נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ו-1996

בתי משפט וסדרי דין – המרכז לגביית קנסות

מסים – גבייה – אמצעי אכיפה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מינויים וסמכויות

Go

2

סעיף 3

מינוי גובה

Go

2

סעיף 4

חובות הגובה

Go

2

סעיף 5

תחולת תקנות המסים

Go

2

סעיף 6

דרך קבלת מידע

Go

2

סעיף 7

עיקול נכס

Go

2

סעיף 7א

הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי

Go

2

סעיף 8

עיקול צד ג'

Go

3

סעיף 9

הודעה לחייב על מכירת מעוקלים

Go

3

סעיף 10

טפסים

Go

3

סעיף 11

הוצאות

Go

3

סעיף 12

מינוי כונס נכסים

Go

3

סעיף 13

עיכוב יציאה מן הארץ

Go

4

סעיף 14

הגבלות על החייב וביטולן

Go

4

סעיף 15

הגשת בקשות לרשם

Go

4

סעיף 16

הגשת בקשה להסדר חוב לפי סעיפים 5ב או 5ג לחוק

Go

4

סעיף 17

עיון חוזר

Go

4

סעיף 18

השגה

Go

4

סעיף 19

המצאת כתבי בי דין ומשלוח כתבי דואר על ידי המרכז

Go

4

סעיף 20

החזרים

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ו-1996*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8(ב) ו-13 לחוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "הגבלות" – הגבלות על חייב לחוק המוטלות לפי סעיף 7א לחוק;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת הגדרת "הגבלות"

          "המנהל" - מנהל המרכז;

          "המרכז" - המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות שהוקם לפי החוק;

          "הרשם" – הרשם לענייני המרכז כמשמעותו בסעיף 6א(א) לחוק;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת הגדרת "הרשם"

          "חוק ההוצאה לפועל" - חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967;

          "לשכת הוצאה לפועל" – לשכה ששר המשפטים קבע לפי סעיף 6א לחוק שרשמי הוצאה לפועל שבה ישמשו גם כרשמי המרכז;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת הגדרת "לשכת הוצאה לפועל"

          "פעולת גביה" - כל פעולה הנעשית על פי החוק לשם גביית החוב;

          "פקודת המסים" - פקודת המסים (גביה);

          "פרטים בדבר יכולת" – פרטים בדבר נכסים, ההכנסות ומקורותיהם, ההוצאות והחובות של החייב ושל בן זוגו ושל ילדיו הקטינים או ילדיו הבגירים הסמוכים על שולחנו; פרטים בדבר תאגידים שבשליטת החייב או בשליטת בן זוגו; פרטי חשבונות הבנק של החייב ושל בן זוגו הגר עמו, פרטים ומסמכים בדבר מצבו הבריאותי של החייב, פרטים על הוצאות החייב על נסיעות מחוץ לישראל וכן כל פרט או מסמך אחר שיש בו כדי להוות ראיה בדבר מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לשלם את החוב;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת הגדרת "פרטים בדבר יכולת"

          "תקנות הוצאה לפועל" - תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979;

          "תקנות החברות בדבר כונסי נכסים" – (נמחקה);

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

מחיקת הגדרת "תקנות החברות בדבר כונסי נכסים"

הנוסח הקודם:

"תקנות החברות בדבר כונסי נכסים" - תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981;

          "תקנות המסים" - תקנות המסים (גביה), תשל"ד-1974.

מינויים וסמכויות

2.    (א)  מינוי של המנהל וסגניו יפורסם ברשומות.

          (ב)  מינוי של סגן המנהל לממלא מקום המנהל, יהיה בכתב ויפורסם ברשומות.

          (ג)   אצילת סמכויות המנהל לסגנו, תהיה בכתב.

מינוי גובה

3.    (א)  גובה ימונה בידי המנהל בכתב מינוי שייערך לפי טופס 1 בתוספת.

          (ב)  גובה יתמנה לתקופה מוגבלת, כפי שיקבע המנהל; לא קבע המנהל תקופה כאמור, יסתיים המינוי ביום 31 בדצמבר של אותה השנה.

          (ג)   בוטל מינוי גובה או פקע תוקפו, לא יבצע הגובה כל פעולה שגובה מוסמך לבצעה ויפקיד בידי מנהל המרכז את כתב המינוי וכל מסמך אחר אשר נמסר לו לצורך ביצוע תפקידו.

          (ד)  לא יציג אדם את עצמו כגובה אלא לצורך ביצוע תפקידו.

חובות הגובה

4.    על הגובה יחולו חובות אלה:

(1)  גובה ישא עמו, בעת עבודתו, תעודת זהות וכתב מינוי, ויציג את המסמכים האמורים, לצורך הזדהות, בפני כל אדם שאליו הוא פונה במסגרת פעולת גביה אשר הוטלה עליו;

(2)  גובה יבצע את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות וימלא בקפדנות אחר הוראותיהם של המנהל וסגנו;

(3)  פרט לשכרו לא יקבל גובה מאדם כל שהוא, תמורה כספית או טובת הנאה אחרת בעד עבודתו.

תחולת תקנות המסים

5.    על הליכי הגביה יחולו הוראות תקנות המסים, בשינויים המחוייבים, כל עוד אינן עומדות בסתירה להוראות החוק או תקנות אלה.

דרך קבלת מידע

6.    קבלת מידע מגוף ציבורי תיעשה באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי אמצעי מגנטי או באמצעות טפסים, כפי שיקבע המנהל בהסכמת הגוף הציבורי.

עיקול נכס

7.      (א)  הודעות בדבר הטלת עיקולים על נכס הנמצא בידי צד שלישי או על נכס הרשום על פי חוק, ניתן להמציאן לצד השלישי או לממונה על הרישום באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או כל אמצעי אחר, אם הם הסכימו לכך.

          (ב)  המצאת הודעות בדבר הטלת עיקולים לצד השלישי באמצעות תקשורת בין מחשבים או על גבי סרט מגנטי כאמור בתקנת משנה (א), תהיה באחת הדרכים האמורות, אלא אם כן הורה מנהל המרכז, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית, אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה.

          (ג)   פלט ממחשבו של הצד השלישי, שהוא הפקת הודעת עיקול כאמור בתקנת משנה (א) שקיבל, יהווה ראיה לכאורה לתוכנו, ובלבד שלצורך הגשתו כראיה בהליך משפטי, יאשר הצד השלישי בחתימתו כי אותו פלט משקף נכונה את הודעת העיקול שקיבל.

          (ד)  המנהל ימציא לחייב או לצד השלישי, על פי דרישתו, העתק מצו העיקול, בתוך שבעה ימים מיום הדרישה.

מיום 3.8.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6224 מיום 3.2.2003 עמ' 478

7. (א) הודעות בדבר הטלת עיקולים על נכס הנמצא בידי צד שלישי או על נכס הרשום על פי חוק, ניתן להמציאן לצד השלישי או לממונה על הרישום באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או כל אמצעי אחר, אם הם הסכימו לכך.

(ב) המצאת הודעות בדבר הטלת עיקולים לצד השלישי באמצעות תקשורת בין מחשבים או על גבי סרט מגנטי כאמור בתקנת משנה (א), תהיה באחת הדרכים האמורות, אלא אם כן הורה מנהל המרכז, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית, אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה.

(ג) פלט ממחשבו של הצד השלישי, שהוא הפקת הודעת עיקול כאמור בתקנת משנה (א) שקיבל, יהווה ראיה לכאורה לתוכנו, ובלבד שלצורך הגשתו כראיה בהליך משפטי, יאשר הצד השלישי בחתימתו כי אותו פלט משקף נכונה את הודעת העיקול שקיבל.

(ד) המנהל ימציא לחייב או לצד השלישי, על פי דרישתו, העתק מצו העיקול, בתוך שבעה ימים מיום הדרישה.

הודעת עיקול לצד שלישי שהוא תאגיד בנקאי

7א.     (א)  הודעת עיקול שיש להמציא לתאגיד בנקאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן – תאגיד בנקאי), תומצא למשרד הראשי של התאגיד הבנקאי או למענו הרשום (להלן – מרכז התאגיד הבנקאי), אלא אם כן הורה המנהל אחרת.

          (ב)  צו עיקול שהומצא למרכז התאגיד הבנקאי יחול על נכסי החייב בכל אחד מסניפי התאגיד הבנקאי שבו הם מצויים, במועד שהגיעה בו ההודעה על צו העיקול ממרכז התאגיד הבנקאי לסניף, ולא יאוחר מתום שלושה ימי עסקים מיום המצאת ההודעה על צו העיקול למרכז התאגיד הבנקאי, ובלבד שצוין בו מספר הזהות של החייב.

מיום 3.8.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6224 מיום 3.2.2003 עמ' 478

הוספת תקנה 7א

עיקול צד ג'

8.      (א)  הוטל עיקול על נכסי החייב אצל צד שלישי, ימסור הצד השלישי את תשובתו, לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים.

          (ב)  הוטל עיקול על נכסי חייב אצל צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי למסור את תשובתו כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר; תשובה כאמור תתייחס לביצוע העיקול במרכז התאגיד הבנקאי ובכל סניפיו, ותימסר בתוך עשרה ימים מיום תחילת תוקפו של צו העיקול לפי תקנה 7א(ב).

מיום 3.8.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6224 מיום 3.2.2003 עמ' 478

8. (א) הוטל עיקול על נכסי החייב אצל צד שלישי, ימסור הצד השלישי את תשובתו, לפקיד הגביה, תוך עשרה ימים.

(ב) הוטל עיקול על נכסי חייב אצל צד שלישי שהוא תאגיד בנקאי, רשאי התאגיד הבנקאי למסור את תשובתו כאמור בתקנת משנה (א), באמצעות תקשורת בין מחשבים, על גבי סרט מגנטי או בכל אמצעי אחר; תשובה כאמור תתייחס לביצוע העיקול במרכז התאגיד הבנקאי ובכל סניפיו, ותימסר בתוך עשרה ימים מיום תחילת תוקפו של צו העיקול לפי תקנה 7א(ב).

הודעה לחייב על מכירת מעוקלים

9.    ניתן צו למכירת מעוקלים, תישלח על כך הודעה לחייב בציון מקום המכירה ומועדה.

טפסים

10.  פעולות הגביה לפי סעיף 3 לחוק ייעשו לפי הטפסים המפורטים להלן:

(1)  דרישה לתשלום חוב, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טופס 2;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

(1) דרישה לתשלום חוב, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 2, 2א או 2ב שבתוספת, לפי הענין טופס 2;

(2)  דרישה נוספת, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טופס 3;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

(2) דרישה נוספת, לפי סעיף 5 לחוק, תהיה ערוכה לפי טפסים 3, 3א ו-3ב שבתוספת, לפי הענין טופס 3;

(3)  הרשאה של הגובה בידי המנהל לתפוס, לעקל ולמכור מיטלטלין של החייב, לפי סעיף 4 לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת;

(4)  הודעה על ביצוע פעולה בכוח, כדי לעקל מיטלטלין, לתפסם, או להוציאם, תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת;

(5)  הודעה על כוונה להיכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב, כדי לעקל מיטלטלין השייכים לחייב, לפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 6 שבתוספת;

(6)  דין וחשבון על עיקול מיטלטלין, כאמור בתקנה 6 לתקנות המסים, ייערך בידי הגובה, לפי טופס 7 שבתוספת;

(7)  צו למכירת מעוקלים, לפי תקנה 11 לתקנות המסים, יהיה ערוך לפי טופס 8 שבתוספת;

(8)  הודעה לחייב על צו למכירת עיקולים, תהיה ערוכה לפי טופס 9 שבתוספת;

(9)  כתב הרשאה לשימוש בכוח ופריצה, לפי סעיף 5(4) לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 10 שבתוספת;

(10)        צו עיקול נכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי ותשובת הצד השלישי, לפי סעיפים 7 עד 7ב לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 11 שבתוספת;

(10א) פלט מחשב של צד שלישי שהוא הפקת הודעת עיקול לפי תקנה 7(ג) יהיה ערוך לפי טופס 11א שבתוספת;

מיום 3.8.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6224 מיום 3.2.2003 עמ' 478

הוספת פסקה 10(10א)

(11)        הזמנה לחקירה, לפי סעיף 7א(3) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת;

(12)        הודעה לחייב על כוונת המנהל לפנות לרשם לענייני המרכז לבקשו לפתוח בהליכים לשם כינוס נכסי החייב לשם מכירתם, לצורך כיסוי חובו של החייב, תהיה ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

(12) הודעה לחייב על הכוונה למכור את נכסי המקרקעין שלו וכן בדבר זכותו לבור נכס מקרקעין מבין שאר נכסיו, שיוצא למכירה, לפי סעיף 8(3) לפקודת המסים על כוונת המנהל לפנות לרשם לענייני המרכז לבקשו לפתוח בהליכים לשם כינוס נכסי החייב לשם מכירתם, לצורך כיסוי חובו של החייב, תהיה ערוכה לפי טופס 13 שבתוספת;

(13)        כתב הרשאה למכור מקרקעין של החייב, לפי סעיף 8 לפקודת המסים, יהיה ערוך לפי טופס 14 שבתוספת;

(14)        הוראה אל רשם המקרקעין לרישום שיעבוד על מקרקעי החייב, לפי סעיף 11א(2) לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 15 שבתוספת;

(15)        הודעה למשרד הרישוי על הטלת עיקול על כלי רכב של החייב, לפי סעיפים 4 ו-12א לפקודת המסים, תהיה ערוכה לפי טופס 16 שבתוספת;

(16)        בקשה לקבלת מידע לפי סעיף 6א(ג) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 17 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת פסקה 10(16)

(17)        בקשה המנהל למינוי כונס נכסים לפי סעיף 7 לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 18 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת פסקה 10(17)

(18)        הודעה על הטלת הגבלות לפי סעיף 7א(ד) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 19 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674

הוספת פסקה 10(18)

(19)        הודעה בדבר חידוש הגבלה לפי סעיף 7ג(ג)(2) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 20 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(19)

(20)        התראה בדבר הטלה מחדש של הגבלה לפי סעיף 7ג(ג)(3) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 21 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(20)

(21)        הודעה על ביטול הגבלה לפי סעיף 7ג(ה) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 22 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(21)

(22)        בקשה לדחיית מועד תשלומו של חוב, פריסת החוב לתשלומים או הפחתת תוספת הפיגורים, לפי סעיף 7ד לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 23 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(22)

(23)        הזמנה לדיון בבקשה להטלת הגבלות תהיה ערוכה לפי טופס 24 שבתוספת;

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(23)

(24)        בקשת חייב לביטול הגבלה תהיה ערוכה לפי טופס 25 לתוספת.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת פסקה 10(24)

הוצאות

11.  ההוצאות כאמור בסעיף 4(א) לחוק, המשולמות לצד שלישי, כוללות:

(1)  הוצאות הכרוכות בדרישת התשלום ובגבייתו;

(2)  הוצאות בגין איתור החייב או נכסיו;

(3)  הוצאות הכרוכות בביצוע עיקול, לרבות דמי עיקול, הוצאות פריצה לחצרים לצורך הוצאת המיטלטלין, תפיסת המיטלטלין והוצאתם, גרירת המיטלטלין והובלתם, הוצאות אבטחת המיטלטלין בפעולות אלה וכיוצא באלה;

(4)  הוצאות הכרוכות באחסון המיטלטלין, אבטחתם וביטוחם;

(5)  הוצאות הכרוכות במכירת המיטלטלין או בנסיון למכירתם, לרבות הוצאות פרסום קיומה של מכירה פומבית והוצאות שמאות המיטלטלין;

(6)  הוצאות בגין הליכים משפטיים אשר ננקטו לשם ביצוע הגביה.

מינוי כונס נכסים

12.  (א)  בקשה למינוי כונס נכסים תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו; המשיב בבקשה יהיה החייב; הבקשה תוגש לפי טופס 18 שבתוספת.

          (ב)  על מינויו ופעולתו של כונס הנכסים יחולו הוראות פרק ד' וכן תקנות 80 עד 91 בפרק ו', למעט תקנת משנה 80(ב), לתקנות ההוצאה לפועל בשינויים המחויבים.

          (ג)   (בוטלה).

          (ד)  לבקשת המנהל, או מי שהוא הסמיכו, רשאי הרשם להורות בצו, לכונס הנכסים, כי בעניינים שנקבעו בצו יהיה עליו לפנות לרשם לשם קבלת הוראות.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

12. (א) בקשה למינוי כונס נכסים תוגש בהמרצת פתיחה; מגיש הבקשה יהיה פטור מהגשת תצהיר התומך בבקשתו, אם צורפו לבקשה פסק דין או החלטה של בית המשפט. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו; המשיב בבקשה יהיה החייב; הבקשה תוגש לפי טופס 18 שבתוספת.

(ב) הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, רשאי בית המשפט להורות על מינוי כונס נכסים זמני, על פי בקשת צד אחד.

(ב) על מינויו ופעולתו של כונס הנכסים יחולו הוראות פרק ד' וכן תקנות 80 עד 91 בפרק ו', למעט תקנת משנה 80(ב), לתקנות ההוצאה לפועל בשינויים המחויבים.

(ג) על מינוי כונס נכסים ושכרו יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות תקנות החברות בדבר כונסי נכסים, למעט תקנות 4(ב) ו-5 בהן.

(ד) לבקשת המנהל, או מי שהוא הסמיכו, רשאי בית המשפט הרשם להורות בצו, לכונס הנכסים, כי בעניינים שנקבעו בצו יהיה עליו לפנות לבית המשפט לרשם לשם קבלת הוראות.

עיכוב יציאה מן הארץ

13.    (א)  בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוגשה לבית המשפט לפי סעיף 8 לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו.

          (ב)  בבקשה יפורטו העובדות המצביעות על כך שנתקיימו התנאים כאמור בסעיף 8(א) לחוק ויפורטו פעולות הגביה אשר ננקטו עד להגשת הבקשה.

          (ג)   הוראות תקנה 22 לתקנות ההוצאה לפועל יחולו, בשינויים המחוייבים, וכל הסמכויות הנתונות לפיהן לראש ההוצאה לפועל, יהיו נתונות לבית המשפט.

          (ד)  בית המשפט לא יתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפי החוק, אם סכום החוב פחות מ-10,000 שקלים חדשים.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

(א) בקשה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוגשה לבית המשפט לפי סעיף 8 לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה. הבקשה תוגש בידי המנהל או מי שהוא הסמיכו.

הגבלות על החייב וביטולן

14.    נכנסה לתוקף הגבלה, תישלח הודעה על כך לחייב ולגורמים המפורטים בצו ההגבלה; הודעה כאמור תישלח בכל דרך לרבות באמצעות תקשורת בין מחשבים; בהודעה כאמור יצוינו שם החייב ומספר הזהות שלו, מספר ההליך שבו הוטלה ההגבלה, מועד הטלת ההגבלה ותאריך פקיעתה אם קבע הרשם.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת תקנה 14

הגשת בקשות לרשם

15.    (א)  כל בקשה, של חייב או בא כוחו זולת אם נעשתה תוך שמיעת החייב לפני הרשם, תהיה בכתב, חתומה בידי החייב או בא כוחו, ותוגש לפקיד בלשכה.

          (ב)  בקשה לדחיית מועד תשלום חוב, פריסה או הפחתת תוספת פיגורים לרשם תוגש לפי טופס מספר 23 שבתוספת ויצוין הסעד המבוקש ולפי הצורך תירשם תמצית הבקשה במקום המיועד לכך בטופס.

          (ג)   בקשת חייב להשהות הליך או להימנע מנקיטתו תהיה ערוכה בכתב; אם הבקשה מתבססת על העדר יכולת כלכלית של החייב יפורטו בה פרטים בדבר יכולת אם הם נוגעים לבקשה ונדרשים לתמיכה בה; הרשם רשאי להורות על הגשת תצהיר התומך בבקשה.

          (ד)  בבקשת החייב יפורטו, נוסף על האמור בתקנת משנה (ב), כתובת למשלוח דברי דואר, מענו המדויק האחרון של החייב, מס' המיקוד ואם טרם נקבע מס' מיקוד יצוין הדבר במפורש, ואם ניתן – גם מספר טלפון נייד.

          (ה)  הגיש החייב או צד שלישי בקשה לרשם יחולו הוראות אלה:

(1)   יקבע הרשם במידת הצורך את המועד שבו ימסור המרכז את תגובתו לבקשה, זולת אם החליט לדחותה; לא הגיב המרכז במועד שנקבע לו, רשאי להחליט הרשם בלא תגובת המרכז;

(2)   ראה הרשם כי השהיית הדיון עד לקבלת עמדת המרכז עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, לחייב או לצד שלישי, רשאי הוא מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט בבקשה אף לפני קבלת תגובת המרכז; העתק מהחלטת הרשם יישלח למרכז; המרכז או אדם אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי ההחלטה, רשאי לבקש את ביטולה או שינויה מהרשם בתוך שבעה ימים מהיום שבו הומצא לו העתק מההחלטה.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1675

הוספת תקנה 15

הגשת בקשה להסדר חוב לפי סעיפים 5ב או 5ג לחוק

16.    (א)  בבקשה לפריסת חוב או דחיית מועד תשלומו, לפי סעיף 5ב לחוק, או בקשה להפחתת תוספת פיגורים לפי סעיף 5ג לחוק יפורטו פרטים בדבר יכולת הנוגעים לבקשה ונדרשים לתמיכה בה ויצורפו לה אסמכתאות התומכות בבקשה; ניתן להגיש את הבקשה לפי טופס מס' 23.

          (ב)  המבקש יצרף לבקשתו אסמכתאות לאימות בקשתו אם ישנן; לא צורפו לבקשה האסמכתאות הנדרשות לא תידון הבקשה ותישלח לחייב הודעה מאת המרכז על כך שלא ניתן לדון בבקשה בלא אסמכתאות.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1676

הוספת תקנה 16

עיון חוזר

17.    (א)  ניתנה החלטה בעניין פריסת חוב או דחייתו לפי סעיף 5ב לחוק או בעניין מתן פטור מתשלום תוספת פיגורים לפי סעיף 5ג לחוק (בתקנה זו – ההחלטה), רשאי החייב לפנות למנהל המרכז או לעובד המדינה שנתן את ההחלטה, לפי העניין, בבקשה לעיון חוזר אם התגלו עובדות שלא היו מונחות לפני מקבל ההחלטה או השתנו נסיבות, והדבר עשוי לשנות את ההחלטה הקודמת.

          (ב)  בבקשה לעיון חוזר יפרט החייב את העובדות החדשות או את הנסיבות שהשתנו ושבשלהן הוא מבקש עיון חוזר; בקשה לעיון חוזר שלא יפורטו בה העובדות החדשות או הנסיבות שהשתנו, רשאי המרכז למחקה על הסף.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1676

הוספת תקנה 17

השגה

18.    (א)  חייב שניתנה בעניינו החלטה לפי סעיפים 5ב ו-5ג לחוק או לפי תקנה 17, רשאי להשיג עליה לפני מנהל רשות האכיפה והגבייה או מי שהוא הסמיך לכך.

          (ב)  השגה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לחייב ההחלטה; מנהל רשות האכיפה והגבייה או מי שהוא הסמיך לכך יהיו רשאים להאריך מועד זה מטעמים שיירשמו.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1677

הוספת תקנה 18

המצאת כתבי בי דין ומשלוח כתבי דואר על ידי המרכז

19.    על המצאות כתבי בי-דין ומסמכים שונים ששולח המרכז יחולו ההוראות הקבועות בתקנות 24 ו-25 לתקנות ההוצאה לפועל, בשינויים המחויבים.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1677

הוספת תקנה 19

החזרים

20.    נדרש המרכז להחזיר סכום לזכאי, יוחזר סכום זה לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ"א-1981.

מיום 23.9.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1677

הוספת תקנה 20

תוספת

טופס 1

(תקנה 3(א))

תאריך:      

לכבוד:      

שם:      

כתובת:      

מספר זהות:      

מינוי גובה

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 אני ממנה אותך לגובה כמשמעותו בחוק.

תוקף המינוי עד יום      

                                                            _____________________

                                                                                                 מנהל המרכז

                                                                                    לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 2

(תקנה 10(1))

לכבוד:

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מספר זהות:                                                                                    על ידי:      

                                                                                                          סוג חוב:      

דרישה לתשלום חוב

לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
(להלן – חוק המרכז)

 היה עליך לשלם חוב מסוג      , שלא שילמת עד היום; פירוט חובך נכון להיום הוא כלהלן:

סכום הקרן (מקורי)

יתרת הקרן (עדכני)

תוספות פיגורים/ריבית הפיגורים

סך הכול

     

     

     

     

אתה נדרש לשלם את החוב בתוך 30 ימים ממועד הוצאת דרישה זו עד לא יאוחר מיום      

התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן – המרכז) בלבד.

לפי סעיפים 5ב ו-5ג לחוק המרכז ניתן להגיש בקשה למרכז להפחתת תוספת פיגורים, פריסת חוב או דחיית מועד תשלומו; ניתן להגיש בקשה כאמור גם באמצעות טופס המפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il (להלן – אתר האינטרנט).

באפשרותך לשלם את חובך, גם באמצעות אדם אחר מטעמך, באחת מן הדרכים האלה:

(1)      תשלום בכרטיס אשראי: באפשרותך לשלם את החוב, בתשלום אחד, או בהסדר קרדיט של 3 עד 18 תשלומים באתר האינטרנט או בפנייה למרכז המידע בטלפון 073-2055000 או 35592* (להלן – מרכז המידע);

(2)      תשלום במזומן: באפשרותך לשלם את החוב בכל סניף דואר בהצגת הודעה זו או תעודת זהות או דרכון בלא צורך בהצגת שובר תשלום;

באפשרותך לברר פרטים בדבר החוב ודרכים להסדרת תשלומו במרכז המידע או באתר האינטרנט.

לתשומת לבך!

אם לא תפרע את החוב במועד, ימשיכו להיווסף תוספות פיגורים לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלוא החוב ויינקטו נגדך הליכי אכיפה וגבייה על פי חוק המרכז לרבות הטלת עיקולים, הגבלות והליכי כינוס.

אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה למרכז לגביית קנסות.

אם ברשותך החלטה שיפוטית או החלטה מינהלית אחרת המבטלת את החוב, או המחייבת ביטול או עיכוב הליכי גבייה דאג להמציאה למרכז לגביית קנסות.

לידיעתך:

אם לחובתך חוב פיצוי, כהגדרתו בפסקה 6 להגדרת "חוב" בחוק המרכז, וכן חוב מסוג אחר, ייזקף כל תשלום שישולם תחילה לחוב הפיצוי כאמור בסעיף 3(ד) לחוק המרכז.

אם לחובתך חוב בשל עבירות תעבורה הרי שלפי סעיף 172ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, רשאית רשות הרישוי שלא לתת רישיון נהיגה או שלא לחדש רישיון נהיגה כל עוד החוב לא שולם.

מאסר בשל אי-תשלום קנס:

ביום       בתיק המפורט בדרישה זו, נגזר עליך לשלם את הקנס המפורט לעיל או לרצות       ימי מאסר בתמורה; נכון להיום, חובך בשל אי-תשלום הקנס במועדו הוא כמפורט לעיל ויתרת ימי המאסר       ימים; למניעת מאסרך נא שלם או הסדר חובך בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישה זו; אתה זכאי להגיש בקשה להסדר חוב למרכז לגביית קנסות, דהיינו, להפחתת פיגורים, לפריסת החוב או לדחיית מועד תשלום; כמו כן, אם שילמת את חובך או חלקו נא פנה למרכז לגביית קנסות באופן מיידי וצרף אסמכתאות לתשלום. *(*הערה זו תופיע בתיק מאסר חלף קנס בלבד)

תאריך                                                      __________________________

                                                                                       מנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

טופס 2א

(תקנה 10(1))

(בוטל)

טופס 2ב

(תקנה 10(1))

(בוטל)

טופס 3

(תקנה 10(2))

לכבוד

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מס' זהות:                                                                                       על ידי:      

                                                                                                          סוג חוב:      

דרישה לתשלום חוב

לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
(להלן – חוק המרכז)

ביום       נשלחה אליך דרישה לתשלום חוב, טרם פרעת את חובך; פירוט חובך נכון להיום, הוא:

סכום הקרן (מקורי)

יתרת הקרן (עדכני)

תוספות פיגורים/ריבית הפיגורים

סך הכול

     

     

     

     

אתה נדרש לשלם את החוב עד ולא יאוחר מיום      .

אתה מוזהר בזה כי אם לא תשלם את החוב, יינקטו נגדך הליכי גבייה נוספים ובכלל זה כספים המגיעים לך אצל צד ג' לרבות עיקול בבנקים ומשכורת, עיקול ומכירת מיטלטלין ונכסים השייכים לך, הגשת בקשה לרשם לענייני המרכז לצורך כינוס נכסים או הגשת בקשה להטיל עליך הגבלות לרבות: הגבלתך מלקבל דרכון ישראלי, הגבלת יציאתך מן הארת, הגבלתך כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הגבלתך מלעשות שימוש בכרטיס אשראי, הגבלתך מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד, הגבלתך מלקבל, מלהחזיק או למחדש רשיון נהיגה.

ההוצאות בשל פעולות הגבייה, ובכלל זה העיקול, הוצאת המיטלטלין, ההובלה, האחסנה והביטוח יחולו עליך; לא תישלח אזהרה נוספת.

לפי סעיפים 5ב ו-5ג לחוק המרכז באפשרותך להגיש בקשה להפחתת תוספת פיגורים, פריסת חוב או דחיית מועד תשלומו; ניתן להגיש בקשה כאמור גם באמצעות טופס המפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il (להלן – אתר האינטרנט).

באפשרותך לשלם את חובך, גם באמצעות אדם אחר מטעמך, באחת מן הדרכים האלה:

(1)      תשלום בכרטיס אשראי: באפשרותך לשלם את החוב, בתשלום אחד, או בהסדר קרדיט של 3 עד 18 תשלומים באתר האינטרנט או בפנייה למרכז המידע בטלפון 073-2055000 או 35592* (להלן – מרכז המידע);

(2)      תשלום במזומן: באפשרותך לשלם את החוב בכל סניף דואר בהצגת הודעה זו או תעודת זהות או דרכון בלא צורך בהצגת שובר תשלום.

באפשרותך לברר פרטים בדבר החוב ודרכים להסדרת תשלומו במרכז המידע או באתר האינטרנט לתשומת לבך!

אם לא תפרע את החוב במועד, ייווספו תוספות פיגורים לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלוא החוב.

אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה למרכז לגביית קנסות.

אם ברשותך החלטה שיפוטית או החלטה מינהלית אחרת המבטלת את החוב, או המחייבת ביטול או עיכוב הליכי גבייה דאג להמציאה למרכז לגביית קנסות.

לידיעתך:

אם לחובתך חוב פיצוי, כהגדרתו בפסקה 6 להגדרת "חוב" בחוק המרכז, וכן חוב מסוג אחר, ייזקף כל תשלום שישולם תחילה לחוב הפיצוי כאמור בסעיף 3(ד) לחוק המרכז.

אם לחובתך חוב בשל עבירות תעבורה הרי שלפי סעיף 172ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, רשאית רשות הרישוי שלא לתת רישיון נהיגה או שלא לחדש רישיון נהיגה כל עוד החוב לא שולם.

מאסר בשל אי-תשלום קנס:

ביום      , בתיק המפורט בדרישה זו, נגזר עליך לשלם הקנס המפורט לעיל או לרצות       ימי מאסר בתמורה. נכון להיום חובך בשל אי-תשלום הקנס במועד הוא כמפורט לעיל ויתרת ימי המאסר תמורתו       ימים; למניעת מאסרך נא שלם או הסדר את חובך בתוך 15 ימים מיום מסירת דרישה זו; אתה זכאי להגיש בקשה להסדר חוב למרכז לגביית קנסות, דהיינו להפחתת תוספת פיגורים, לפריסת החוב או לדחיית מועד תשלום; כמו כן, אם שילמת את חובך או חלקו, פנה למרכז לגביית קנסות באופן מיידי ולא יאוחר מ-15 ימים מיום מסירת הודעה זו וצרף אסמכתאות לתשלום. *(*הערה זו תופיע בתיק מאסר חלף קנס בלבד)

תאריך                                                      __________________________

                                                                                       מנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

טופס 3א

(תקנה 10(2))

טופס 3ב

(תקנה 10(2))

טופס 4

(תקנה 10(3))

בעניין החייב:

שם: מספר מרכז:

כתובת: מספר תיק:

מספר זהות: בית המשפט:

כתב הרשאה לתפוס, לעקל ולמכור מיטלטלין

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 ולפי סעיף 4 לפקודת המסים (גבייה)

אל – הגובה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות תשנ"ה–1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), אני מצווה עליך לדרוש מאת החייב, אשר שמו נקוב לעיל, את הפרעון המיידי של חובו, כמפורט להלן:

סכום הקרן                 תוספות    הוצאות גביה סך הכל

אם לא שולם החוב, הנך מורשה לגבותו בדרך של תפיסת המיטלטלין של החייב, עיקולם ומכירתם.

תאריך                              חותמת סגן/מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 5

(תקנה 10(4))

לכבוד:

שם:               מספר מרכז:

כתובת:               מספר תיק:

מס זהות:               בית משפט:

 

הודעה על ביצוע פעולה בכוח

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995

ביום  ביקרתי בחצריך לשם ביצוע הוצאה לפועל של כתב הרשאה מיום  מאחר ש:           

חמצאתי שחצריך סגורים

חנתקלתי בהתנגדות לפעולה חוקית

חהזהרתיך

הנני להודיעך, כי אם לא תשלם מיד את חובך בסך, אאלץ לבקש הרשאה לשימוש בכוח ולפריצה בהתאם לסעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה).

צו הפריצה יופעל נגדך ללא כל הודעות נוספות.

אם שילמת את חובך, הנך מתבקש לגשת למשרדנו לשם ביטול הפעולות כנגדך.

             

  תאריך                     הגובה

טופס 6

(תקנה 10(5))

לכבוד:

שם:               מספר מרכז:

כתובת:               מספר תיק:

מספר זהות:               בית המשפט:

הודעה על כתב הרשאה ועל כוונה להכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 ולפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים (גבייה)

לפי מיטב ידיעתי מצויים בחצרים שאתה מחזיק מיטלטלין השייכים לחייב אשר פרטיו להלן:

 

שם  מספר זהות/חברה      

כתובת

הנני להודיעך, על כוונתי להיכנס לחצריך ולעקל מיטלטלין אלה.

             

  תאריך                     הגובה

טופס 7

(תקנה 10(6))

/                

  מס' תיק בית המשפטח

                מס' תיק המרכז לגביית קנסות

   מס' זהות/חברה

דו"ח על עיקול מיטלטלין

אני הח"מ, גובה המס בתוקף כתב הרשאה מיום מאת ס/מנהל המרכז, לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), לתפוס ולמכור מיטלטלין, באתי היום אל:           

                                  

שם המשפחה                השם הפרטי מספר הזהות  מקום הימצא המיטלטלין

אשר לא נענה לדרישה שהומצאה לו ולא שילם את הסכום הנקוב בטופס הדרישה. בשעת ביצוע העיקול היו נוכחים:

   

שם המשפחה   השם הפרטי מספר הזהות   שם המשפחה השם הפרטי   מספר הזהות

ח     עיקלתי את המיטלטלין דלקמן:

                                    

מס'            תיאור המיטלטליןהכמותהערות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ח          ביצעתי את עיקול המיטלטלין דליעל תוך שימוש בכתב הרשאה לפריצה לביתו או לרשותו של חייב שניתן מאת ס/מנהל המרכז  בתוקף סמכותו על פי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה).

   

 תאריך      שוטר     גובה המס    גובה המס

ח   המעוקלים הנ"ל הושארו   במקום הימצאם על   חשבונו ועל   אחריותו של החייב,   לאחר שהוזהר החייב   או כל מי שהיה   נוכח בעת העיקול   כי מחובת החייב   לשמור עליהם ולמסרם   לידי גובה המס   לכשיידרש לכך.

  

  חתימת החייב

הובא לתשומת לב החייב כי אם תוך ............. ימים (כפי שקבע פקיד הגביה) מהיום לא ישולם החוב המגיע  ממנו שבשלו הוטל  העיקול, יימכרו המעוקלים הנ"ל.

מאשר בזה קבלת המעוקלים המפורטים לעיל בכפוף לאמור בפקודת המסים (גביה).

..............

חתימה

טופס 8

(תקנה 10(7))

בעניין החייב:

שם:              מספר מרכז:

כתובת:              מספר תיק:

מספר זהות/חברה:              בית המשפט:

צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 ותקנה 11 לתקנות המסים (גביה).

אל:            

כתובת            

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה–1995 ולפי תקנה 11 לתקנות המסים (גביה), אני מצווה עליך בזה למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום  מאחר שהחייב ששמו נקוב לעיל, לא שילם את הסכום המגיע ממנו.

המכירה תתקים ב

ביום  בשעה

           

  תאריך                             חותמתסגן/מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 9

(תקנה 10(8))

לכבוד:

שם:              מספר מרכז:

כתובת:              מספר תיק:

מספר זהות/חברה:              בית המשפט:

 

הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

הריני להודיעך כי מאחר שלא שילמת את סכום החוב כפי שנדרשת, נצטוויתי למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום      

המכירה תתקיים ב         

ביום  בשעה          

בדמי המכירה שיתקבלו יכוסו, מלבד חובך, הוצאות העיקול, ההובלה, דמי ההחסנה וכיוצא באלה.

             

  תאריך                     הגובה

טופס 10

(תקנה 10(9))

בעניין החייב:

שם:              מספר מרכז:

כתובת              מספר תיק:

מספר זהות/חברה              בית המשפט:

כתב הרשאה לפרוץ לביתו או לרשותו של חייב

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 וסעיף 5(4) לפקודת המסים (גבייה)

אל:            

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 ולפי סעיף 5(4) לפקודת המסים (גביה), אני מרשה ומצווה אותך בזה להשתמש בכוח ולפרוץ למקום ולהוציא לפועל את כתב ההרשאה לתפוס ולמכור מיטלטלין, שהמציא לך סגן/מנהל המרכז ביום , אם הנך נטול יכולת להיכנס לביתו או לרשותו של החייב אשר שמו נקוב לעיל.

           

  תאריך                             חותמתמנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

 

פעולות הגובה:

      א.   ביקרתי ביום  ולהלן הערותי:

      ב.   

      ג.   

  

   תאריך        שם מלא       חתימת הגובה

טופס 11

(תקנה 10(10))

לכבוד

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מס' זהות/חברה:                                                                     בית המשפט:      

צו עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
וסעיפים 7-7ב לפקודת המסים (גבייה)

1.       חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ופקודת המסים (גבייה) מאפשרים לעקל נכסי חייב הנמצאים בידי צד ג'.

2.       פרטי החייב:

שם      

כתובת      

סך החוב:       ש"ח.

3.       הנכסים המעוקלים הם הנכסים המפורטים להלן לרבות נכסים אשר יגיעו לידיך בתוך 3 חודשים מיום המצאת צו זה, או עד לביטולו, לפי המוקדם:

(א)  כספים בחשבונות החייב המתנהלים אצלך;

(ב)  כספים ונכסים אחרים של החייב המופקדים אצלך (בכספת, ניירות ערך, תכניות חיסכון וכיוצא באלה);

(ג)   חובות כספיים המגיעים ממך לחייב;

(ד)  נכסים אחרים של החייב המצויים ברשותך או המגיעים ממך לחייב.

הגדרת "נכס" לפי סעיף 2 לפקודת המסים (גבייה), לרבות זכות קיימת או עתידית.

4.       אתה מתבקש בזה:

(א)  אם הנכסים הם כסף (לרבות תכניות חיסכון), ניירות ערך וכיוצא באלה – להעבירם למשרדנו בתוך 48 שעות מיום קבלתם לפי המאוחר;

(ב)  אם הנכסים הם כאמור בפסקה א', שעל פי דין לא ניתן להעבירם – להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול שבנספח את פירוט הכספים ואת הדין המונע את העברתם;

(ג)   אם המעוקל הוא נכס המשותף לחייב ולאחר בחלקים מסוימים – יחול העיקול על חלקו של החייב בלבד, ואם המעוקל הוא נכס השייך לחייב ולאחר בחלקים בלתי מסוימים, יראו את הנכס כשייך להם בחלקים שווים, ועליך להעביר למשרדנו את חלקו של החייב;

(ד)  אם המעוקל הוא נכס השייך לחייב ולקרובו, כהגדרתו בסעיף 7(3) לפקודה המצוטטת להלן, בחלקים בלתי מסוימים, לא תיעשה כל פעולה במחצית הנכס המעוקל שרואים אותו כחלקו של הקרוב במשך 21 ימים מיום קבלת צו זה, אלא אם כן בוטל הצו לפני כן.

הגדרת "קרוב" לפי סעיף 3(7) לפקודה:

"קרוב" לעניין סעיף זה – בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בני הזוג, בן זוגו של כל אחד מאלה וכן תאגיד שיש בו לחייב אחת מאלה:

(א)   51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה;

(ב)   זכות להחזיק ב-51% לפחות מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או בזכות לרכשה;

(ג)    זכות לקבל 51% לפחות מהרווחים;

(ד)   זכות למנות מנהל.

(ה)  אם הנכסים הם אחרים – להודיע לנו על גבי טופס תשובה לצו העיקול המצורף בזה את פירוט הנכסים.

5.       את הנכסים המעוקלים אין להעביר או למכור, או למסור לכל גורם אחר, פרט למעקל.

תאריך                                                      __________________________

                                                                                     ס/מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

לתשומת לבך

(1)      סעיפים 7א ו-7ב לפקודת המסים (גבייה), מטילים אחריות אישית בשל אי-הגשת הודעה לפי טופס זה, הגשת הודעה בלתי שלמה או בלתי נכונה, או מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא כדין; מסירת נכס מהנכסים המעוקלים שלא למעקל מאפשרת לחייב את המוסר בתשלום החוב הנקוב.

(2)      על פי תקנה 24 לתקנות המסים (גבייה), יש להשיב לצו זה רק באמצעות הנספח המצורף בזה.

(3)      אם כספי החייב הם בבחינת שכר עבודה המגיע לו – עליך להעביר את הכספים, למעט הסכומים שאינם ניתנים לעיקול כאמור בסעיף 8(א) לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

אל: המרכז לגביית קנסות, ת"ד 45177 ירושלים 91451

בעניין החייב:

לכבוד

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מס' זהות/חברה:                                                                     בית המשפט:      

נספח (תשובה לצו עיקול)

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

כנדרש בצו העיקול על נכסי החייב שפרטיו לעיל אציין:

      שלחתי לכם שיק מס'       על סך       ש"ח.

       נכסים אחרים בחשבון החייב/ניירות ערך כמפורט להלן על סך       ש"ח.

1.    סכום של       בתאריך      .

2.    סכום של       בתאריך      .

3.    סכום של       בתאריך      .

4.    סכום של       בתאריך      .

      אני מודיעך כי לחייב הנ"ל יגיע:

1.    סכום של       בתאריך      .

2.    סכום של       בתאריך      .

3.    סכום של       בתאריך      .

4.    נכסים אחרים בסך**       בתאריך      ** שאעביר למשרדכם בתוך 48 שעות מיום קבלתם.

      אני מודיעך כי בעת קבלת הצו לא נמצאו בידי כספים או נכסים אחרים השייכים לחייב הנ"ל.

      רשמתי לפני כי אם בתוך 3 חודשים מעת קבלת הצו יגיעו לידי נכסים של החייב אפעל לגביהם כנדרש.

      אין בידי ולפי מיטב ידיעתי לא יגיעו לידי, בתוך שלושת החודשים הקרובים, כספים או נכסים השייכים לחייב הנ"ל.

      אני מודיעך כי בעת קבלת הצו נמצאים בידי הנכסים המפורטים להלן של החייב שלא הועברו אליך ולא ניתן להעבירם על פי כל דין:

הנכס

הדין שלפיו לא ניתן להעביר את הנכס

המועד שבו יהיה ניתן להעביר את הנכס

     

     

     

     

     

     

תאריך                                                                 _________________

                                                                                                         חתימת מקבל הצו

טופס 11א

(תקנה 10(10א))

הודעת עיקול בפלט מחשב של צד שלישי לפי תקנות 7(ג) ו-10(10א) לתקנות המרכז
לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1996

הודעה על עיקול נכס בידי צד שלישי

תאריך:      

הודעה על עיקול נכס בידי צד שלישי על פי עיקול מיום       מאת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

בהתאם לסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1996, וסעיף 7 לפקודת המסים (גבייה), ציווה מנהל המרכז על עיקול נכסי החייב כלהלן:

                                                                                        

                                                    מס' התיק                                            מס' ההליך

מס' מזהה:       שם החייב:      

כתובת החייב:      

לטובת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

סוגי הנכסים המעוקלים: כספים/זכויות/נכסים

סכום העיקול:      

הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי

תאריך:      

הודעה על ביטול עיקול נכס בידי צד שלישי על פי צו עיקול מיום       מאת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

בהתאם לסעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1996, וסעיף 7 לפקודת המסים (גבייה), ציווה מנהל המרכז על ביטול עיקול נכסי החייב כלהלן:

                                                                                        

                                                    מס' התיק                                            מס' ההליך

מס' מזהה:       שם החייב:      

כתובת החייב:      

לטובת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

סוגי הנכסים המעוקלים: כספים/זכויות/נכסים

סכום העיקול:      

טופס 12

(תקנה 10(11))

לכבוד:

שם:              מספר מרכז:

כתובת:              מספר תיק:

מספר זהות/חברה:              בית המשפט:

הזמנה לחקירה

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995
וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 וסעיף 7א(3) לפקודת המסים (גביה), הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי ב  ביום בשעה , כדי להחקר בקשר לצו העיקול אשר הומצא לך בשל חובו של החייב אשר פרטיו להלן:

שם              

כתובת              

מספר זהות/חברה              

ברצוני להפנות את תשומת לבך כי על הזמנה זו חלים סעיפים 9 עד 11 לחוק ועדות חקירה תשכ"ט-1968, ואי הענות לה תגרור בעקבותיה את העונשים הקבועים בחוק, לרבות כפיית התייצבותך על-פי ההזמנה.

           

  תאריך                             חותמתמנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

 

טופס 13

(תקנה 10(12))

לכבוד

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מס' זהות:                                                                                       על ידי:      

                                                                                                          סוג חוב:      

הודעה על פנייה לרשם לענייני המרכז בבקשה לפתוח בהליכי כינוס נכסים

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995
וסעיף 8(3) לפקודת המיסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ופקודת המסים (גבייה), אני מודיעך כי יש בדעתי לפנות אל הרשם לענייני המרכז ולבקשו לפתוח בהליכים לשם כינוס נכס מנכסיך הרשום מטה לשם מכירתו, לכיסוי חובך למרכז לגביית קנסות, סך הכל       שקלים חדשים.

פרטי המקרקעין:

מס'

גוש

חלקה

תת-חלקה

החלק למכירה

     

     

     

     

     

לתשומת לבך, לפי סעיף 8(3) לפקודת המסים (גבייה), הרשות בידך להודיעני כי בחרת בנכס מקרקעין אחר, שיוצא למכירה במקום הנכס/ים דלעיל.

לידיעתך, זכות הבחירה שלך מותנית בכך ששוויו של הנכס שיימכר יהיה בו כדי לכסות את חובך.

אם תוך 14 ימים ועד הודעה זו לא תודיע כאמור לעיל, תוגש בקשה למינוי כונס נכסים על הנכס.

תאריך                                                    ____________________________

                                                                                       מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 14

(תקנה 10(13))

אל הרשם לענייני המרכז בלשכת ההוצאה לפועל ב     

שם:                                                                                           מס' מרכז:      

כתובת:                                                                                        מס' תיק:      

מס' זהות:                                                                                       על ידי:      

                                                                                                          סוג חוב:      

כתב הרשאה למכור נכסי מקרקעין

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995,
וסעיף 8(3) לפקודת המסים (גבייה)

בקשה לביצוע מכירת מקרקעין

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, וסעיף 8 לפקודת המסים (גבייה), לאחר שנוכחתי כי החייב שפרטיו נקובים לעיל, חייב סך הכול       שקלים חדשים, ושבבעלותו זכויות במקרקעין הניתנות למכירה, אבקש מכבודו לתת צו למכירת הזכויות במקרקעין של החייב הרשומות בנכס המפורט בהליכים הקבועים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

פרטי המקרקעין:

מס'

גוש

חלקה

תת-חלקה

החלק למכירה

     

     

     

     

     

תיאור הנכס:

      למימוש שעבוד שהוטל לפי סעיף 11א(2) לפקודת המסים (גבייה) ונרשם בפנקס המקרקעין ביום       בהערה של שעבוד, כמוכח בנסח רישום מקרקעין המצורף בזה, או באישור זכויות.

      למימוש חובו של החייב.

           

תאריך                                                        ________________________

                                                                                       מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 15

(תקנה 14(10))

בעניין החייב:

שם:              מספר מרכז:

כתובת:              מספר תיק:

מספר זהות/חברה:              בית המשפט:

אל: רשם המקרקעין, לשכת רישום המקרקעין ב

רישום הערה על שיעבוד בפנקס המקרקעין

לפי סעיף 3(ב) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 וסעיף 11א(2) לפקודת המסים (גביה), הנני מבקש לרשום הערה על שיעבוד המקרקעין:

                        

          גוש                          חלקהתת חלקה

הרשומים על שם החייב אשר פרטיו נקובים לעיל, לשם אכיפת גבייה של חוב על סך  ש"ח.           

אבקש לאשר ביצוע הרישום.

           

  תאריך                             חותמתמנהל המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

טופס 16

(תקנה 10(15))

לכבוד:

שם:              מספר מרכז:

כתובת:              מספר תיק:

מספר זהות/חברה:              בית המשפט:

עיקול על כלי רכב

לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 ולפי סעיפים 4 ו-12א לפקודת המסים (גביה)

מובא לידיעתך כי על-פי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 וסעיף 4 לפקודת המסים (גביה), הוטל עיקול על הרכב אשר פרטיו רשומים להלן, השייך לחייב אשר פרטיו נקובים לעיל.

פרטי כלי הרכב:

                              

          מספר הרכב                                  תאריך העיקולתאריך החידוש

על-פי סעיף 12א לפקודת המסים (גביה), נרשמה הערה על עיקול זה במסמכים המתאימים.

דין העיקול כדין עיקול שנרשם לפי חוק המשכון, תשכ"ז-1967, עד לביטולו כחוק.

           

  תאריך                                           חותמת  חתימת הגובה

טופס 17

(תקנה 10(16))

שם:      

כתובת עדכנית:                                                                           מס' הליך:      

מס' זהות/ח"פ:      

מס' טלפון קווי/נייד:      

בקשת חייב לקבלת מידע לפי סעיף 6א לחוק המרכז לגביית קנסות

לפי סעיף 6א(ג) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז),

אבקש לקבל את המידע הזה: (סמן את סוג המידע המבוקש)

      כמות התיקים שפתוחים נגדי במרכז לגביית קנסות ומספריהם (לפי ספרור המרכז)

      סכום קרן החוב בכל תיק

      סכום תקבולים שהתקבלו במרכז

      שיעור תוספת הפיגורים שנוספה לקרן החוב

      סכום החוב שנותר לתשלום בכל תיק

      סכום החוב המצטבר שנותר לתשלום

      הגבלות שהוטלו עליי בתיקים שפתוחים נגדי

      כונס נכסים שמונה בתיקים שפתוחים נגדי

תאריך                                                                  ________________

                                                                                                              שם המבקש

טופס 18

(תקנה 10(17))

בקשה למינוי כונס נכסים

לפי סעיף 7 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז),

הרשם לענייני המרכז מתבקש למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב:

מבקש הבקשה:      

פרטי המקרקעין:

כתובת: עיר       רח'       מס' בית       מס' דירה      

המוכר כ:גוש       חלקה       תת-חלקה      

מועד מסירת הודעה לחייב על כוונת מנהל לפנות לרשם לענייני המרכז בבקשה לפתוח בהליכים לשם מכירת נכסי מקרקעין הרשומים לעיל      

סוג הנכס: דירת מגורים/מגרש/נכס עסקי' אחר, פרט      

רישום זכויות הזוכה בנכס:

זכויות החייב בנכס: פרט      

עיקול על הנכס ברישום:

      צרופות: מצורף נסח רישום/אישור זכויות עדכני, אישור חברה משכנת (הקף בעיגול)

זהות כונס: הסכמת עו"ד       למינוי ככונס.

      התחייבות כונס לפיצוי (סמן ב-)

תמצית הבקשה:      

תאריך                                                                __________________

                                                                                                                 חתימה

טופס 19

(תקנה 10(18))

לכבוד

שם:      

כתובת:                                                                                      מס' הליך:      

מס' זהות:      

הודעה על הטלת הגבלות

לאחר שניתנה לך הזדמנות לטעון את טענותיך לפני הרשם לענייני המרכז לפי סעיף 7א(ד) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), הטיל עליך הרשם לענייני המרכז ביום       את :

      הגבלה מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאה מן הארץ

      הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981. לידיעתך, לא תוכל למשוך שיק או לפתוח חשבון שיקים חדש. כל חשבונותיך וחשבונות משותפים לך ולאחרים, למעט חשבונות שבהם אתה מורשה חתימה בלבד, יוגבלו לתקופה של עד 5 שנים, כמו כן להגבלה השפעה על יכולתך לקבל אשראי וכרטיס אשראי. לא תהיה רשאי למשוך שיק (לרבות חשבונות שאתה מיופה כוח בהם). העובר על איסור זה צפוי לעונש של מאסר או קנס, בהתאם לקבוע בסעיף 16 לחוק. ההגבלה תעבור לבנקים, ופרטי החשבון המוגבל יפורסמו בידי בנק ישראל

      הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה; לידיעתך נהיגה בלא רישיון נהיגה בר-תוקף, מהווה עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה ועל פי התוספת השישית לתקנות התעבורה היא צוברת 8 נקודות; יצוין כי אי-חידוש הרישיון למעלה משנה אחרי הטלת ההגבלה תחייב עמידה במבחני הנהיגה כתנאי לחידוש הרישיון, לפי תקנה 172א לתקנות התעבורה

אם תשלם את החוב שבשלו הוטלו ההגבלות, ההגבלות יבוטלו.

תאריך                                                    ____________________________

                                                                                           חותמת מזכירות הרשם לענייני המרכז

טופס 20

(תקנה 10(19))

לכבוד

שם:      

כתובת:                                                                                      מס' הליך:      

מס' זהות:      

הודעה על חידוש הגבלה בשל אי-עמידה בתשלומים שקבע הרשם לענייני המרכז

לפי סעיף 7ג(ג)(2) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז)

הואיל והפסקת לעמוד בתשלומים שקבע לך הרשם לענייני המרכז, לפי חוק המרכז, החליט הרשם לענייני המרכז, כי בשל אי-עמידה בצו התשלומים יוטלו עליך מחדש ההגבלות; הרינו להודיעך כי  שהטיל עליך הרשם לענייני המרכז  לתוקף בתוך 15 ימים מיום שליחת מכתב זה:

      הגבלה מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאה מן הארץ

      הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

      הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה

      באפשרותך למנוע את כניסת ההגבלות שהוטלו מחדש לתוקף אם תפרע את חובך או שהרשם לענייני המרכז, או מנהל המרכז ישוכנע, על יסוד בקשה לפי סעיפים 5ב, 5ג או 7ד לחוק המרכז, כי אינך בעל יכולת לשלם את החוב או כי מתקיימות נסיבות אחרות לפריסה, לדחייה של תשלום החוב או לפטור מתשלום תוספת הפיגורים, או כי יש סיבות אחרות לביטול ההגבלה או לשינויה

תאריך                                                           ______________________

                                                                                           חותמת מזכירות הרשם לענייני המרכז

טופס 21

(תקנה 10(20))

לכבוד

שם:      

כתובת:                                                                                      מס' הליך:      

מס' זהות:      

התראה בדבר הטלה מחדש של הגבלה לפי חוק המרכז לגביית קנסות

לפי סעיף 7ג(ג)(3) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז)

הואיל ועל פי צו שקבע לך הרשם לענייני המרכז, שילמת במשך שנה או יותר את התשלומים לפי צו הרשם, וחדלת מתשלומיך, והרשם לענייני המרכז החליט כי בשל אי עמידה בצו התשלומים יש להטיל עליך מחדש את ההגבלות, הרינו להודיעך כי  לתוקף תוך 30 ימים מיום המצאת התראה זו:

      הגבלה מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאה מן הארץ

      הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

      הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה

      באפשרותך למנוע את כניסת ההגבלות שהוטלו מחדש לתוקף אם תפרע את חובך או שהרשם לענייני המרכז, או מנהל המרכז ישוכנע, על יסוד בקשה לפי סעיפים 5ב, 5ג או 7ד לחוק המרכז, כי אינך בעל יכולת לשלם את החוב או כי מתקיימות נסיבות אחרות לפריסה, לדחייה של תשלום החוב או לפטור מתשלום תוספת הפיגורים, או כי יש סיבות אחרות לביטול ההגבלה או לשינויה

תאריך                                                           ______________________

                                                                                           חותמת מזכירות הרשם לענייני המרכז

טופס 22

(תקנה 10(21))

לכבוד

שם:      

כתובת:                                                                                      מס' הליך:      

מס' זהות:      

הודעה על ביטול הגבלה לפי חוק המרכז לגביית קנסות

לפי סעיף 7ג(ה) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז)

נמסרת בזה הודעה כי הרשם לענייני המרכז החליט לבטל את ההגבלות המפורטות להלן שהטיל עליך לפי סעיף 7א לחוק המרכז:

      הגבלה מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאה מן הארץ

      הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

      הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה

לידיעתך – אם טרם פרעת את מלוא החוב, ותפסיק לעמוד בתשלומים שקבע לך הרשם לענייני המרכז או שאישר לך המרכז לגביית קנסות, יהיה רשאי הרשם לענייני המרכז לחדש את הטלת ההגבלות שהוטלו עליך, כולן או חלקן, בלא צורך במתן התראה, אם טרם חלפה שנה מיום ביטול ההגבלה, ואם חלפה שנה מיום ביטול ההגבלה די יהיה בהמצאת התראה ובהתקיימות התנאים הקבועים בסעיף 7ג(ג)(3) לחוק כדי שיוטלו עליך מחדש ההגבלות.

כמו כן, אם תפסיק לעמוד בתשלומים שנקבעו לך, יהיה רשאי המרכז לגביית קנסות להמשיך בנקיטת צעדי גבייה לפי חוק המרכז ופקודת המסים (גבייה) החלה בשינויים המחויבים, לרבות בקשה לכינוס נכסיך בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 7 לחוק המרכז.

תאריך                                                      __________________________

                                                                                       מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

טופס 23

(תקנה 10(22))

לכבוד      

:      

בקשה לדחיית מועד תשלום חוב, פריסת חוב או הפחתת תוספת פיגורים

בתמיכה לבקשתי לפי סעיף 7ד לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), אני החתום מטה: שם:       שם משפחה:       מס' זהות:      

כתובת עדכנית:      

מבקש בזה מהרשם לענייני המרכז/המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לתת את הסעד המבוקש בזה:

(ציין ב- את הסעד המבוקש)

      דחיית מועד תשלומו של חוב

      פריסת החוב לתשלומים

      הפחתת תוספת פיגורים שנוספה לחוב

נימוקי הבקשה:      

לתשומת לבך: אם הבקשה מוגשת מטעמים כלכליים, בריאותיים או סוציאליים, עליך לצרף מסמכים התומכים בבקשתך; ניתן להגיש בקשה כאמור גם באמצעות הטופס המפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il.

לידיעתך: הגשת בקשה בלא מסמכים תומכים עלולה להוביל לדחיית הבקשה בחלקה או במלואה.

אם תתקבל בקשתך ולא תעמוד בהסדר התשלומים שייקבע לך רשאי המרכז לגביית קנסות להמשיך בנקיטת צעדי גבייה לפי חוק המרכז ופקודת המסים (גבייה) החלה בשינויים המחויבים, לרבות הגשת בקשה להטלת הגבלות ולכינוס נכסים בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 7 לחוק המרכז.

אני מאשר בחתימתי מטה כי קראתי והבנתי את האמור לעיל.

תאריך                                                                 _________________

                                                                                                           חתימת המבקש

טופס 24

(תקנה 10(23))

לכבוד

שם:      

כתובת:                                                                                      מס' הליך:      

מס' זהות:      

הזמנה לדיון בהטלת הגבלות על חייב

לפי סעיף 7א(ד) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז)

אתה מוזמן להתייצב לדיון, לפני הרשם לענייני המרכז, בעניין הטלת הגבלות בשל החובות המפורטים ברשימת ריכוז חובות המצורפת בזה, כאמור להלן:

הדיון יתקיים ביום:       בשעה:       בלשכת הוצאה לפועל ב:      בכתובת:      

אם יש בכוונתך לטעון לפני הרשם טענות הנוגעות למצב כלכלי, בריאותי, סוציאלי, ניתן להגיע לדיון עם בקשה המפרטת את יכולתך לשלם את החוב בצירוף אסמכתאות; עותק של בקשה לדוגמה מפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il (להלן – אתר האינטרנט) ומצורפת לנוחותך.

אם לא תתייצב לדיון ביום ובשעה האמורים לעיל, רשאי הרשם לענייני המרכז להחליט בבקשה בהעדרך ולהטיל עליך אחת או יותר מההגבלות המפורטות להלן.

בדיון תדון בקשת מנהל המרכז לגביית קנסות להטיל עליך את ההגבלות האלה, כולן או חלקן, כמשמעותן בסעיף 7א(ג) לחוק המרכז.

      הגבלתך מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאתך מן הארץ

      הגבלתך כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

      הגבלתך מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלתך מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלתך מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה; לידיעתך, נהיגה בלא רישיון נהיגה בר-תוקף היא עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה ועל פי התוספת השישית לתקנות התעבורה היא צוברת 8 נקודות; יצוין כי אי-חידוש הרישיון יותר משנה אחרי הטלת ההגבלה תחייב עמידה במבחני הנהיגה כתנאי לחידוש הרישיון, לפי תקנה 172א לתקנות התעבורה

אם היו סיבות סבירות לאי-תשלום החוב במועד, כולו או חלקו, או אם קיימות אצלך נסיבות אישיות מיוחדות המצדיקות הפחתת תוספת פיגורים, פריסה או דחייה של התשלום, אתה רשאי להגיש בקשה להפחתת תוספת פיגורים, פריסה או דחיית מועד תשלום; ניתן להגיש בקשה כאמור גם באמצעות טופס המפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il. באפשרותך להגיש את הבקשה למרכז לגביית קנסות או לרשם לענייני המרכז לפי סעיפים 5ב, 5ג או 7ד לחוק המרכז.

לתשומת לבך: בחוב פיצוי פלילי כמשמעותו בפסקה (6) לחוק המרכז, אין סמכות למרכז או לרשם לענייני המרכז להפחית את תוספת הפיגורים שנוספה לקרן החוב.

אם שילמת את  ברשימת ריכוז חובות המצורפת בזה, או אם יש החלטה שיפוטית או מינהלית המבטלת או מעכבת את הליכי הגבייה, דאג להמציא למרכז לגביית קנסות את ההחלטה.

אם שילמת את חובת בהתאם לרשימת החובות המצורפת להזמנה זו, אתה פטור מהתייצבות לדיון.

תאריך                                                        ________________________

                                                                                           חותמת מזכירות הרשם לענייני המרכז

טופס 25

(תקנה 10(24))

לכבוד      

המרכז לגביית קנסות:      

בקשה לביטול הגבלה

בתמיכה לבקשתי לפי סעיף 7ג(ד) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז), אני החתום מטה:

שם:       שם משפחה:       נושא מס' זהות:      

כתובת עדכנית:      

מבקש בזה לבטל את הגבלה הזו (ציין ב- את הסעד המבוקש):

מוגשת בזה בקשה לרשם לענייני המרכז/המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לביטול הגבלה:

      הגבלה מלקבל דרכון או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952

      עיכוב יציאה מן הארץ

      הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

      הגבלה מלעשות שימוש בכרטיס חיוב כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו-1986

      הגבלה מלייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד במישרין או בעקיפין לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתפת בייסוד תאגיד או אם אתה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתך או חברותך בתאגיד

      הגבלה מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה

נימוקי הבקשה:      

לתשומת לבך: אם הבקשה מוגשת מטעמים כלכליים, בריאותיים או סוציאליים, עליך לצרף מסמכים התומכים בבקשתך; ניתן להגיש בקשה כאמור גם באמצעות הטופס המפורסם באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו www.eca.gov.il.

אני מאשר בחתימתי מטה כי קראתי והבנתי את האמור לעיל.

תאריך                                                                __________________

                                                                                                           חתימת המבקש

ל' בסיון תשנ"ו (17 ביוני 1996)                                         דוד ליבאי

                                                                                                            שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1364.

תוקנו ק"ת תשס"ג מס' 6224 מיום 3.2.2003 עמ' 478 – תק' תשס"ג-2003; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ד מס' 7414 מיום 24.8.2014 עמ' 1674 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות