

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס

Go

13

סעיף 43

הזמנה למשפט בברירת משפט

Go

13

סעיף 44

הזמנה תכופה

Go

13

סעיף 44א

חזקת מסירה

Go

13

סעיף 44ב

העתק הזמנה לבית המשפט

Go

13

סעיף 44ג

דין הזמנה

Go

13

 

סימן ד'1: בקשת רשות לערער

Go

13

סעיף 44ד

הגשת הבקשה

Go

13

סעיף 44ה

הדיון בבקשה

Go

14

סעיף 44ו

החלטת בית המשפט

Go

14

סעיף 44ז

העברת דיון

Go

14

סעיף 44ח

הודעת ההחלטה

Go

14

סעיף 44ט

הגדרת נושא הערעור

Go

14

 

סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 240 לחוק

Go

14

 

סימן ו': המצאת מסמכים

Go

14

סעיף 48

מסירה על ידי מי

Go

14

סעיף 49

מסירה לחבר מסדר דתי

Go

14

סעיף 50

המצאה לחייל

Go

14

סעיף 51

המצאה לכלוא והתייצבותו

Go

14

סעיף 52

המצאה לפקיד מדינת חוץ

Go

15

סעיף 53

המצאה לקטין או פסול דין אחר

Go

15

סעיף 54

אישור מסירה

Go

15

סעיף 55

החזרת עותק מסמך

Go

15

סעיף 56

הזמנת עד

Go

15

 

סימן ז': הוראות שונות

Go

15

סעיף 57

עריכת מסמכים לפי טפסים

Go

15

סעיף 57א

הגשת מוצג וידיאו כראיה

Go

15

סעיף 58

תעריף שכר טרחה

Go

15

סעיף 59

ביטול

Go

15

סעיף 60

תחילה

Go

15

סעיף 61

השם

Go

15

 

הזמנה לנאשם

Go

19

 

מדינת ישראל

Go

22

 

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

Go

23

 

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

Go

32

 

מדינת ישראל

Go

35

 

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

Go

36

 

מדינת ישראל

Go

36

 

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

Go

37

 


תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 212, 213, 214 ו-227 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

סימן א': הוראות כלליות

הגשת בקשה למינוי סניגור תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ח-1988

1.       (א)     בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.

תק' תשמ"ח-1988

          (ב)  בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

1. בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 13 סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 85 סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.

 

מיום 10.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334

1. (א) בקשה למינוי סניגור לפי סעיף 15 לחוק תוגש מאת בעל דין תוך חמישה ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה למשפט, או ההודעה על מועד המשפט לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, זולת אם המשפט נקבע למועד מוקדם מזה.

(ב) בכל עת עד להגשת כתב האישום רשאי חשוד או עצור שנתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 15 לחוק, לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי סניגור.

פרטי זיהוי תק' תשמ"ח-1988

1א.      בכל פניה לבית המשפט, יציין המבקש את הפרטים הבאים של הנאשם:

(1)   שם פרטי, שם האב ושם המשפחה;

(2)   מספר זהותו וסוג התעודה ממנה נרשם המספר;

(3)   המען, ואם הנאשם נמצא במשמורת, מקום כליאתו, ולצדם - המיקוד;

(4)   מספר תיק בית המשפט;

          לענין תקנה זו, "נאשם" - לרבות עציר, מערער, נידון ואסיר.

מיום 10.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334

הוספת תקנה 1א

מינוי סניגור לנאשם מחוסר אמצעים

2.       (א) נאשם המבקש למנות לו סניגור מפני שהוא מחוסר אמצעים, יפרט בבקשתו פרטים לפי טופס 1 שבתוספת.

          (ב)   בית המשפט יעביר את בקשתו ללשכת הסעד של הרשות המקומית שבתחומה מקום מגוריו של הנאשם לחוות דעתה ולהערותיה, ויחליט בה לאחר קבלתן.

מינוי סניגור ביזמת בית המשפט תק' תשמ"ח-1988

2א.     ראה בית המשפט שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 15 לחוק, רשאי הוא למנות סניגור לחשוד, לעצור או לנאשם לפי הענין, אף אם לא הוגשה בקשה מטעמו.

מיום 10.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334

הוספת תקנה 2א

מינוי ללא חוות-דעת לשכת-הסעד

3.       על אף האמור בתקנה 2 רשאי בית המשפט למנות סניגור לנאשם מחוסר אמצעים אף בהעדר פרטים בבקשה, או בלא להעבירה ללשכת הסעד, או אם חוות הדעת וההערות לא נתקבלו תוך 21 יום מיום שהועברה הבקשה כאמור או תוך תקופה קצרה יותר שקבע בית המשפט, ובלבד שבית המשפט משוכנע, על פי חקירתו הוא, שהנאשם מחוסר אמצעים.

שכר טרחת סניגור  תק' (מס' 4) תש"ם-1980 תק' תשנ"א-1990 הודעה תשפ"א-2020

4.       (א)  סניגור שנתמנה לפי סעיף 15 לחוק, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה בגבולות הסכומים המפורטים להלן, לפי מהותו של הענין:

                                                                                                                                       בשקלים חדשים

1.     בבית משפט שלום –

(א)   לישיבה ראשונה בענין –

(1)   מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה            797

(2)   מעצר עד תום ההליכים                                   977

(3)   אישום בעבירה שהיא חטא                              1,127

(4)   אישום בעבירה אחרת                                        1,496

(5)   אישום בעבירה של גרימת מוות                           3,409

(6)   טיעון לעונש בעבירה של גרימת מוות               2,526

(ב)   לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה         382

2.     בבית משפט מחוזי

(א)   לישיבה ראשונה בענין –

(1)   מעצר, שחרור בערובה או הטלת ערובה            938

(2)   מעצר עד תום ההליכים                                   1,684

(3)   משפט פלילי                                                 3,409

(4)   ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין                                         1,684

(בב) על גזר הדין בלבד                                      977

(ב)   לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה        797

3.     בבית המשפט העליון –

(א)   לישיבה ראשונה בענין –

(1)   מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה            1,684

(2)   ערעור פלילי –

(אא) על פסק הדין                                             3,058

(בב) על גזר הדין בלבד                                      1,684

(ב)   לישיבה נוספת בכל אחד מהענינים כאמור בפסקת משנה (א), לכל ישיבה        1,356

          (ב)  נתמנה סניגור אחד לשני נאשמים או יותר ובית המשפט שוכנע שיש בנסיבות הענין צידוק להגדלת שכרו של הסניגור, רשאי בית המשפט להוסיף לסכומים הקבועים בפסקאות (2) ו-(4) לתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על 50% מהם ובלבד שלא יוסיף יותר מ-25% בשל הגנה על נאשם נוסף אחד בלבד.

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

          (ג)   במשפט בשל עבירה שעונשה מוות או מאסר עשר שנים או יותר, רשאי בית המשפט אם שוכנע כי ההכנה והטיפול באותו ענין חייבו עבודה רבה במיוחד או שהטיפול באותו ענין היה קשה במיוחד, או אם הדיונים בבית המשפט התמשכו מעבר לשעות העבודה הרגילות של בתי המשפט, לעשות אחת מאלה:

(1)   להוסיף לסכומים הקבועים בתקנת משנה (א) סכום שלא יעלה על מאה וחמישים אחוזים;

(2)   לפסוק סכום מיוחד, לפי המלצת נשיא בית המשפט הנוגע בדבר ובאישור שר המשפטים.

          (ד)  לסכומים הקבועים בתקנות משנה (א) עד (ג) יווסף סכום השווה למס ערך מוסף שהסניגור חייב בו בעד מתן השירותים.

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

          (ה)  סניגור החייב בנסיעות מחוץ לתחום הרשות המקומית שבו נמצא משרדו זכאי לקבל, לפי בחירתו, הוצאות נסיעה לפי התעריף הנהוג במונית שירות או באוטובוס או לפי תעריף ההשתתפות של המדינה בהוצאות של עובד המדינה שהוא פקיד נדרש.

תק' (מס' 5) תשמ"ה-1985

          (ו)   (1)   הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, ב-1 ביולי וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי;

(2)   בתקנה זו –

                         "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

                         "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

                         "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום השינוי הקודם;

תק' (מס' 2)  תש"ן-1990

(3)   סכום שהשתנה כאמור בפסקה (1) יעוגל לשקל החדש הקרוב; סכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה;

(4)   מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את הסכומים הנקובים בתקנת משנה (א) כפי שהשתנו עקב האמור בתקנת משנה זו.

רבדים לסעיף 4

הוצאות הגנה

5.    הוצאות ההגנה של נאשם שבית משפט מינה לו סניגור, לרבות הוצאות הסניגור, ישולמו במידה שאישר בית המשפט, והוא רשאי לאשר הוצאות מראש.

שכר עדים והוצאותיהם

6.    עד שהתייצב להעיד בבית המשפט, רשאי בית המשפט לצוות שישולמו לו דמי נסיעתו, הלוך וחזור, מן המקום בארץ שממנו הגיע עד למקום מושבו של בית המשפט, וגם שכר בטלה ודמי לינה כפי שייראה בעיני בית המשפט ושלא יעלו על השיעורים הנקובים בתקנה 10.

שכר מומחה ורופא

7.    (א)  עד שהתייצב להעיד בבית המשפט כרופא או כמומחה ישולם לו, בנוסף על דמי הנסיעה והלינה, שכר כפי שייראה בעיני בית המשפט.

          (ב)  אוצר המדינה לא יחוייב לשלם על פי תקנת משנה (א) שכר מומחה העולה על השיעורים הנקובים בתקנה 10.

מניעת כפל תשלומים

8.    (א)  לפני החלטה בדבר תשלום דמי נסיעה, שכר בטלה ודמי לינה לעד, יברר בית המשפט אם ניתנו צווים בדבר תשלומים כאמור בקשר עם משפט אחר שחל אותו יום או שנדחה לאותו יום מהיום שקדם לו, בין באותו בית המשפט ובין בבית משפט אחר שישב בדין באותו מקום מושב.

          (ב)  נתברר שניתן צו כאמור לתשלום שכר בטלה, לא יהיה עד זכאי לשכר בטלה נוסף אלא כדי למלא את ההפרש שבין שכר בטלה הנקוב בתקנה 10 לבין השכר שנפסק לו בצו שניתן כאמור.

סמכויות לרשם תק' תשמ"ח-1988

9.    לענין תקנות 2א עד 8, "בית משפט" - לרבות רשם כמשמעותו בפרק ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984.

מיום 10.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. לענין תקנות 4 עד 8, "בית המשפט" – לרבות רשם כמשמעותו בפקודת הרשמים (נוסח חדש), תשל"א-1971.

שיעור התשלומים לעדים תק' תשמ"ט-1989 הודעה תשפ"א-2021

10.  אלה התשלומים לענין תקנות 6 ו-7:

 

                                                                                                                                הסכום בשקלים חדשים

תק' תשס"ד-2003

(1)  שכר בטלה –

להתייצבות של עד 4 שעות                                                           עד 104

ליום התייצבות (מעל 4 שעות)                                                       עד 205

(2)  דמי לינה לכל לילה שעל העד ללון מחוץ לביתו –

(א)   אם המציא קבלה עד 136

תק' תש"ע-2010

(ב)   (בוטלה)

(3)  שכרו של מומחה מאוצר המדינה –

(א)   כשהעדות לא הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט         עד 45

אולם אם מקום עבודתו הקבוע של המומחה מרוחק יותר משלושים קילומטרים מבית המשפט והיה עליו לבוא לבית המשפט לצורך מתן העדות בלבד, יווספו לשכר האמור         עד 12

(ב)   כשהעדות הצריכה עשיית עבודת מומחה לצורך המשפט        עד 104

(4)  (א)   שכרו של רופא כאשר העדות הצריכה –

(1)   בדיקה או ניתוח של גוויה                                              עד 80

(2)   בדיקה או ניתוח של גוויה שהוצאה מקברה                      עד 136

(3)   תעודה רפואית שאינה מצריכה בדיקה                             עד 32

(4)   חוות דעת רפואית בכתב                                                עד 104

(ב)   בית המשפט רשאי להוסיף על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(3) או (4), סכום שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים למאה ממנו, בשים לב למידת הטורח, להיקף או להעמקה שהיו כרוכים במתן השירות.

(ג)    רופא שהעיד בבית המשפט על חוות דעת רפואית שנתן בכתב, יהא זכאי גם לשכר כמומחה לפי הרישה של פסקה (3)(א) ובית המשפט רשאי לפסוק לו שכר נוסף בשל נסיעות, לפי הסיפה של אותה פסקה וכן דמי לינה לפי פסקה (2).

רבדים לסעיף 10

הצמדה למדד תק' תשס"ד-2003

10א.  (א)  הסכומים הנקובים בתקנה 10 יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפניו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם.

          (ב)  סכום שעודכן כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

          (ג)   מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות (1), (2), (3) ו-(4)(א) בתקנה 10 כפי שהשתנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).

          (ד)  בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 1.1.2004

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 42

הוספת תקנה 10א

הפקדת כסף או ערובה

11.  (א)  נאשם - פרט לנאשם שבית המשפט מינה לו סניגור - או קובל המבקש להזמין עד, יפקיד בקופת בית המשפט, לפני משלוח ההזמנה ותוך זמן שנקבע, סכום כסף או יתן ערובה להנחת דעתו של השופט או של הרשם, לכיסוי הוצאות שייפסקו לעד לפי סימן זה, ורשאי בית המשפט או הרשם לדרוש מדי פעם סכום נוסף או ערובה נוספת לפי הצורך; לא הופקד הסכום, או לא ניתנה הערובה, לא תישלח ההזמנה.

          (ב)  סכום שהופקד כאמור, לא ישולם ממנו לאדם אלא על פי צו של בית המשפט או הרשם, והיתרה תוחזר למפקיד עם תום המשפט.

          (ג)   הוצא מקופת בית המשפט, על פי צווים לפי סימן זה לתשלום הוצאות עדים, סכום העולה על הסכום שהופקד או על הערובה שניתנה מכוח תקנת משנה (א), ייחשב העודף כחוב המגיע מן הנאשם או הקובל לאוצר המדינה.

יפוי כוח לסניגור

12.  סניגור שלא מינהו בית המשפט יגיש לבית המשפט יפוי כוח בכתב מטעם הנאשם או החשוד, או כתב אחר המעיד על רצונו של הנאשם או החשוד שאותו סניגור ייצגו במשפט או בהליכים אחרים, לפי הענין, זולת אם הודיע הנאשם או החשוד לבית המשפט בשעת הדיון שהוא מייפה את כוחו של אותו סניגור לייצגו, והדבר נרשם בפרוטוקול.

יפוי כוח מטעם הקובל

13.  עורך דין המייצג קובל יגיש לבית המשפט, עם הגשת הקובלנה או עם התחלת הדיון, יפוי כוח בכתב מטעם הקובל.

צו הגנה תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

14.  צו הגנה לפי סעיף 44 לחוק יהא ערוך לפי טופס 1א שבתוספת.

מיום 10.3.1985

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 814

ביטול תקנה 14

הנוסח הקודם:

צו מעצר על חשוד

14. על פי בקשת שוטר רשאי בית המשפט לצוות על מעצר אדם חשוד בעבירה שטרם הוגש עליו כתב אישום; מי שנעצר על פי צו כאמור יחול עליו סעיף 10 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969.

 

מיום 20.6.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5365 מיום 20.6.1991 עמ' 970

הוספת תקנה 14

 

טופס צו מעצר תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

15.  צו מעצר לפי סעיף 22 לחוק יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

15. צו מעצר לפי סעיף 21 סעיף 22 לחוק יהא ערוך לפי טופס 2 שבתוספת.

 

צו מעצר

16.  העוצר אדם לפי צו מעצר ונראה לו שאין הנעצר מבין תכנו של צו המעצר שנמסר לו, יסביר לנעצר תוכן הצו.

סימן ב': ערר

דרך הגשת ערר תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

17.  ערר לפני היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 64 לחוק יוגש לרשות שהודיעה למתלונן על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפי הענין.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

17. ערר לפני היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 58 סעיף 64 לחוק יוגש לרשות שהודיעה למתלונן על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפי הענין.

העברת הערר ליועץ המשפטי

18.  הרשות שקיבלה את הערר תעבירנו ליועץ המשפטי לממשלה בלוויית הערותיה יחד עם התיק הנוגע לתלונה.

סימן ג': המשפט

מועד המשפט

19.  הוגש כתב האישום, יקבע בית המשפט את תחילת המשפט למועד מוקדם ככל האפשר בנסיבות הענין.

הזמנה למשפט תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

20.  הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן:

(1)   בחטאים ועוונות - לפי טופס 3 שבתוספת;

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(1א) (פקעה);

(2)   בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות שסימן ד' לתקנות אלה חל עליהן - לפי טופס 4 שבתוספת;

(3)   בפשעים - לפי טופס 5 שבתוספת;

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(4)   (פקעה).

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

החלפת תקנה 20

הנוסח הקודם:

מועד מסירת ההזמנה למשפט

20. הזמנה למשפט, לפי טופס 3, 4 או 5 שבתוספת, לפי הענין, והודעה לסניגור לפי סעיף 85 לחוק, יומצאו, כשכתב האישום מוגש מאת היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט מפרקליטות המדינה – לא פחות מארבע עשר יום לפני המועד הקבוע למשפט, וכשכתב האישום מוגש מאת תובע אחר – לא פחות מ-48 שעות לפני המועד האמור; אולם בהסכמת הנאשם מותר לקיים את המשפט גם אם ההזמנה לא הומצאה במועד כאמור.

 

מיום 12.10.2000 עד יום 1.9.2003

הוראת שעה תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6062 מיום 12.10.2000 עמ' 34

20. הזמנה למשפט תהיה לפי טפסים כמפורט להלן:

(1) בחטאים ועוונות - לפי טופס 3 שבתוספת;

(1א) בהמשך דיון המיועד למתן גזר דין בחטאים ועוונות - לפי טופס 3א שבתוספת;

(2) בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן, למעט בעבירות שסימן ד' לתקנות אלה חל עליהן - לפי טופס 4 שבתוספת;

(3) בפשעים - לפי טופס 5 שבתוספת;

(4) בדיון למתן צו מיוחד לפי סעיף 129א לחוק - לפי טופס 5א שבתוספת.

מועד מסירה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

20א.  הזמנה לנאשם והודעה לסניגור לפי סעיף 95 לחוק, לפי הענין, יומצאו במועדים כלהלן:

(1)   כשכתב האישום מוגש מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם פרקליט מפרקליטות המדינה - לא פחות מארבעה עשר ימים לפני המועד הקבוע למשפט;

(2)   כשכתב האישום מוגש מטעם תובע אחר - לא פחות מארבעים ושמונה שעות לפני המועד הקבוע למשפט.

          אולם, בהסכמת הנאשם, מותר לקיים את המשפט גם אם לא הומצאה ההזמנה במועד כאמור.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

הוספת תקנה 20א

הטלת תוצאות בדחיית משפט תק' תשמ"ח-1988

21.  (א)  נעתר בית המשפט לבקשת בעל דין לדחות את מועד המשפט או נדחה מועד המשפט בשל מעשה או מחדל של בעל דין, רשאי בית המשפט אם ראה הצדקה לכך, להטיל על בעל הדין שבעטיו נגרמה הדחיה, הוצאות בפועל לטובת הצד שכנגד.

          (ב)  לא יטיל בית המשפט הוצאות כאמור בתקנת משנה (א) אלא לאחר שנתן הזדמנות לבעל הדין להשמיע דברו.

מיום 10.1.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334

החלפת תקנה 21

הנוסח הקודם:

21. נעתר בית המשפט לבקשת בעל דין לדחות את מועד המשפט, רשאי הוא אם ראה הצדקה לכך להטיל הוצאות, בסכום שיראה לנכון, על בעל הדין שמטעמו נתבקשה הדחיה.

הודעה על מאסר או קנס תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

22.  החליט בית המשפט להטיל על עד מאסר או קנס לפי סעיף 113 לחוק, יומצא לו העתק מאושר מן ההחלטה, זולת אם ניתנה ההחלטה בפניו.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

22. החליט בית המשפט להטיל על עד מאסר או קנס לפי סעיף 103 סעיף 113 לחוק, יומצא לו העתק מאושר מן ההחלטה, זולת אם ניתנה ההחלטה בפניו.

בקשה לעיון מחדש תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1982

23.       בקשת עיון מחדש לפי סעיף 114 לחוק, תוגש תוך עשרה ימים מיום מתן ההחלטה בפני העד, או מיום המצאת העתק ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

23. בקשת עיון מחדש לפי סעיף 104 סעיף 114 לחוק, תוגש תוך עשרה ימים מיום מתן ההחלטה בפני העד, או מיום המצאת העתק ההחלטה אם ניתנה שלא בפניו.

שמיעת טענות הצדדים

24.  הודעה על מועד הדיון בבקשת עיון מחדש תימסר לעד ולבעלי הדין, ורשאים הם להתייצב ולהשמיע טענותיהם, אולם מקום שהוטל על העד קנס בלבד רשאי בית המשפט להחליט בענין על סמך הבקשה בכתב בלבד.

הכחשת רישום פלילי תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

25.  (א)  הומצא לנאשם העתק של רישום פלילי לפי סעיף 188 לחוק, יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה בכתב לבית המשפט, להכחיש את ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני העתקים תוך שבעה ימים מיום שהגיע העתק הרישום הפלילי לידי הנאשם וכי אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את העתק הרישום הפלילי כראיה להוכחתו.

          (ב)  בית המשפט יעביר לתובע עותק מהודעת הנאשם.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622

החלפת תקנה 25

הנוסח הקודם:

הכחשת הרשעות קודמות

25. (א) בהעתק של רשימת הרשעות קודמות המומצא לנאשם לפי סעיף 170(2) לחוק, יצויין כי הנאשם זכאי, בהודעה לבית המשפט בכתב, להכחיש את ההרשעות, כולן או מקצתן, כי יש להגיש את ההודעה בשני עתקים תוך שבעה ימים מיום שהגיעה הרשימה לידי הנאשם וכי אם לא יכחיש יהא בית המשפט רשאי לקבל את הרשימה כראיה להוכחתן.

(ב) עותק אחד מהודעת הנאשם ישלח בית המשפט לתובע.

מועד הגשת תסקיר ותוצאות תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

26.  תסקיר של קצין מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור בסעיף 191 לחוק, המוגשים לבית המשפט, יוגשו במעטפה סגורה ויימסרו לעיון בבית המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עתקים לשם מסירה לבעלי הדין.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

26. תסקיר של קצין מבחן ותוצאות של בדיקות וחקירות אחרות כאמור בסעיף 173 בסעיף 191 לחוק, המוגשים לבית המשפט, יוגשו במעטפה סגורה ויימסרו לעיון בבית המשפט לא פחות משמונה ימים לפני המועד שנקבע לדיון בהם, בצירוף מספר מספיק של עתקים לשם מסירה לבעלי הדין.

הוראות בית המשפט

27.  (א)  לא הורה בית המשפט, תוך שני ימים מיום הגשת התסקיר או התוצאות כאמור, על אי גילוים לבעלי הדין - יימסרו עתקים מהם, במעטפות סגורות, לבעלי הדין לא פחות מחמישה ימים לפני המועד לדיון בהם, מלבד אם ויתרו על כך.

          (ב)  הורה בית המשפט על אי גילוי חלקי, יימסרו העתקים כאמור בכפוף להוראת בית המשפט.

          (ג)   אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט להורות על מסירת עותק לנאשם בכל עת.

גילוי ידיעות

28.  (א)  מי שהגיע לידיו תסקיר לצורך הליך משפטי לא ישתמש בתסקיר או בתוצאות של הבדיקות והחקירות האחרות שנמסרו לפי תקנות אלה ולא יגלה ידיעות שהגיעו לידו באמצעות התסקיר, אלא לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו נמסר התסקיר.

תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1982

          (ב)  אין באמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן תסקיר לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי הוראות בית המשפט על פי סעיף 191 לחוק.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי להתיר מסירת תוכן תסקיר לנאשם או לאדם אחר אשר התסקיר מתייחס אליו, אלא לפי הוראות בית המשפט על פי סעיף 173 סעיף 191 לחוק.

פרטי הזיכוי או ההרשעה

 29.       בית המשפט יפרט בפסק דינו את העבירה שממנה הוא מזכה את הנאשם, או מרשיעו בה, ויציין את סעיף החיקוק הקובע את העבירה.

מעצר לפני גזר הדין

30.  לפני שיטיל בית המשפט עונש, יברר אם היה הנאשם נתון במעצר בשל העבירה עליה הואשם.

תק' (מס' 2)  תש"ם-1980

30א.  בית המשפט הדן בערכאה ראשונה יתן פסק דינו לא יאוחר מ-30 יום לאחר תום הדיון; לא ניתן פסק דינו במועד האמור, יתן על כך הודעה מנומקת בכתב לשופט הראשי של בית משפט השלום או לנשיא בית המשפט המחוזי, לפי הענין.

מיום 6.1.1980

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 728

הוספת תקנה 30א

צו ביצוע ופקודת מאסר

31.  ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

31א.  (פקעה).

מיום 12.10.2000 עד יום 1.9.2003

הוראת שעה תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6062 מיום 12.10.2000 עמ' 34

הוספת תקנה 31א

הנוסח:

התראה על ביצוע צו מאסר

31א. התראה על ביצוע צו מאסר שניתן שלא בנוכחות הנידון או סניגורו לפי סעיף 129א(ג) לחוק, תהיה לפי טופס 7 שבתוספת.

העברת פרטי ניזוק תק' תשע"ה-2015

31ב.  תובע, כמשמעותו בסעיף 12(א)(1)(א) או (2) לחוק, יעביר לבית המשפט את פרטי הניזוק לפי טופס 6א שבתוספת, לא יאוחר מיום החלטת בית המשפט על תשלום פיצויים לאדם שניזוק מעבירה, לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 13.8.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7542 מיום 13.8.2015 עמ' 1814

הוספת תקנה 31ב

מספר עתקים בערעור

32.  הודעת ערעור, לרבות נימוקיו ונימוקים מפורטים יותר, יוגשו בשלושה עתקים לבית המשפט ובמספר עתקים נוסף לפי מספר המשיבים.

צירופים לערעור ולבקשת רשות לערער תק' (מס' 2)  תשמ"ה-1984 תק' תשנ"ה-1995

32א.  המערער יצרף להודעת הערעור והמבקש יצרף לבקשת רשות לערער עותקים מאושרים מפסקי הדין של הערכאות הקודמות; חובה זו אינה חלה על מערער או על מבקש שהוא אסיר ואינו מיוצג בידי סניגור.

מיום 29.7.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064

הוספת תקנה 32א

 

מיום 22.11.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 362

החלפת תקנה 32א

הנוסח הקודם:

צירופים לערעור

32א. המערער יצרף להודעת הערעור עותק מאושר מפסק הדין של הערכאה הקודמת; חובה זו אינה חלה על מערער שהוא אסיר.

 

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354

32א. המערער יצרף להודעת הערעור והמבקש יצרף לבקשת רשות לערער עותקים מאושרים מפסקי הדין של הערכאות הקודמות; חובה זו אינה חלה על מערער או על מבקש שהוא אסיר ואינו מיוצג בידי סניגור.

המצאת העתק למשיב תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

33.  העתק מהודעת הערעור על המצורף לפי תקנה 32א והנימוקים כאמור יומצא למשיב; היה המשיב המדינה והערעור הוגש לבית משפט מחוזי - יומצא ההעתק לפרקליט המחוז שבאותו מחוז, ואם הוגש הערעור לבית המשפט העליון יומצא לפרקליט המדינה.

מיום 29.7.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064

33. העתק מהודעת הערעור על המצורף לפי תקנה 32א והנימוקים כאמור יומצא למשיב; היה המשיב המדינה והערעור הוגש לבית משפט מחוזי - יומצא ההעתק לפרקליט המחוז שבאותו מחוז, ואם הוגש הערעור לבית המשפט העליון יומצא לפרקליט המדינה.

העברת התיק

34.  הוגשה הודעת ערעור, יעביר בית המשפט שנתן את פסק הדין שמערערים עליו את תיק המשפט לבית המשפט שלערעור.

חתימת כתב-אישום והודעת ערעור

35.  כתב אישום המוגש לבית המשפט יהא חתום ביד תובע; הודעת ערעור מטעם התובע תהא חתומה בידו, והודעת ערעור מטעם הנאשם - בידו או ביד סניגורו.

המשך ערעור בפטירת נאשם

36.  היה ערעור מטעם הנאשם תלוי ועומד ונפטר הנאשם, רשאי בית המשפט להרשות שהדיון יימשך, ולקבוע כי בן משפחתו, יורשו, מבצע צוואתו או מנהל עזבונו ימשיך בערעור במקום הנאשם.

ראשי דת

37.  עדות מפי ראש קהילה דתית, כשהיא נחוצה במשפט פלילי, רשאי בית המשפט לגבותה במקום מגוריו של ראש הקהילה הדתית, בלשכת השופט או במקום מתאים אחר כפי שיראה לנכון; דין עדות שנגבתה כאמור כדין עדות שנגבתה בבית המשפט בדלתיים פתוחות.

תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1982

סימן ד': סדרי אישום והמצאת מסמכים לפי סעיפים 222, 228 ו-239 לחוק

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

החלפת סימן ד'

לנוסח סימן ד' לפני החלפתו

הזמנה למשפט בעבירות קלות תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

38.  (א)  בעבירה שסעיף 239 לחוק חל עליה, למעט עבירת קנס, רשאי שוטר למסור לאדם הזמנה למשפט אם היה לו יסוד סביר להניח כי הוא עבר עבירה כאמור.

תק' תשנ"ו-1996

          (ב)  הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 4 או 7א שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה.

          (ג)   לענין תקנה זו –

"שוטר" לרבות אחד מאלה:

(1)   אדם שהוסמך כדין למסור הזמנה דרך כלל או לענין מסויים;

(2)   לענין פקודת התעבורה, או התקנות לפיה ופקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 - מי שיש בידו תעודה המעידה עליו שמשרד התחבורה מעסיקו בתפקיד שמירה על הבטיחות במסגרת סיירת הבטיחות בדרכים ועל מדיו סימן היכר שהוא מועסק כך והוא בשעת מילוי תפקידו;

(3)   לענין חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960 - מי שהוסמך לפעול לפי סעיף 15 לאותו חוק.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

הוספת תקנה 38

 

מיום 1.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

(ב) הזמנה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה לפי טפסים 7 4 או 7א שבתוספת והיא תהיה חתומה ביד השוטר שהוציאה.

הזמנה למשפט בברירת קנס תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

39.  הזמנה למשפט בעבירת קנס שיש עליה ברירת קנס לפי סעיף 222 לחוק, תהיה לפי טופס 8 שבתוספת.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

הוספת תקנה 39

הודעה לתשלום קנס תק' מס' 3) תשמ"ב-1982

40.  הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק, תהיה לפי טופס 8א שבתוספת.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

הוספת תקנה 40

 

המצאה בדרך הצמדה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

41.  (א)  בעבירות קנס בשל העמדת רכב במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק, מותר להצמיד לרכב הודעה על מעשה העבירה עם הודעת תשלום קנס לפי טופס 8א שבתוספת, כשהיא מופנית אל בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.

          (ב)  לא שולם הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תוך אותו מועד, תומצא לבעל הרכב הרשום ברשות הרישוי הודעת תשלום קנס חדשה.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1623

הוספת תקנה 41

בקשת משפט תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ג-1983

42.  (א)  הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תומצא לפי המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס.

          (ב)  קבלה על משלוח ההודעה לפי תקנת משנה (א) בדואר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1624

הוספת תקנה 42

 

מיום 11.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 582

(א) הודעה על בקשה להישפט לפי סעיף 229(א) לחוק, תהיה על גבי הספח שבטופס 8א שבתוספת והיא תישלח בדואר רשום תומצא לפי המען הרשום בטופס, תוך התקופה הקבועה בהודעה לתשלום הקנס.

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס תק' (מס' 3) תש"ן-1990

42א.  (א)  בקשה לביטול הודעת תשלום קנס לפי סעיף 229(א) לחוק תוגש בכתב לתובע לפי המען הרשום בטופס הודעת תשלום הקנס, תוך התקופה שנקבעה לתשלום הקנס בהודעת תשלום הקנס; בבקשה יפורטו הנימוקים ויצורפו לה, אם ישנם, המסמכים המאמתים את טענות המבקש.

          (ב)  בבקשה לביטול הודעת תשלום קנס שהוגשה באיחור יפורטו הנימוקים לאיחור ויצורפו המסמכים המאמתים אותם.

          (ג)   קבלה על משלוח הבקשה לתובע לפי תקנה זו בדאר רשום תהיה ראיה לתאריך המשלוח.

מיום 20.6.1990

תק' (מס' 3) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 730

הוספת תקנה 42א

הזמנה למשפט בברירת משפט תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ג-1983

43.  נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1624

הוספת תקנה 43

 

מיום 11.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 582

43. נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תישלח לנאשם בדואר רשום תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

 

הזמנה תכופה תק' תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ג-1983

44.  (א)  בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט; ביקש הנאשם לדחות את המשפט כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א.

          (ב)  ואלה העבירות לענין תקנות משנה (א):

(1)   עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;

(2)   עבירות לפי סעיף 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו-490 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

תק' (מס' 4)  תשמ"ה-1985

(3)   (פקעה).

          (ג)   הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחד ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.

          (ד)  הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.

תק' (מס' 4)  תשמ"ה-1985

          (ה)  (פקעה).

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1624

הוספת תקנה 44

 

מיום 10.3.1985 עד יום 30.9.1985

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 814

(ב) ואלה העבירות לענין תקנות משנה (א):

(1) עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;

(2) עבירות לפי סעיף 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו-490 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

(3) עבירה לפי סעיפים 20(א)(1) ו-21 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, על צו שניתן לפי סעיפים 21(ב) או 27 לחוק האמור וכן עבירה לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (יציבות מחירים - הוראת שעה), תשמ"ה-1985; הוראת פיסקה זו תחול רק לגבי כתב אישום שהוגש לבית משפט שלום.

(ג) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחד ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.

(ד) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.

(ה) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(3) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת, והיא תימסר ביד שוטר, לרבות ביד עובד ציבור אחר ששר המשפטים הסמיכו לכך בכתב.

חזקת מסירה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ט-1998

44א.  בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1624

הוספת תקנה 44א

 

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

44א. בעבירות קנס רואים את ההודעה לתשלום קנס או את ההזמנה למשפט בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

 

מיום 20.10.1998

תק' תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 30

44א. בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

העתק הזמנה לבית המשפט תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

44ב.  הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש העתק ממנה לבית המשפט שהנאשם הוזמן להתייצב לפניו.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1624

הוספת תקנה 44ב

 

דין הזמנה תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

44ג.   הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1625

הוספת תקנה 44ג

תק' תשנ"ה-1995

סימן ד'1: בקשת רשות לערער

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354

הוספת סימן ד'1

הגשת הבקשה תק' תשנ"ה-1995

44ד.  (א)  בקשת רשות לערער (בסימן זה - הבקשה) תוגש בכתב, ויפורטו בה באופן תמציתי הנימוקים שעליהם סומך המבקש את בקשתו ובמידת הצורך האסמכתאות הנוגעות לענין.

          (ב)  הבקשה תוגש במסירת שלושה עותקים לבית המשפט שלערעור בצירוף מספר העתקים מספיק לשם המצאה לכל משיב, אם יוחלט כך לפי תקנה 44ה.

          (ג)   אסיר או עציר שאינו מיוצג, רשאי לערוך בקשתו בכתב יד ולהגישה בעותק אחד.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354

הוספת תקנה 44ד

הדיון בבקשה תק' תשנ"ה-1995

44ה.  (א)  החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשה, שאין היא מצריכה תשובה, ידחנה מיד בהחלטה בכתב.

          (ב)  החליט בית המשפט שהבקשה מצריכה תשובה, רשאי הוא להורות על טענות לפניו בעל-פה או על תשובה בכתב; החליטה כאמור, יומצאו הבקשה וההחלטה למשיבים על ידי בית המשפט.

          (ג)   הורה בית המשפט על תשובה בכתב, יגישה המשיב תוך חמישה עשר ימים מיום ההמצאה או במועד אחר שקבע בית המשפט; בית המשפט רשאי לקבוע הוראות בענין היקף התשובה; התשובה תיכתב באופן תמציתי ויצויינו בה, במידת הצורך, האסמכתאות שהמשיב מסתמך עליהן.

          (ד)  הגיש אסיר או עציר בקשה בכתב יד או הגיש בקשה במספר עותקים חסר, תודפס או תצולם בבית המשפט, לפי הענין, לשם המצאתה למשיב.

          (ה)  נתקבלה תשובת המשיב בכתב, רשאי בית המשפט להורות על השלמת טענות בעל פה או בכתב.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354

הוספת תקנה 44ה

החלטת בית המשפט תק' תשנ"ה-1995

44ו.   (א)  בתום ההליכים לפי תקנה 44ה יחליט בית המשפט אחת מאלה:

(1)   לדחות את הבקשה;

(2)   ליתן רשות לערער בין דרך כלל ובין לגבי נושא מסויים.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354

הוספת תקנה 44ו

העברת דיון תק' תשנ"ה-1995

44ז.   שופט יחיד רשאי להעביר את הבקשה לדיון בפני מותב רחב יותר.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1355

הוספת תקנה 44ז

הודעת ההחלטה תק' תשנ"ה-1995

44ח.  החלטת בית המשפט בבקשה, תומצא לצדדים בכתב ואין צורך לקיים שימוע אלא אם כן הורה כך בית המשפט.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1355

הוספת תקנה 44ח

הגדרת נושא הערעור תק' תשנ"ה-1995

44ט.  בית משפט הנותן רשות לערער רשאי לפרש את הבעיה שעליה ניתנה הרשות לערער, ומשעשה כן לא יטען המערער בבעיה שלא פורשה כך, אלא אם כן החליט בית המשפט שדן בערעור אחרת.

מיום 6.5.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1355

הוספת תקנה 44ט

תק' תשנ"ו-1996

סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 240 לחוק

(בוטל)

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1625

סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 214 סעיף 240 לחוק

 

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

ביטול סימן ה'

הנוסח הקודם:

סימן ה': סדרי דין מיוחדים בעבירות לפי סעיף 240 לחוק

תק' תשנ"ו-1996

45. (בוטל).

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1625

45. נאשם בעבירה שסעיף 214 סעיף 240 לחוק חל עליה שלא התייצב בבית המשפט ולא מסר הודעה לפי סעיף 113 סעיף 123 לחוק, רואים אותו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, זולת אם היה מיוצג על ידי סניגור.

 

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

ביטול תקנה 45

הנוסח הקודם:

נאשם שלא התייצב

45. נאשם בעבירה שסעיף 240 לחוק חל עליה שלא התייצב בבית המשפט ולא מסר הודעה לפי סעיף 123 לחוק, רואים אותו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום, זולת אם היה מיוצג על ידי סניגור.

תק' תשנ"ו-1996

46. (בוטל).

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

ביטול תקנה 46

הנוסח הקודם:

שפיטת הנאשם

46. נאשם כאמור מותר לדונו שלא בפניו, אם סבור בית המשפט שלא יהיה בשפיטתו על דרך זו משום עיוות דין לנאשם, ובלבד שלא יוטל עליו עונש מאסר – למעט מאסר בשל אי תשלום קנס – אלא בפניו; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לצוות בכל שלב של המשפט על התייצבות הנאשם.

תק' תשנ"ו-1996

47. (בוטל).

מיום 1.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 518

ביטול תקנה 47

הנוסח הקודם:

סייג לתחולה

47. תקנות 45 ו-46 לא יחולו בבית משפט היושב לדין כבית משפט לנוער.

סימן ו': המצאת מסמכים

מסירה על ידי מי

48.  מסמך שהמצאתו במסירה - יימסר על ידי פקיד בית המשפט, שליח בית דין, שוטר או אדם שהסמיך מנהל בתי המשפט או עובדיו של אדם כאמור.

מסירה לחבר מסדר דתי

49.  מסמך שיש להמציאו לחבר מסדר דתי, מותר למסרו באמצעות ראש המסדר הדתי שלו בישראל.

המצאה לחייל תק' תשס"ז-2006

50.  מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית.

מיום 21.11.2006

תק' תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6538 מיום 21.11.2006 עמ' 322

50. מסמך שיש להמציאו לחייל המשרת שירות פעיל בצבא-הגנה לישראל, מותר להמציאו באמצעות השלישות הראשית של הצבא קצין המבצעים של מוקד מפקדת המשטרה הצבאית הראשית.

המצאה לכלוא והתייצבותו

51.  מסמך שיש להמציאו לאדם הכלוא בבית סוהר או העצור במקום מעצר או המוחזק במוסד סגור, מותר להמציאו באמצעות הרשות או האדם האחראים לאותו מקום; נשלחה כאמור הזמנה למשפט או הזמנה להעיד, על אותה הרשות או אותו אדם לדאוג להתייצבות המוזמן בהתאם להזמנה.

המצאה לפקיד מדינת חוץ

52.  מסמך שיש להמציאו לעובד מחלקה, נציגות או סוכנות של מדינת חוץ יומצא באמצעות משרד החוץ.

המצאה לקטין או פסול דין אחר

53.  מסמך שיש להמציאו לקטין או לפסול דין אחר, תהא המצאתו כדין אם הומצא לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס – למי שהקטין או הפסול דין גר עמו או נתון להשגחתו, אך רשאי בית המשפט להורות על המצאת המסמך לקטין עצמו או לפסול דין עצמו, או ליתן הוראה אחרת.

אישור מסירה

54.  מי שנמסר לו מסמך שהמצאתו במסירה יידרש לאשר את המסירה בכתב על גבי עותק של המסמך, ואם סירב לקבלו או לאשרו, יאשר מוסר ההזמנה בחתימתו את דבר מסירתו וסירוב האישור, ובית המשפט רשאי לקבוע שהמסמך הומצא כראוי.

החזרת עותק מסמך

55.  נמסר או נשלח מסמך לאדם לשם המצאתו לאחר במסירה - ימסרנו בהקדם, ויחזיר עותק אחד ממנו בחתימתו ובחתימת מי שיש למסור לו את המסמך; נבצר ממנו למסור את המסמך תוך זמן סביר, יחזיר את המסמך לבית המשפט בציון הסיבה לכך והצעדים שננקטו לביצוע המסירה.

הזמנת עד תק' (מס' 3)  תשמ"ב-1982

56.  הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא - בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 106(א) ו-108 לחוק - שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן.

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1625

56. הזמנה בכתב להעיד או צו להמציא מסמכים לפי טופס 9 שבתוספת, יומצאו זמן מספיק לפני המועד הנקוב בהן להתייצבותו של המוזמן או להמצאת המסמכים, כדי ליתן לו שהות מספקת להתכונן ולהגיע למקום הנדרש או להמציא את המסמכים; היה בית המשפט סבור שאין שהות מספקת לעשות כן, רשאי הוא - בלי לפגוע בסמכותו לפי סעיפים 95 ו-98 סעיפים 106(א) ו-108 לחוק - שלא להוציא את ההזמנה, אולם רשאי הוא להורות על הופעה דחופה של העד או על המצאה דחופה של המסמכים, אם ראה שבנסיבות הענין מן הראוי להורות כן.

סימן ז': הוראות שונות

עריכת מסמכים לפי טפסים

57.  מסמכים שיש לערכם לפי החוק או לפי תקנות אלה, ונקבעו להם טפסים בתוספת, ייערכו בהתאם לטפסים אלה או בדומה להם ככל האפשר.

הגשת מוצג וידיאו כראיה תק' תשע"ג-2013

57א.  (א)  בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית המשפט מוצג וידאו, יודיע לבית המשפט על כוונתו לעשות כן לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון.

          (ב)  מוצג וידאו יוגש בפורמט שיקבע מנהל בתי המשפט בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.

          (ג)   בעל דין שאין באפשרותו להגיש את מוצג הווידאו כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי להגישו בפורמט אחר ובלבד שימציא לבית המשפט אמצעי להצגת מוצג הווידאו ולעיון בו בעת הדיון בבית המשפט ובכל מועד אחר במהלך תקופת המשפט.

מיום 7.2.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 568

הוספת תקנה 57א

תעריף שכר טרחה תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

58.  סניגור שמינהו בית משפט לנאשם, רשאי בית המשפט לקבוע את שכר טרחתו, בהתאם לתעריף הקבוע בתקנה 4 ביום מתן הצו.

מיום 29.7.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064

החלפת תקנה 58

הנוסח הקודם:

תעריף שכר טרחה – הוראת מעבר

58. סניגור שמינהו בית משפט לנאשם לפני תחילתן של תקנות אלה, רשאי בית המשפט לקבוע לו לישיבות של בית המשפט שבהן הופיע לאחר תחילתן שכר טרחה לפי התעריף הקבוע בתקנה 4; כן רשאי בית המשפט לקבוע תשלום חד-פעמי נוסף, להוצאות הגנה לפי סעיף 5.

ביטול

59.  תקנות סדר הדין הפלילי, תשכ"ו-1966 – בטלות.

תחילה

60.  תחילתן של תקנות אלה ששים יום לאחר פרסומן.

השם

61.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד-1974".

 

 

תוספת

תוקן 5076

טופס 1

(תקנה 2)

בבית המשפט      

ב      

תיק פלילי     

ערעור פלילי     

בקשה מס'     

                                                                    המאשים/המערער     

          נגד

הנאשם /המשיב     

 

בקשה למינוי סניגור למחוסר-אמצעים

 

אני הח"מ                                                                 

                     (שם משפחה)      (שם פרטי)   (מספר תעודת זהות           (שם האב)

או תעודת זיהוי

 אחרת ומספרה)

 

מען                                                                  

(הרחוב)     (מספר הבית)     (שם הישוב או מקום הכליאה)   (המיקוד)

 

המואשם במשפט הנ"ל

באשמת      

 

מבקש בזה למנות לי סניגור למשפט הנ"ל מחמת חוסר אמצעים (לציין פרטים ככל האפשר על מצבו הכלכלי של המבקש):     

_______________

תאריך                 חתימת המבקש

נוסף 5365

 

 

 

טופס 1א

(תקנה 14)

 

בבית המשפט      

ב     

                 תיק מעצר מס'     

ערעור פלילי מס'     

ערעור פלילי מס'     

                                                                                              המדינה

נגד

החשוד/הנאשם /הנידון     

 

צו הגנה

 

ניתן בזה צו האוסר על      

(פרטי הזיהוי של החשוד/הנאשם/הנידון)

 להיכנס לבית מס'       דירה מס'       ברחוב       עיר      

 להימצא בתחום של       מהבית/הדירה/העיר

להטריד את       

(פרטי הזיהוי של בן המשפחה המוגן על ידי הצו)

בכל דרך לרבות     

  (פירוט דרכי ההטרדה)

ובכל מקום לרבות      

(מקום העבודה, חינוך, או מקום אחר)

למנוע שימוש ב-     

(דירה,רכב, מטלטלין, אחרים)

למכור את הנכסים     

(דירה,רכב, מטלטלין, אחרים)

לשאת או להחזיק נשק

כן אני מצווה עליו      

(קיום קשר עם גורם טיפולי או הוראה אחרת להבטחת שלומו ובטחונו של המוגן)

שונות      

על אף האיסור להיכנס ו/או להתקרב לבית רשאי המשיב להיכנס לבית נושא הצו ביום       בשעה       בליווי/בלי ליווי משטרה/אדם אחר      

(פרטי זיהוי של המלווה האחר)

כדי לקחת      

(פירוט המטלטלין)

צו זה יעמוד בתוקפו עד       בהתאם לסעיף 5 לחוק למניעת אלימות במשפחה,התשנ"א- 1991.

 

ניתן היום       ___________

    שופט

 

אל: מזכירות בית המשפט

נא להודיע לפקיד הרישוי לכלי יריה במשרד הפנים במחוז       ואם המחוייב בצו הוא איש שירות ביטחון, להודיע גם למשטרת ישראל/שירות בתי הסוהר/שירות הביטחון הכללי/צה"ל על מתן הצו: העתק הצו יצורף להודעה האמורה.

 

תאריך:       ___________

שופט

 

 

 

טופס 2

(תקנה 15)

 

 

מספר פ.א.       סמל היחידה        ימולא ב-5 עותקים

 

צו מעצר

בבית המשפט ה     

ב       הסמל     

תיק מעצר     

תיק פלילי     

                                                                                 ערעור פלילי     

ניתן    בזה צו לעצור את:     

פיקטיבי          מס' זהות שם משפחה         שם פרטי         שם האב

                                                                                                         

אזרחות זרה    מס' דרכון מין*        מצב משפחתי     ארץ לידה      תאריך לידה     גיל

זכר/נקבה   

                                         

הישוב           הרחוב מס' בית       מיקוד

 

  האשמה במילים                       שם החוק       נסיון           סעיף אשמה סעיף משנה סמל

1.                                                                                 

2.                                                                                 

 

א. צו זה יבוצע בידי שוטר/בידי **       ומותר לבצעו בכל מקום וכל עת.

ב. העצור יובא לפני בית משפט בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ      שעות.

ג. (1) העצור יוחזק במעצר עד        שנה/חודש/יום       וישוחרר במשטרה במועד הנ"ל בהתאם לתנאי השחרור בערובה כדלקמן:

 1.     

2.     

3.     

 (2) מצאה המשטרה כי ניתן לשחרר את העצור לפני המועד הנ"ל*:

 תשחררו בתנאים האמורים בסעיף קטן (1):     

תביאו בהקדם האפשרי לפני בית המשפט.

ד. העצור יוחזק במעצר עד       שנה/חודש/יום.

ה. העצור יוחזק במעצר עד מתן פסק הדין במשפט/בערעור ***

 

תאריך מתן הצו             תאריך ביצוע המעצר     

                        _______________ ______________                           בית המעצר                               חותמת בית המשפט                   חתימה

(שופט/רשם בית  משפט)

                                      תפוצה:

    למשטרה:לתיק החקירה

למשטרה

                                            למשטרה/לבית המעצר

לנעצר

                    לתיק ביהמ"ש

 

* סמן את המתאים

** יש לנקוב בשם האדם שאינו שוטר, אם בית המשפט יצווה שהצו יבוצע בידו.

***מחק את המיותר

 

 

 

(הוראת שעה) תשס"א-2000

טופס 3

(תקנה 20)

בבית משפט השלום     

ב                   

תיק פלילי     

            מאשים      

נגד

          נאשם      

הזמנה לנאשם

אל               

מען                                                                                           

  הרחוב מספר הבית   שם הישוב או מקום הכליאה   המיקוד

עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט      ביום      בשעה            

כדי להישפט בשל (תמצית האישום):     

 

תשובה לכתב האישום

כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.

תשובה לכתב האישום

 (1)     אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" שלהלן, ולפי פרטיו.

התייצבות למשפט

                   (2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם –

                         (א)   אם אתה מודה ב"הודעת הנאשם" בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך;

                         (ב)   אתה רשאי לבקש, על גבי טופס "בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם" שלהלן, שמשפטך יתנהל שלא בפניך ובלבד שתיוצג בו על ידי סניגור.

עיון בחומר החקירה (הוראת שעה) תשס"א-2000

                   (3) אם העבירה היא עוון אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התובע ולהעתיקו.

עונש מאסר במקום קנס (הוראת שעה) תשס"א-2000

                        (4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

עיון במרשם הפלילי (הוראת שעה) תשס"א-2000

                   (5)   (א)   אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: 

                         (ב)   אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

           ___________ ________________                                                   

  תאריך     חותמת בית המשפט    חתימה (שופט, רשם, פקיד ביהמ"ש)

 

הודעת הנאשם

אל בית משפט השלום  ב     

אני                                                                                                

   שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב

               או תעודת זיהוי

                אחרת ומספרה

הנאשם בתיק פלילי מס'             

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום        שעה      

(1)      מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*

(2)      מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן)      

(3)      בנוסף על האמור בכתב האישום אני טוען עובדות אלה:      

 

 

                                                                              ____________________

                                                                                                חתימה

 

*מחק את המיותר.

 

בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם

אל בית משפט השלום ב      

אני                                                                                          

   שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות שם האב

               או תעודת זיהוי

                אחרת ומספרה

הנאשם בתיק פלילי מס'              

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום       שעה       מבקש שבית המשפט ישפוט אותי שלא בפני, ואני אהיה מיוצג בו על ידי עורך-הדין  סניגורי.          

       (שם)       ________________________               

                                                                                                    

                                                                                                חתימה

 

 

אישור מסירת ההזמנה

 

 מסירה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/      מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/במשרדו הרשום של התאגיד/לידי האדם המורשה כדין לייצג את התאגיד.

 

 

הערות     

 ________ __________

חתימת המקבל        חתימת המוסר

            

    תאריך

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי     

                    (שם המקבל)

שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות

_________ _________

חתימת המקבל חתימת המוסר

            

         תאריך

 

 

 

 

(הוראת שעה) תשס"א-2000

טופס 3א

(תקנה 20(1א))

בבית משפט                  תיק פלילי מס'      

ב                   

מדינת ישראל

נגד     

        הנאשם       

הזמנה לדיון בגזר הדין לנאשם

(לפי סעיף 130(ג) לחוק)

אל:                  

מען                 

(1)      ביום      החליט בית המשפט להרשיעך בעבירות המפורטות בהחלטה המצורפת.

(2)      עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום      בשעה       לדיון בגזר הדין.

(3)      מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב לדיון כאמור ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

 

         _____________                   

   תאריך                  חתימה

אישור מסירת ההזמנה

 מסירה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד* ומסרתי את ההזמנה לידו  אישית/לעובד התאגיד*.

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי      

       (שם המקבל)

שהוא/היא* בן/בת משפחתו הגר(ה)* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה.

 

*מחק את המיותר.

 

 

 

 

תק' תשנ"ו-1996

טופס 4

(תקנות 20 ו-38(ב))

הזמנה לנאשם

(בעבירות שסעיף 240 לחוק חל עליהן או שסעיפים 239 ו-240 חלים עליהם)

בבית משפט השלום                                               מס' תיק פלילי      

ב     

מדינת ישראל

       נגד                              

       נאשם       

אל                                                    

שם משפחה     שם פרטי   מספר תעודת זהות/דרכון

מען

                                                          

הרחוב   מספר הבית   שם הישוב   המיקוד

(1)      עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום      

בשעה             

כדי להישפט בשל (תמצית האישום):      

כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.

(2)  אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

(3)  אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(4)  מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)  (א)   אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

           .......................................................                                

 תאריך                                                חתימה

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

 

 מסירה למוזמן אישית 

אני      

      (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל/למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד.

 

 

הערות      

 

______________ _______________

חתימת המקבל                      חתימת המוסר

 

תאריך     

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני      

(שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/מקום עסקו/ של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה לידי

     

(שם המקבל)

*שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

 

הערות      

 

____________      ____________

חתימת המקבל  חתימת המוסר

     

תאריך

 

 

 

*מחק את המיותר.

 

 

 

 

תק' תשמ"ב-1982

טופס 5

(תקנה 20)

בבית משפט                  

ב                   

תיק פלילי/     

          מאשים     

נגד

                  נאשם     

הזמנה לנאשם

אל               

מען                                              

   הרחוב מספר הבית שם הישוב או המיקוד   

               מקום הכליאה     

עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט       ביום       בשעה                      

כדי להישפט בשל (תמצית האישום):     

כמפורט בכתב האישום הרצ"ב.

(1)      אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" שלהלן, ולפי פרטיו.

(2)      אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אתה רשאי לבקש, על גבי טופס "בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם", המצורף, שמשפטך יתנהל שלא בפניך, ובלבד שתיוצג בו על ידי סניגור.

(3)      אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התובע, ולהעתיקו.

         ___________________________                           

תאריך              חותמת בית המשפט (שופט) (רשם) (פקיד ביהמ"ש)

הודעת הנאשם

אל בית המשפט       ב           

 

אני                                                                                  

  שם משפחה שם פרטי       מספר תעודת זהות                 שם האב

             או תעודת זיהוי

             אחרת ומספרה

הנאשם בתיק פלילי מס'               

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום       שעה        

(1)      מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום.*

(2)           מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן)      

(3)      אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:

 

 

 

______________________

חתימה

 

*מחק את המיותר.

בקשה לשפיטה שלא בפני הנאשם

אל בית המשפט       ב           

אני                                                                                                     

  שם משפחה               שם פרטי                  מספר תעודת זהות         שם האב

               או תעודת זיהוי

                אחרת ומספרה

הנאשם בתיק פלילי מס'               

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום        שעה        

מבקש שבית המשפט ישפוט אותי שלא בפני, ואני אהיה מיוצג בו על ידי עורך הדין  סניגורי.         

        (שם)     

_______________________

   חתימה

 

אישור מסירת ההזמנה

  מסירה למוזמן אישית

אני      

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ במשרדו הרשום של התאגיד/לידי האדם המורשה כדין לייצג את התאגיד.

 

הערות     

_____________              ______________

        חתימת המקבל       חתימת המוסר

             

    תאריך

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי     

שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות     

___________               ______________

       חתימת המקבל      חתימת המוסר

                 

    תאריך

 

 

 

(הוראת שעה) תשס"א-2000

טופס 5א

(תקנה 20(4))

בבית משפט                   תיק פלילי מס'      

ב                   

מדינת ישראל

נגד     

        הנאשם       

הזמנה לדיון בבקשת מתן צו מיוחד

(לפי סעיף 129א לחוק)

אל:                  

מען                 

(1)      ביום       גזר עליך בית המשפט קנס כמפורט בהחלטה המצורפת.

(2)      מאחר שהקנס לא שולם במועדו, מבקש נציג היועץ המשפטי לממשלה להטיל עליך בצו מיוחד מאסר במקום הקנס.

(3)      עליך להתייצב בבית המשפט הנ"ל ביום       בשעה        לדיון בצו המיוחד.

 (4)               מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב לדיון כאמור, רשאי בית המשפט להטיל עליך עונש מאסר במקום הקנס גם בהעדרך.

 

        ________________                     

  תאריך                      חתימה

אישור מסירת ההזמנה

  מסירה למוזמן אישית

אני     

   (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד* ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד*.

כשההזמנה לא נמסרה אישית

אני     

    (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי            (שם המקבל)

שהוא/היא* בן/בת משפחתו הגר/ה* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה.

 

*מחק את המיותר.

 

 

 

טופס 6

(תקנה 31)

בבית המשפט                  

ב                   

ערעור פלילי/     

תיק פלילי/     

     המאשים/המערער          

נגד

     הנאשם/המשיב           

פקודת מאסר

אל:      

אתה מצווה בזה לאסור את      

               (שם)

 

שנדון באשמת     

ולמסרו עם פקודת מאסר זו לסוהר בבית הסוהר

על מנת שיהא אסור תקופה של  בהתאם לחוק.

(הערות)      

פקודת מאסר זו משמשת אסמכתה לכל מי שמוסמך לבצע את העונש האמור.

         ______________________              _

תאריך                 חותמת בית המשפט חותמת

 

תק' תשע"ה-2015

טופס 6א

(תקנה 31ב)

 

- סודי  -

 

בבית משפט ב                                                         תיק פלילי מס'      

 

מדינת ישראל

 

נגד

 

פרטי הניזוק

 

עובד מזכירות לתשומת לבך:

1.      טופס זה מוגש לא יאוחר ממועד מתן החלטות בית משפט בעניין פיצוי לניזוק.

2.     חיסיון המסמך במערכת – יש לסרוק את המסמך ברמת חיסיון: לעיני השופט וצוותו בלבד.

 

 

מס' תיק בית משפט:       (למילוי על ידי מזכירות בית המשפט)

מס' תיק פרקליטות/פל"א משטרה:       (אם הטופס מוגש עם הגשת כתב האישום ובטרם ניתן מספר לתיק בית המשפט)

 

 

פרטי ניזוק:

שם פרטי:

 

     

שם משפחה:

 

     

מס' זהות:

 

     

מס' דרכון (אם לא צויין מס' זהות):

 

     

 

מס' טלפון בבית:

 

     

מס' טלפון בעבודה (אם ידוע):

 

     

מס' נייד:

 

     

האם הניזוק תושב ישראל?

 כן

 לא

 

 

 

כתובת דואר אלקטרוני (אם ידועה):      

 

 

כתובת מגורים:

 

רחוב:       מס' בית:       עיר:       מיקוד:       ת"ד:      

 

 

האם הניזוק קטין (במועד ביצוע העבירה)?

 

 לא

 כן      ציין תאריך לידה לועזי:      /     /     

 

 

 

פרטי האפוטרופוס/המוטב:

שם פרטי:

 

     

שם משפחה:

 

     

מס' זהות:

 

     

מס' דרכון (אם לא צויין מס' זהות):

 

     

 

מס' טלפון בבית:

 

     

מס' טלפון בעבודה (אם ידוע):

 

     

מס' נייד:

 

     

האם האפוטרופוס/המוטב תושב ישראל?

 כן

 לא

 

 

 

כתובת דואר אלקטרוני (אם ידועה):      

 

 

כתובת מגורים:

 

רחוב:       מס' בית:       עיר:       מיקוד:       ת"ד:      

 

 

 

פרטי התובע/פרקליט המטפל בתיק:

שם פרטי:

 

     

שם משפחה:

 

     

מס' טלפון בעבודה:

 

     

מס' טלפון נייד:

 

     

 

 

 

הפרטים המנויים לעיל נכונים ליום הגשת טופס זה. אם יוודע לי על שינוי כלשהו בפרטי הניזוק, האפוטרופוס או המוטב, אודיע על כך לבית המשפט במידת הצורך.

 

 

                                                                                                         ___________________________

חתימת התובע/פרקליט המטפל בתיק

 

 

 

 

 

(הוראת שעה) תשס"א-2000

טופס 7

(תקנה 31א)

בבית משפט                  תיק פלילי מס'      

ב                  

מען                  

מס' טלפון                  

                                מדינת ישראל/המערער

                           נגד

      הנאשם/ המשיב      

התראה טרם ביצוע צו מאסר

(לפי סעיף 129א(ג) לחוק)

                           

אל:   ת"ז          שם האב

מען שנדון בתיק הנ"ל.          

(1)      ביום       הטיל עליך בית המשפט בהעדרך ובהעדר סניגורך עונש מאסר של         ימים/חודשים למקרה שלא תשלם את הקנס שהוטל עליך בתיק הנ"ל.

(2)      על פי רישומינו לא שולם הקנס, כולו או חלקו.

(3)      אם לא ישולם הקנס בצירוף תוספות הפיגורים שהצטברו כמפורט להלן, בתוך 14 ימים מיום קבלת התראה זו, יבוצע צו מאסר.

סכום הקנס המקורי       שקלים חדשים.    

יתרת הקרן (אם שולם חלק מהקנס)       שקלים חדשים.

תוספות פיגורים        שקלים חדשים.    

סך הכל לתשלום       שקלים חדשים.     

(יש לשלם באמצעות שובר התשלום המצורף).

 

(4)      לבירורים ניתן לפנות למזכירות בית המשפט שכתובתה  ומס'  הטלפון שלה רשומים לעיל.

          ______________             

   תאריך                  חתימה

 

 

אישור מסירת ההזמנה

  מסירה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד* ומסרתי את ההזמנה לידו אישית/ לעובד התאגיד*.

כשההזמנה לא נמסרה אישית

אני     

    (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום  מגוריו/ עסקו של בעל ההזמנה הנ"ל*, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי את ההזמנה לידי      

       (שם המקבל)

שהוא/היא* בן/בת* משפחתו הגר/ה* עמו ונראה שמלאו לו/לה* 18 שנה.

 

*מחק את המיותר.

 

 

 

תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ו-1996

טופס 7א

(תקנה 38)

הזמנה למשפט וכתב-אישום

(בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן)

בבית משפט ב                 

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:

                                                                         

    שם משפחה        שם פרטי        מספר תעודת זהות           שם האב

        או תעודת זיהוי

        אחרת ומספרה

מען

                                           

   הרחוב    מספר הבית        שם הישוב או המיקוד   

               מקום הכליאה     

 

אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):     

בתאריך      בשעה       במקום      

 

עבירה על      

           (החיקוק והסעיף או התקנה)

שמות עדי התביעה:

3.2.1.      

אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ"ל ביום       בשעה           

(1)      אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, ולפי פרטיו.

(2)      אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם       אם אתה מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך.

(3)      אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(4)      מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)      (א)  אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

_________________________

   חתימה

הודעת הנאשם לבית המשפט

אל: בית המשפט ב     

אני                                                                                     

  שם משפחה שם פרטי                מספר תעודת זהות          שם האב

            או תעודת זיהוי

            אחרת ומספרה

הנאשם בעבירה המפורטת בהזמנה מס'      

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום       שעה      

 

(1)        מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*

(2)        אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן)      

 

(3)        אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:

 

 

אישור מסירה:

מסירה ביד: קיבלתי את ההזמנה וכתב האישום.

____________________ __________________

חתימת המקבל חתימת המוסר

 

*מחק את המיותר

 

 

 

 

תק' תשנ"ו-1996

טופס 8

(תקנה 39)

הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת קנס)

בבית משפט השלום       מס' תיק פלילי      

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:  

                                                                     

   שם משפחה        שם פרטי      מספר תעודת זהות/דרכון

מען                                                                     

  שם הישוב או    הרחוב      מספר     המיקוד

   מקום הכליאה     

תיאור העובדות המהוות את העבירה:     

בתאריך:      בשעה      במקום      

 

עבירה על     

           (החיקוק והסעיף או התקנה)

שמות עדי התביעה:

1 2 3      

 

(1)        ניתנת לך הברירה לשלם את הקנס שנקבע ב     

                       (החיקוק)

לעבירה זו בסכום של  שקלים חדשים תוך חמישה עשר ימים מתאריך המצאת הזמנה זו, בבנק הדואר או בקופת בית המשפט הרשום לעיל. אם תשלם את הקנס יראו אותך כאילו הודית באשמה בפני בית המשפט, הורשעת ונשאת את העונש.

(2)      אם לא תשלם את הקנס במועד, הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט האמור כדי להישפט על העבירה האמורה, בתאריך בשעה            

(3)      אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

(4)      אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)      מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(6)      (א)  אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

 

 

                                                 ____________________                         

           תאריך           חתימה

 

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

  מסירה למוזמן אישית

אני      

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום לידו  אישית/לעובד התאגיד.

 

 

 

 

הערות     

_____________              ______________

חתימת המקבל      חתימת המוסר

  

    תאריך      

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה וכתב האישום לידי       

                                                  (שם המקבל)

* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות     

_______________________                      __________________

חתימת המקבל                   חתימת המוסר

                  

    תאריך

 

*מחק את המיותר

 

 

 

תק' תשמ"ב-1982 תק' (מס' 3) תש"ן-1990 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

טופס 8א

(תקנות 40, 41, 42 ו-42א)

הודעת תשלום קנס

לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982 אל: הנהג/בעל הרכב/נוסע ברכב/הולך רגל/אדם אחר  

                                                                                         

  שם משפחה      שם פרטי     מספר תעודת זהות              שם האב

           או תעודת זיהוי

            אחרת ומספרה

מען                                                        

   הרחוב           מספר הבית             שם הישוב או המיקוד   

               מקום הכליאה     

 

* ימולא אם ידוע ונחוץ לפי הענין.

 

מס' הרכב*     

א.       תיאור העובדות המהוות את העבירה      בתאריך       בשעה       במקום        עבירה על:     

            (החיקוק והסעיף או התקנה)

תק' (מס' 2)  תשנ"ו-1996 תק' תשס"ב-2001

ב.       (1)  עליך לשלם תוך 90 ימים מקבלת הודעה זו ולא יאוחר מיום  את הקנס שנקבע לעבירה בחוק בסך  שקלים, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (2) להלן כי רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.

אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, יהיה עליך לשלם את הקנס בצירוף תוספת פיגור בשיעור הקבוע בחוק.

את הקנס בצירוף תוספת הפיגור, אם חלה תוספת כאמור ניתן לשלם באמצעות טופס זה בלבד באחד מסניפי הבנקים הבאים:      

תק' תשע"ו-2016

(2)  אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח המצורף להודעה זו, לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

מובא בזה לידיעתך, כי אם תבקש/י להישפט –

(א)   סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו;

(ב)   בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ובלבד שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה.

תק' (מס' 3) תש"ן-1990 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996

(3)  אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך לפנות בכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעה זו, לפרט את נימוקיך ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך, אם ישנם, למען הרשום בהודעה זו, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט לעיל.

ג.        פרטי עורך הדו"ח:                                                               

           שם משפחה שם פרטי מספר אישי דרגה

העדים (בנוסף לעורך הדו"ח):

                                                       

שם משפחה     שם פרטי   מספר תעות זהות    שם האב

                 או תעודת זיהוי

                 אחרת ומספרה

 

* ימולא בעבירות תעבורה שרכב מעורב בהן.

 

מען                                        

  הרחוב       מספר הבית          שם הישוב או המיקוד   

               מקום הכליאה     

  

תק' תשמ"ג-1983

בקשה להישפט

אל:     

מספר הודעת תשלום קנס     

אני החתום מטה:                                                                                          

       שם משפחה     שם פרטי        מספר תעודת זהות  שם האב

                או תעודת זיהוי

                 אחרת ומספרה

                

רשיון נהיגה*

מען                                                             

   הרחוב             מספר הבית                שם הישוב או המיקוד   

               מקום הכליאה     

מבקש להישפט בבית המשפט על העבירה שפורסמה בהודעת תשלום קנס שמספרה מצויין לעיל.

                      ______________             

  תאריך                        חתימה  

 

*ימולא לפי הענין.

 

 

 

 

 

 

תק' תשנ"ו-1996

טופס 8ב

(תקנה 43)

הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט)

בבית משפט השלום             

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:                                                 

   שם משפחה      שם פרטי     ספר תעודת זהות/דרכון

מען:                                                                

  שם הישוב או    הרחוב      מספר     המיקוד

   מקום הכליאה     

          

מספר רשיון הנהיגה     /מס' הרכב     

תיאור העובדות המהוות את העבירה:     

בתאריך:      בשעה      במקום     

עבירה על              

           (החיקוק והסעיף או התקנה)

שמות עדי התביעה:

1      2     3     

תק' תשנ"ט-1998

(1)      מאחר שלפי סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982, ביקשת להישפט על העבירה האמורה, הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך       בשעה     

(2)      אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

(3)        אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(4)        מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)        (א)        אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: 

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

 

                                               __________________________                                                               תאריך                                                                 חתימה

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

 

  מסירה למוזמן אישית

אני      

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום*      מגוריו/      עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל/      למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום      לידו אישית/     לעובד התאגיד.

 

 

 

הערות     

_____________________ __________________

         חתימת המקבל   חתימת המוסר

  

    תאריך     

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה וכתב האישום לידי      

         (שם המקבל)

* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות

______________                  ________________

חתימת המקבל              חתימת המוסר

                   

    תאריך

 

*מחק את המיותר

 

 

 

תק' תשנ"ו-1996

טופס 8ג

(תקנה 44(ג))

הזמנה למשפט וכתב אישום (הזמנה תכופה)

(עבירות לפי תקנה 44(ב)(1))

בבית משפט השלום        מס' תיק פלילי      

מדינת ישראל

נגד

הנאשם:                                        

         שם משפחה       שם פרטי     מספר תעודת זהות או

                     תעודת זיהוי אחרת

מען:                                                            

  שם הישוב או    הרחוב      מספר     המיקוד

   מקום הכליאה     

אל הנאשם:            הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):     

בתאריך:          בשעה          במקום      

 

עבירה על            

           (החיקוק והסעיף או התקנה)

שמות עדי התביעה:

1 2 3      

(1)      אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על העבירה/ות הנ"ל.

ביום      בשעה     

(2)  אם לא תתייצב/י למשפטך ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך.

(3)  אם העבירה היא עוון, את/ה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר הקריאה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(4)  מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)        (א)        אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן:       

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

 

                                                 ___________________________                                                

           תאריך           חתימה

אישור מסירת הזמנה וכתב אישום

 

  מסירה למוזמן אישית

אני     

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל/ למשרדו הרשום של התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום לידו אישית/לעובד התאגיד.

 

 

 

 

הערות         

______________ ________________

          חתימת המקבל              חתימת המוסר

  

    תאריך           

כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית

אני 

     (שם המוסר)

מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה וכתב האישום לידי      

                                     (שם המקבל)

* שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגר(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה.

הערות     

______________ ________________

חתימת המקבל                     חתימת המוסר

       

    תאריך

 

*מחק את המיותר

 

 

 

תק' תשמ"ב-1982 תק' (מס' 3)  תשמ"ה-1985 תק' תשנ"ו-1996

טופס 8ד

(תקנה 44(ד) ו-(ה))

הזמנה למשפט וכתב אישום

(הזמנה תכופה)

(בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן)

בבית המשפט ב                 

מדינת ישראל

נגד

הנאשם

                                                                            

שם משפחה       שם פרטי       מספר תעודת זהות          שם האב

     או תעודת זיהוי

      אחרת ומספרה

מען                                                            

    הרחוב              מספר הבית                        שם הישוב או המיקוד   

                מקום הכליאה      

אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה):     

בתאריך       בשעה        במקום     

 

עבירה על:     

(החיקוק והסעיף או התקנה)

שמות עדי התביעה:

3.2.1.     

אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ"ל, ביום       בשעה      

(1)      אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, ולפי פרטיו.

(2)      אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אם אתה מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך.

(3)      במועד המשפט הקבוע לעיל יישמעו העדים, לרבות עדי ההגנה.

(4)      אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(5)      מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס.

(הוראת שעה) תשס"א-2000

(6)      (א)  אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: 

(ב)  אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש.

__________________

                                                                                               חתימה

הודעת הנאשם לבית המשפט

אל: בית המשפט  ב         

אני:                                                           

  שם משפחה             שם פרטי      מספר תעודת זהות           שם האב

או תעודת זיהוי

                                                                       אחרת ומספרה

הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס'       

אשר מועד הדיון בו נקבע ליום       שעה      

(1)      מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*.

(2)      אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן):     

(3)      אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום:

 

_________________________

                                                                                               חתימה

 

*מחק את המיותר

 

 

 

 

תוקן 5076

 

 

טופס 9

(תקנה 56)

 

בבית המשפט      

ב     

                                                                                                                        תיק פלילי      

                                                                                                                        ערעור פלילי      

 

      המאשים/המערער

 

נגד

 

      הנאשם/המשיב

 

הזמנת עד/צו להמצאת מסמכים

אל                               

             (שם משפחה) (שם פרטי)   (מספר תעודת זהות           (שם האב)

או תעודת זיהוי

אחרת ומספרה)

 

מען                                     

(הרחוב)     (מספר הבית)     (שם הישוב או מקום הכליאה)   (המיקוד)

 

         (בהזמנה לעדות)

 

אתה מוזמן בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל לפני כבוד השופט      

כדי להעיד על פי בקשת  ביום       בשעה      

(בהזמנה להמציא מסמכים:)

הנך מצווה להמציא לבית המשפט הנ"ל ביום       בשעה      

למשפט בתיק הנ"ל את המסמכים שלהלן:

     

 

אם לא תופיע להעיד על פי ההזמנה האמורה*/

אם לא תמציא את המסמכים כאמור/רשאי בית המשפט לצוות על הבאתך בהתאם לחוק, וגם

1.      להטיל עליך, אף שלא בפניך, קנס עד מאתיים לירות;

2.      אם כבר הוזמנת להעיד במשפט האמור ולא התייצבת ואם כבר נצטווית להמציא מסמכים במשפט האמור ולא המצאת – להטיל עליך מאסר עד חודש ימים או קנס עד ארבע מאות לירות.

 

הוצאותיך ישולמו כפי שיורה בית המשפט.

 

                                                                                                                                     

תאריך חותמת בית המשפט                          (שופט) (רשם) (פקיד ביהמ"ש)

 

 

תוקן 5076

טופס 10

(תקנה 57)

 

בבית המשפט      

ב     

                                                                                                                        תיק פלילי      

                                                                                                                        ערעור פלילי      

 

      המאשים/המערער

 

נגד

 

      הנאשם/המשיב

 

צו-הבאה לנאשם/לעד

ניתן בזה צו להביא לפני בית משפט זה את  

                                    

             (שם משפחה) (שם פרטי)   (מספר תעודת זהות           (שם האב)

                         או תעודת זיהוי

אחרת ומספרה)

 

מען                                      

(הרחוב)     (מספר הבית)     (שם הישוב או מקום הכליאה)   (המיקוד)

 

שהוא נאשם/מערער/משיב בתיק הנ"ל (תמצית האישום)*:     

 

שהוזמן להעיד/להמציא מסמכים במשפט הנ"ל*.

 

צו זה יבוצע ע"י שוטר/ על ידי     * ומותר לבצעו בכל מקום בכל עת.

 

 

                                                                                                                              

חותמת בית המשפט                          (שופט) (רשם) (פקיד ביהמ"ש)

 

לוטה: הזמנה למשפט- הודעה- על  מועד המשפט/הזמנה להעיד/הזמנה להמציא מסמכים

הוראות נוספות:

אל קצין משטרה:

הנעצר על פי צו- הבאה זה ישוחרר אם ימציא ערובות אלה:

ערבות עצמית בסך     

ערבון כספי בסך      

ערבות               ערב/ים בסך     

ערבון כספי של ערבים בסך

·       ויחתום בפניך על כתב ערובה לפיו יתחייב/ו כי הנ"ל יתייצב למשפט/לדיון בערעור/למלא אחר הזמנה להעיד/הצו להמציא מסמכים * במועד שנקבע לכך וכן:     

                               

                      (שופט) (רשם)

* מחק את המיותר

 

 

 

תוקן 5076

טופס 11

(תקנה 57)

 

בבית המשפט      

ב     

                                                                                                                        תיק פלילי      

                                                                                                                        ערעור פלילי      

בקשה      

 

      המאשים/המערער

 

נגד

 

      הנאשם/המשיב

 

כתב ערובה

אני הח"מ (הנאשם/המערער/המשיב/המבקש)

                       

(שם משפחה)      (שם פרטי)            (מספר תעודת זהות           (שם האב)

או תעודת זיהוי

אחרת ומספרה)

 

מען                                      

(הרחוב)     (מספר הבית)     (שם הישוב או מקום הכליאה)   (המיקוד)

 

 

מתחייב בזה למלא אחר תנאי הערובה שלהלן.

אם יופר תנאי מתנאי הערובה אשלם לאוצר המדינה כל סכום שיצווה בית המשפט עד כדי       לירות (במקרה של ערבות)*.

 

הנני מפקיד בזה בבית המשפט סך       לירות בערבון למילוי התחייבויותי האמורות (במקרה של ערבון)*.

                    

תאריך                                               הנאשם/המערער/המשיב/המבקש

 

אני הח"מ (הערב)

                               

 (שם משפחה)      (שם פרטי) (מספר תעודת זהות           (שם האב)

או תעודת זיהוי

                                                            אחרת ומספרה)

 

מען                                

(הרחוב)     (מספר הבית)     (שם הישוב או מקום הכליאה)   (המיקוד)

 

ערב לכך שהנאשם/המערער/ההמשיב*/המבקש הנ"ל ימלא אחר תנאי הערובה שלהלן:

אם יופר תנאי מתנאי הערובה אשלם לאוצר המדינה כל סכום שיצווה בית המשפט עד כדי      לירות*.

הנני מבפקיד בזה בבית המשפט סך       לירות כערבון למילוי התחייבויותי האמורות*.

            

      ______________

תאריך                                               ערב

 

תנאי הערובה:

א.שהנאשם/המערער/המשיב/המבקש יתייצב למשפט/לדיון בערעור הנ"ל בכל מועד שיקבע לכך כדין.

ב. שהנאשם/המערער/ המשיב/המבקש יתייצב לנשיאת העונש שהוטל במשפט בתיק       ביום       או בכל מועד אחר שיורה בית המשפט.

ג.     .

ד.      .

 

נחתם בפני __________________________________

                            (שופט) (רשם)         (מזכיר ביהמ"ש)

 

* מחק את המיותר.

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ד מס' 3172 מיום 19.5.1974 עמ' 1200.

תוקנו ק"ת תשל"ה: מס' 3275 מיום 2.1.1975 עמ' 588 – תק' תשל"ה-1975. מס' 3322 מיום 15.4.1975 עמ' 1386 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975; תחילתן עשרה ימים לאחר פרסומן.

ק"ת תשל"ז: מס' 3718 מיום 1.6.1977 עמ' 1820 – תק' תשל"ז-1977; תחילתן שלושים יום לאחר פרסומן. מס' 3724 מיום 13.6.1977 עמ' 1942 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 1.4.1977. מס' 3724 מיום 13.6.1977 עמ' 1943 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977; ר' תקנה 3 לענין תחילה (תוקנו מס' 3732 מיום 1.7.1977 עמ' 2077 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשל"ז-1977; תחילתן ביום 13.6.1977. ק"ת תשל"ח מס' 3773 מיום 30.10.1977 עמ' 148 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשל"ח-1977. מס' 3797 מיום 29.12.1977 עמ' 472 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 3) תשל"ח-1977).

ק"ת תש"ם: מס' 4035 מיום 18.10.1979 עמ' 66 – תק' תש"ם-1979. מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 688 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; תחילתן ביום 18.10.1979. מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 728 – תק' (מס' 3) תש"ם-1980. מס' 4083 מיום 25.1.1980 עמ' 864 – תק' (מס' 4) תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.1.1980. מס' 4105 מיום 26.3.1980 עמ' 1228 – תק' (מס' 5) תש"ם-1980; תחילתן ביום 10.3.1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4224 מיום 13.4.1981 עמ' 884 – תק' תשמ"א-1981; תחילתן ביום 10.4.1981.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4293 מיום 13.12.1981 עמ' 334 – תק' תשמ"ב-1981; תחילתן ביום 16.12.1981. מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 803 – הודעה תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982. מס' 4358 מיום 31.5.1982 עמ' 1114 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.6.1982. מס' 4404 מיום 12.9.1982 עמ' 1622 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.1.1983.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 582 – תק' תשמ"ג-1983. מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1060 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983. מס' 4481 מיום 8.4.1983 עמ' 1081 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4577 מיום 15.1.1984 עמ' 737 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 15.1.1984. מס' 4609 מיום 29.3.1984 עמ' 1133 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4618 מיום 12.4.1984 עמ' 1289 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 15.4.1984. מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4730 מיום 15.11.1984 עמ' 341 – תק' תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 1.11.1984. מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 362 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1984. מס' 4745 מיום 10.1.1985 עמ' 482 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985. מס' 4773 מיום 10.3.1985 עמ' 814 – תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985; ר' תקנה 4 לענין תוקף. מס' 4786 מיום 31.3.1985 עמ' 998 – תק' (מס' 5) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.4.1985 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1180 – תק' (מס' 6) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.5.1985. מס' 4824 מיום 30.6.1985 עמ' 1550 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4862 מיום 1.10.1985 עמ' 55 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4892 מיום 13.1.1986 עמ' 402 – תק' תשמ"ו-1985; תחילתן ביום 1.1.1986. מס' 4939 מיום 10.6.1986 עמ' 1004 – צו תשמ"ו-1986 בצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (שכר טרחה לסניגורים ממונים), תשמ"ו-1986; תחילתו ביום 1.4.1986. מס' 4945 מיום 30.6.1986 עמ' 1084 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.7.1986. מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1513 – הודעה (מס' 3) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4992 מיום 30.12.1986 עמ' 259 – הודעה תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 963 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.5.1987. עמ' 975 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5042 מיום 16.7.1987 עמ' 1128 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5070 מיום 17.12.1987 עמ' 239 – תק' תשמ"ח-1987; תחילתן ביום 1.12.1987. מס' 5072 מיום 25.12.1987 עמ' 290 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.10.1987. מס' 5073 מיום 31.12.1987 עמ' 315 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5076 מיום 10.1.1988 עמ' 334 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988. מס' 5100 מיום 1.4.1988 עמ' 716 – הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.4.1988. מס' 5119 מיום 10.7.1988 עמ' 956 – הודעה (מס' 4) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5150 מיום 6.12.1988 עמ' 215 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.10.1988. מס' 5156 מיום 1.1.1989 עמ' 304 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5168 מיום 28.2.1989 עמ' 523 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן ביום 16.2.1989. מס' 5175 מיום 31.3.1989 עמ' 654 – הודעה (מס' 3) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989. מס' 5180 מיום 4.5.1989 עמ' 694 – תק' תשמ"ט-1989; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. מס' 5181 מיום 4.5.1989 עמ' 710 – תק' תשמ"ט-1989. מס' 5197 מיום 29.6.1989 עמ' 1052 – הודעה (מס' 4) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.7.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5222 מיום 5.10.1989 עמ' 7 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5233 מיום 14.12.1989 עמ' 130 – תק' תש"ן-1989. מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 199 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990. מס' 5258 מיום 26.3.1990 עמ' 499 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990. עמ' 508 – הודעה (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990. מס' 5274 מיום 18.6.1990 עמ' 730 – תק' (מס' 3) תש"ן-1990; תחילתן ביום 20.6.1990. מס' 5277 מיום 1.7.1990 עמ' 776 – הודעה (מס' 4) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5298 מיום 2.10.1990 עמ' 27 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5316 מיום 24.12.1990 עמ' 340 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן ביום 1.1.1991. מס' 5347 מיום 17.4.1991 עמ' 801 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991. מס' 5365 מיום 20.6.1991 עמ' 970 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1991. מס' 5366 מיום 30.6.1991 עמ' 1006 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5389 מיום 8.10.1991 עמ' 237 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5411 מיום 31.12.1991 עמ' 629 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992. מס' 5433 מיום 12.4.1992 עמ' 962 – הודעה (מס' 3) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.4.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5474 מיום 5.10.1992 עמ' 14 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.7.1992. מס' 5476 מיום 23.10.1992 עמ' 23 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.10.1992. מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 283 – הודעה (מס' 3) תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 5514 מיום 4.4.1993 עמ' 733 – הודעה (מס' 4) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993. מס' 5531 מיום 6.7.1993 עמ' 960 – הודעה (מס' 5) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5551 מיום 14.10.1993 עמ' 39 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.10.1993. מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 326 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.1.1994. מס' 5593 מיום 26.4.1994 עמ' 826 – הודעה (מס' 3) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994. מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1136 – הודעה (מס' 4) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5632 מיום 17.10.1994 עמ' 253 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.10.1994 (ת"ט מס' 5636 מיום 3.11.1994 עמ' 302). מס' 5649 מיום 1.1.1995 עמ' 495 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5674 מיום 6.4.1995 עמ' 1354 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5675 מיום 9.4.1995 עמ' 1365 – הודעה (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995. מס' 5683 מיום 1.6.1995 עמ' 1495 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995. מס' 5690 מיום 6.7.1995 עמ' 1611 – הודעה (מס' 4) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.7.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5709 מיום 26.10.1995 עמ' 44 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.10.1995. מס' 5727 מיום 31.12.1995 עמ' 385 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 514 – תק' תשנ"ו-1996; ר' תקנה 5 לענין תחילה. מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 799 – הודעה (מס' 3) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996. מס' 5768 מיום 27.6.1996 עמ' 1357 – הודעה (מס' 4) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996. מס' 5771 מיום 9.7.1996 עמ' 1428 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5787 מיום 10.10.1996 עמ' 32 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.10.1996. מס' 5806 מיום 14.1.1997 עמ' 343 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 5824 מיום 10.4.1997 עמ' 584 – הודעה (מס' 3) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997. מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 913 – הודעה (מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997. מס' 5855 מיום 1.10.1997 עמ' 1271 – הודעה (מס' 5) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5870 מיום 31.12.1997 עמ' 239 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.1.1998. מס' 5908 מיום 30.6.1998 עמ' 991 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5929 מיום 27.9.1998 עמ' 6 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.10.1998. מס' 5932 מיום 20.10.1998 עמ' 30 – תק' תשנ"ט-1998; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 232 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס: מס' 6000 מיום 6.10.1999 עמ' 22 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.10.1999. מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 263 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.1.2000. מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 685 – הודעה (מס' 3) תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.7.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6062 מיום 12.10.2000 עמ' 34 – הוראת שעה תשס"א-2000; תוקפן עד יום 1.9.2003. מס' 6113 מיום 2.7.2001 עמ' 907 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6128 מיום 18.10.2001 עמ' 46 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.10.2001. מס' 6135 מיום 28.11.2001 עמ' 138 – תק' תשס"ב-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6177 מיום 23.6.2002 עמ' 865 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.4.2002. מס' 6179 מיום 27.6.2002 עמ' 918 – הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 94 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.10.2002. מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 405 – הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003. מס' 6234 מיום 3.4.2003 עמ' 651 – הודעה (מס' 3) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.4.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6273 מיום 18.11.2003 עמ' 42 – תק' תשס"ד-2003; תחילתן ביום 1.1.2004.

ק"ת תשס"ה מס' 6426 מיום 29.9.2005 עמ' 1029 – הודעה תשס"ה-2005; תחילתה ביום 1.10.2005.

ק"ת תשס"ו: מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 246 – הודעה תשס"ו-2005 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2006. מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 333 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006. מס' 6472 מיום 3.4.2006 עמ' 645 – הודעה (מס' 2) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006. מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1018 – הודעה (מס' 3) תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ז: מס' 6521 מיום 27.9.2006 עמ' 24 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.10.2006. מס' 6538 מיום 21.11.2006 עמ' 322 – תק' תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ח: מס' 6619 מיום 1.11.2007 עמ' 81 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.10.2007. מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 182 – הודעה תשס"ח-2007 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2008. מס' 6664 מיום 8.4.2008 עמ' 835 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008. מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1100 – הודעה (מס' 3) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6716 מיום 6.10.2008 עמ' 27 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.10.2008. מס' 6741 מיום 7.1.2009 עמ' 365 – הודעה תשס"ט-2009 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2009. מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1110 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע: מס' 6818 מיום 1.10.2009 עמ' 47 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.10.2009. מס' 6847 מיום 31.12.2009 עמ' 467 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010. מס' 6854 מיום 7.1.2010 עמ' 603 – תק' תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6916 מיום 1.8.2010 עמ' 1459 – הודעה (מס' 3) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א: מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 59 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.10.2010. מס' 6952 מיום 16.12.2010 עמ' 278 – הודעה תשע"א-2010 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2010 (ת"ט מס' 6967 מיום 19.1.2011 עמ' 538). מס' 6964 מיום 11.1.2011 עמ' 503 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011. מס' 7014 מיום 7.7.2011 עמ' 1160 – הודעה (מס' 3) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ב: מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 61 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.10.2011. מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 617 – הודעה תשע"ב-2012 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2012. מס' 7151 מיום 2.8.2012 עמ' 1568 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

ק"ת תשע"ג: מס' 7175 מיום 5.11.2012 עמ' 143 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.10.2012. ק"ת תשע"ג מס' 7208 מיום 8.1.2013 עמ' 568 – תק' תשע"ג-2013; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ג מס' 7224 מיום 14.2.2013 עמ' 781 – הודעה תשע"ג-2013 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1551 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7295 מיום 15.10.2013 עמ' 66 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.10.2013. ק"ת תשע"ד מס' 7328 מיום 8.1.2014 עמ' 514 – הודעה תשע"ד-2014 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7542 מיום 13.8.2015 עמ' 1814 – תק' תשע"ה-2015; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

3. בתקופה שעד יום תחילתו של חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 16), התשע"ה-2014, ובכפוף לאמור בסעיף 2 בו, יראו כאילו בטופס 6א בתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 2 לתקנות אלה, אחרי "האם הניזוק קטין", במקום "(במועד ביצוע העבירה)" נאמר "(ביום החלטת בית המשפט)".

ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1706 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 440 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2017. ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 486 – הודעה תשע"ז-2017 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2017. ק"ת תשע"ז מס' 7817 מיום 25.5.2017 עמ' 1131 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017. ק"ת תשע"ז מס' 7838 מיום 13.7.2017 עמ' 1366 – הודעה (מס' 3) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.7.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7878 מיום 31.10.2017 עמ' 168 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.10.2017. ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 776 – הודעה תשע"ח-2018 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2018. ק"ת תשע"ח מס' 7926 מיום 9.1.2018 עמ' 802 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018. ק"ת תשע"ח מס' 7998 מיום 9.5.2018 עמ' 1941 – הודעה (מס' 3) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018. ק"ת תשע"ח מס' 8037 מיום 10.7.2018 עמ' 2392 – הודעה (מס' 4) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 500 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.10.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8140 מיום 1.1.2019 עמ' 1712 – הודעה תשע"ט-2019 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8150 מיום 16.1.2019 עמ' 1841 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8205 מיום 10.4.2019 עמ' 3139 – הודעה (מס' 3) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8245 מיום 10.7.2019 עמ' 3489 – הודעה (מס' 4) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8306 מיום 25.12.2019 עמ' 217 – הודעה תש"ף-2019 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 316 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.10.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8313 מיום 1.1.2020 עמ' 317 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8590 מיום 7.6.2020 עמ' 1504 – הודעה (מס' 3) תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8646 מיום 8.7.2020 עמ' 1769 – הודעה (מס' 4) תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8848 מיום 26.10.2020 עמ' 256 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.10.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9099 מיום 17.1.2021 עמ' 1567 – הודעה תשפ"א-2021 (תשלומים לעדים); תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות