נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לעניין חוק התחרות הכלכלית), תשנ"ד-1994

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי

תוכן ענינים

2

Go

קביעת בית משפט

סעיף 1

2

Go

העברת תיקים

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3

 

צו תשפ"א-2021


צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לעניין חוק התחרות הכלכלית), תשנ"ד-1994*

מיום 2.4.2019 עד יום 31.3.2021 (בוטל)

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8200 מיום 2.4.2019 עמ' 3092

הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8363 מיום 26.2.2020 עמ' 678

הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733

צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים לעניין חוק התחרות הכלכלית), תשנ"ד-1994

 

מיום 18.3.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733

צו סדר הדין הפלילי (קביעת בית משפט לענין הגבלים עסקיים לעניין חוק התחרות הכלכלית), תשנ"ד-1994

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ג1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, אני מצווה לאמור:

קביעת בית משפט צו תשע"ו-2016 (הוראת שעה) תשע"ט-2019 צו תשפ"א-2021

1.       בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, יהיה בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

מיום 28.7.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7694 מיום 28.7.2016 עמ' 1694

1. בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים.

 

מיום 2.4.2019 עד יום 31.3.2022

הוראת שעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8200 מיום 2.4.2019 עמ' 3092

הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8363 מיום 26.2.2020 עמ' 678

הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733

1. בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

מיום 18.3.2021

הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733

1. בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

 

מיום 18.3.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733

1. בית המשפט המחוזי שבו יידון נאשם בעבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 או בעבירה לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, יהיה בית המשפט המחוזי בירושלים.

העברת תיקים

2.    מנהל בתי המשפט רשאי להורות כי תיקים התלויים ועומדים בבית משפט ביום תחילתו של צו זה, ולא החל הדיון בהם, יועברו לדיון בבית המשפט שנקבע בסעיף 1.

תחילה

3.    תחילתו של צו זה ביום ח' בשבט תשנ"ד (20 בינואר 1994).

 

 

כ"ח בטבת תשנ"ד (11 בינואר 1994)                      דוד ליבאי

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 * פורסם ק"ת תשנ"ד מס' 5575 מיום 20.1.1994 עמ' 502.

תוקן ק"ת תשע"ו מס' 7694 מיום 28.7.2016 עמ' 1694 – צו תשע"ו-2016. [פורסם שוב ק"ת תשע"ו מס' 7696 מיום 2.8.2016 עמ' 1706].

ק"ת תשע"ט מס' 8200 מיום 2.4.2019 עמ' 3092 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה עד יום 31.3.2022 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8363 מיום 26.2.2020 עמ' 678 – הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון) תש"ף-2020. ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733 – הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021.

3. על אף האמור בסעיף 2, תיקים שבהם נדונים נאשמים בעבירות לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או בעבירות לפי פרק ב' או לפי סעיף 55 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014, התלויים ועומדים לפני בית המשפט המחוזי בירושלים ביום תחילתו של צו זה, בין אם החל הדיון בהם ובין אם לא, יידונו לפני בית המשפט המחוזי בירושלים.

ק"ת תשפ"א מס' 9281 מיום 18.3.2021 עמ' 2733 – צו תשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות