נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968

 

 

בתי משפט וסדרי דין – הוצאה לפועל – אגרות

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

פירוש מונחים

Go

3

סעיף 2

חובת תשלום אגרות

Go

3

סעיף 2א

אגרת פרוטוקול

Go

3

סעיף 2ב

הגדלת קרן החוב   השלמת האגרה

Go

4

סעיף 2ג

אגרה בעד ביצוע משכנתה על דירת מגורים לפי סעיף 81ב1 לחוק

Go

4

סעיף 3

אגרה בעד ביצוע פסק דין לאחר שומה

Go

4

סעיף 3א

אגרה במסלול מקוצר

Go

4

סעיף 3ב

אגרה בעד ביצוע הליך מזונות

Go

4

סעיף 4

אישור ההוצאות הכרוכות בביצוע הליך וכיסויים

Go

5

סעיף 4א

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 49א לחוק

Go

5

סעיף 4א1

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 7ב לחוק

Go

5

סעיף 4א2

אגרה לקבלת מידע

Go

6

סעיף 4א3

אגרה לקבלת מידע בדבר כתובת

Go

6

סעיף 4ב

הוצאות הכרוכות בהמצאת אזהרה לנתבע על ידי המבקש

Go

6

סעיף 5

פטור מאגרה

Go

6

סעיף 6

גביית אגרה שלא שולמה

Go

6

סעיף 7

תשלום הפרשים לכיסוי הוצאות

Go

7

סעיף 8

שכר בעד פעולה מבצעית

Go

7

סעיף 8א

אגרה בעד אישור של בעל תפקיד

Go

7

סעיף 9

חישוב האגרה לפי שווי הענין

Go

7

סעיף 9א

החזרת אגרה

Go

8

סעיף 10

הביצוע שהועבר ללשכה אחרת

Go

8

סעיף 10א

הצמדה למדד

Go

8

סעיף 11

תחילה ת"ט

Go

8

סעיף 12

השם

Go

8

 

תוספת

Go

8

 


תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, וסעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

פירוש מונחים תק' תשס"ט-2009

1.    (א)  בתקנות אלה –

          "חברה מנהלת" ו"קופת גמל" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  מונחים אחרים בתקנות אלה יתפרשו כמשמעותם בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – החוק), ובתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, לפי העניין.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

פירושים

1. המונחים שבתקנות אלה, משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - החוק), ובתקנות ההוצאה לפועל, תשכ"ח-1968 (להלן - התקנות).

חובת תשלום אגרות תק' תשס"ט-2009

2.    (א)  רשם ההוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל לא יזדקקו לבקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, אלא לאחר ששולמה האגרה, זולת אם אין המבקש חייב בתשלומה על פי תקנה 5.

          (ב)  בעד הליך לפי החוק או התקנות שלא נקבעה לו אגרה בתוספת, לא תשולם אגרה.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

(א) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל לא יזדקקו לבקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, אלא לאחר ששולמה האגרה, זולת אם אין המבקש חייב בתשלומה על פי תקנה 5.

אגרת פרוטוקול  תק' תשנ"ח-1998 תק' תשס"ט-2009

2א.     עם הגשת בקשה מן הבקשות המנויות בפרט (א)(1) עד (6ב) בתוספת, תשולם אגרת פרוטוקול לפי פרט (ה) שבתוספת.

מיום 1.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5876 מיום 26.1.1998 עמ' 337

הוספת תקנה 2א

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

2א. עם הגשת בקשה מן הבקשות המנויות בפרטים (א)(1) עד (6) בתוספת בפרט (א)(1) עד (6ב) בתוספת, תשולם אגרת פרוטוקול לפי פרט (ה) שבתוספת.

הגדלת קרן החוב – השלמת האגרה תק' תשע"ד-2014

2ב.     (א)  התיר רשם הוצאה לפועל לזוכה, להגדיל את קרן החוב בתיק, ישלים הזוכה את סכום האגרה הנדרש לפי פרק (א)(1) ו-(6) בתוספת, לפי העניין, בתוך 30 ימים מהמועד שהותרה ההגדלה; לא שולמה האגרה בפרק הזמן האמור יגיש הזוכה בקשה חדשה.

          (ב)  יתרת האגרה תחושב על פי סכום ההפרש שבין קרן החוב המתוקנת לבין קרן החוב המקורית.

          (ג)   לא שולמה יתרת האגרה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא תוגדל קרן החוב בתיק, על אף החלטת הרשם להתיר הגדלת קרן החוב בתיק לפי תקנת משנה (א).

          (ד)  תקנה זו לא תחול על ביצוע משכנתה לפי סעיף 81ב1(א) לחוק.

מיום 4.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 604

הוספת תקנה 2ב

אגרה בעד ביצוע משכנתה על דירת מגורים לפי סעיף 81ב1 לחוק תק' תשע"ד-2014

2ג.     הוגשה בקשה לביצוע משכנתה כאמור בסעיף 81ב1(א) לחוק, תשולם האגרה כמפורט להלן:

(1)  עם פתיחת התיק תשולם האגרה כמפורט בטור ב', בפרט (א)(1) בתוספת; סכום האגרה יחושב לפי סכום החוב שבפיגור כהגדרתו בסעיף 81ב1(ה) לחוק;

(2)  היה הזוכה זכאי להיפרע את מלוא חוב ההלוואה לפי סעיף 81ב1(ב)(5) לחוק, ישלם הזוכה את יתרת האגרה; סכום יתרת האגרה יהיה הסכום הנמוך מבין אלה:

(א)   ההפרש שבין האגרה בטור ב', בפרט (א)(1) בתוספת, כשהיא מחושבת מסכום מלוא חוב ההלוואה כהגדרתו בסעיף 81ב1(ב) לחוק – כפי שיפורט בדף חשבון עדכני ומאושר שיגיש הזוכה – לבין הסכום המשוערך של האגרה ששולמה בתיק עם פתיחתו; לעניין זה, "מלוא חוב ההלוואה" – כהגדרתו בסעיף 81ב1(ה) לחוק, למעט סכומים שנוספו לחוב בשל אגרה ששולמה בפתיחת התיק, הוצאות כינוס ושכר טרחת כונס נכסים;

(ב)   ההפרש שבין האגרה בטור ב, בפרט (א)(1) בתוספת, כשהיא מחושבת משווי הנכס כפי ערכו בהסכם מכירת המקרקעין, לבין הסכום המשוערך של האגרה ששולמה בתיק עם פתיחתו;

(3)  תשלום יתרת האגרה הוא תנאי להגשת בקשה למכירת המקרקעין;

(4)  ביקש הזוכה את סגירתו של התיק במהלך תקופת עיכוב ההליכים לפי סעיף 81ב1(ב)(4) לחוק או כתוצאה מהסדר חוב שקדם לבקשה למכירת המקרקעין, לא יחויב בתשלום יתרת האגרה;

(5)  הוגשה בקשה לביצוע מיידי של משכנתה על מלוא חוב ההלוואה לפי סעיף 81ב1(ג) לחוק, תשולם האגרה כמפורט בטור ב', בפרט (א)(1) בתוספת; סכום האגרה יחושב לפי סכום מלוא חוב ההלוואה כהגדרתו בסעיף 81ב1(ה) לחוק או לפי סכום קרן החוב בתיק, לפי הנמוך מבין שניהם;

(6)  הודיע החייב על רצונו למכור את דירת המגורים בעצמו לפי סעי ף81ב1(ב)(3) לחוק, לא תשולם יתרת האגרה לפי פסקאות משנה (2) ו-(3).

מיום 4.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 604

הוספת תקנה 2ג

אגרה בעד ביצוע פסק דין לאחר שומה

3.    שומת נכס לפי סעיף 61(ב) לחוק שהוגשה להוצאה לפועל, דינה, לענין תקנות אלה, כדין בקשה לביצוע פסק דין לגביית סכום השומה; ואולם מן האגרה שיש לשלמה ינוכה סכום האגרה ששולם בעת הגשת פסק הדין למסירת הנכס.

אגרה במסלול מקוצר תק' תשס"ט-2009

3א.     (א)  הוגשה בקשה לביצוע הליך במסלול מקוצר לפי פרק א'1 לחוק, תשולם אגרה כמפורט בפרט (א)(6א) ו-(6ב) בתוספת, לפי העניין.

          (ב)  הועבר תיק מהמסלול המקוצר למסלול הרגיל, לא תוחזר האגרה ששולמה במסלול המקוצר ויראו את ההליך כהליך ששולמה בעדו אגרה לפי פרטים (א)(1) ו-(א)(6) במסלול הרגיל.

          (ג)   נסגר תיק במסלול המקוצר או הועבר למסלול הרגיל ולא ננקטו בו הליכים לפי סעיפים 7ב ו-20ה לחוק, יוחזר לזוכה סך של 60 שקלים חדשים מתוך האגרה ששולמה לפי תקנת משנה (א).

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

הוספת תקנה 3א

אגרה בעד ביצוע הליך מזונות תק' תש"ף-2020

3ב.     (א)  הוגשה בקשה לביצוע הליך במסלול מזונות לפי פרק א'2 לחוק או הועבר תיק מהמסלול הרגיל למסלול מזונות לפי סעיף 20כ לחוק, תשולם אגרה לפי פרט (א)(4א) בתוספת, נוסף על האגרה הקבועה בפרט (א)(4); אחרי שנה ממועד פתיחת התיק, ומדי שנה אחריה, תשולם אגרה נוספת לפי פרט (א)(4ב) לתוספת.

          (ב)  נסגר תיק במסלול מזונות או שהועבר תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל לפי סעיף 20יט לחוק, וננקטו הליכים בתיק, לא תוחזר האגרה ששולמה לפי פרט (א)(4א) או לפי פרט (א)(4ב) בתוספת, אם שולמה, אך לא תיגבה אגרה נוספת לפי הפרטים האמורים.

          (ג)   נסגר תיק במסלול מזונות או שהועבר למסלול רגיל ובאותה שנה לא ננקטו בו הליכים, יוחזר סכום האגרה לפי פרטים (א)(4א) או (א)(4ב), לפי העניין.

מיום 1.2.2014

תק' תשע"ד-2014 הוראת שעה

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 606

הוספת תקנה 3ב

הנוסח:

אגרה בעד ביצוע הליך במסלול מזונות

3ב. (א) הוגשה בקשה לביצוע הליך במסלול מזונות לפי פרק א'2 לחוק או הועבר תיק מהמסלול הרגיל למסלול מזונות לפי סעיף 20כ לחוק, תשולם אגרה לפי פרט (א)(4א) בתוספת, נוסף על האגרה הקבועה בפרט (א)(4); אחרי שנה ממועד פתיחת התיק, ומדי שנה אחריה, תשולם אגרה נוספת לפי פרט (א)(4ב) לתוספת.

(ב) נסגר תיק במסלול מזונות או שהועבר תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל לפי סעיף 20יט לחוק, וננקטו הליכים בתיק, לא תוחזר האגרה ששולמה לפי פרט (א)(4א) או לפי פרט (א)(4ב) בתוספת אם שולמה, אך לא תיגבה אגרה נוספת לפי הפרטים האמורים.

(ג) נסגר תיק במסלול מזונות או שהועבר למסלול רגיל ולא ננקטו בו הליכים, יוחזר לזוכה סכום האגרה לפי פרטים (א)(4א) ו-(א)(4ב), בהפחתת הסכום הנקוב בפרט (ו).

 

מיום 9.9.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8743 מיום 9.9.2020 עמ' 2640

הוספת תקנה 3ב

אישור ההוצאות הכרוכות בביצוע הליך וכיסויים תק' תשס"ט-2009

4.    (א)  מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא ינקוט הליך שנקיטתו גוררת הוצאות אלא לאחר ששולם סכום ההוצאות או שהופקד סכום לכיסוים.

          (ב)  לכיסוי ההוצאות לנקיטת ההליכים המפורטים בתוספת ישולם הסכום המפורט בה.

          (ג)   הוצאות שלא נקבעו בתוספת טעונות אישור מנהל לשכת ההוצאה לפועל לפני נקיטת ההליך; עם האישור יקבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההוצאות המשוערות בנקיטת ההליך, ועל מבקש ההליך להפקיד את אותו סכום לפני ביצוע ההליך.

          (ד)  לאחר נקיטת ההליך יקבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הסכום הסופי שיש לשלמו לכיסוי ההוצאות, ועם קביעתו יורה על תשלומן מתוך הסכום המופקד או על גביית ההפרש מידי החייב בו או על החזרת העודף לזכאי לו, לפי הענין.

          (ה)  סכום ההוצאות לנקיטת ההליך שמנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי לאשרו לפי תקנת משנה (ג) יכלול את כל ההוצאות הכרוכות בפעולה מבצעית לרבות הוצאות נסיעה, פריצה למקום וסגירתו, סבלות, הובלה, שמירה, החסנת טובין, שכר שמאי, ביטוח ותשלומים שיש לשלמם לנאמן שהועמד על מעוקלים, ורשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל לאשר כל הוצאה אחרת אם לדעתו היא דרושה לנקיטת ההליך או שהיא מוצדקת בנסיבות שבהן ננקט.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

4. (א) המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא ינקוט הליך שנקיטתו גוררת הוצאות אלא לאחר ששולם סכום ההוצאות או שהופקד סכום לכיסוים.

(ב) לכיסוי ההוצאות לנקיטת ההליכים המפורטים בתוספת ישולם הסכום המפורט בה.

(ג) הוצאות שלא נקבעו בתוספת טעונות אישור המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לפני נקיטת ההליך; עם האישור יקבע המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל את ההוצאות המשוערות בנקיטת ההליך, ועל מבקש ההליך להפקיד את אותו סכום לפני ביצוע ההליך.

(ד) לאחר נקיטת ההליך יקבע המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הסכום הסופי שיש לשלמו לכיסוי ההוצאות, ועם קביעתו יורה על תשלומן מתוך הסכום המופקד או על גביית ההפרש מידי החייב בו או על החזרת העודף לזכאי לו, לפי הענין.

(ה) סכום ההוצאות לנקיטת ההליך שהמוציא לפועל שמנהל לשכת ההוצאה לפועל רשאי לאשרו לפי תקנת משנה (ג) יכלול את כל ההוצאות הכרוכות בפעולה מבצעית לרבות הוצאות נסיעה, פריצה למקום וסגירתו, סבלות, הובלה, שמירה, החסנת טובין, שכר שמאי, ביטוח ותשלומים שיש לשלמם לנאמן שהועמד על מעוקלים, ורשאי המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לאשר כל הוצאה אחרת אם לדעתו היא דרושה לנקיטת ההליך או שהיא מוצדקת בנסיבות שבהן ננקט.

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 49א לחוק תק' תשע"ז-2017

4א.     (א)  צד שלישי שניתן להמציא לו צווי עיקול בדרך ממוחשבת כמשמעותה בתקנה 24(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979 (להלן – בדרך ממוחשבת), ותשובותיו לצווים האמורים יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל אף הן בדרך האמורה, יהיה זכאי לתשלום ממבקש העיקול בסכום הנקוב בפרט (ב)(7) בתוספת, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי ובין אם לאו; צד שלישי יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור 30 ימים מיום שמנהל מערכת ההוצאה לפועל פרסם באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא לצד השלישי עיקולים בדרך ממוחשבת; לעניין זה, "נכסים של החייב" אם היה הצד השלישי תאגיד בנקאי, כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.

          (ב)  בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי (להלן – הגוף המתפעל), יועבר התשלום לגוף המתפעל בדרך ממוחשבת; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שהוא מתפעל.

          (ג)   התשלום לצד השלישי יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; חלפו 20 ימים מיום משלוח צו העיקול לצד השלישי והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

          (ד)  לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת עיקול או מימוש אצל צד שלישי שניתן להמציא לו צווים בדרך ממוחשבת אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום לצד השלישי במועד שתמציא לו את צו העיקול או את צו המימוש, או במועד אחר שהורה לה מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול או צו המימוש כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

          (ה)  התשלום בעד עיקול מתחדש בתיק מזונות לפי סעיף 45ג לחוק, ישולם פעם אחת בשנה.

מיום 11.7.2002

תקנות משנה (ג) עד (ה) מיום 10.8.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6181 מיום 11.7.2002 עמ' 947

הוספת תקנה 4א

 

מיום 27.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 837

הוספת תקנת משנה 4א(ד1)

 

מיום 2.11.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6432 מיום 2.11.2005 עמ' 56

(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרט (ב)(7) בתוספת, אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר, או כאמור בפרט ב(8) בתוספת, אם לא נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר; צד שלישי מוכר יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מיום פרסום שמו ברשומות; "נכסים של החייב" לענין זה, אם היה הצד השלישי המוכר תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.

(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרט (ב)(7) בתוספת, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו; צד שלישי מוכר יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מיום פרסום שמו ברשומות; "נכסים של החייב" לענין זה, אם היה הצד השלישי המוכר תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (ד), יהיו זכאיות מספר חברות בת של תאגיד בנקאי מסוים, שהן קופות גמל או חברות מנהלות, ושהן צדדים שלישיים מוכרים, לתשלום כצד שלישי מוכר אחד בלבד; לענין זה –

"חברה בת" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"חברה מנהלת" – כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964;

"קופת גמל" – כהגדרתה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה.

(ה) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו העיקול לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

(ו) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת עיקול אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום כאמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו העיקול, או במועד אחר שהורה עליו מנהל בתי המשפט, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 49א לחוק

4א. (א) צד שלישי רשאי לפנות בבקשה למנהל בתי המשפט למנהל מערכת ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיכו לכך, להכיר בו כזכאי לתשלום לענין סעיף 49א לחוק.

(ב) מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל יאשר בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו בצד השלישי שני אלה:

(1) ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), הומצאו לצד השלישי 2,500 צווי עיקול לפחות; הפחתה בכמות הצווים עם תחילת התשלומים לפי תקנות אלה, לא תגרום לביטול האישור של הבקשה;

(2) צווי העיקול יומצאו לו בדרך ממוחשבת כמשמעותה בתקנה 24(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, ותשובותיו לצווים האמורים יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל אף הן בדרך האמורה.

(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יפרסם מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי בהודעה ברשומות ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (להלן – צד שלישי מוכר להלן בתקנה זו – צד שלישי מוכר).

(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרט (ב)(7) בתוספת, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו; צד שלישי מוכר יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מיום פרסום שמו ברשומות מיום פרסום שמו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל; "נכסים של החייב" לענין זה, אם היה הצד השלישי המוכר תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (ד), יהיו זכאיות מספר חברות בת של תאגיד בנקאי מסוים, שהן קופות גמל או חברות מנהלות, ושהן צדדים שלישיים מוכרים, לתשלום כצד שלישי מוכר אחד בלבד; לענין זה –

"חברה בת" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"חברה מנהלת" – כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964;

"קופת גמל" – כהגדרתה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה.

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי (להלן – הגוף המתפעל), יועבר התשלום לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל.

(ה) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו העיקול לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

(ו) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת עיקול אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום כאמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו העיקול, או במועד אחר שהורה עליו מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

(ז) התשלום בעד עיקול מתחדש בתיק מזונות לפי סעיף 45ג לחוק, ישולם פעם אחת בשנה.

 

מיום 14.7.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1214

החלפת תקנה 4א

הנוסח הקודם:

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 49א לחוק

4א. (א) צד שלישי רשאי לפנות בבקשה למנהל מערכת ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיכו לכך, להכיר בו כזכאי לתשלום לענין סעיף 49א לחוק.

(ב) מנהל מערכת ההוצאה לפועל יאשר בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אם התקיימו בצד השלישי שני אלה:

(1) ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לפי תקנת משנה (א), הומצאו לצד השלישי 2,500 צווי עיקול לפחות; הפחתה בכמות הצווים עם תחילת התשלומים לפי תקנות אלה, לא תגרום לביטול האישור של הבקשה;

(2) צווי העיקול יומצאו לו בדרך ממוחשבת כמשמעותה בתקנה 24(ג) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, ותשובותיו לצווים האמורים יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל אף הן בדרך האמורה.

(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יפרסם מנהל מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (להלן בתקנה זו – צד שלישי מוכר).

(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרט (ב)(7) בתוספת, בין אם נמצאו נכסים של החייב בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו; צד שלישי מוכר יהיה זכאי לקבל תשלום כאמור לא יאוחר מ-30 ימים מיום פרסום שמו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל; "נכסים של החייב" לענין זה, אם היה הצד השלישי המוכר תאגיד בנקאי, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 – לרבות חשבון בנק הנמצא ביתרת חובה.

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו עיקול על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי (להלן – הגוף המתפעל), יועבר התשלום לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל.

(ה) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל. חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו העיקול לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה ללשכת ההוצאה לפועל, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

(ו) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת עיקול אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש העיקול שילם ללשכת ההוצאה לפועל את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום כאמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו העיקול, או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו העיקול כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב), או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

(ז) התשלום בעד עיקול מתחדש בתיק מזונות לפי סעיף 45ג לחוק, ישולם פעם אחת בשנה.

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 7ב לחוק תק' תשע"ז-2017

4א1.   (א)  צד שלישי שניתן למציא לו בדרך ממוחשבת צווי מידע ותשובותיו לצווים האמורים יומצאו ללשכת ההוצאה לפועל אף הן בדרך האמורה יהיה זכאי לתשלום ממבקש המידע לפי סעיף 7ב לחוק 30 ימים מיום שמנהל מערכת ההוצאה לפועל פרסם באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא לצד השלישי צווי מידע בדרך ממוחשבת.

          (ב)  שיעור התשלום לצד שלישי לפי תקנה זו, הוא כאמור בפרטים (ז) או (ט) בתוספת, לפי העניין, בין אם נמצא מידע כמבוקש בצו בידי הצד השלישי לפי תקנה זו ובין אם לאו.

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (ב), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו מידע בדרך ממוחשבת על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי, ישולם סכום כאמור בפרט (ז)(1) בתוספת והוא יועבר לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שהוא מתפעל; בתקנה זו, "גוף מתפעל" – גוף המתפעל יותר משתי חברות מנהלות.

          (ד)  התשלום לצד השלישי יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו המידע לצד השלישי והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

          (ה)  לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת מידע אצל צד שלישי שניתן להמציא לו צווים בדרך ממוחשבת אלא לאחר שמבקש המידע שילם לה את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום האמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו המידע או במועד אחר שהורה לה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו המידע כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1237

הוספת תקנה 4א1

 

מיום 14.7.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1215

החלפת תקנה 4א1

הנוסח הקודם:

תשלומים לצד שלישי לעניין סעיף 7ב לחוק

4א1. (א) צד שלישי רשאי לפנות למנהל מערכת ההוצאה לפועל או למי שהוא הסמיכו לכך, בבקשה להכיר בו כזכאי לתשלום לעניין סעיף 7ב לחוק.

(ב) מנהל מערכת ההוצאה לפועל לא יאשר בקשה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן ניתן להמציא ללשכת ההוצאה לפועל בדרך ממוחשבת את צווי המידע והתשובות לצווים האמורים.

(ג) אושרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יפרסם מנהל מערכת ההוצאה לפועל את שמו של הצד השלישי ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (להלן בתקנה זו – צד שלישי מוכר).

(ד) שיעור התשלום לצד שלישי מוכר הוא כאמור בפרטים (ז) או (ט) בתוספת, לפי העניין, בין אם נמצא מידע כמבוקש בצו בידי הצד השלישי המוכר ובין אם לאו.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), הודיעה חברה מנהלת למנהל מערכת ההוצאה לפועל כי ניתן להמציא צו מידע על נכסי חייבים הנמצאים בקופות הגמל שבניהולה, לגוף הנותן שירותי תפעול לקופות הגמל שבניהולה, לרבות מרכז תאגיד בנקאי, ישולם סך כאמור בפרט ז(1) בתוספת והוא יועבר לגוף המתפעל; הגוף המתפעל יהיה זכאי לתשלום אחד בעד כל החברות המנהלות שאותן הוא מתפעל; בתקנה זו, "גוף מתפעל" – גוף המתפעל יותר משתי חברות מנהלות.

(ו) התשלום לצד השלישי המוכר יבוצע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל; חלפו עשרים ימים מיום משלוח צו המידע לצד השלישי המוכר והוא לא השיב לצו, יחזיר הצד השלישי, לפי בקשת הזוכה, את התשלום לזוכה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

(ז) לשכת ההוצאה לפועל לא תזדקק לבקשת מידע אצל צד שלישי מוכר אלא לאחר שמבקש המידע שילם לה את התשלום האמור בתקנה זו; לשכת ההוצאה לפועל תעביר את התשלום האמור לצד השלישי המוכר במועד שתמציא לו את צו המדיע או במועד אחר שהורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפעול, ולא יאוחר מ-14 ימים מיום המצאת צו המידע כאמור, באמצעות מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב) או באמצעות מרכז סליקה של חברות הביטוח בע"מ.

אגרה לקבלת מידע תק' תשס"ט-2009

4א2.   (א)  בקשה לקבלת מידע מגורם המנוי בפרט (ח) בתוספת, תחויב באגרה כאמור בפרט (ח) בתוספת.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על בקשה לקבלת מידע מצד שלישי כמשמעותו בתקנה 4א1.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1238

הוספת תקנה 4א2

 

מיום 14.7.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1216

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על בקשה לקבלת מידע מצד שלישי מוכר כמשמעותו בתקנה 4א1.

אגרה לקבלת מידע בדבר כתובת תק' תשס"ט-2009

4א3.   בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב תחויב באגרה כאמור בפרט (ט) בתוספת.

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1238

הוספת תקנה 4א3

 

הוצאות הכרוכות בהמצאת אזהרה לנתבע על ידי המבקש תק' תשס"ה-2004

4ב.     (א)  נדרש המבקש לפי תקנה 109ו(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979, להמציא את האזהרה לנתבע, תצורף לחוב הפסוק עלות המצאת האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה לפי תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג) לחוק), התשס"ג-2003.

          (ב)  המציא המבקש את האזהרה שלא בדואר רשום עם אישור מסירה, רשאי המוציא לפועל להוסיף לחוב הפסוק את ההוצאות הסבירות שהוציא המבקש בעד ההמצאה, אם שוכנע כי המבקש ניסה תחילה להמציא את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, ואישור המסירה מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה, ובלבד שסכומן לא יעלה על הסכום הנקוב בפרט (ו) בתוספת.

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 277

הוספת תקנה 4ב

פטור מאגרה תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' תשמ"ח-1988 תק' תשס"ט-2009

5.    (א)  היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנה 14 או 19 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (בתקנה זו – תקנות האגרות) לא תחול עליו חובת תשלום אגרה בהוצאה לפועל בשל ההליך שבעבורו קיבל את הפטור כאמור; לענין תקנת משנה זו, "הליך" – כמשמעותו בתקנות האגרות.

תק' תשס"ה-2004

          (ב)  המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81 לחוק, לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ב) לחוק או לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1(א) לחוק, שהיה פטור מתשלום אגרת בית המשפט לפי תקנה 19 לתקנות האגרות אילו היה בעל דין כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.

תק' תשמ"ח-1988

          (ג)   (בוטלה).

מיום 3.9.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1982

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

דחיית אגרת תשלום

5. היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בתי משפט לפי תקנה 15 לתקנות בית משפט (אגרות), תשכ"ח-1967, או שלפי בקשתו נדחה תשלום אגרה, במלואה או בחלקה, לפי תקנה 19 לתקנות האמורות, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.

 

מיום 31.7.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 31.7.1988 עמ' 1011

פטור מאגרה ודחיית אגרת תשלום

5. (א) היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנה 16 לתקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 (בתקנה זו – תקנות האגרות), או שלפי בקשתו נדחה תשלום האגרה, במלואה או בחלקה, לפי תקנה 22 לתקנות האגרות, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.

(א) היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות 13 או 19 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987 (בתקנה זו – תקנות האגרות) לא תחול עליו חובת תשלום אגרה בהוצאה לפועל בשל ההליך שבעבורו קיבל את הפטור כאמור; לענין תקנת משנה זו, "הליך" – כמשמעותו בתקנות האגרות.

(ב) המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81 לחוק או לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ב) לחוק (בתקנה זו – מגיש בקשה לביצוע), או המגיש התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק (בתקנה זו – מגיש התנגדות לביצוע), שהיה פטור מתשלום אגרת בית המשפט לפי תקנה 16 לפי תקנה 19 לתקנות האגרות אילו היה בעל דין כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.

(ג) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע שהיה רשאי לבקש דחיית תשלום אגרה לפי תקנה 22 לתקנות האגרות אילו היה בעל די כאמור בה, רשאי להגיש בקשה לדחיית תשלום אגרה במלואה או בחלקה בהוצאה לפועל. הבקשה לדחיית תשלום האגרה תהיה, בתיאומים המחוייבים, על פי הקבוע בתקנה 22 לתקנות האגרות. שיקול הדעת והסמכויות הנתונים בענין זה לבית המשפט יהיו נתונים, בשינויים המחוייבים, לראש ההוצאה לפועל.

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 277

החלפת תקנת משנה 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) המגיש בקשה לביצוע חיוב שדינו כפסק דין לפי סעיף 81 לחוק או לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ב) לחוק (בתקנה זו – מגיש בקשה לביצוע), או המגיש התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק (בתקנה זו – מגיש התנגדות לביצוע), שהיה פטור מתשלום אגרת בית המשפט לפי תקנה 19 לתקנות האגרות אילו היה בעל דין כאמור בה, לא תחול עליו חובת אגרה בהוצאה לפועל.

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1238

(א) היה הזוכה פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות 13 או 19 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987 לפי תקנה 14 או 19 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (בתקנה זו – תקנות האגרות) לא תחול עליו חובת תשלום אגרה בהוצאה לפועל בשל ההליך שבעבורו קיבל את הפטור כאמור; לענין תקנת משנה זו, "הליך" – כמשמעותו בתקנות האגרות.

גביית אגרה שלא שולמה תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

6.    (א)  אגרה שלא שולמה לפי תקנה 5 ישלם אותה החייב, והיא תהיה חוב ראשון לטובת המדינה ותיגבה מהכספים הראשונים שישלם החייב על חשבון החוב הפסוק.

          (ב)  היה חוב האגרה לפי תקנת משנה (א) בעד הגשת פסק דין לתשלום מזונות, תיגבה מן החייב, יחד עם כל סכום מזונות הנגבה, אגרה בסכום שהיה חייב בו אילו היה אותו סכום מזונות נגבה לפי פסק דין המוגש לביצוע לפי בקשה נפרדת.

          (ג)   שילם החייב לזוכה שלא באמצעות הלשכה כל סכום שהמדינה זכאית לו לפי תקנה זו, אין בכך כדי לפטור את החייב מאותו תשלום והוא יהיה ניתן לגביה לטובת המדינה מן החייב או מן הזוכה, או מקצתו מזה ומקצתו מזה.

תק' תשמ"ח-1988

          (ד)  לא שולמה האגרה או חלק הימנה, כנדרש בתקנות אלה, ימציא המוציא לפועל דרישה לתשלום האגרה למי שחייב באגרה בעת תשלום הדרישה.

תק' תשמ"ח-1988

          (ה)  לא שולמה האגרה כנדרש, תוך 30 יום מיום המצאת הדרישה, יודיע המוציא לפועל למי שהסמיך לכך שר האוצר על כל חוב המגיע למדינה כאגרה, יצרף להודעתו העתק מהדרישה ויציין על סמך מה נדרשה האגרה.

מיום 29.8.1968

ת"ט תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2275 מיום 29.8.1968 עמ' 2246

גביית אגרת דחייה אגרה דחויה

 

מיום 20.7.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3187 מיום 20.6.1974 עמ' 1352

הוספת תקנת משנה 6(ד)

 

מיום 3.9.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1982

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

גביית אגרה דחויה

6. (א) אגרה שלא שילם הזוכה לפי תקנה 5 ישלם אותה החייב, והיא תהיה חוב ראשון לטובת המדינה ותיגבה מהכספים הראשונים שישלם החייב על חשבון החוב הפסוק.

(ב) היה חוב האגרה לפי תקנת משנה (א) בעד הגשת פסק דין לתשלום מזונות, תיגבה מן החייב, יחד עם כל סכום מזונות הנגבה, אגרה בסכום שהיה חייב בו אילו היה אותו סכום מזונות נגבה לפי פסק דין המוגש לביצוע לפי בקשה נפרדת.

(ג) שילם החייב לזוכה שלא באמצעות הלשכה כל סכום שהמדינה זכאית לו לפי תקנה זו, אין בכך כדי לפטור את החייב מאותו תשלום והוא יהיה ניתן לגביה לטובת המדינה מן החייב או מן הזוכה, או מקצתו מזה ומקצתו מזה.

(ד) המוציא לפועל יודיע למי שהסמיך לכך שר האוצר על כל חוב המגיע למדינה כאגרה ויצרף להודעתו העתק מפסק הדין.

 

מיום 31.7.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 31.7.1988 עמ' 1011

(ד) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע, כאמור בתקנה 5, שנעתרו לבקשתו לדחיית האגרה, יהיה חייב לשלם או להשלים את האגרה עד מלוא הסכום המגיע ממנו, אם מסיבה כלשהי לא ניתן לבצע את בקשתו לביצוע ההליך.

סכום האגרה כאמור ייחשב כחוב פסוק לטובת המדינה.

(ה) זוכה או מגיש בקשה לביצוע או מגיש התנגדות לביצוע כאמור, החייב לשלם או להשלים האגרה שנדחתה, רשאי לבקש מאת ראש ההוצאה לפועל לפטרו לחלוטין מהסכום שהוא חייב בתשלומו או מחלק ממנו.

סמכותו של ראש ההוצאה לפועל כסמכות השופט או הרשם לפי תקנה 25 לתקנות האגרות.

(ו) (ד) לא שולמה האגרה או חלק הימנה, כנדרש בתקנות אלה, ימציא המוציא לפועל דרישה לתשלום האגרה למי שחייב באגרה בעת תשלום הדרישה.

(ז) (ה) לא שולמה האגרה כנדרש, תוך 30 יום מיום המצאת הדרישה, יודיע המוציא לפועל למי שהסמיך לכך שר האוצר על כל חוב המגיע למדינה כאגרה, יצרף להודעתו העתק מהדרישה ויציין על סמך מה נדרשה האגרה.

תשלום הפרשים לכיסוי הוצאות

7.    (א)  לא הספיק הסכום שהופקד כדי תשלום הוצאות בקשר להליך, יהיה מבקש ההליך חייב לשלם את ההפרש תוך שלושה ימים מיום שהומצאה לו דרישה לכך מאת המוציא לפועל; לא שולם ההפרש תוך המועד שנקבע כאמור, יהיה הסכום המגיע ניתן לגביה מאת מבקש ההליך כמו חוב לפי פסק-דין לטובת המדינה, זולת אם נגבה על ידי הלשכה מאת החייב לפי פסק הדין.

          (ב)  לענין תקנה זו יראו את המצאת הדרישה לתשלום ההפרש כאזהרה בצירוף העתק מאושר של פסק-דין לפי סעיף 7 לחוק.

שכר בעד פעולה מבצעית תק' תשס"ט-2009

8.    (א)  מי שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, והוטלה עליו פעולה מבצעית לפי סעיף 5 לחוק, יהיה זכאי לשכר שאישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל.

תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976 תק' תשס"ט-2009

          (ב)  מנהל מכירה פומבית שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, יהיה זכאי לשכר בשיעור שקבע רשם ההוצאה לפועל בהתחשב עם מהות הפעולות, קשיין ומשך הזמן שנדרש לביצוען, ושלא יעלה על השיעור הקבוע בתוספת, והקונה ישלם את השכר עם תשלום המחיר באותה מכירה, כאילו היה חלק ממנו.

תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976 תק' תשס"ט-2009

          (ג)   המוציא לפועל שביצע פעולה מבצעית שנקבעה בידי רשם ההוצאה לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות או פקיד בית-המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל שהוטלה עליו פעולה מבצעית ושנקבעה בידי המוציא לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות יהיו זכאים לשכר הקבוע בתוספת; בוצעו ביום אחד מספר מכירות במחסן מרכזי, ייחשבו המכירות לענין שכרו של מנהל המכירות כפעולה מבצעית אחת; לענין תקנת משנה זו, ניהול מכירה דינה כפעולה מבצעית.

תק' (מס' 2)  תשל"ו-1976 תק' תשס"ט-2009

          (ד)  בעד פעולה מבצעית של מנהל לשכת ההוצאה לפועל, פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפעול שהצריכה זמן למעלה מן הרגיל, מחמת ריחוק מקום או מכל סיבה אחרת, או שהיתה קשורה בקושי מיוחד לפי הנסיבות, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע סכום העולה על הקבוע בתוספת, אם ראה הצדקה לכך.

תק' תשל"ו-1975

          (ה)  לא בוצעה פעולה מבצעית מטעמים שאינם תלויים במבצע, יחולו הוראות תקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים, בתנאי שהסכום שיקבע ראש ההוצאה לפועל, במקרה כזה, לא יעלה על 50% מן השכר שנקבע בפריט 5(א) בתוספת.

מיום 29.8.1968

ת"ט תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2275 מיום 29.8.1968 עמ' 2246

(א) מי שאינו פקיד בית המשפט והוטלה עליו פעולה מבצעית לפי סעיף 6 סעיף 5 לחוק, יהיה זכאי לשכר שאישר ראש ההוצאה לפועל.

 

מיום 30.9.1975

תק' תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3407 מיום 30.9.1975 עמ' 158

הוספת תקנת משנה 8(ה)

 

מיום 1.9.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2294

(ב) מנהל מכירה פומבית שאינו פקיד בית המשפט, יהיה זכאי לשכר בשיעור שקבע ראש ההוצאה לפועל בהתחשב עם מהות הפעולות, קשיין ומשך הזמן שנדרש לביצוען, ושלא יעלה על השיעור הקבוע בתוספת, והקונה ישלם את השכר עם תשלום המחיר באותה מכירה, כאילו היה חלק ממנו.

(ג) פקיד בית המשפט שהוטלה עליו פעולה מבצעית, יהיה זכאי לשכר הקבוע בתוספת אם ביצועה נקבע על ידי המוציא לפועל לאחר שעות העבודה הרגילות. לענין תקנת משנה זו, ניהול מכירה פומבית דינה כפעולה מבצעית.

(ג) המוציא לפועל שביצע פעולה מבצעית שנקבעה בידי ראש ההוצאה לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות או פקיד בית-המשפט שהוטלה עליו פעולה מבצעית ושנקבעה בידי המוציא לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות יהיו זכאים לשכר הקבוע בתוספת; בוצעו ביום אחד מספר מכירות במחסן מרכזי, ייחשבו המכירות לענין שכרו של מנהל המכירות כפעולה מבצעית אחת; לענין תקנת משנה זו, ניהול מכירה דינה כפעולה מבצעית.

(ד) בעד פעולה מבצעית של המוציא לפועל או של פקיד בית-המשפט שהצריכה זמן למעלה מן הרגיל, מחמת ריחוק מקום או מכל סיבה אחרת, או שהיתה קשורה בקושי מיוחד לפי הנסיבות, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע סכום העולה על הקבוע בתוספת, אם ראה הצדקה לכך.

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236, 1238

(א) מי שאינו פקיד בית המשפט והוטלה עליו פעולה מבצעית לפי סעיף 5 לחוק, יהיה זכאי לשכר שאישר ראש ההוצאה לפועל.

(א) מי שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, והוטלה עליו פעולה מבצעית לפי סעיף 5 לחוק, יהיה זכאי לשכר שאישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל.

(ב) מנהל מכירה פומבית שאינו פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל, יהיה זכאי לשכר בשיעור שקבע ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל בהתחשב עם מהות הפעולות, קשיין ומשך הזמן שנדרש לביצוען, ושלא יעלה על השיעור הקבוע בתוספת, והקונה ישלם את השכר עם תשלום המחיר באותה מכירה, כאילו היה חלק ממנו.

(ג) המוציא לפועל שביצע פעולה מבצעית שנקבעה בידי ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות או פקיד בית-המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפועל שהוטלה עליו פעולה מבצעית ושנקבעה בידי המוציא לפועל לביצוע לאחר שעות העבודה הרגילות יהיו זכאים לשכר הקבוע בתוספת; בוצעו ביום אחד מספר מכירות במחסן מרכזי, ייחשבו המכירות לענין שכרו של מנהל המכירות כפעולה מבצעית אחת; לענין תקנת משנה זו, ניהול מכירה דינה כפעולה מבצעית.

(ד) בעד פעולה מבצעית של המוציא לפועל או של פקיד בית-המשפט מנהל לשכת ההוצאה לפועל, פקיד בית המשפט או פקיד מערכת ההוצאה לפעול שהצריכה זמן למעלה מן הרגיל, מחמת ריחוק מקום או מכל סיבה אחרת, או שהיתה קשורה בקושי מיוחד לפי הנסיבות, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע סכום העולה על הקבוע בתוספת, אם ראה הצדקה לכך.

אגרה בעד אישור של בעל תפקיד תק' תשנ"ב-1991

8א.     (א)  המבקש לקבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5(ב) לחוק, ישלם בעת הגשת בקשתו אגרת אישור חד-פעמית בסכום הנקוב בתוספת.

          (ב)  המבקש לחדש אישור של בעל תפקיד ישלם בעת הגשת בקשתו אגרת חידוש שנתית בסכום הנקוב בתוספת.

          (ג)   הוגשה בקשה לחידוש אישור של בעל תפקיד לאחר המועד שנקבע לכך בתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, ישלם המבקש, אם הגיש בקשתו –

(1)   תוך חודש מהמועד האמור - תוספת של 50%;

(2)   לאחר מכן - כפל אגרת החידוש.

מיום 22.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 22.10.1991 עמ' 340

הוספת תקנה 8א

חישוב האגרה לפי שווי הענין תק' תשמ"ח-1988

9.    בחישוב האגרה לפי שווי הענין - כל חלק של 100 שקלים חדשים של שווי הענין העולה על 50 שקלים חדשים ייחשב כ-100 שקלים חדשים וחלק של 50 שקלים חדשים או פחות לא יובא בחשבון.

מיום 1.9.1976

תק' (מס' 2) תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2294

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

9. בחישוב האגרה לפי שווי הענין, ייחשב כל חלק של מאה לירות מן השווי שהוא חמישים לירות או יותר כמאה לירות, וחלק שהוא פחות מחמישים לירות – לא יבוא בחשבון.

 

מיום 31.7.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 31.7.1988 עמ' 1011

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

חישוב האגרה

9. (א) בחישוב האגרה לפי שווי הענין ייחשב כל חלק של מאה לירות העולה על חמישים לירות כמאה לירות, וחלק של חמישים לירות או פחות לא יבוא בחשבון.

(ב) סכום של אגרה, שכר או הוצאות שהוא חלק מלירה שלמה יעוגל כלפי מעלה ללירה שלמה.

החזרת אגרה תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' תשס"ט-2009

9א.     רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על החזרת אגרות ששולמו בטעות או מחמת שומת יתר או מסיבה אחרת.

מיום 3.9.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1983

הוספת תקנה 9א

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236

9א. ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על החזרת אגרות ששולמו בטעות או מחמת שומת יתר או מסיבה אחרת.

הביצוע שהועבר ללשכה אחרת

10.  הועבר ביצועה של פעולה אל לשכה אחרת, ישולמו ההוצאות הקשורות בביצועה של אותה פעולה בלשכה האחרת.

הצמדה למדד תק' תשמ"ה-1985 תק' תשס"ט-2009

10א.  (א)  (נמחקה).

 

תק' תשס"ה-2004

          (ב)  הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2002.

תק' תשמ"ח-1988

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), ישתנו האגרות רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל-5% לפחות.

תק' תשמ"ח-1988

          (ד)  אגרה, שכר או הוצאות שסכומם מסתיים בשבר של שקל חדש, ייראה השבר שהוא חמישים אגורות או יותר כשקל חדש שלם, וסכום השבר שהוא פחות מחצי שקל - בטל.

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשס"ט-2009

          (ה)  מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 1.1.1979

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3921 מיום 18.12.1978 עמ' 289

הוספת תקנה 10א

 

מיום 1.1.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4074 מיום 1.1.1980 עמ' 704

ביטול תקנה 10א

הנוסח הקודם:

הצמדה למדד

10א. (א) האגרות לפי תקנות אלה ישונו כשהן מוגדלות בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

(1) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש אוקטובר (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם לחודש אוקטובר בשנת 1978 (להלן – המדד היסודי), תשולם האגרה כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

(2) אגרה מוגדלת כאמור בתקנה זו, אם סכומה אינו מגיע ל-100 לירות תעוגל ללירה הקרובה, ואם סכומה עולה על 100 לירות תעוגל לסכום שהוא מכפלת אחד המקדמים שלהלן, הקרוב ביותר לסכום האגרה המוגדלת.

"מקדם" לענין פסקה זו –

באגרה מוגדלת לסכום עד 1000 לירות                       5

באגרה מוגדלת לסכום עד 2000 לירות                       10

באגרה מוגדלת לסכום העולה על 2000 לירות            50

(ב) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על השינוי באגרה שייכנס לתוקף ביום 1 בינואר שלאחר  שנקבע המדד החדש ומאותו מועד תתבטל תקנה 9(ב) לתקנות העיקריות.

 

מיום 1.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4784 מיום 29.3.1984 עמ' 979

הוספת תקנה 10א

 

מיום 31.7.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5124 מיום 31.7.1988 עמ' 1011

(ג) סכום שהשתנה כאמור -

(1) אם הוא נמוך מ-100 שקלים – יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(2) אם הוא גבוה מ-100 שקלים – יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים;

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ישתנו האגרות רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל-5% לפחות.

(ד) אגרה, שכר או הוצאות שסכומם מסתיים בשבר של שקל חדש, ייראה השבר שהוא חמישים אגורות או יותר כשקל חדש שלם, וסכום השבר שהוא פחות מחצי שקל - בטל.

(ד) (ה) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6358 מיום 30.12.2004 עמ' 277

החלפת תקנת משנה 10א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה, לפי שיעור עליית המדד כמפורט להלן:

(1) ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;

(2) ב-1 ביולי, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו;

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236, 1238

10א. (א) בתקנה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתה של תקנת משנה זו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2002.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ישתנו האגרות רק אם שיעור העליה במדד הגיע ל-5% לפחות מיום השינוי האחרון; לא הגיע השיעור האמור ל-5%, יצטבר שיעור העליה לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו, וכן הלאה, עד שהשיעור המצטבר מיום ההעלאה האחרון יגיע ל-5% לפחות.

(ד) אגרה, שכר או הוצאות שסכומם מסתיים בשבר של שקל חדש, ייראה השבר שהוא חמישים אגורות או יותר כשקל חדש שלם, וסכום השבר שהוא פחות מחצי שקל - בטל.

(ה) מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת, כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

תחילה ת"ט (מס' 2) תשכ"ח-1968

11.  תחילתן של תקנות אלה היא ביום ח' באלול תשכ"ח (1 בספטמבר 1968).

מיום 5.9.1968

ת"ט (מס' 2) תשכ"ח-1968

ק"ת תשכ"ח מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2284

11. תחילתן של תקנות אלה היא ביום ה' באלול ח' באלול תשכ"ח (1 בספטמבר 1968).

 

השם

12.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968".

 

 

הודעה תשע"ג-2013 ת"ט תשע"ה-2014

תוספת

בשקלים חדשים

(א)     האגרה בעד –

תק' תשס"ה-2004 תק' תשע"ד-2014

(1)     בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ובקשה    1% מהשווי בעת הגשת הבקשה

לביצוע של פסק-דין או של חיוב שדינו כפסק   ולא פחות מ-93

דין שהסכום בהם קצוב, למעט בקשה לביצוע שטר, או בקשה לביצוע עיקול שמקורות בהחלטה אחרת של בית משפט

(2)     בקשה לביצוע פסק-דין להחזרת מיטלטלין       93

(3)     בקשה לביצוע פסק-דין לפינוי מקרקעין, לסילוק יד או להחזרת חזקה                                                            185

(4)     בקשה לביצוע פסק-דין למזונות                      1% מהשווי בעת התשלום

תק' תש"ף-2020

(4א)   בקשה לביצוע לפי פרט (א)(4) שהוגשה במסלול מזונות                                                            64 בעת הגשת הבקשה

תק' תש"ף-2020

(4ב)   אחרי שחלפה שנה ממועד פתיחת התיק ומדי שנה                                                            60

(5)     בקשה לביצוע פסק דין בענין שאינו מפורט בפריטים (1) עד (4) לעיל                                                            185

(6)     בקשה לביצוע שטר                                       1.25% מהשווי בעת הגשת הבקשה ולא פחות מ-162

תק' תשס"ט-2009

(6א)   בקשה לביצוע לפי פרט (א)(1) שהוגשה           1% מהשווי בעת הגשת הבקשה

במסלול מקוצר                                             בתוספת 64 שקלים חדשים ולא פחות מ-132

תק' תשס"ט-2009

(6ב)   בקשה לביצוע לפי פרט (א)(6) שהוגשה           1.25% מהשווי בעת הגשת

במסלול מקוצר                                             הבקשה בתוספת 64 שקלים חדשים ולא פחות מ-185

תק' תשס"ה-2004 תק' תשס"ט-2009

(7)     בקשה בכתב, לרבות הגשת התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב                                                            פטור

תק' תשע"ד-2014

(8)     (נמחק)

(9)     בקשה למתן צו מאסר לשם ביצוע פסק-דין למזונות                                                            פטור

תק' תשע"ד-2014

(10)    (נמחק)

תק' תשע"ה-2015

(11)    העתק מכל מסמך שנעשה על ידי לשכת הוצאה לפועל                                                            0.3 לכל עמוד החל

בהעתק 30 במספר

(12)    אישור העתק כמתאים למקור                          3 לכל עמוד

תק' תשס"ט-2009

(13)    (נמחק)

(14)    שאילתה                                                      4 לכל שאילתה

(ב)     השכר לביצוע עיקול בעד –

(1)     המצאת צו עיקול לבנק, לרשם המקרקעין, למשרד הרישוי או למוסד אחר                                                            פטור

(2)     פעולה שבוצעה כהלכה של –

עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים          107

חיפוש                                                         107

מסירת נכס או קטין                                       107

מסירת הודעת פינוי                                       107

(3)     פעולה שבוצעה כהלכה של –

הוצאת מיטלטלין מעוקלים                             107

פינוי בפועל של מקרקעין                              107

הוצאת מעוקלים בעת ביצוע העיקול                163

תפיסת מכונית                                              127

ניהול מכירה פומבית                                     131

(4)     פעולה אשר מטעמים שאינם תלויים במבצע לא בוצעה                                                            47

(5)     תשלום שכרו של פקיד עזר המתלווה לפקיד     75% מהשכר כאמור בפריטים (ב)

המוציא לפועל                                              עד (ד), לפי הענין

(6)     תשלום שכרו של מנהל מכירה פומבית             1% מהמחיר שהושג באותה

(שאינו פקיד של בית המשפט)                        מכירה

תק' תשס"ו-2005 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ז-2017

(7)     תשלום לצד שלישי מוכר לעניין תקנה 4א         7

 

תק' תשס"ו-2005

(8)     (נמחקה)

תק' תשע"ד-2014

(ג)      (נמחק)

(ד)     האגרה בעד –

(1)     בקשה לקבל אישור של בעל תפקיד                 1,156

(2)     בקשה לחידוש שנתי של אישור בעל תפקיד      390

תק' תשע"ד-2014

(3)     עשיית תצהיר                                               48

(ה)     אגרת פרוטוקול                                                      23

תק' תשס"ה-2004

(ו)      ההוצאות בעד המצאת אזהרה לנתבע                         67

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ז-2017

(ז)      השכר למסירת מידע מצד שלישי לעניין תקנה 4א1 –

 

(1)     גוף מתפעל, חברת כרטיסי אשראי, תאגיד בנקאי וכן מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981                                                            5

(2)     חברה מנהלת                                                            3

(3)     צד שלישי מוכר שאינו מנוי בפרטי משנה (1) ו-(2)                                                            4

תק' תשס"ט-2009

(ח)     אגרה בעד בקשה לקבלה של –

(1)     מידע ממרשם האוכלוסין בדבר יציאותיו של חייב מישראל וכניסותיו לישראל                                                            3

(2)     מידע מן המוסד לביטוח לאומי, כונס הנכסים הרשמי, רשם האגודות השיתופיות, רשם החברות והשותפויות, רשם כלי שיט, רשם כלי טיס, רשות הרישוי, הממונה על רישום צמ"ה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מינהל מקרקעי ישראל, מרשם המקרקעין, תאגיד כמפורט בפרט 12 לתוספת השניה לחוק, רשם המשכונות, הנהלת בתי המשפט                                                            3

תק' תשס"ט-2009

(ט)     אגרה בעד בקשה לקבלת מידע בדבר כתובתו של חייב מכל אחד מן הגורמים המפורטים בתוספת השלישית לחוק          2

רבדים לתוספת

 

 

ט"ו באב תשכ"ח (9 באוגוסט 1968)                   יעקב ש. שפירא

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשכ"ח מס' 2270 מיום 15.8.1968 עמ' 2132. ת"ט מס' 2275 מיום 29.8.1968 עמ' 2246 – ת"ט תשכ"ח-1968. ת"ט מס' 2278 מיום 5.9.1968 עמ' 2284 – ת"ט (מס' 2) תשכ"ח-1968.

תוקנו ק"ת תשכ"ט מס' 2366 מיום 27.3.1969 עמ' 1176 – תק' תשכ"ט-1969.

ק"ת תשל"ד מס' 3187 מיום 20.6.1974 עמ' 1352 – תק' תשל"ד-1974; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ו: מס' 3407 מיום 30.9.1975 עמ' 158 – תק' תשל"ו-1975. מס' 3570 מיום 1.8.1976 עמ' 2294 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1976; תחילתן ביום 1.9.1976 (ת"ט מס' 3586 מיום 9.9.1976 עמ' 2660).

ק"ת תשל"ח: מס' 3861 מיום 20.6.1978 עמ' 1538 – תק' תשל"ח-1978; תחילתן 10 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1982 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978; תחילתן 10 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ט מס' 3921 מיום 18.12.1978 עמ' 289 – תק' תשל"ט-1978; תחילתן ביום 1.1.1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4074 מיום 1.1.1980 עמ' 704 - תק'  תש"ם-1979. מס' 4142 מיום 4.7.1980 עמ' 1994 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; תחילתן ביום 6.7.1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4239 מיום 1.6.1981 עמ' 1052 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4300 מיום 31.12.1981 עמ' 386 – תק' תשמ"ב-1981; תחילתן ביום 1.1.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 583 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 16.1.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4561 מיום 27.11.1983 עמ' 561 – תק'  תשמ"ד-1983; תחילתן ביום 1.12.1983 (ת"ט מס' 4564 מיום 8.12.1983 עמ' 598). מס' 4581 מיום 26.1.1984 עמ' 789 – הודעה תשמ"ד-1984. מס' 4595 מיום 15.2.1984 עמ' 974 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.3.1984. מס' 4623 מיום 29.4.1984 עמ' 1405 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.5.1984. מס' 4639 מיום 31.5.1984 עמ' 1654 – הודעה (מס' 4) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.6.1984. מס' 4655 מיום 27.6.1984 עמ' 1878 – הודעה (מס' 5) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.7.1984. מס' 4689 מיום 17.8.1984 עמ' 2376 – הודעה (מס' 6) תשמ"ד-1984 (בוטלה מס' 4691 מיום 23.8.1984 עמ' 2400 בסעיף 2 להודעה (מס' 7) תשמ"ד-1984). מס' 4691 מיום 23.8.1984 עמ' 2399 – הודעה (מס' 7) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.9.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4722 מיום 31.10.1984 עמ' 164 – הודעה תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 1.11.1984. מס' 4734 מיום 27.11.1984 עמ' 376 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 1.12.1984. מס' 4740 מיום 30.12.1984 עמ' 425 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1984; תחילתה ביום 1.1.1985. מס' 4784 מיום 29.3.1985 עמ' 979 – תק' תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.4.1985. מס' 4785 מיום 29.3.1985 עמ' 996 – הודעה (מס' 4) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4808 מיום 29.5.1985 עמ' 1308 – הודעה (מס' 5) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.6.1985. מס' 4821 מיום 20.6.1985 עמ' 1496 – הודעה (מס' 6) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985. מס' 4851 מיום 22.8.1985 עמ' 1862 – הודעה (מס' 7) תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.9.1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4877 מיום 1.12.1985 עמ' 227 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.12.1985 (ת"ט מס' 4886 מיום 42.12.1985 עמ' 320). מס' 4886 מיום 24.12.1985 עמ' 319 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.1.1986. מס' 4895 מיום 26.1.1985 עמ' 445 – תק' תשמ"ו-1986; תחילתן ביום 26.1.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5038 מיום 25.6.1986 עמ' 1030 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 21.6.1987. מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1130 – הודעה תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.7.1987 (תוקנה ק"ת תשמ"ח מס' 5072 מיום 25.12.1987 עמ' 291 – הודעה (תיקון) תשמ"ח-1987).

ק"ת תשמ"ח: מס' 5072 מיום 25.12.1987 עמ' 291 – הודעה תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.11.1987.  מס' 5073 מיום 31.12.1987 עמ' 313 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1987; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5124 מיום 31.7.1988 עמ' 1011 – תק' תשמ"ח-1988. מס' 5131 מיום 5.9.1988 עמ' 1107 – הודעה (מס' 3) תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5167 מיום 23.2.1989 עמ' 519 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5197 מיום 29.6.1989 עמ' 1051 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.7.1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5233 מיום 14.12.1989 עמ' 130 – תק' תש"ן-1989; תחילתן ביום 16.12.1989 ור' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 182 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990. מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 723 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990. מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1214 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתן ביום 2.9.1990 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשנ"א: מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 302 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991 (ת"ט ק"ת תשנ"א מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 362 – ת"ט תשנ"א-1990). מס' 5361 מיום 6.6.1991 עמ' 920 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5393 מיום 22.10.1991 עמ' 340 – תק' תשנ"ב-1991; ר' תקנה 3 לענין הוראת שעה. מס' 5405 מיום 19.12.1991 עמ' 557 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 157 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993. מס' 5526 מיום 8.6.1993 עמ' 882 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993 (ת"ט מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1088).

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1095 – הודעה תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5644 מיום 15.12.1994 עמ' 414 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5743 מיום 11.4.1996 עמ' 733 – הודעה תשנ"ו-1996. מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1387 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 911 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5876 מיום 26.1.1998 עמ' 337 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.2.1998 (ת"ט מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 400). מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 964 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 227 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"א מס' 6081 מיום 25.1.2001 עמ' 328 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.2.2001.

ק"ת תשס"ב: מס' 6175 מיום 13.6.2002 עמ' 844 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002. מס' 6181 מיום 11.7.2002 עמ' 946 – תק' תשס"ב-2002; ר' תקנות 3-5 לענין תחילה, הוראת מעבר והוראת שעה (תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 852 – תק' תשס"ב-2002 (תיקון מס' 1). ק"ת תשס"ד מס' 6282 מיום 31.12.2003 עמ' 124 – תק' תשס"ב-2002 (תיקון מס' 2). ק"ת תשס"ה מס' 6390 מיום 2.6.2005 עמ' 726 – תק' תשס"ב-2002 (תיקון מס' 3). ק"ת תשס"ה מס' 6420 מיום 1.9.2005 עמ' 948 – תק' תשס"ב-2002 (תיקון מס' 4)).

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 836 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה מס' 6357 מיום 30.12.2004 עמ' 277 – תק' תשס"ה-2004; תחילתן ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6432 מיום 2.11.2005 עמ' 56 – תק' תשס"ו-2005.

ק"ת תשס"ח מס' 6636 מיום 3.1.2008 עמ' 307 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1236 – תק' תשס"ט-2009; ר' תקנות 11, 12 לענין הוראת מעבר והוראת שעה (ת"ט מס' 6810 מיום 3.9.2009 עמ' 1334).

ק"ת תש"ע מס' 6845 מיום 30.12.2009 עמ' 398 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010 (ת"ט מס' 6858 מיום 14.1.2010 עמ' 640).

ק"ת תשע"ג מס' 7202 מיום 1.1.2013 עמ' 468 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013. ת"ט ק"ת תשע"ה מס' 7441 מיום 19.11.2014 עמ' 216.

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 604 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 4 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ה מס' 7550 מיום 1.9.2015 עמ' 1878 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן ביום 18.5.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7825 מיום 14.6.2017 עמ' 1214 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ף מס' 8743 מיום 9.9.2020 עמ' 2640 – תק' תש"ף-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות