נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – איגוד ערים אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), תש"ן-1990

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות קנס

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות קנס

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – איגודי ערים

תוכן ענינים

2

Go

עבירות קנס ושיעורן

סעיף 1


 צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – איגוד ערים אזור רמת גן, בני ברק וגבעתיים) (בתי מטבחיים, שחיטה ופיקוח וטרינרי), תש"ן-1990*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, בהסכמת שר הפנים ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירות קנס ושיעורן

1.    (א)  עבירה על הוראה שבסעיף מהסעיפים המפורטים להלן בטור א' לחוק עזר לאיגוד ערים רמת גן, בני ברק וגבעתיים (בתי מטבחיים, בתי שחיטה ופיקוח וטרינרי) (פיקוח על כלבים ובעלי חיים אחרים), תשמ"א-1981, היא עבירת קנס.

           (ב)  שיעור הקנס לכל עבירה כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לפי דרגת הקנס שנקבעה בטור ב' להלן:

                                                                                                                  טור ב'

                                                טור א'                                                    דרגת הקנס

                                          הסעיף ותוכנו                                          בשקלים חדשים

החזקת כלב שלא ברשיון ולוחית מספר (סעיף 2(א))                 150

הרשאת כלב לעשות את צרכיו במקום ציבורי (סעיף 2(ד))        100

חובה למסור בעל חיים למאורות הבידוד (סעיף 9(א))               225

החזקת בעל חיים במקום ציבורי כשאינו קשור ואין מחסום לפיו (סעיף 11(א))                                                                                       100

ט"ז באדר תש"ן (13 במרס 1990)                            דן מרידור

                                                                                               שר המשפטים* פורסם ק"ת תש"ן מס' 5258 מיום 26.3.1990 עמ' 500.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות