Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תש"ס-2000

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות קנס

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות קנס

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – שמירת הניקיון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת עבירות קנס

Go

2

סעיף 3

שיעור הקנס

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2

סעיף 5

תחילה

Go

2


 צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תש"ס-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, וסעיף 13א לחוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה –

          "חומר מסוכן" - לרבות אריזה של חומר מסוכן;

          "מקום רגיש" - גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר ארכאולוגי, יער, ים, חוף הים, מקור מים כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המים, תשי"ט-1959, או מקום המצוי בקרבת מקור מים;

          "עבירה נוספת" - עבירה כמשמעותה בסעיף 13(ה) לחוק;

          "רכב מסחרי" - כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה.

קביעת עבירות קנס

2.    עבירות כמפורט בתוספת, על הוראות סעיף 13 לחוק, נקבעות בזה עבירות קנס.

מיום 2.11.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7045 מיום 2.11.2011 עמ' 91

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

קביעת עבירות קנס

2. עבירה על הוראות סעיף 13 לחוק נקבעת בזה עבירת קנס.

שיעור הקנס

3.    הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.

ביטול

4.    צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - שמירת הניקיון), תשמ"ה-1985 - בטל.

תחילה

5.    תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיף 3)

מס'

הסעיף

פרטי העבירה

הקנס

ליחיד

לתאגיד

ליחיד במקום רגיש

לתאגיד במקום רגיש

לעבירה נוספת ליחיד

לעבירה נוספת לתאגיד

1.

13(ב)(1)

השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב

1500

3000

4000

8000

-

-

2.

13(ב)(1)

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת, לרבות פסולת נוזלית, שמקורה במפעל או בית מלאכה

1000

2000

3000

6000

2000

4000

3.

13(ב)(1)

שפיכה של פסולת נוזלית לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

750

1500

2000

4000

1500

3000

4.

13(ב)(1)

השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

500

1000

1500

3000

1000

2000

5.

13(ב)(1)

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, של פסולת שהיא שיירי מזון בכמות קטנה, קליפות, ניירות, אריזות קטנות, בקבוקים או בדלי סיגריות

250

500

750

1500

-

-

6.

13(א)(2)

אי קביעת שלט ברכב ציבורי או ברכב מסחרי בלתי אחוד

250

500

-

-

-

-

7.

13(א)(3)

אי קיום חובת סימון מכל משקה

500

1000

-

-

1000

2000

8.

(נמחק)

9.

(נמחק)

10.

13(ב)(1)

גרם לכלוך לרשות הרבים עקב התעופפות או דליפת פסולת מרכב מסחרי המוביל פסולת

750

1500

-

-

1500

3000

11.

13(ב)(1)

השלכת פסולת או גרם לכלוך לרשות הרבים באופן שאינו מפורט בתוספת זו

250

500

750

1500

-

-

12.

13(ג)(1א)(א)

השלכת פסדים או פסולת בניין ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד מרכב מסחרי המוביל פסולת כאמור, שלא עקב התעופפותה או דליפתה מהרכב

1500

3000

4000

8000

-

-

13.

13(ג)(1א)(א)

השלכה של פסדים או פגרים לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד

1000

2000

3000

6000

2000

4000

14.

13(ג)(1א)(א)

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של גרוטות רכב או פסולת בניין

750

1500

2000

4000

1500

3000

15.

13(ג)(1א)(א)

השלכה ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת שהיא צמיגים או גרוטאות, לרבות דוד, אסלה, רהיט, מכונה, מקרר, תנור, או חלק מהם

500

1000

1500

3000

1000

2000

16.

13(ב)(1)

השלכה מכלי שיט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת שאינה מן הסוגים המפורטים בפרט 5

1000

2000

3000

6000

2000

4000

17.

13(ב)(1)

השלכה מכלי שייט לרשות הרבים או ממנה לרשות היחיד של פסולת מן הסוגים המפורטים בפרט 5

250

500

750

1500

500

1000

18.

13(ב)(1)

לכלוך רשות הרבים בכתיבה, ציור, שרטוט, חריטה על מקרקעין או הדבקה, תלייה, הנחה, או קביעה של כתב, מודעה או שלט שלא כדין

500

1000

1500

3000

1000

2000

19.

13(ג)

השלכה כאמור בפרט 1 או 12 של פסולת המכילה חומר מסוכן

4000

8000

-

-

-

-

20.

13(ג)

השלכה כאמור בפרטים 2, 13 או 16 של פסולת המכילה חומר מסוכן

3000

6000

-

-

-

-

21.

13(ג)

השלכה כאמור בפרטים 3, 10 או 14 של פסולת המכילה חומר מסוכן

2000

4000

-

-

-

-

22.

13(ג)

השלכה כאמור בפרטים 4, 15 או 18 של פסולת המכילה חומר מסוכן

1500

3000

-

-

-

-

23.

13(ג)

השלכה כאמור בפרטים 5, 11 או 17 של פסולת המכילה חומר מסוכן

750

1500

-

-

-

-

כ"ו באדר א' תש"ס (3 במרס 2000)                       יוסף ביילין

                                                                                           שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ס מס' 6024 מיום 15.3.2000 עמ' 394.

תוקן ק"ת תשע"ב מס' 7045 מיום 2.11.2011 עמ' 91 – צו תשע"ב-2011; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות