נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – נוער וקטינים – שפיטה ענישה וטיפול

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – מעונות

תוכן ענינים

פרק ראשון: מבוא

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני: המנגנון

Go

2

סעיף 2

הממונה על המעונות

Go

2

סעיף 3

תפקידי הממונה

Go

2

פרק שלישי: סדרי מינהל

Go

2

סעיף 4

העברת מסמכים

Go

2

סעיף 5

קביעת המעון

Go

2

פרק רביעי: מועצת המעונות

Go

2

סעיף 6

מינוי מועצה ותפקידיה

Go

2

סעיף 7

הרכב המועצה

Go

3

סעיף 8

סדרי דיון

Go

3

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

3

סעיף 9

סודיות

Go

3

סעיף 10

השם

Go

3


תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955*

           בתוקף סמכויותינו לפי הסעיפים 16(4)(ו), 20(3) ו-23 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937 (להלן - הפקודה), הסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 10(א) לפקודת בתי המשפט (הוראות מעבר), תש"ח-1948, אנו מתקינים תקנות אלה:

פרק ראשון: מבוא

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מעון" - מוסד הנמצא ברשותו או בפיקוחו של שר הסעד על פי הפקודה או על פי תקנות אלה והמשמש –

(1)   מקום מעצר על פי הסעיפים 5, 7, 8, 12(2) או 15 לפקודה;

(2)   בית ספר לתיקון עבריינים צעירים על פי הסעיפים 12(2) או 18(ה) לפקודה;

(3)   מקום בו נעצר חוסה בהתאם לצו של שר הסעד על פי הסעיפים 13 או 14 לפקודה;

(4)   מוסד שבית המשפט נקב בשמו בצו לפי סעיף 16(2)(ג) לפקודה;

(5)   מוסד שנקבע לכך על ידי שר הסעד על פי הסעיפים 16(2)(ה) או 18(ה) לפקודה;

           "חוסה" - מי שמוחזק במעון על פי פסק דין או צו של בית משפט לפי הפקודה.

פרק שני: המנגנון

הממונה על המעונות

2.    שר הסעד ימנה ממונה על המעונות (להלן - הממונה).

תפקידי הממונה

3.    ואלה תפקידי הממונה: -

(1)   להקים מעונות לענין הפקודה, בין במוסדות המדינה ובין במוסדות שאינם מוסדות המדינה;

(2)   לפקח על המעונות ולקבוע כללים והוראות לניהולם;

(3)   לקבוע כללים והוראות לתיאום ניהול המעונות עם פעולות משרדי הממשלה ורשויותיה הנוגעים בדבר;

(4)   לדאוג להכשרת עובדי מעונות ולפקח על עבודתם ועל רמתם המקצועית;

(5)   לדאוג לטיפול מתאים בחוסים, לשיקומם ולהכשרתם לחיי חברה תקינים, ולטפח לשם כך קשרים בין החוסים ובין האנשים שמחוץ למעון ובפרט בינם ובין משפחותיהם;

(6)   לנהל רישום של מקומות פנויים ותפוסים במעונות, אם לפי סוגי מעונות וסוגי חוסים ואם בדרך אחרת, ורישומם של חוסים, לכל נסיבותיהם האישיות והמשפחתיות.

פרק שלישי: סדרי מינהל

העברת מסמכים

4.    (א)  בית משפט יעביר לממונה שני העתקים מכל פסק דין או צו שניתן על פי הפקודה ושלפיו או בעקבותיו נמסר חוסה למעון.

           (ב)  רשאי הממונה, אם הוא סבור כי יש בכך תועלת לטיפול בחוסה, לקבל מבית המשפט העתק מכל פרוטוקול, תפקיד או חוות דעת הנוגעים לחוסה.

קביעת המעון

5.    מקום שלא נאמר בפקודה שבית המשפט או שר הסעד יורו על מעון פלוני לחוסה מסויים, יועיד הממונה את המעון לאותו חוסה ויודיע על כך לבית המשפט.

פרק רביעי: מועצת המעונות

מינוי מועצה ותפקידיה

6.    שר הסעד ימנה מועצת מעונות (להלן - המועצה) לייעץ לו ולממונה בענינים שיביאו לפניה, ובפרט בענינים אלה: -

(1)   הקמת מעונות לצרכי הפקודה וקביעת הסדרים בהם;

(2)   דרכי הפיקוח על מעונות במוסדות שאינם מוסדות המדינה;

(3)   כללים ועקרונות בבניית מעונות;

(4)   שיטות לטיפול בחוסים.

הרכב המועצה

7.    (א)  המועצה תהיה של לא פחות מעשרה ולא יותר מחמישה עשר חברים.

           (ב)  שר הסעד ימנה למועצה, מבין חבריה, יושב ראש וסגן יושב ראש.

           (ג)   הממונה רשאי להשתתף בישיבות המועצה בזכות דעה מייעצת.

סדרי דיון

8.    (א)  המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה.

           (ב)  המועצה תמסור לשר הסעד לפחות אחת לשנה סיכום דיוניה עם מסקנות והמלצות.

פרק חמישי: הוראות שונות

סודיות

9.    (א)  לא יפרסם אדם שם חוסה, מענו, תשלומו או דבר אחר העלול להביא לזיהויו, אם לא קיבל רשות לכך מאת בית משפט או מאת הממונה, או אם לא היה צורך בכך לשם ביצוע הפקודה או תקנות אלה.

           (ב)  העובר על תקנת משנה (א), דינו - מאסר ששה חדשים.

השם

10.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות חסות הנוער (מעונות), תשט"ו-1955".

                         משה שפירא                           פנחס רוזן

                                     שר הסעד                                      שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת מס' 516 מיום כ"ט בניסן תשט"ו (21.4.1955) עמ' 886.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות