נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר), תשמ"ב-1982

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מעצר וחיפוש

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מקום שיפוט

Go

2

סעיף 3

החלת תקנות

Go

2

סעיף 4

הגשת הבקשה

Go

2

סעיף 5

דיון ללא בקשה

Go

2

סעיף 6

טענות הצדדים

Go

2

סעיף 7

ערעור

Go

3

סעיף 8

פיצוי בעד מעצר ומאסר

Go

3

סעיף 9

הוצאות הגנה

Go

3

סעיף 10

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 11

גביית הפיצויים וההוצאות

Go

3

סעיף 12

ביטול

Go

3

סעיף 13

תחילה

Go

3


תקנות סדר הדין (פיצויים בשל מעצר או מאסר), תשמ"ב-1982*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי), סעיף 80 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בקשה" - אחת מאלה –

(1)   בקשה לפיצוי בשל מעצר והוצאות הגנה לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי;

(2)   בקשה לפיצוי בשל מעצר או מאסר והוצאות הגנה לפי סעיף 80 לחוק העונשין;

(3)   בקשה לתשלום הוצאות הגנה או הוצאות התביעה לפי סעיף 81 לחוק העונשין.

מקום שיפוט

2.    בקשה תוגש לבית משפט עם תום הדיון בענין המעצר, האישום או המאסר של המבקש; הוגשה הבקשה לאחר סיום הדיון, תוגש לערכאה הראשונה שדנה בענינו של המבקש.

החלת תקנות

3.    תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו על הדיון בבקשה, בשינויים המחוייבים לפי תקנות אלה.

הגשת הבקשה

4.    בקשה תוגש בדרך המרצה; בקשה נגד המדינה יכול שתהיה בעל-פה, מיד עם תום הדיון במעצר או מיד לאחר החלטת הזיכוי.

דיון ללא בקשה

5.    בית המשפט רשאי, מיזמתו הוא, לצוות על תשלום כאמור בסעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי ובסעיפים 80 ו-81 לחוק העונשין, אף אם לא הוגשה לו בקשה לכך.

טענות הצדדים

6.    בית המשפט יצווה כאמור בתקנה 5, או יחליט בבקשה בעל פה כאמור בתקנה 4, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם.

ערעור

7.    ערעור על החלטת בית משפט בבקשה לפי תקנות אלה יוגש ויידון בדרך שמגישים ערעור פלילי ודנים בו.

פיצוי בעד מעצר ומאסר

8.    (א)  סכום הפיצוי המרבי בעד יום מעצר או מאסר הוא החלק ה-25 של השכר החדשי הממוצע במשק ביום מתן החלטת בית המשפט לענין הפיצוי, כפי שקבע שר העבודה והרווחה בהודעה לפי סעיף 198א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

           (ב)  סכום הפיצוי המרבי בעד חלקי יום מעצר או מאסר יחושב כחלק היחסי של הפיצוי המגיע לפי תקנת משנה (א).

הוצאות הגנה

9.    (א)  הסכום המרבי לתשלום הוצאות הגנתו של עצור או של נאשם לפי סעיף 32(א) לחוק סדר הדין הפלילי או לפי סעיף 80 לחוק העונשין, יהיה כמפורט בתוספת.

           (ב)  נוכח בית המשפט שבנסיבות הענין מן הצדק לקבוע לעצור או לנאשם תשלום הוצאות בעד שכר טרחת עורך דין גבוה מזה שנקבע בפריט המתאים בתוספת, רשאי הוא לקבוע סכום גבוה יותר בשיעור שלא יעלה על חמישים אחוזים מהסכום הקבוע באותו פריט.

           (ג)   פסק בית המשפט שכר טרחת עורך דין לפי תקנה זו ייווסף לסכום שנפסק כאמור סכום השווה למס ערך מוסף החל עליו, ודינו של סכום שהוסף כאמור כדין שכר הטרחה שנפסק.

הצמדה למדד

10.   (א)  עלה מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) לחודש ינואר של שנה פלונית לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1982, יוגדלו ביום 1 באפריל של אותה שנה הסכומים האמורים בחלק (ב) של התוספת לפי שיעור עליית המדד.

           (ב)  סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש הקרוב.

           (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על הסכומים המוגדלים.

מיום 3.3.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6762 מיום 3.3.2009 עמ' 586

(ב) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל הקרוב לשקל החדש הקרוב.

גביית הפיצויים וההוצאות

11.   לענין גביית הפיצויים וההוצאות יראו את החיוב בהם כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית לטובת הזכאי.

ביטול

12.   תקנות העונשין (סכומי פיצויים מכסימליים לנאשם שזוכה), תשל"ח-1978 - בטלות.

תחילה

13.   תחילתן של תקנות אלה ביום י' בתמוז תשמ"ב (1 ביולי 1982).

תוספת

(תקנה 9)

הסכומים המרביים לתשלום הוצאות הגנתו של עצור לפי סעיף 32(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982, ולפי סעיף 80 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, יהיו כלהלן:

           (א)  בעד הוצאות בפועל - כפי שהכיר בהן בית המשפט או הרשם לפי קבלות.

           (ב)  בעד שכר טרחה של עורך דין:

          הסכומים המרביים בשקלים חדשים

                                                                                                  בית משפט       בית המשפט      בית המשפט

                                            השירות                                             השלום              המחוזי              העליון

1.    לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה בבית המשפט וישיבת בית משפט שנועדה להארכת מעצר                            2,294           4,587

2.    ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה                  688              1,376                                                                     2,294

3.    טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית המשפט                                                                             2,752           4,587

4.    טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט                                                          1,835                                                                     3,211

מיום 1.4.1983

הודעה תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4486 מיום 17.4.1983 עמ' 1175

הסכומים המרביים בשקלים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 3,553 8,207 7,106 16,415

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 1,066 2,462 2,132 4,925 3,553 8,208

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 4,263 9,848 7,106 16,415

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 2,842 6,565 4,974 11,490

מיום 1.4.1984

הודעה תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4641 מיום 1.6.1984 עמ' 1674

הסכומים המרביים בשקלים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 8,207 25,300 16,415 50,600

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 2,462 7,600 4,925 15,200 8,208 25,300

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 9,848 30,400 16,415 50,600

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 6,565 20,300 11,490 35,400

מיום 1.4.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4794 מיום 18.4.1985 עמ' 1144

הסכומים המרביים בשקלים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 25,300 126,600 50,600 253,200

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 7,600 37,900 15,200 76,000 25,300 126,600

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 30,400 151,900 50,600 253,200

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 20,300 151,900 35,400 177,300

מיום 1.4.1986 (בוטלה)

הודעה תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4916 מיום 24.3.1986 עמ' 707

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4925 מיום 15.4.1986 עמ' 804

הסכומים המרביים בשקלים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 126,600 2,408 253,200 4,817

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 37,900 724 76,000 1,447 126,600 2,408

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 151,900 2,894 253,200 4,817

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 151,900 1,933 177,300 3,370

מיום 15.4.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4925 מיום 15.4.1986 עמ' 804

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 2,408 338 4,817 677

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 724 102 1,447 203 2,408 338

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 2,894 406 4,817 677

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,933 270 3,370 473

מיום 1.4.1987

הודעה תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1987 עמ' 743

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 338 460 677 922

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 102 139 203 276 338 460

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 406 552 677 922

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 270 368 473 644

מיום 1.4.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5132 מיום 8.9.1988 עמ' 1124

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 460 532 922 1,066

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 139 160 276 319 460 532

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 552 638 922 1,066

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 368 426 644 745

מיום 1.4.1991

הודעה תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 757

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 532 797 1,066 1,596

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 160 240 319 478 532 797

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 638 956 1,066 1,596

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 426 638 745 1,116

מיום 1.4.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5583 מיום 24.3.1994 עמ' 753

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 797 1,138 1,596 2,278

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 240 343 478 682 797 1,138

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 956 1,364 1,596 2,278

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 638 911 1,116 1,593

מיום 1.4.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5670 מיום 16.3.1995 עמ' 1239

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,138 1,296 2,278 2,594

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 343 391 682 777 1,138 1,296

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 1,364 1,553 2,278 2,594

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 911 1,037 1,593 1,814

מיום 1.4.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 589

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,296 1,411 2,594 2,823

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 391 426 777 846 1,296 1,411

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 1,553 1,690 2,594 2,823

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,037 1,129 1,814 1,974

מיום 1.4.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5816 מיום 6.3.1997 עמ' 470

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,411 1,554 2,823 3,109

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 426 469 846 932 1,411 1,554

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 1,690 1,861 2,823 3,109

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,129 1,243 1,974 2,174

מיום 1.4.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 502

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,554 1,660 3,109 3,324

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 469 500 932 996 1,554 1,660

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 1,861 1,991 3,109 3,324

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,243 1,328 2,174 2,323

מיום 1.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5962 מיום 28.3.1999 עמ' 565

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,660 1,788 3,324 3,582

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 500 539 996 1,073 1,660 1,788

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 1,991 2,146 3,324 3,582

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,328 1,431 2,323 2,504

מיום 1.4.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6021 מיום 28.2.2000 עמ' 364

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,788 1,812 3,582 3,630

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 539 546 1,073 1,087 1,788 1,812

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 2,146 2,175 3,582 3,630

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,431 1,450 2,504 2,537

מיום 1.4.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6247 מיום 30.6.2003 עמ' 814

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה

בבית המשפט, וישיבת בית משפט שנועדה

להארכת מעצר 1,812 1,970 3,630 3,946

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 546 594 1,087 1,182 1,812 1,970

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה

ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה

בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה

מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר

בערבות וישיבה בבית המשפט 2,175 2,364 3,630 3,946

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט

כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה

בבית המשפט 1,450 1,576 2,537 2,758

מיום 1.4.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6771 מיום 1.4.2009 עמ' 833

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה בבית המשפט וישיבת בית משפט שנועדה להארכת מעצר 1,970 2,324 3,946 4,648

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 594 697 1,182 1,395 1,970 2,324

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית המשפט 2,364 2,788 3,946 4,648

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט 1,576 1,859 2,758 3,254

מיום 1.4.2010

הודעה תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6912 מיום 26.7.2010 עמ' 1428

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה בבית המשפט וישיבת בית משפט שנועדה להארכת מעצר 2,324 2,215 4,648 4,429

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 697 664 1,395 1,329 2,215 2,324

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית המשפט 2,788 2,657 4,429 4,648

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט 1,859 1,772 3,254 3,100

מיום 1.4.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1173

הסכומים המרביים בשקלים חדשים

בית משפט בית המשפט בית המשפט

השירות השלום המחוזי   העליון

1. לימוד התיק, עבודת הכנה, ישיבה ראשונה בבית המשפט וישיבת בית משפט שנועדה להארכת מעצר 2,215 2,294 4,429 4,587

2. ישיבה נוספת אחרי הישיבה הראשונה 664 688 1,329 1,376 2,324 2,294

3. טיפול בבית משפט של ערעור כולל ישיבה ראשונה בבית משפט, אם ראה בית המשפט שהיה בערעור קושי מיוחד או שהצריך פעולות הכנה מיוחדות וכן הכנת ערר על החלטה שלא לשחרר בערבות וישיבה בבית המשפט 2,657 2,752 4,648 4,587

4. טיפול בערעור שבו לא קבע בית המשפט כאמור בפסקה (3), כולל ישיבה ראשונה בבית המשפט 1,772 1,835 3,100 3,211

י"ח בסיון תשמ"ב (9 ביוני 1982)                            משה נסים

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4377 מיום 2.7.1982 עמ' 1266א.

ת"ט ק"ת תשמ"ב מס' 4385 מיום 26.7.1982 עמ' 1392.

תוקנו ק"ת תשמ"ג מס' 4486 מיום 17.4.1983 עמ' 1175 – הודעה תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4641 מיום 1.6.1984 עמ' 1674 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4794 מיום 18.4.1985 עמ' 1144 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4916 מיום 24.3.1986 עמ' 707 – הודעה תשמ"ו-1986 (בוטלה מס' 4925 מיום 15.4.1986 עמ' 804 בסעיף 2 להודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.4.1986). מס' 4925 מיום 15.4.1986 עמ' 804 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 15.4.1986.

ק"ת תשמ"ז מס' 5021 מיום 1.4.1987 עמ' 743 – הודעה תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5132 מיום 8.9.1988 עמ' 1124 – הודעה תשמ"ח-1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5342 מיום 21.3.1991 עמ' 757 – הודעה תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.4.1991.

ק"ת תשנ"ד מס' 5588 מיום 24.3.1994 עמ' 753 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.4.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5670 מיום 16.3.1995 עמ' 1239 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.4.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 589 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5816 מיום 6.3.1997 עמ' 470 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.4.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 502 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.4.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5962 מיום 28.3.1999 עמ' 565 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.4.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6021 מיום 28.2.2000 עמ' 364 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 2.4.2000.

ק"ת תשס"ג מס' 6247 מיום 30.6.2003 עמ' 814 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.4.2003.

ק"ת תשס"ט: מס' 6762 מיום 3.3.2009 עמ' 586 – תק' תשס"ט-2009. מס' 6771 מיום 1.4.2009 עמ' 833 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.4.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6912 מיום 26.7.2010 עמ' 1428 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010 ור' הערה בדבר תיקון טעות חישוב בהודעה תשס"ט-2009.

ק"ת תשע"א מס' 7016 מיום 14.7.2011 עמ' 1173 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות