Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), תשמ"א-1981

עבודה – בית הדין לעבודה – סדרי דין

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בית הדין לעבודה

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי"ד שונים

עבודה – שביתה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

תחולת התקנות

סעיף 2

2

Go

עניינים שבהם יקויימו הליכים

סעיף 3

3

Go

סמכויות רשם

סעיף 4

3

Go

הארכת מועדים

סעיף 5

3

Go

אגרות

סעיף 6

3

Go

הגשת מסמכים לבית המשפט או ללשכה

סעיף 7

3

Go

המצאת מסמכים

סעיף 8

תק' תש"ס-1999


תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), תשמ"א-1981*

מיום 11.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1184

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות בית המשפט (סדרי הדין בתקופת שביתה או השבתה חלקית של עובדים בבתי המשפט), תשמ"א-1981

מיום 23.12.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי הדין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים), תשמ"א-1981

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מסמך" - לרבות כתב בי-דין כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963;

תק' תש"ס-1999

          "בית משפט" - בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית משפט שלום;

מיום 23.12.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166

"בית משפט" - בית המשפט העליון, בית הדין הארצי לעבודה, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית משפט שלום;

תק' תשע"א-2011

          "חוק ההוצאה לפועל" – חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

הוספת הגדרת "חוק ההוצאה לפועל"

תק' תשע"א-2011

          "לשכה" – לשכת הוצאה לפועל כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל;

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

החלפת הגדרת "לשכה"

הנוסח הקודם:

"לשכה" - לשכת ההוצאה לפועל שליד בית משפט השלום;

תק' תשע"א-2011

          "רשם ההוצאה לפועל" – כמשמעותו בסעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל;

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

הוספת הגדרת "רשם ההוצאה לפועל"

תק' תש"ס-1999

          "רשם" - כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 ובתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, לפי הענין;

מיום 23.12.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166

"רשם" - כמשמעותו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 ובתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991, לפי הענין;

תק' תשנ"ג-1993

          "שביתה" - לרבות שביתה חלקית, שביתת האטה או הפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין בידי קבוצת עובדים.

מיום 22.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 894

הוספת הגדרת "שביתה"

תחולת התקנות תק' תשנ"ג-1993

2.    (א)  תקנות אלה יחולו על בית משפט ועל לשכה שבהם מתקיימת שביתה או השבתה וכל עוד היא מתקיימת.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  מנהל בתי המשפט יפרסם הודעה על שביתה או השבתה המתקיימת או העומדת להתקיים, ככל הידוע לו, ברדיו, בטלויזיה או בשני עיתונים יומיים, ויפרט בהודעתו את בתי המשפט המושבתים.

תק' תשע"א-2011

          (ב1) מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם הודעה על שביתה או השבתה המתקיימת או העומדת להתקיים, ככל הידוע לו, ברדיו, בטלוויזיה או בשני עיתונים יומיים, ויפרט בהודעתו את הלשכות המושבתות.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   בסיום השביתה או ההשבתה יפרסם מנהל בתי המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, בהודעה ברשומות, את התקופה שבה התקיימה השביתה או ההשבתה בבתי המשפט או הלשכות שעליהם חלו תקנות אלה.

מיום 11.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1184

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

תחולה

2. תקנות אלה יחולו על אותם בתי משפט ולשכות הוצאה לפועל שבהם מתקיימת שביתה או השבתה חלקית ובתקופה שבה היא מתקיימת.

מיום 22.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 894

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

החלת תקנות

2. ראה שר המשפטים כי מתקיימת שביתה או השבתה בבתי משפט או בלשכה, רשאי הוא, בהודעה שתפורסם ברשומות להחיל תקנות אלה על אותו בית משפט או על אותה לשכה ולמשך אותה תקופה שקבע בהודעה.

לענין זה, "שביתה" – לרבות שביתה חלקית, שביתת האטה או הפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין, בידי קבוצת עובדים.

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1249

(ב) מנהל בתי המשפט יפרסם הודעה על שביתה או השבתה המתקיימת או העומדת להתקיים, ככל הידוע לו, ברדיו, בטלויזיה או בשני עיתונים יומיים, ויפרט בהודעתו את בתי המשפט והלשכות המושבתים.

(ב1) מנהל מערכת ההוצאה לפועל יפרסם הודעה על שביתה או השבתה המתקיימת או העומדת להתקיים, ככל הידוע לו, ברדיו, בטלוויזיה או בשני עיתונים יומיים, ויפרט בהודעתו את הלשכות המושבתות.

(ג) בסיום השביתה או ההשבתה יפרסם מנהל בתי המשפט יפרסם מנהל בתי המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, בהודעה ברשומות, את התקופה שבה התקיימה השביתה או ההשבתה בבתי המשפט והלשכות בבתי המשפט או הלשכות שעליהם חלו תקנות אלה.

עניינים שבהם יקויימו הליכים תק' תשמ"ג-1982 תק' תש"ס-1999

3.    (א)  בבית משפט או לשכה שעליהם חלות תקנות אלה, למעט בית הדין הארצי לעבודה ובית דין אזורי לעבודה, יקויימו הליכים בענינים אלה:

(1)   מעצר ושחרור בערובה;

(2)   חקירת סיבות מוות;

(3)   ענין פלילי כשהנאשם או המערער מוחזק במעצר או במאסר;

(4)   עבירות לפי פקודת התעבורה, או התקנות לפיה;

(5)   משפטים בבית משפט לנוער;

(6)   עניני המעמד האישי;

(7)   סעדים זמניים בענינים אזרחיים;

(8)   צווי ביניים בבית המשפט הגבוה לצדק;

תק' תשע"א-2011

(9)   סוגי ענינים אחרים שהחליט עליהם נשיא בית המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל והודעה על כך נתפרסמה בשני עתונים יומיים;

תק' תשע"א-2011

(10)  כל עניין אחר אשר בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל החליט לדון בו, בין מיוזמתו ובין על-פי בקשת בעל דין, ובלבד שהודע מראש לבעלי הדין או לבאי-כוחם, בכל דרך שהיא, על קיום ההליך באותו ענין.

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

          (ב)  בבית הדין הארצי לעבודה ובבית דין אזורי לעבודה יקוימו הליכים בענינים אלה:

(1)   סכסוכים קיבוציים;

(2)   צווים זמניים בענין הגבלת חופש העיסוק;

(3)   לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

(4)   שיש לשמוע בהם עדות של אדם העומד לצאת לחו"ל;

(5)   סעדים זמניים בענינים אזרחיים;

(6)   בכל ענין אחר אשר בית הדין החליט לדון בו, בין מיוזמתו ובין על פי בקשת בעל דין, ובלבד שהודע מראש לבעלי הדין או לבאי כוחם, בכל דרך שהיא, על קיום ההליך באותו ענין.

מיום 11.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1184

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

טיפול בעניינים דחופים בלבד

3. (א) נשיא בית המשפט העליון, נשיאי בתי המשפט המחוזיים, השופטים הראשיים של בתי משפט השלום או שופטים שהם מינו, וכן ראשי ההוצאה לפועל – כל אחד לגבי בית המשפט או הלשכה שבה הוא מכהן – יחליטו מהם סוגי הענינים שבהם יטפל אותו בית משפט או אותה לשכה.

(ב) בענינים שאינם נמנים על אלה האמורים בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל לדון אם הענין שהובא לפניו אינו סובל דיחוי.

מיום 4.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4415 מיום 4.10.1982 עמ' 90

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

משפטים חיוניים

3. (א) בבית משפט או לשכה שעליהם חלות תקנות אלה יקויימו משפטים חיוניים בלבד.

(ב) בתקנה זו, "משפט חיוני" – הליך בענינים אלה:

(1) מעצר ושחרור בערובה;

(2) חקירת סיבות מוות;

(3) מזונות זמניים;

(4) סעדים זמניים בענינים אזרחיים;

(5) צווי ביניים בבית המשפט הגבוה לצדק;

זולת אם ראה בית המשפט או ראש הלשכה כי הענין סובל דיחוי.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט או ראש הלשכה לדון בענין שאיננו משפט חיוני אם ראה כי הענין שהובא בפניו אינו סובל דיחוי.

מיום 23.12.1999

תקנת משנה 3(ב) מיום 23.12.1999 עד יום 30.3.2000

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166

3. (א) בבית משפט או לשכה שעליהם חלות תקנות אלה, למעט בית הדין הארצי לעבודה ובית דין אזורי לעבודה, יקויימו הליכים בענינים אלה:

(1) מעצר ושחרור בערובה;

(2) חקירת סיבות מוות;

(3) ענין פלילי כשהנאשם או המערער מוחזק במעצר או במאסר;

(4) עבירות לפי פקודת התעבורה, או התקנות לפיה;

(5) משפטים בבית משפט לנוער;

(6) עניני המעמד האישי;

(7) סעדים זמניים בענינים אזרחיים;

(8) צווי ביניים בבית המשפט הגבוה לצדק;

(9) סוגי ענינים אחרים שהחליט עליהם נשיא בית המשפט או ראש הלשכה והודעה על כך נתפרסמה בשני עתונים יומיים;

(10) כל עניין אחר אשר בית המשפט או ראש הלשכה החליט לדון בו, בין מיוזמתו ובין על-פי בקשת בעל דין, ובלבד שהודע מראש לבעלי הדין או לבאי-כוחם, בכל דרך שהיא, על קיום ההליך באותו ענין.

(ב) בבית הדין הארצי לעבודה ובבית דין אזורי לעבודה יקוימו הליכים בענינים שעליהם הורה נשיא בית הדין הארצי לעבודה.

מיום 29.6.2000

תק' (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 674

הוספת תקנת משנה 3(ב)

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1249

(9) סוגי ענינים אחרים שהחליט עליהם נשיא בית המשפט או ראש הלשכה מנהל מערכת ההוצאה לפועל והודעה על כך נתפרסמה בשני עתונים יומיים;

(10) כל עניין אחר אשר בית המשפט או ראש הלשכה רשם ההוצאה לפועל החליט לדון בו, בין מיוזמתו ובין על-פי בקשת בעל דין, ובלבד שהודע מראש לבעלי הדין או לבאי-כוחם, בכל דרך שהיא, על קיום ההליך באותו ענין.

סמכויות רשם תק' תשע"א-2011

4.    פעולה שמזכיר ראשי של בית משפט או מנהל לשכת הוצאה לפועל או פקיד מפקידיהם מוסמך לעשות על פי חיקוק, לרבות על פי תקנות אלה, רשאי לעשותה גם רשם או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין.

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248, 1249

4. פעולה שמזכיר ראשי של בית משפט או מוציא לפועל מנהל לשכת הוצאה לפועל או פקיד מפקידיהם מוסמך לעשות על פי חיקוק, לרבות על פי תקנות אלה, רשאי לעשותה גם רשם או רשם ההוצאה לפועל, לפי העניין.

הארכת מועדים תק' תשע"א-2011

5.    תקופה שתקנות אלה חלות עליה לא תובא במנין הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת בית המשפט, בהחלטת הרשם או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

5. תקופה שתקנות אלה חלות עליה לא תובא במנין הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת בית המשפט, בהחלטת הרשם או בהחלטת ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל.

אגרות תק' תש"ס-1999 תק' תשע"א-2011

6.    (א)  אגרה שיש לשלמה בעד הליך לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, או לפי תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995, או לפי תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשכ"ט-1969, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, או לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור בתקנות האמורות, תשולם בקופת בית המשפט או בקופת ההוצאה לפועל, לפי העניין, מיד לאחר תום התקופה שתקנות אלה חלות עליה, ואולם

(1)   אם יש צורך בקביעת שווי ההליך, תשולם האגרה מיד לאחר קביעת השווי;

תק' תשע"א-2011

(2)   אם קבע בית המשפט, הרשם או רשם ההוצאה לפועל מועד אחר או דרך אחרת לתשלום האגרה, לרבות תשלום בבנק הדואר או בשיק בנקאי לפקודת בית המשפט או לפקודת ההוצאה לפועל, לפי העניין, תשולם האגרה במועד ובדרך שקבע בית המשפט, הרשם או רשם ההוצאה לפועל.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, הרשם או רשם ההוצאה לפועל למחוק את ההליך ויראו את ההליך כאילו לא הוגש, או להאריך את הזמן לתשלום האגרה אם מצא טעם מיוחד לכך.

מיום 23.12.1999

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166

(א) אגרה שיש לשלמה בעד הליך לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 התשמ"ח-1987, או לפי תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995, או לפי תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשכ"ט-1969, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, או לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור בתקנות האמורות, תשולם בקופת בית המשפט מיד לאחר תום התקופה שתקנות אלה חלות עליה, ואולם

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248, 1249

6. (א) אגרה שיש לשלמה בעד הליך לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, או לפי תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995, או לפי תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשכ"ט-1969, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, או לפי תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, ולא היתה אפשרות לשלמה כאמור בתקנות האמורות, תשולם בקופת בית המשפט תשולם בקופת בית המשפט או בקופת ההוצאה לפועל, לפי העניין, מיד לאחר תום התקופה שתקנות אלה חלות עליה, ואולם

(1) אם יש צורך בקביעת שווי ההליך, תשולם האגרה מיד לאחר קביעת השווי;

(2) אם קבע בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל מועד אחר או דרך אחרת לתשלום האגרה, לרבות תשלום בבנק הדואר או בשיק בנקאי לפקודת בית המשפט לפקודת בית המשפט או לפקודת ההוצאה לפועל, לפי העניין, תשולם האגרה במועד ובדרך שקבע בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל.

(ב) לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), רשאי בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל למחוק את ההליך ויראו את ההליך כאילו לא הוגש, או להאריך את הזמן לתשלום האגרה אם מצא טעם מיוחד לכך.

הגשת מסמכים לבית המשפט או ללשכה תק' תשמ"ב-1982

7.    (א)  מסמך שחייבים או שמותר להגישו לבית משפט או ללשכה, רואים אותו כמסמך שהוגש כהלכה לבית המשפט או ללשכה אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו בית משפט או אל אותה לשכה, ורואים את מועד מסירתו לדואר כאמור כמועד הגשתו לבית המשפט או ללשכה.

תק' תשמ"ג-1982 תק' תשע"א-2011

          (ב)  בקשה לדון בענין על פי תקנות אלה וכן כל מסמך שיש להגישו לבית המשפט או ללשכה הדנים בענין על פי תקנות אלה, יש להגישם, על אף האמור בתקנת משנה (א), אל המזכיר הראשי של בית המשפט או אל מנהל לשכת ההוצאה לפועל, לפי הענין.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   הוגש מסמך לבית המשפט או ללשכה או שנמסר לדואר והועבר לבית המשפט או ללשכה והמסמך אינו תקין, ישלח המזכיר הראשי של בית המשפט או מנהל לשכת ההוצאה לפועל, לפי הענין, הודעה על כך לצדדים וידרוש תיקון הפגם; לא תוקן הפגם תוך שבעה ימים מיום שנמסרה הודעה כאמור, יחזירו בית המשפט או הלשכה את המסמך למי שמסרו, ויראו את המסמך כאילו לא הוגש.

מיום 11.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1184

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

הגשת מסמכים לבית המשפט

7. (א) מסמך שחייבים או שמותר להגישו לבית משפט, רואים אותו כמסמך שהוגש כהלכה לבית המשפט אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו בית משפט, ורואים את מועד מסירתו לדואר כאמור כמועד הגשתו לבית המשפט.

(ב) בקשה לדון בענין שאינו סובל דיחוי וכן כל מסמך שיש להגישו לבית המשפט הדן בענין על פי תקנות אלה, יש להגישם, על אף האמור בתקנת משנה (א), אל המזכיר הראשי של בית המשפט או אל המוציא לפועל, לפי הענין.

(ג) הוגש מסמך לבית המשפט או שנמסר לדואר והועבר לבית המשפט והמסמך אינו תקין, ישלח המזכיר הראשי של בית המשפט או המוציא לפועל, לפי הענין, הודעה על כך לצדדים וידרוש תיקון הפגם; לא תוקן הפגם תוך שבעה ימים מיום שנמסרה הודעה כאמור, יחזיר בית המשפט את המסמך למי שמסרו, ויראו את המסמך כאילו לא הוגש.

מיום 4.10.1982

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4415 מיום 4.10.1982 עמ' 90

(ב) בקשה לדון בענין על פי תקנות אלה וכן כל מסמך שיש להגישו לבית המשפט או ללשכה הדנים בענין שאינו סובל דיחוי על פי תקנות אלה, יש להגישם, על אף האמור בתקנת משנה (א), אל המזכיר הראשי של בית המשפט או אל המוציא לפועל, לפי הענין.

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

(ב) בקשה לדון בענין על פי תקנות אלה וכן כל מסמך שיש להגישו לבית המשפט או ללשכה הדנים בענין על פי תקנות אלה, יש להגישם, על אף האמור בתקנת משנה (א), אל המזכיר הראשי של בית המשפט או אל המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל, לפי הענין.

(ג) הוגש מסמך לבית המשפט או ללשכה או שנמסר לדואר והועבר לבית המשפט או ללשכה והמסמך אינו תקין, ישלח המזכיר הראשי של בית המשפט או המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל, לפי הענין, הודעה על כך לצדדים וידרוש תיקון הפגם; לא תוקן הפגם תוך שבעה ימים מיום שנמסרה הודעה כאמור, יחזירו בית המשפט או הלשכה את המסמך למי שמסרו, ויראו את המסמך כאילו לא הוגש.

המצאת מסמכים תק' תשמ"ב-1982 תק' תשע"א-2011

8.        (א)  בעל דין, הרשאי או החייב להגיש מסמך לבית המשפט או ללשכה, ועל פי חיקוק או החלטת בית המשפט, הרשם או רשם ההוצאה לפועל חייב להימסר העתק מאותו מסמך לכל אדם, חייב בעל הדין, בעת הגשתו של אותו מסמך לבית המשפט או ללשכה או בעת מסירתו לדואר, לפי הענין, למסור עותק מן המסמך לכל אדם כאמור, זולת אם בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל הורה אחרת; רואים את העתק המסמך שנמסר כהלכה לכל אדם כאמור, אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו אדם.

תק' תשע"א-2011

          (ב)  בית המשפט, הרשם או רשם ההוצאה לפועל רשאים לדרוש בכל עת מכל בעל דין שהיה חייב למסור העתק המסמך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לו אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר ההעתק כאמור.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   הגיש אדם מסמך לבית המשפט או ללשכה או מסרו לדואר, לפי הענין, והוא חייב למסור העתק ממנו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שהוגש לבית המשפט או ללשכה או שנמסר לדואר כאילו לא הוגש, כל עוד לא נמסר ההעתק כנדרש, זולת אם קבע בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל אחרת.

מיום 11.6.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1185

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

המצאת מסמכים

8. (א) בעל דין, הרשאי או החייב להגיש מסמך לבית המשפט, ועל פי חיקוק או החלטת בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל חייב להמסר העתק מאותו מסמך לכל אדם, חייב בעל הדין, בעת הגשתו של אותו מסמך לבית המשפט או בעת מסירתו לדואר, לפי הענין, למסור עותק מן המסמך לכל אדם כאמור, זולת אם בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל הורה אחרת; רואים את העתק המסמך שנמסר כהלכה לכל אדם כאמור, אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו אדם.

(ב) בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשאים לדרוש בכל עת מכל בעל דין שהיה חייב למסור העתק המסמך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לו אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר ההעתק כאמור.

(ג) הגיש אדם מסמך לבית המשפט או מסרו לדואר, לפי הענין, והוא חייב למסור העתק ממנו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שהוגש לבית המשפט או שנמסר לדואר כאילו לא הוגש, כל עוד לא נמסר ההעתק כנדרש, זולת אם קבע בית המשפט אחרת.

מיום 10.8.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248

8. (א)  בעל דין, הרשאי או החייב להגיש מסמך לבית המשפט או ללשכה, ועל פי חיקוק או החלטת בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל חייב להימסר העתק מאותו מסמך לכל אדם, חייב בעל הדין, בעת הגשתו של אותו מסמך לבית המשפט או ללשכה או בעת מסירתו לדואר, לפי הענין, למסור עותק מן המסמך לכל אדם כאמור, זולת אם בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל הורה אחרת; רואים את העתק המסמך שנמסר כהלכה לכל אדם כאמור, אם נמסר בדואר רשום ממוען כדבעי אל אותו אדם.

(ב) בית המשפט, הרשם או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאים לדרוש בכל עת מכל בעל דין שהיה חייב למסור העתק המסמך בהתאם לתקנת משנה (א), כי יגיש לו אישור מסירה או ראיות אחרות, להנחת דעתו, כי אכן נמסר ההעתק כאמור.

(ג) הגיש אדם מסמך לבית המשפט או ללשכה או מסרו לדואר, לפי הענין, והוא חייב למסור העתק ממנו כאמור בתקנת משנה (א) ולא מסרו, יהא דין המסמך שהוגש לבית המשפט או ללשכה או שנמסר לדואר כאילו לא הוגש, כל עוד לא נמסר ההעתק כנדרש, זולת אם קבע בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל אחרת.

ג' באלול תשמ"א (2 בספטמבר 1981)                     משה נסים

                                                                                           שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4265א מיום 3.9.1981 עמ' 1430א.

ק"ת תשמ"ב מס' 4362 מיום 11.6.1982 עמ' 1184 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4415 מיום 4.10.1982 עמ' 90 – תק' תשמ"ג-1982.

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 894 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תש"ס: מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166 – תק' תש"ס-1999; ר' תקנה 5 לענין תחולה. מס' 6042 מיום 29.6.2000 עמ' 674 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000.

ק"ת תשע"א מס' 7022 מיום 10.8.2011 עמ' 1248 – תק' תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות