נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991

 

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

בתי משפט וסדרי דין – הוצאה לפועל

בטחון – שעת חירום – שיפוט ועזרה משפטית

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

החלת התקנות

Go

2

סעיף 3

ענינים שבהם יקויימו הליכים

Go

2

סעיף 4

הארכת מועדים

Go

3

סעיף 5

אגרה

Go

3

סעיף 6

תחילה

Go

3

 


תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 106, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, וסעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בית משפט" – בית המשפט העליון, בית משפט מחוזי, בית משפט שלום;

תק' תשע"ב-2011

           "לשכה" – לשכת הוצאה לפועל כהגדרתה בחוק ההוצאה לפועל;

מיום 30.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 196

"לשכה" – לשכת הוצאה לפועל שליד בית משפט השלום כהגדרתה בחוק ההוצאה לפועל;

תק' תש"ף-2020

           "מצב חירום מיוחד" – מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע;

מיום 12.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8377 מיום 12.3.2020 עמ' 730

"מצב חירום מיוחד" – מצב שבו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הבטחון, מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע;

           "נשיא בית משפט" – לרבות שופט אחר של אותו בית-משפט שהנשיא קבעו.

החלת התקנות

2.    (א)  תקנות 3 עד 5, כולן או מקצתן, יחולו על בתי המשפט והלשכות, כולם או מקצתם, אם פרסם שר המשפטים הודעה על כך בשל מצב חירום מיוחד (להלן בתקנות אלה – ההודעה).

           (ב)  תחולתן של התקנות כאמור בתקנת משנה (א) תהיה מן המועד שנקבע בהודעה, אף אם קדם לפרסומה, ועד למועד שייקבע.

תק' תש"ף-2020

           (ג)   פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה, סמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתרי האינטרנט של הרשות השופטת ושל רשות האכיפה והגבייה, וכן בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.

מיום 12.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8377 מיום 12.3.2020 עמ' 730

(ג) פרסום הודעה כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה, סמוך ככל האפשר למועד חתימתה, באתרי האינטרנט של הרשות השופטת ושל רשות האכיפה והגבייה, וכן בשידורי רדיו או טלויזיה הניתנים לציבור או בשני עיתונים יומיים וכמו כן ייעשה ברשומות; הנוסח שפורסם ברשומות הוא המחייב אף אם קדם לו פרסום בדרך אחרת.

ענינים שבהם יקויימו הליכים

3.    (א)  בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בענינים המפורטים להלן:

(1)   מעצר ושחרור בערובה;

(2)   מעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשל"ט-1979;

(3)   עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;

(4)   עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד;

תק' תשע"ב-2011

(5)   סעדים זמניים דחופים בענינים אזרחיים;

תק' תשע"ב-2011

(6)   עניינים דחופים בהוצאה לפועל והם: בקשת חייב לבטל פקודת מאסר; בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי; בקשה לביטול מימוש כספים; בקשת זוכה לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה; בקשה זוכה לעכב יציאה מן הארץ; בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ; ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.

           (ב)  הדחיפות לענין תקנת משנה (א)(3) ו-(5) תיקבע בידי נשיא בית משפט.

           (ג)   מועד דיון בענין שאינו מן הענינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לענין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה.

תק' תשע"ב-2011

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (5), רשאי נשיא בית משפט, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסויים הנמנה עם הענינים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) עד (5) לא יידון, או שהליך מסויים שאינו נמנה עמהם – יידון.

תק' תש"ף-2020

           (ד1) על אף האמור בתקנת משנה (א)(6), רשאי הממונה על הרשמים כמשמעותו בסעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנת משנה (א)(6) לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם – יידון.

תק' תשע"ב-2011

           (ה)  מנהל בתי המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, רשאי, בהודעה שתפורסם בדרך האמורה בתקנה 2(ג), לקבוע סוגי ענינים נוספים שיידונו בבתי המשפט ובלשכות.

מיום 30.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 196

3. (א) בתקופת תקפה של ההודעה יקויימו דיונים רק בענינים המפורטים להלן:

(1) מעצר ושחרור בערובה;

(2) מעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשל"ט-1979;

(3) עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;

(4) עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד;

(5) סעדים זמניים דחופים בענינים אזרחיים ובעניני הוצאה לפועל.;

(6) עניינים דחופים בהוצאה לפועל והם: בקשת חייב לבטל פקודת מאסר; בקשת חייב לעכב או לבטל פינוי; בקשה לביטול מימוש כספים; בקשת זוכה לנקיטת הליך דחוף לפני המצאת אזהרה; בקשה זוכה לעכב יציאה מן הארץ; בקשת חייב לבטל עיכוב או הגבלת יציאה מן הארץ; ביטול הגבלת חייב מקבלת דרכון.

(ב) הדחיפות לענין תקנת משנה (א)(3) ו-(5) תיקבע בידי נשיא בית משפט.

(ג) מועד דיון בענין שאינו מן הענינים המפורטים בתקנת משנה (א), שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה – בטל; מועד דיון לענין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) בתקנת משנה (א)(1) עד (5), רשאי נשיא בית משפט, מטעמים שיירשמו, לקבוע כי הליך מסויים הנמנה עם הענינים המפורטים בתקנת משנה (א) בתקנת משנה (א)(1) עד (5) לא יידון, או שהליך מסויים שאינו נמנה עמהם – יידון.

(ה) מנהל בתי המשפט או מנהל מערכת ההוצאה לפועל, לפי העניין, רשאי, בהודעה שתפורסם בדרך האמורה בתקנה 2(ג), לקבוע סוגי ענינים נוספים שיידונו בבתי המשפט ובלשכות.

 

מיום 12.3.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8377 מיום 12.3.2020 עמ' 730

הוספת תקנת משנה 3(ד1)

הארכת מועדים תק' תשע"ב-2011

4.    תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט, רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

מיום 30.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 196

4. תקופת תקפה של ההודעה לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט, רשם או ראש לשכה רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

אגרה תק' תשע"ב-2011 תק' (מס' 2) תש"ף-2020

5.    אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, לפי תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, יידחה תשלומה עד תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע אחרת בית המשפט, הרשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

מיום 30.12.2011

תק' תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 196

5. אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, יידחה תשלומה עד תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע אחרת בית המשפט, הרשם או ראש הלשכה הרשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

 

מיום 2.4.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8450 מיום 2.4.2020 עמ' 1004

5. אגרה שיש לשלמה, לפני תחילת הליך, לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח-1987, לפי תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשנ"ו-1995 או לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח-1968, יידחה תשלומה עד תום תקופת תקפה של ההודעה, אלא אם כן קבע אחרת בית המשפט, הרשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה ביום א' בשבט תשנ"א (16 בינואר 1991).

 

 

ח' בשבט תשנ"א (23 בינואר 1991)                         דן מרידור

                                                                                                שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5324 מיום 24.1.1991 עמ' 446.

תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 196 – תק' תשע"ב-2011; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ף מס' 8377 מיום 12.3.2020 עמ' 730 – תק' תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8450 מיום 2.4.2020 עמ' 1004 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות