נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – שמירת הניקיון), תש"ס-2000

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – ברירת משפט

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות ברירת משפט

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – שמירת הניקיון

תוכן ענינים

2

Go

קביעת עבירות של ברירת משפט

סעיף 1

2

Go

ביטול

סעיף 2

2

Go

תחילה

סעיף 3


 צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – שמירת הניקיון), תש"ס-2000*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת עבירות של ברירת משפט

1.    עבירה שנקבעה כעבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), תש"ס-2000, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

ביטול

2.    צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון), תשמ"ה-1985 - בטל.

תחילה

3.    תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), תש"ס-2000.

כ"ו באדר א' תש"ס (3 במרס 2000)                        יוסף ביילין

                                                                                               שר המשפטים* פורסם ק"ת תש"ס מס' 6024 מיום 15.3.2000 עמ' 394.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות