פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

דיני חוקה  – ממשלה

תוכן ענינים

2

Go

ייצוג המדינה בהליכים מסויימים

סעיף 1

2

Go

ייצוג עובד ציבורי או מוסד ציבורי

סעיף 2


פקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש]*

ייצוג המדינה בהליכים מסויימים

1.    ראה היועץ המשפטי לממשלה, כי זכות של מדינת ישראל או זכות ציבורית או ענין ציבורי מושפעים או כרוכים, או עלולים להיות מושפעים או כרוכים, בהליך פלוני שלפני בית משפט או לפני פקיד מסדר כמשמעותו בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין), רשאי הוא, לפי ראות עיניו, להתייצב באותו הליך ולהשמיע דברו, או להסמיך במיוחד את נציגו לעשות זאת מטעמו.

ייצוג עובד ציבורי או מוסד ציבורי

2.    מקום שעובד ציבורי או מועצה, ועדה, ועד, בית דין או כל חבר-בני-אדם כיוצא באלה, שהוקמו או נתכוננו על פי דין, הם צד בהליך שלפני בית משפט מכוח תפקידם, יכול שיהיו מיוצגים באותו הליך על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו.

                                                                      יעקב ש' שפירא

                                                                                               שר המשפטים* דיני מדינת ישראל תשכ"ח מס' 11 מיום 21.4.1968 עמ' 282.

[פקודת חוק הפרוצדורה (תיקון), 1934; ע"ר 1934, תוס' 1, מס' 459, עמ' 177; ע"ר 1945, תוס' 1 מס' 1400, עמ' 53; ס"ח 458, תשכ"ה, עמ' 182.]