Nevo.co.il נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – ניהול בתי המשפט

תוכן ענינים

1

Go

תקופות פגרה

סעיף 1

1

Go

דיון בימי הפגרה

סעיף 2

1

Go

סמכות מנהל בתי המשפט

סעיף 3

1

Go

יום ו כפגרה

סעיף 4

תק' תשע"א-2010


תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983*

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 94

תקנות בתי המשפט וההוצאה לפועל (פגרות), תשמ"ג-1983

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף הסמכויות הנתונות לי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

תקופות פגרה תק' תשע"א-2010

1.    תקופות הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום ובבתי המשפט לעניינים מקומיים המקומיים (להלן – בית המשפט), יהיו מדי שנה כדלקמן:

תק' תשס"א-2001 תק' תשע"ח-2018

(1)   פגרת סוכות – מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"ב בתשרי;

תק' תשס"א-2001 תק' תשס"ז-2007

(2)   פגרת הפסח – מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן;

תק' תשס"א-2001 תק' תשע"ה-2015

(3)   פגרת הקיץ – מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר.

מיום 19.8.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6121 מיום 19.8.2001 עמ' 1012

(1) פגרת סוכות - מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי;

(1) (2) פגרת הפסח - מיום י"ד בניסן עד יום כ' בניסן;

(2) (3) פגרת הקיץ - מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט.

מיום 20.5.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 866

(2) פגרת הפסח - מיום י"ד בניסן עד יום כ' כ"א בניסן;

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 94

1. תקופות הפגרה בבית המשפט העליון, בבתי המשפט המחוזיים, בבתי משפט השלום, בבתי המשפט המקומיים (להלן - בית המשפט), ובלשכות ההוצאה לפועל ובבתי המשפט לעניינים מקומיים (להלן – בית המשפט), יהיו מדי שנה כדלקמן:

(1) פגרת סוכות – מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי;

(2) פגרת הפסח – מיום י"ד בניסן עד יום כ"א בניסן;

(3) פגרת הקיץ – מיום 16 ביולי ועד יום 31 באוגוסט מיום 20 ביולי עד יום 4 בספטמבר.

מיום 9.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 761

(3) פגרת הקיץ – מיום 20 ביולי עד יום 4 בספטמבר מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט.

מיום 4.3.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 970

(3) פגרת הקיץ – מיום 16 ביולי עד יום 31 באוגוסט מיום 21 ביולי עד יום 5 בספטמבר.

מיום 5.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8055 מיום 5.8.2018 עמ' 2613

(1) פגרת סוכות – מיום י"ד בתשרי ועד יום כ"א בתשרי כ"ב בתשרי;

דיון בימי הפגרה תק' תשע"א-2010

2.    בימי הפגרה בית משפט ידון בעניין מסוים אשר לגביו הורה נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך, שיש לשמוע אותו, או בעניין מסוים שהובא לפניו אשר אינו סובל דחייה.

מיום 21.5.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5444 מיום 21.5.1992 עמ' 1102

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ראש ההוצאה לפועל ידון בעניני ההוצאה לפועל או בסוג עניני ההוצאה לפועל, אשר לגביהם החליט שיש לשמוע אותם, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחייה.

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 94

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

דיון בימי הפגרה

2. (א) בית המשפט ידון במשפטים פליליים, במשפטים אזרחיים, בסוג משפטים פליליים או בסוג משפטים אזרחיים, אשר לגביהם החליט נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך, שיש לשמוע אותם, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחייה.

(ב) ראש ההוצאה לפועל ידון בעניני ההוצאה לפועל או בסוג עניני ההוצאה לפועל, אשר לגביהם החליט נשיא בית משפט השלום או שופט של בית משפט השלום שנשיאו מינהו לכך, שיש לשמוע אותם, או שהענין שהובא בפניו אינו סובל דחיה.

סמכות מנהל בתי המשפט תק' תשע"א-2010

3.    מנהל בתי המשפט רשאי להורות, לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט או שופט של בית משפט שנשיאו מינהו לכך, שסוג עניינים פליליים או אזרחיים, יישמעו בתקופת הפגרה, בבית משפט פלוני, או בכל בתי המשפט.

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 95

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

סמכות מנהל בתי המשפט

3. מנהל בתי המשפט רשאי להורות שסוג ענינים פליליים או אזרחיים, או משפט מסויים או סוג ענינים בלשכת ההוצאה לפועל, יישמעו בתקופת הפגרה, בבית משפט פלוני, או בכל בתי המשפט או לפני ראש ההוצאה לפועל פלוני, או לפני כל ראשי ההוצאה לפועל.

יום ו' כפגרה תק' תש"ן-1990 תק' תשע"א-2010

4.    במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית המשפט, בידי רשם, יראו את יום ו' בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט.

מיום 8.2.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370

הוספת תקנה 4

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 95

4. במנין ימי תקופה שנקבעה בחיקוק, או שנקבעה בידי בית המשפט, בידי רשם או בידי ראש הוצאה לפועל, יראו את יום ו' בשבוע כיום פגרה, אם הוא היום האחרון לפתיחת הליך או לביצועה של פעולה במהלך הליך בבית משפט או בלשכת הוצאה לפועל.

י' בתמוז תשמ"ג (21 ביוני 1983)                            משה נסים

                                                                                           שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4507 מיום 30.6.1983 עמ' 1602.

ק"ת תש"ן מס' 5248 מיום 8.2.1990 עמ' 370 – תק' תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5444 מיום 21.5.1992 עמ' 1102 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשס"א מס' 6121 מיום 19.8.2001 עמ' 1012 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ז מס' 6588 מיום 20.5.2007 עמ' 866 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 94 – תק' תשע"א-2010; תחילתן ביום 1.12.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 761 – תק' תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ה מס' 7498 מיום 4.3.2015 עמ' 970 – תק' תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ח מס' 8055 מיום 5.8.2018 עמ' 2613 – תק' תשע"ח-2018.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות