נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978

רשויות ומשפט מנהלי – בתי סוהר

בטחון – בתי סוהר

תוכן ענינים

חלק ראשון – אסירים

Go

4

פרק א': ועדת קבלה

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 1א

ועדת קבלה

Go

4

סעיף 2

תפקידי הועדה

Go

4

סעיף 3

החלפת מקום עבודתו והחזקתו של אסיר

Go

4

סעיף 4

בדיקה וחיסון

Go

5

סעיף 5

זיהוי

Go

5

סעיף 5א

החזקת עצורים

Go

5

סעיף 5ב

הפרדת עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום

Go

5

פרק ב': בריאות ותברואה

Go

5

סעיף 6

אישורי הרופא לחדר או תא לאסירים

Go

5

סעיף 7

ניקוי חדרים

Go

5

סעיף 8

תספורת

Go

5

סעיף 9

ראיון רופא

Go

5

סעיף 10

ביצוע הוראות הרופא

Go

5

סעיף 11

טיולים ותרגילי גוף

Go

5

סעיף 12

אגף פסיכיאטרי

Go

5

פרק ג': עבודה

Go

5

סעיף 13

שעות עבודה

Go

5

סעיף 14

הגבלה בכושר גופני

Go

5

סעיף 15

עבודה לצורך שיקום

Go

5

סעיף 16

שכר עבודה

Go

5

סעיף 17

העסקת אסירים שטרם נידונו

Go

5

פרק ד': משמעת

Go

5

סעיף 18

מטרת הסדר והמשמעת

Go

5

סעיף 19

טובות הנאה

Go

5

סעיף 20

השימוש בכוח סביר

Go

6

סעיף 22

אמצעי ריסון

Go

6

סעיף 23

כבלים

Go

6

סעיף 24

חופשה מיוחדת

Go

6

פרק ד'1: תלונות ועתירות אסירים

Go

6

סעיף 24א

תלונות אסירים

Go

6

סעיף 24ב

העברת עתירות אסירים

Go

6

פרק ה': ביקורים ומכתבים

Go

6

סעיף 25

ימי ביקור

Go

6

סעיף 27

מקום הביקור

Go

7

סעיף 27א

ביקורים אצל אסיר שטרם נגזר דינו

Go

7

סעיף 28

פגישת עורך דין עם אסירים

Go

7

סעיף 29

פגישת אסיר עם עורך דין שלא בטווח שמיעה

Go

7

סעיף 29א

פגישת עורך דין עם עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום

Go

7

סעיף 30

מניעת ביקורים

Go

7

סעיף 31

חיפוש אצל מבקרים

Go

7

סעיף 32

מכתבים

Go

7

סעיף 33

ביקורת מכתבים

Go

7

סעיף 34

אסיר חולה

Go

8

פרק ו': חפצי אסירים

Go

8

סעיף 35

לבוש

Go

8

סעיף 36

חפצים בעלי ערך

Go

8

סעיף 37

חפצים אסורים

Go

8

סעיף 38

תרופות של אסירים

Go

9

סעיף 39

חפצים שנשלחו לאסיר

Go

9

סעיף 40

החזרת חפצים לאסיר שהשתחרר

Go

9

סעיף 41

בגדים לאסיר משתחרר

Go

9

סעיף 42

חפצי אסיר שנפטר

Go

9

סעיף 43

חפצים של אסירים שהושארו בבתי סוהר

Go

9

פרק ז': חינוך ודת

Go

9

סעיף 44

מקום לתפילה

Go

9

סעיף 45

השתתפות בתפילה

Go

9

סעיף 46

ביקורים של אנשי דת

Go

9

סעיף 47

לימודים

Go

9

סעיף 48

ספריה

Go

9

סעיף 49

ספרים ועתונים פרטיים

Go

9

סעיף 49א

זכויות עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום

Go

9

פרק ח': טיפול משקם

Go

9

סעיף 50

סיוע בשיקום

Go

9

סעיף 51

קצין שיקום

Go

9

סעיף 52

עבודת שיקום

Go

9

סעיף 52א

עבודת שיקום בהשגחה

Go

10

סעיף 53

תנאים לעבודת שיקום

Go

10

סעיף 54

חובת האסיר

Go

10

סעיף 55

משמורת חוקית

Go

10

סעיף 56

שיכון

Go

10

סעיף 57

הוצאות

Go

10

סעיף 58

בגדי עבודה

Go

10

סעיף 59

ניכויים

Go

10

סעיף 60

ביטול היתר עבודה

Go

11

פרק ח'1: הקרן לרווחת אסירים

Go

11

סעיף 60א

הכנסות הקרן

Go

11

סעיף 60ב

חשבונות

Go

11

סעיף 60ג

השקעה

Go

11

סעיף 60ד

שימוש בכספי הקרן

Go

11

חלק שני – סוהרים

Go

11

פרק ט': גיוס

Go

11

סעיף 61

תנאי הגיוס

Go

11

סעיף 62

סמכות הנציב לפטור

Go

11

סעיף 63

חובות המגוייס

Go

11

סעיף 64

שבועה

Go

11

פרק י': חופשה

Go

12

סעיף 65

חופשה שנתית

Go

12

סעיף 66

היתר עבודה בימי חופשה

Go

12

סעיף 67

חופשה ללא תשלום

Go

12

סעיף 68

מדים בתקופת החופשה

Go

12

סעיף 70

חופשת מחלה

Go

12

פרק י"א: שכר הצטיינות ומענק שפות

Go

12

סעיף 71

שכר הצטיינות

Go

12

סעיף 72

מבחנים

Go

12

סעיף 73

פרטי מבחנים ומענקים

Go

12

סעיף 74

הפסקת תשלום

Go

12

פרק י"ב: מקומות מגורים

Go

12

סעיף 75

מקום מגורים

Go

12

סעיף 76

מקום מגורים בבית סוהר או בדירה מסויימת

Go

12

סעיף 77

תנאים

Go

12

סעיף 78

פינוי

Go

12

פרק י"ג: הקרן הכללית של בתי הסוהר

Go

12

סעיף 79

הכנסות הקרן

Go

12

סעיף 80

חשבונות

Go

12

סעיף 81

השקעה

Go

12

סעיף 82

מענקים

Go

13

סעיף 83

תרומות

Go

13

סעיף 83א

עדכון סכומים

Go

13

חלק שלישי – שונות

Go

13

סעיף 84

ממלא מקום המנהל

Go

13

סעיף 85

סיורים בבית הסוהר

Go

13

סעיף 86

איסור צילום וציור

Go

13

סעיף 87

הוצאה בכוח מבית סוהר

Go

13

סעיף 88

צו שחרור

Go

13

סעיף 89

לבוש אסירים בבית המשפט

Go

13

סעיף 90

משחקי מזל

Go

13

סעיף 91

החזקת בעלי חיים

Go

13

סעיף 92

מתורגמן בדין משמעתי

Go

13

סעיף 93

הודעה על מות אסיר

Go

13

סעיף 94

הפסקת עבודת סוהר

Go

13

סעיף 95

אצילת סמכויות

Go

13

סעיף 96

ביטול

Go

13

סעיף 97

השם

Go

13

תוספת

Go

13


תקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 113 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן -  הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

חלק ראשון – אסירים

פרק א': ועדת קבלה

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "ממונה על החקירה" -  קצין משטרה הממונה על החקירה שדרגתו מפקח ומעלה;

           "עצור" -  אסיר פלילי שטרם הוגש נגדו כתב אישום.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 604

הוספת תקנה 1

ועדת קבלה

1א.     ליד כל בית סוהר תהיה ועדת קבלה, אלא אם קבע הנציב אחרת; חברי הועדה יהיו נושאי משרות שקבע הנציב.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 604

1. 1א. ליד כל בית סוהר תהיה ועדת קבלה, אלא אם קבע הנציב אחרת; חברי הועדה יהיו נושאי משרות שקבע הנציב.

תפקידי הועדה

2.    הועדה תראיין כל אסיר סמוך למועד קבלתו בבית הסוהר, תקבע את מקום החזקתו בתחומי בית הסוהר ותשבץ אותו בעבודה המתאימה לו.

החלפת מקום עבודתו והחזקתו של אסיר

3.    רשאי מנהל בית הסוהר להחליף את סוג עבודתו של אסיר ואת מקום החזקתו אם ראה צורך בכך ויביא בפני הועדה את נימוקיו.

בדיקה וחיסון

4.    כל אסיר חייב, סמוך לקבלתו ובכל עת שיידרש, להיבדק בדיקה רפואית, לרחוץ גופו ולקבל זריקות חיסון, זולת אם הורה הרופא הוראה אחרת; סירב האסיר לפעולה מן הפעולות האמורות, מותר להשתמש במידת הכוח הדרושה כדי לבצע אותה.

זיהוי

5.    אסיר חייב, על פי דרישתו של סוהר או שומר, למסור טביעת אצבעותיו, להצטלם ולהיבדק לשם רישום סימני זיהוי אחרים לפי הצורך.

החזקת עצורים

5א.     עצורים יוחזקו בנפרד מאסירים אחרים.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

הוספת תקנה 5א

הפרדת עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום

5ב.     ממונה על החקירה, רשאי, לאחר שהתייעץ עם קצין אגף חקירות מרחבי, ראש לשכת חקירות, ראש מפלג חקירות או ראש ענף חקירות, לפי הענין, להורות בכתב על החזקת עצור בהפרדה מעצורים אחרים או מסוג מסוים של עצורים או מעצור אחר, אם הדבר דרוש לצורך חקירה; הורה ממונה על החקירה כאמור, יוחזק העצור בהפרדה כל עוד הדבר נחוץ לצורך חקירה; לעניין תקנה זו, "ממונה על החקירה" – לרבות ראש צוות חוקרים או ראש מחלקת חוקרים בשירות הביטחון הכללי שהסמיכו לכך ראש שירות הביטחון הכללי.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

הוספת תקנה 5ב

מיום 16.9.2013

תק' תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27

5ב. ממונה על החקירה, רשאי, לאחר שהתייעץ עם קצין אגף חקירות מרחבי, ראש לשכת חקירות, ראש מפלג חקירות או ראש ענף חקירות, לפי הענין, להורות בכתב על החזקת עצור בהפרדה מעצורים אחרים או מסוג מסוים של עצורים או מעצור אחר, אם הדבר דרוש לצורך חקירה; הורה קצין משטרה ממונה על החקירה כאמור, יוחזק העצור בהפרדה כל עוד הדבר נחוץ לצורך חקירה; לעניין תקנה זו, "ממונה על החקירה" – לרבות ראש צוות חוקרים או ראש מחלקת חוקרים בשירות הביטחון הכללי שהסמיכו לכך ראש שירות הביטחון הכללי.

פרק ב': בריאות ותברואה

אישורי הרופא לחדר או תא לאסירים

6.    כל חדר ותא בו משוכנים אסירים טעון אישורו של הרופא כי המקום ראוי לכך.

ניקוי חדרים

7.    כל אסיר חייב בניקוי ובסידור החדר שבו הוא משוכן באופן ובזמנים שקבע המנהל.

תספורת

8.    כל אסיר חייב בתספורת ובתגלחת במועדים שקבע המנהל - אלא אם קיבל פטור על כך מאת המנהל. אין לספר אסירה אלא בהסכמתה או על פי הוראות הרופא.

ראיון רופא

9.    אסיר רשאי לבקש להיוועץ עם רופא ובקשתו תועבר ללא עיכובים לרופא.

ביצוע הוראות הרופא

10.   (א)  מנהל בית הסוהר יורה על ביצוע הוראות הרופא.

           (ב)  קבע הרופא כי נשקפת סכנה לבריאותו או לחייו של אסיר, והאסיר מסרב לקבל את הטיפול שקבע הרופא, מותר להשתמש במידת הכוח הדרושה כדי לבצע הוראות הרופא.

טיולים ותרגילי גוף

11.   כל אסיר ישתתף בטיולים ובתרגילי גוף אם ייערכו בבית הסוהר זולת אם שוחרר בהוראת הרופא.

אגף פסיכיאטרי

12.   לא יוכנס אסיר לאגף פסיכיאטרי אלא באישור של רופא פסיכיאטרי.

פרק ג': עבודה

שעות עבודה

13.   הנציב יקבע את שעות העבודה והמנוחה של אסירים בכפוף להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.

הגבלה בכושר גופני

14.   משקבע הרופא הגבלה בכושרו הגופני של אסיר לא יעבוד אלא בעבודה אשר הרופא אישר את העסקתו בה.

עבודה לצורך שיקום

15.   עבודת אסיר תכוון ככל האפשר לשיקומו.

שכר עבודה

16.   כל אסיר יקבל שכר בעד עבודתו. שיעור השכר וצורתו ייקבעו בידי הנציב.

העסקת אסירים שטרם נידונו

17.   מותר להעסיק בעבודה גם אסירים שטרם נידונו ואסירים אזרחיים, אם הסכימו לכך.

פרק ד': משמעת

מטרת הסדר והמשמעת

18.   הסדר והמשמעת יקויימו בבית הסוהר בקפדנות תוך תשומת לב לקיום הבטחון ושיגרת חיים תקינה.

טובות הנאה

19.   (א)  מנהל בית הסוהר רשאי, על-פי כללים שקבע הנציב, להעניק לכלל האסירים או לסוג אסירים או לאסיר מסויים טובות הנאה מעבר לזכויות מוקנות שנקבעו בחיקוק, כגון: ביקורים, מכתבים, חופשות, קניית מצרכים, האזנה לשידורים בכלי-תקשורת או צפייה בהם (להלן - טובות הנאה), המותנות בהתנהגותו הטובה של האסיר המסויים או בסוג בית הסוהר או האגף שבו הוא מוחזק או במצב בבית הסוהר.

           (ב)  מנהל בית הסוהר רשאי, לפי שיקול דעתו, למנוע מאסיר שהתנהגותו איננה טובה או מסוג אסירים בבית הסוהר או מכלל האסירים בבית הסוהר טובות הנאה; מניעת טובות הנאה תיעשה על-פי כללים שקבע הנציב.

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), מניעת טובות הנאה לפי תקנה זו יכול שתכלול גם איסור על החזקת חפצים שהותרו לפי תקנה 37, למעט מסמכים כאמור בתקנה 37(ג).

מיום 11.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 981

החלפת תקנה 19

הנוסח הקודם:

19. (א) רשאי מנהל בית הסוהר, באישור הנציב, להעניק לכלל האסירים או לאסיר מסויים טובות הנאה מעבר לאלו הקבועות בחוק כגון: ביקורים, מכתבים, קניית מצרכים (להלן – טובות הנאה), המותנות בהתנהגותו הטובה של האסיר המסויים או במצב בית הסוהר.

(ב) מנהל בית הסוהר רשאי למנוע מאסיר שהתנהגותו איננה טובה או מאסירי בית סוהר מסויים טובות הנאה.

(ג) מניעת טובות ההנאה תיעשה על פי הכללים שקבע הנציב.

השימוש בכוח סביר

20.   רשאי סוהר להשתמש בכל האמצעים הסבירים, כולל שימוש בכוח להשלטת הסדר הטוב, להגנתו של סוהר או אסיר ולמניעת בריחתו של אסיר.

21.   (בוטלה).

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 898

החלפת תקנה 21

הנוסח הקודם:

הפרדה ובידוד

21. רשאי מנהל בית הסוהר למען קיום הסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר או לטובתו של אסיר, להפרידו ולהחזיקו במקום בידוד מאסירים אחרים לתקופה שלא תעלה על 48 שעות. רשאי מנהל בית הסוהר באישורו של הנציב להאריך את התקופה האמורה כל עוד קיום הסדר הטוב והמשמעת או טובת האסיר מחייבים לעשות כן.

מיום 2.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1064

(א) סוהר בכיר הנמנה עם סגל בית הסוהר (בסעיף זה – סוהר בכיר) רשאי להורות על החזקתו של אסיר בנפרד מאסירים אחרים (להלן – הפרדה), אם שוכנע כי הדבר דרוש לבטחון המדינה או לבטחון בית הסוהר או לקיום הסדר הטוב והמשמעת בו או לשמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של אסירים אחרים.

(ב) סוהר בכיר רשאי גם, לפי שיקול דעתו, להורות על הפרדה אם האסיר עצמו ביקש לעשות כן.

(ג) לא יורה סוהר בכיר על הפרדה לתקופה העולה על 48 שעות, אולם רשאי הוא, באישורו של מנהל בית הסוהר, להאריך התקופה מזמן לזמן, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 14 ימים.

(ד) מנהל בית הסוהר רשאי, באישורו של הנציב, להאריך את תקופת ההפרדה, כאמור בתקנת משנה (ג), מזמן לזמן, כל עוד בטחון המדינה או בטחון בית הסוהר או קיום הסדר הטוב והמשמעת בו או השמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של אסירים אחרים מחייבים, לדעתו, לעשות כן.

מיום 2.11.2000

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 61

ביטול תקנה 21

הנוסח הקודם:

הפרדה

21. (א) סוהר בכיר הנמנה עם סגל בית הסוהר (בסעיף זה – סוהר בכיר) רשאי להורות על החזקתו של אסיר בנפרד מאסירים אחרים (להלן – הפרדה), אם שוכנע כי הדבר דרוש לבטחון המדינה או לבטחון בית הסוהר או לקיום הסדר הטוב והמשמעת בו או לשמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של אסירים אחרים.

(ב) סוהר בכיר רשאי גם, לפי שיקול דעתו, להורות על הפרדה אם האסיר עצמו ביקש לעשות כן.

(ג) לא יורה סוהר בכיר על הפרדה לתקופה העולה על 48 שעות, אולם רשאי הוא, באישורו של מנהל בית הסוהר, להאריך התקופה מזמן לזמן, ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 14 ימים.

(ד) מנהל בית הסוהר רשאי, באישורו של הנציב, להאריך את תקופת ההפרדה, כאמור בתקנת משנה (ג), מזמן לזמן, כל עוד בטחון המדינה או בטחון בית הסוהר או קיום הסדר הטוב והמשמעת בו או השמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של אסירים אחרים מחייבים, לדעתו, לעשות כן.

(ה) אישר מנהל בית הסוהר או הנציב הארכת תקופת הפרדה, כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד), ידון מחדש באישורו לפחות אחת ל-48 שעות או אחת לחדשיים, לפי הענין, או במועד מוקדם יותר אם האסיר ביקש זאת ומנהל בית הסוהר או הנציב ראו טעם לעשות כן.

(ו) אסיר המוחזק בהפרדה תקופה העולה על שמונה חדשים, רשאי להשיג לפני הנציב על ההחלטה האחרונה שמכוחה הוא מוחזק בהפרדה; הנציב בבואו לדון בהשגה רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות על המשך או ביטול ההפרדה.

(ז) על אף האמור בתקנה 95, הנציב אינו רשאי לאצול סמכותו לפי תקנת משנה (ו).

אמצעי ריסון

22.   (א)  מנהל בית הסוהר רשאי להורות על נקיטת אמצעי ריסון שקבע הנציב (להלן - ריסון), נגד אסיר, בכל מקרה שהדבר הכרחי כדי למנוע אותו מהתפרע, מהזיק לעצמו או לאחרים או מלגרום נזק לרכוש.

           (ב)  הוראה שניתנה כאמור, תובא בהקדם האפשרי לידיעת הרופא ולאישורו מבחינה רפואית.

           (ג)   הריסון לא יעלה על 24 שעות, אלא באישורו של הרופא.

           (ד)  ננקטו אמצעי ריסון לפי תקנה זו, יירשם הדבר ביומן בית-הסוהר.

כבלים

23.   האחראי להעברת אסירים רשאי לכבול בכבלים את ידיו ורגליו של אסיר פלילי אם ראה צורך בכך ורשאי הוא לחבר בכבלים אסיר פלילי אל אסיר פלילי אחר או למלווהו. מותר לכבול כאמור גם אסיר אזרחי המנסה להימלט.

חופשה מיוחדת

24.   אסיר חייב למלא כל הוראה שניתנה לו עם יציאתו לחופשה מיוחדת, לרבות התיצבות במקום ובשעה שנקבעה לו.

פרק ד'1: תלונות ועתירות אסירים

מיום 21.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4191 מיום 21.12.1980 עמ' 318

הוספת פרק ד'1

תלונות אסירים

24א.   (א)  אסיר רשאי להתלונן לפני מנהל בית הסוהר, בכל ענין הנוגע לתנאים ולסדרים של החזקתו במאסר או במעצר; התלונה תוגש בכתב, ויכול שתוגש בעל-פה במועדים שיקבע מנהל בית הסוהר.

           (ב)  מנהל בית סוהר, שלפניו התלונן אסיר כאמור בתקנת משנה (א), יבדוק את התלונה ויתן תשובתו לאסיר תוך שבעה ימים מיום קבלתה; נסבה התלונה על ענין דחוף, תינתן התשובה בהקדם ולא יאוחר משלושה ימים מיום קבלתה.

           (ג)   לא קיבל אסיר תשובה לתלונתו תוך הזמן הנקוב בתקנת משנה (ב), או שהתשובה שקיבל לא הניחה את דעתו, או שהתלונה היא על מנהל בית הסוהר שבו הוא מוחזק - רשאי האסיר להפנות בכתב את תלונתו לנציב; הפנה האסיר את תלונתו לנציב, יעבירנה מנהל בית הסוהר, ללא דיחוי, לתעודתה, ורשאי הוא לצרף לתלונה את הערותיו.

           (ד)  קיבל הנציב תלונת אסיר כאמור בתקנת משנה (ג), יבדוק את התלונה ויתן תשובה לאסיר תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלתה; נסבה התלונה על ענין דחוף, תינתן התשובה בהקדם ולא יאוחר מששה ימים מיום קבלתה.

           (ה)  האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ד) לא יחול כשהענין נושא התלונה טעון חקירה על-פי דין או על-פי פקודות או הוראות המחייבות בשירות בתי הסוהר או כשהתברר, לאחר בדיקה, שהענין נושא התלונה טעון בדיקה, חקירה או דיון נוספים.

           (ו)   במקרים האמורים בתקנת משנה (ה), יודיע מקבל התלונה לאסיר תוך שבעה או ארבעה-עשר ימים מיום קבלתה, הכל לפי הענין, את הטעם מן הטעמים האמורים בתקנת משנה (ה) שבשלו נמנע מלהשיב לתלונה במועד.

מיום 21.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4191 מיום 21.12.1980 עמ' 318

הוספת תקנה 24א

העברת עתירות אסירים

24ב.   מנהל בית סוהר יעביר, ללא דיחוי, לתעודתה עתירת אסיר שהוגשה לבית משפט מחוזי או לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

מיום 21.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4191 מיום 21.12.1980 עמ' 318

הוספת תקנה 24ב

פרק ה': ביקורים ומכתבים

ימי ביקור

25.   (א)  ימי הביקור בבית סוהר ייקבעו בידי מנהל בית הסוהר, באישור הנציב.

           (ב)  הודעה על ימי ביקור שנקבעו כאמור, תפורסם בדרך שיורה הנציב ובאופן שיהיה גלוי וידוע לאסירים ולבני משפחותיהם.

מיום 24.2.2001

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6081 מיום 25.1.2001 עמ' 329

החלפת תקנה 25

הנוסח הקודם:

מועדי ביקורים

25. ימי הביקורים הרגילים יהיו ימי ראשון, ששי ושבת בשעות 9.00 עד 12.00 ו-14.00 עד 16.00

 26.       ביקור לא יעלה על מחצית השעה ומספר המבקרים בביקור אחד לא יעלה על שלושה, אלא באישור מנהל בית הסוהר.

מיום 23.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4139 מיום 23.6.1980 עמ' 1909

החלפת תקנה 26

הנוסח הקודם:

משך הביקור

26. ביקור לא יעלה על מחצית השעה ומספר המבקרים בביקור אחד לא יעלה על שלושה.

 

מיום 18.7.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4382 מיום 18.7.1982 עמ' 1339

החלפת תקנה 26

הנוסח הקודם:

26. ביקור לא יעלה על מחצית השעה; מספר המבקרים בביקור אחד לא יעלה על שלושה, אלא באישור הנציב.

מקום הביקור

27.   מנהל בית הסוהר יקבע את מקום הביקורים.

ביקורים אצל אסיר שטרם נגזר דינו

27א.   (א)  עצור לא יהיה זכאי לקבל מבקרים אלא באישור הממונה על החקירה.

           (ב)  (בוטלה).

מיום 23.6.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4139 מיום 23.6.1980 עמ' 1909

הוספת תקנה 27א

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

27א. (א) עצור לא יהיה זכאי לקבל מבקרים אלא באישור הממונה על החקירה.

  (ב) אסיר שטרם נגזר דינו זכאי לקבל מבקרים אחת לחודש, החל במועד קבלתו לבית הסוהר.

מיום 4.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 732

ביטול תקנת משנה 27א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אסיר שטרם נגזר דינו זכאי לקבל מבקרים אחת לחודש, החל במועד קבלתו לבית הסוהר.

פגישת עורך דין עם אסירים

28.   עורך-דין רשאי לראיין אסיר בתנאי שאותו אסיר הביע רצונו בפני מנהל בית הסוהר להתראות עם עורך הדין או שעורך הדין נתבקש לכך על ידי משפחתו של האסיר וברשותו מסמך המעיד על כך. הראיון יתקיים בכל יום פרט לשבתות ומועדים, בשעות העבודה הרגילות.

פגישת אסיר עם עורך דין שלא בטווח שמיעה

29.   (א)  פגישת אסיר עם עורך דין, שיש לה קשר עניני לשירות המקצועי שנותן עורך הדין לאסיר, תיערך שלא בטווח שמיעה של אדם אחר.

           (ב)  התעורר חשד ממשי כי פגישת אסיר עם עורך דין כאמור בתקנת משנה (א) תאפשר ביצוע עבירה המסכנת את שלומו של אדם או את ביטחונו או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, רשאי הנציב או מנהל בית סוהר להורות על מניעת הפגישה או הפסקתה.

מיום 19.12.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

פגישה שלא בנוכחות סוהר

29. פגישות אסיר עם עורך דינו וכן ביקור של אדם שהאסיר ביקש להתקשר עמו בענין מעצרו או הליכים משפטיים, ייערכו שלא בנוכחות אדם אחר במידה שתנאי הבטחון ובטחון המדינה מאפשרים זאת.

מיום 19.12.2002

תק' תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 302

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

29. פגישת אסיר עם עורך דין, שיש לה קשר עניני לשירות המקצועי שנותן עורך הדין לאסיר, תיערך שלא בטווח שמיעה של אדם אחר, אלא אם כן קיים חשד ממשי כי מתן השירות באופן האמור, יאפשר ביצוע עבירה המסכנת את שלומו או ביטחונו  של אדם, את שלום הציבור או את ביטחון המדינה.

פגישת עורך דין עם עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום

29א.   הוראות תקנות 28 ו-29 יחולו על עצור, ככל שפגישת העצור עם עורך דינו לא הוגבלה לפי סעיפים 29 עד 30 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

הוספת תקנה 29א

מניעת ביקורים

30.   (א)  אדם שהיה אסיר פלילי, לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור הנציב, מנהל בית הסוהר או סגנו.

           (א1)        תקנת משנה (א) תחול גם על מי שריצה מאסר בעבודות שירות.

           (ב)  מנהל בית הסוהר רשאי לאסור, בהחלטה מנומקת ובכתב, את כניסתו של מבקר לבית הסוהר, להגבילה בתנאים או להפסיק ביקור או פגישה עם אסיר, אם יש לו יסוד סביר לחשוד שביקורו של אותו אדם יגרום לפגיעה בבטחון המדינה, בבטחון הציבור או בסדר הטוב והמשמעת של בית הסוהר.

           (ג)   הנציב רשאי להורות על מניעת ביקורים אצל אסיר, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אם יש לו יסוד סביר לחשוד כי האסיר עלול לנצל ביקורים לשם פעילות, שמטרתה פגיעה בבטחון המדינה או בביטחון הציבור.

           (ד)  שוכנע הנציב כי עדיין קיימת עילה למניעת ביקורים כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא לחזור ולהורות על מניעת הביקורים לתקופות נוספות כאמור.

           (ה)  הוראות תקנות משנה (ג) ו-(ד) לא יחולו על ביקור עורך דין, כאמור בתקנות 28 עד
29א.

           (ו)   על אף האמור בתקנה 95, רשאי הנציב לאצול את סמכותו לפי תקנה זו רק לסגנו.

מיום 11.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 981

(ב) רשאי מנהל בית הסוהר לאסור כניסת אדם לבית הסוהר או להפסיק ביקור או פגישה עם אסיר, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם יעביר מידע בין עבריינים או יגרום לפגיעה בבטחון המדינה או בבטחון או בסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.

מיום 4.5.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 732

ביקורים אסורים מניעת ביקורים

30. (א) אדם שהיה אסיר פלילי, לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור הנציב.

(ב) רשאי מנהל בית הסוהר לאסור כניסת אדם לבית הסוהר או להפסיק ביקור או פגישה עם אסיר, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם יעביר מידע בין עבריינים או יגרום לפגיעה בבטחון המדינה או בבטחון או בסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.

(ב) מנהל בית הסוהר רשאי לאסור, בהחלטה מנומקת ובכתב, את כניסתו של מבקר לבית הסוהר, להגבילה בתנאים או להפסיק ביקור או פגישה עם אסיר, אם יש לו יסוד סביר לחשוד שביקורו של אותו אדם יגרום לפגיעה בבטחון המדינה, בבטחון הציבור או בסדר הטוב והמשמעת של בית הסוהר.

(ג) הנציב רשאי להורות על מניעת ביקורים אצל אסיר, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, אם יש לו יסוד סביר לחשוד כי האסיר עלול לנצל ביקורים לשם פעילות, שמטרתה פגיעה בבטחון המדינה או בביטחון הציבור.

(ד) שוכנע הנציב כי עדיין קיימת עילה למניעת ביקורים כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי הוא לחזור ולהורות על מניעת הביקורים לתקופות נוספות כאמור.

(ה) הוראות תקנות משנה (ג) ו-(ד) לא יחולו על ביקור עורך דין, כאמור בתקנות 28 עד 29א.

(ו) על אף האמור בתקנה 95, רשאי הנציב לאצול את סמכותו לפי תקנה זו רק לסגנו.

מיום 11.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6563 מיום 11.2.2007 עמ' 577

הוספת תקנת משנה 30(א1)

מיום 31.12.2008

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 287

(א) אדם שהיה אסיר פלילי, לא יבקר אסיר בבית סוהר אלא באישור הנציב, מנהל בית הסוהר או סגנו.

חיפוש אצל מבקרים

31.   חיפוש אצל הבא לבקר אסיר ייעשה בידי סוהר ולא בנוכחות אסירים ובלבד שחיפוש אצל אשה ייעשה בידי סוהרת.

מכתבים

32.   (א)  כל אסיר רשאי לקבל נייר כתיבה, במידה הדרושה לכתיבת מכתבים. דמי משלוח דברי דואר יהיו על חשבון האסיר, זולת אם ראה מנהל בית הסוהר שראוי לפטור אותו מתשלום זה מחמת מצבו הכספי.

           (ב)  הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עצור, אלא אם כן הרשה זאת הממונה על החקירה, בהוראה בכתב.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו – 1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

32. (א) כל אסיר רשאי לקבל נייר כתיבה, במידה הדרושה לכתיבת מכתבים. דמי משלוח דברי דואר יהיו על חשבון האסיר, זולת אם ראה מנהל בית הסוהר שראוי לפטור אותו מתשלום זה מחמת מצבו הכספי.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עצור, אלא אם כן הרשה זאת הממונה על החקירה, בהוראה בכתב.

ביקורת מכתבים

33.   רשאי המנהל לפתוח ולבדוק כל מכתב וכל מסמך אחר של אסיר או המיועד לאסיר ואשר נראה לו חשוד מטעם כלשהו; מכתב או מסמך שנפתח יסומן על ידי המנהל בראשי תיבות של שמו; מכתב או מסמך שנמצא כשר להעברה יועבר לתעודתו; מכתב או מסמך שנמצאו בלתי כשרים להעברה מטעם כלשהו – לא יועברו לתעודתם וייגנזו בבית הסוהר או ייעשה בהם כפי שיורה מנהל בית הסוהר. כל מקרה של אי העברת מכתב או מסמך אחר לתעודתם יירשם ויצויין ברישום היכן נגנז או להיכן הועבר על פי הוראות מנהל בית הסוהר.

אסיר חולה

34.   אסיר שמחלתו חמורה יהיה רשאי, בכפוף להסכמת המנהל, להתראות עם קרובי משפחתו או ידידיו הקרובים גם מחוץ לביקורים הרגילים.

פרק ו': חפצי אסירים

לבוש

35.   (א)  אסיר שפוט ילבש בגדי אסיר שיסופקו לו על ידי בית הסוהר. אסיר שטרם נגזר דינו ואסיר אזרחי רשאים ללבוש את בגדיהם הפרטיים. הנציב רשאי להורות שאסיר שברח והוחזר ילבש בגדים שונים משאר האסירים.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, ליתן היתר לכלל האסירים השפוטים או לסוג אסירים שפוטים שיורה לענין תקנת משנה זו, או לאסיר שפוט מסויים, ללבוש את בגדיהם הפרטיים, בכפוף לתנאים שייקבעו בהיתר; מי שניתן לו היתר כאמור, לא יסופקו לו בגדי אסיר.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4890 מיום 1.1.1986 עמ' 375

35. (א) אסיר שפוט ילבש בגדי אסיר שיסופקו לו על ידי בית הסוהר. אסיר שטרם נגזר דינו ואסיר אזרחי רשאים ללבוש את בגדיהם הפרטיים. הנציב רשאי להורות שאסיר שברח והוחזר ילבש בגדים שונים משאר האסירים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, ליתן היתר לכלל האסירים השפוטים או לסוג אסירים שפוטים שיורה לענין תקנת משנה זו, או לאסיר שפוט מסויים, ללבוש את בגדיהם הפרטיים, בכפוף לתנאים שייקבעו בהיתר; מי שניתן לו היתר כאמור, לא יסופקו לו בגדי אסיר.

חפצים בעלי ערך

36.   כספים וחפצים בעלי ערך שהובאו על ידי אסירים, או נשלחו אליהם ושכר עבודתם יופקדו בקופת בית הסוהר או במקום אחר המיועד לכך. רשאי מנהל בית הסוהר להיענות לבקשה בכתב מאת האסיר ולהתיר מסירתם לאדם אחר.

חפצים אסורים

37.   (א)  אסיר שפוט, לרבות אסיר אזרחי, לא יחזיק ברשותו כשהוא בבית הסוהר או כשהוא יוצא מבית הסוהר בליווי סוהר מסמכים, כספים או חפצים אחרים, למעט –

(1)   תלבושת ומצרכים לגיהות אישית לפי תקן שנקבע בהוראות המחייבות בשירות;

(2)   מצרכים שקנה בקנטינה;

(3)   מכתבים ודברי דואר אחרים שקיבל כדין, חומר קריאה שהחזקתו מותרת לאסיר לפי תקנות אלה ובכמות שיקבע מנהל בית הסוהר וחפצים אישיים שהחזקתם הותרה לאסיר בידי מנהל בית הסוהר בכפוף לתנאים, לנסיבות ולהגבלות שנקבעו בהוראות המחייבות בשירות.

           (ב)  על אף האמור בתקנות 36 ו-39, אסיר שטרם נגזר דינו, רשאי לפי היתר מאת מנהל בית הסוהר, להחזיק ברשותו כל חפץ שהיה עמו או שנשלח אליו או שקנה בקנטינה, למעט כספים ותרופות ולמעט חפצים העלולים לשמש לבריחה, לפריצה, לתקיפה, לחבלה או להתאבדות וחפצים שהחזקתם או השימוש בהם מהווה עבירה או שיש בהם או בשימוש בהם כדי לפגוע בסדר הטוב או במשמעת בבית הסוהר.

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), יחולו הוראות אלה:

(1)   אסיר רשאי להחזיק ברשותו בכל עת שני קלסרים לכל היותר המכילים מסמכים הדרושים לו לצורך הליך משפטי שהוא צד בו;

(2)   נדרשו לאסיר מסמכים בהיקף העולה על תכולת שני קלסרים לצורך הליך משפטי שהוא צד לו, יוחלפו המסמכים שברשותו במסמכים אחרים לפי בקשת האסיר, בהיקף האמור בפסקה (1); ואולם במקרים חריגים, רשאי מפקד בית הסוהר להתיר לאסיר, לבקשתו, להחזיק בפרק זמן נתון קלסרים במספר העולה על המספר הנקוב בפסקה (1) ולאחסן את המסמכים הנוספים; לצורך החלטתו ישקול מפקד בית הסוהר, בין השאר, את השיקולים האלה:

(א)   גודל התא;

(ב)   מספר השוהים בו;

(ג)    היקף החומר המשפטי בתיק;

(ד)    אם האסיר מיוצג בידי עורך דין;

(ה)   נסיבות אחרות הנוגעות לעניין.

           (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (א), אסיר המוחזק במשמורת על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, במקום משמורת כהגדרתו בסעיף 13א לחוק האמור, יהיה רשאי להחזיק ברשותו כספים בסכום שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.

מיום 5.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4574 מיום 5.1.1984 עמ' 689

החלפת תקנה 37

הנוסח הקודם:

רשות להשתמש בחפצים פרטיים

37. רשאי המנהל להרשות לאסיר בנסיבות מסויימות להשתמש בכספו ובחפציו הפרטיים המופקדים בבית הסוהר.

מיום 24.9.2007

תק' תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 37

37. (א) אסיר שפוט, לרבות אסיר אזרחי, לא יחזיק ברשותו כשהוא בבית הסוהר או כשהוא יוצא מבית הסוהר בליווי סוהר מסמכים, כספים או חפצים אחרים, למעט –

(1) תלבושת ומצרכים לגיהות אישית לפי תקן שנקבע בהוראות המחייבות בשירות;

(2) מצרכים שקנה בקנטינה;

(3) מכתבים ודברי דואר אחרים שקיבל כדין, חומר קריאה שהחזקתו מותרת לאסיר לפי תקנות אלה ובכמות שיקבע מנהל בית הסוהר וחפצים אישיים שהחזקתם הותרה לאסיר בידי מנהל בית הסוהר בכפוף לתנאים, לנסיבות ולהגבלות שנקבעו בהוראות המחייבות בשירות.

(ב) על אף האמור בתקנות 36 ו-39, אסיר שטרם נגזר דינו, רשאי לפי היתר מאת מנהל בית הסוהר, להחזיק ברשותו כל חפץ שהיה עמו או שנשלח אליו או שקנה בקנטינה, למעט כספים ותרופות ולמעט חפצים העלולים לשמש לבריחה, לפריצה, לתקיפה, לחבלה או להתאבדות וחפצים שהחזקתם או השימוש בהם מהווה עבירה או שיש בהם או בשימוש בהם כדי לפגוע בסדר הטוב או במשמעת בבית הסוהר.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אסיר רשאי להחזיק ברשותו כל מסמך הדרוש לו לצורך הליך משפטי שהוא צד בו.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א), אסיר המוחזק במשמורת על פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, במקום משמורת כהגדרתו בסעיף 13א לחוק האמור, יהיה רשאי להחזיק ברשותו כספים בסכום שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.

מיום 7.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7246 מיום 7.5.2013 עמ' 1149

החלפת תקנת משנה 37(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אסיר רשאי להחזיק ברשותו כל מסמך הדרוש לו לצורך הליך משפטי שהוא צד בו.

תרופות של אסירים

38.   תרופות שהובאו עם האסיר לבית הסוהר יחולטו וייעשה בהם כפי שיורה הרופא.

חפצים שנשלחו לאסיר

39.   כסף או חפצים שנשלחו לאסיר יופקדו בבית הסוהר או יוחזרו לשולח אם שמו ומענו ידועים.

החזרת חפצים לאסיר שהשתחרר

40.   אסיר משתחרר יקבל את חפציו המופקדים, את הכסף העומד לזכותו ואת הבגדים שבהם היה לבוש בשעה שנתקבל בבית הסוהר אם לא היה צורך להשמידם.

בגדים לאסיר משתחרר

41.   אסיר משתחרר שהושמדו בגדיו ואין ידו משגת לקנות לו בגדים יינתנו לו בגדים על חשבון המדינה.

חפצי אסיר שנפטר

42.   כסף וחפצים של אסיר שנפטר יימסרו לבן-זוגו ובאין בן-זוג ליורשים.

חפצים של אסירים שהושארו בבתי סוהר

43.   כסף וחפצים של אסיר שהשתחרר או נפטר שנשארו בבית הסוהר ולא נתבעו תוך שלושה חדשים מיום השחרור או הפטירה, דינם כדין רכוש ללא בעלים.

פרק ז': חינוך ודת

מקום לתפילה

44.   בכל בית סוהר שהתנאים בו מאפשרים זאת, יוקצה חדר או מקום מתאים לתפילה.

השתתפות בתפילה

45.   אסיר רשאי להשתתף בתפילות הנערכות לאסירים בני דתו אם אין הדבר מהווה סכנה לבטחון ולסדר הטוב.

ביקורים של אנשי דת

46.   (א)  אסיר רשאי לקבל, באישור הנציב, ביקורים של איש דת מוסמך.

(ב)  הנציב רשאי לאסור ביקור של איש דת מוסמך, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו איש דת יעביר מידע בין עבריינים או יגרום לפגיעה בבטחון המדינה או בבטחון או בסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.

מיום 11.6.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 981

46. (א) אסיר רשאי לקבל, באישור הנציב, ביקורים של איש דת מוסמך.

(ב) הנציב רשאי לאסור ביקור של איש דת מוסמך, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו איש דת יעביר מידע בין עבריינים או יגרום לפגיעה בבטחון המדינה או בבטחון או בסדר הטוב והמשמעת בבית הסוהר.

לימודים

47.   בכל בית סוהר תאורגן ותקויים תכנית של שיעורים - אלא אם הורה הנציב אחרת; לאסירים תינתנה ההקלות האפשריות להרחבת ידיעותיהם בשעות הפנאי; תשומת לב מיוחדת תינתן ללימוד הקריאה והכתיבה לאסירים שאינם יודעים קרוא וכתוב.

ספריה

48.   בכל בית סוהר תהיה ספריה וכל אסיר רשאי להשתמש בה בהתאם להוראות מנהל בית הסוהר.

ספרים ועתונים פרטיים

49.   אסיר רשאי לרכוש על חשבונו באמצעות בית הסוהר ספרים, כתבי-עת, חוברות ועתונים ובלבד שמנהל בית הסוהר אישר החזקתם בבית הסוהר.

זכויות עצורים שטרם הוגש נגדם כתב אישום

49א.   תקנות 45 עד 49 יחולו על עצורים, אלא אם כן התנגד לכך הממונה על החקירה בהוראה בכתב, מטעמים הנוגעים לחקירה.

מיום 29.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 605

הוספת תקנה 49א

פרק ח': טיפול משקם

סיוע בשיקום

50.   נוכח מנהל בית הסוהר כי האסיר הסתגל לתנאי בית הסוהר, רשאי הוא לסייע בידו לנקוט צעדים שיהיה בהם לעזור בשיקומו עם שחרורו מבית הסוהר.

קצין שיקום

51.   הנציב רשאי לקבוע כללים בדבר הקמתם וקיומם של מגעים ושיתוף פעולה עם מוסדות, אישים, גורמי תעסוקה ובני משפחה של האסיר או קרוביו, ובדבר סיוע בידי האסיר לקיום קשרים כאלו, במגמה למצוא תעסוקה מתאימה ותנאים נאותים שיהיו דרושים לשם שיקום האסיר לאחר שחרורו ולהקלת מצב בני משפחתו במשך תקופת מאסרו, וכן למנות סוהר או אדם אחר שתפקידו יהיה לבצע את הכללים האמורים (להלן - קצין שיקום).

עבודת שיקום

52.   (א)  מי שנידון למאסר שנה או יותר וריצה שליש מתקופת מאסרו, רשאי הנציב לפי שיקול דעתו, בתקופה של 18 החודשים שלפני המועד האפשרי לשחרורו על-תנאי על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001, עד מועד סיום תקופת המאסר שעליו לשאת, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה או להשתתף במסגרת לימודית משקמת, מחוץ לשטח בית הסוהר ובלא ליווי צמוד (להלן – עבודת שיקום), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), מי שנידון למאסר לתקופה שאינה עולה על שנה, וזהו עונש המאסר הראשון שהוטל עליו והוא השלים ריצוי של רבע מתקופת מאסרו, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, ליתן לו היתר לצאת לעבודת שיקום.

מיום 18.12.1979

תק' תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4068 מיום 18.12.1979 עמ' 613

הוספת תקנת משנה 52(ג)

מיום 29.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4280 מיום 29.10.1981 עמ' 210

החלפת תקנה 52

הנוסח הקודם:

עבודת שיקום מיוחדת

52. (א) תוך ששת החדשים שלפני תום שני השלישים ממאסרו של אסיר שנידון למאסר שנתיים או יותר, רשאי הנציב ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה, מחוץ לתחומי בית הסוהר, ללא ליווי צמוד (להלן – עבודת שיקום).

(ב) הנציב רשאי ליתן היתר לצאת לעבודת שיקום לאסיר שנידון לשנתיים או יותר ולא יצא לעבודת שיקום בהתאם לתקנת משנה (א) תוך ששה חדשים שלפני תום ריצוי כל תקופת המאסר אשר לה נדון.

(ג) הנציב רשאי ליתן היתר לצאת לעבודת שיקום, לפי תקנת משנה (א) או תקנת משנה (ב), אף לאסיר שנדון למאסר שנה וחצי או יותר, ובלבד שגילו של האסיר למטה מעשרים שנה.

מיום 5.2.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 392

(א) מי שנידון למאסר העולה על שנה וחצי שנה או יותר והשלים שליש ממאסרו, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, תוך 18 החדשים שלפני תום שני שלישים ממאסרו של האסיר, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה או להשתתף במסגרת לימודית משקמת, מחוץ לשטח בית הסוהר וללא ליווי צמוד (להלן – עבודת שיקום), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר.


מיום 18.11.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5633 מיום 19.10.1994 עמ' 257

החלפת תקנת משנה 52(א)

הנוסח הקודם:

(א) מי שנידון למאסר שנה או יותר והשלים שליש ממאסרו, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, תוך 18 החדשים שלפני תום שני שלישים ממאסרו של האסיר, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה או להשתתף במסגרת לימודית משקמת, מחוץ לשטח בית הסוהר וללא ליווי צמוד (להלן – עבודת שיקום), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר.

מיום 20.12.2004

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 222

החלפת תקנה 52

הנוסח הקודם:

52. (א) מי שנידון למאסר שנה או יותר והשלים שליש ממאסרו בהתנהגות טובה, רשאי הנציב לפי שיקול דעתו, תוך 18 החודשים שלפני מועד שחרורו של האסיר ממאסרו, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה או להשתתף במסגרת לימודית משקמת, מחוץ לשטח בית הסוהר וללא ליווי צמוד (להלן – עבודת שיקום), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר.

(ב) אסיר כאמור בתקנת משנה (א), שלא יצא לעבודת שיקום בהתאם לאותה תקנת משנה, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, ליתן לו היתר לצאת לעבודת שיקום, במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר, תוך 18 החדשים שלפני תום ריצוי כל תקופת המאסר אשר לה נידון.

עבודת שיקום בהשגחה

52א.   מי שנידון למאסר וריצה רבע מתקופת מאסרו, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, בתקופה של 42 החודשים שלפני המועד האפשרי לשחרורו על-תנאי על פי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, עד מועד סיום תקופת המאסר שעליו לשאת, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עמה תמורה מחוץ לכותלי בית הסוהר בליווי ובהשגחה של אדם שהנציב הסמיכו לכך (להלן – עבודת שיקום בהשגחה), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר; לענין זה, "ליווי והשגחה" – הסעת האסיר מבית הסוהר אל מקום עבודת השיקום בהשגחה וחזרה ממנו, ופיקוח עליו מרגע יציאתו מכותלי בית הסוהר עד שובו אליו, לרבות דיווח, בהקדם האפשרי, למנהל בית הסוהר על כל פעולה חריגה של האסיר כפי שנקבע בפקידות נציבות בתי הסוהר.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

הוספת תקנה 52א

מיום 20.12.2004

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 222

החלפת תקנה 52א

הנוסח הקודם:

52א. מי שנידון למאסר וריצה רבע מתקופת מאסרו, רשאי הנציב, לפי שיקול דעתו, בתוך 42 החודשים שלפני תום שני שלישים ממאסרו, ליתן לו היתר לצאת לעבודה שיש עימה תמורה מחוץ לכתלי בית הסוהר בליווי ובהשגחה של אדם שהנציב הסמיכו לכך (להלן – עבודת שיקום בהשגחה), במועד ולתקופה שייקבעו בהיתר; לענין זה, "ליווי והשגחה" – הסעת האסיר מבית הסוהר אל מקום עבודת השיקום בהשגחה וחזרה ממנו, ופיקוח עליו מרגע יציאתו מכותלי בית הסוהר עד שובו אליו, לרבות דיווח, בהקדם האפשרי, למנהל בית הסוהר על כל פעולה חריגה של האסיר כפי שנקבע בפקידות נציבות בתי הסוהר.

תנאים לעבודת שיקום

53.   עבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה, לא תותר לאסיר אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1)   הנציב סבור, לאחר התייעצות עם מומחים לדבר, כי מצב בריאותו, נתוני השכלתו או הכשרתו המקצועית, אופיו ועברו של האסיר מניחים אפשרות לשקמו;

(2)   יש מקום עבודה קבוע או מסגרת לימודית מתאימה (להלן - מקום עבודה) קרוב למקום משכנו שקבע הנציב לפי תקנה 56;

(3)   מקום העבודה וטיבה יש בהם כדי לקדם את שיקום האסיר בדרך נאותה;

(4)   בעל מקום העבודה או מנהלו מסכים להעסיק את האסיר בתנאים שנקבעו;

(5)   אין ביציאתו לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה, חשש של סכנה לבטחון המדינה או הציבור.

מיום 29.10.1981

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4280 מיום 29.10.1981 עמ' 210

תנאים לעבודת שיקום מיוחדת

53. עבודת שיקום לא תותר לאסיר אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) הנציב סבור, לאחר התייעצות עם מומחים לדבר, כי מצב בריאותו, נתוני השכלתו או הכשרתו המקצועית, אופיו ועברו של האסיר מניחים אפשרות לשקמו;

(2) יש מקום עבודה קבוע או מסגרת לימודית מתאימה (להלן - מקום עבודה) קרוב למקום משכנו שקבע הנציב לפי תקנה 56;

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

53. עבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה לא תותר לאסיר אלא אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) הנציב סבור, לאחר התייעצות עם מומחים לדבר, כי מצב בריאותו, נתוני השכלתו או הכשרתו המקצועית, אופיו ועברו של האסיר מניחים אפשרות לשקמו;

(2) יש מקום עבודה קבוע או מסגרת לימודית מתאימה (להלן - מקום עבודה) קרוב למקום משכנו שקבע הנציב לפי תקנה 56;

(3) מקום העבודה וטיבה יש בהם כדי לקדם את שיקום האסיר בדרך נאותה;

(4) בעל מקום העבודה או מנהלו מסכים להעסיק את האסיר בתנאים שנקבעו;

(5) אין ביציאתו לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה, חשש של סכנה לבטחון המדינה או הציבור.

חובת האסיר

54.   אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה, יחולו עליו החובות שלהלן בנוסף על התנאים שיתנה הנציב בהיתר עבודה:

(1)   יימנע מלהפר חיקוק;

(2)   לא יתחבר אל עבריינים או אל אנשים בעלי אופי מפוקפק;

(3)   יציית להוראות קצין שיקום;

(4)   ימסור דו"ח על הכנסתו והוצאותיו כל אימת שידרוש זאת מנהל בית הסוהר שבו הוא אסור;

(5)   יחזור יום יום, מיד לאחר תום עבודתו, למקום משכנו;

(6)   יפקיד בקופת בית הסוהר את שכרו אם הוא שכיר או תשלום שנקבע אם הוא עצמאי, והוא אם לא נקבעה בהיתר העבודה הוראה אחרת.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

54. אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה, יחולו עליו החובות שלהלן בנוסף על התנאים שיתנה הנציב בהיתר עבודה:

משמורת חוקית

55.   (א)  אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה יראוהו, בעת עבודתו, בדרך לעבודה ובחזרה ממנה, כנתון במשמורתו החוקית של מנהל בית הסוהר ודינו לכל דבר כאסיר אותו בית סוהר.

           (ב)  לא התייצב האסיר לעבודה או לא חזר למקום משכנו עם תום עבודתו, דינו לכל דבר כאסיר שנמלט ממשמורת, אך תהיה לו הגנה אם הוכיח שהעיכוב חל מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

(א) אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה יראוהו, בעת עבודתו, בדרך לעבודה ובחזרה ממנה, כנתון במשמורתו החוקית של מנהל בית הסוהר ודינו לכל דבר כאסיר אותו בית סוהר.

שיכון

56.   אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה יוחזק בנפרד מיתר האסירים במקום ובתנאים שקבע הנציב.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

56. אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה יוחזק בנפרד מיתר האסירים במקום ובתנאים שקבע הנציב.

הוצאות

57.   מנהל בית הסוהר יספק בכל יום לאסיר היוצא לעבודת שיקום הוצאות נסיעה וכלכלה.

בגדי עבודה

58.   אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה ילבש בגדי עבודה שאינם בגדי אסיר; אם אין לו בגדים משלו יינתנו לו מבית הסוהר.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

58. אסיר היוצא לעבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה ילבש בגדי עבודה שאינם בגדי אסיר; אם אין לו בגדים משלו יינתנו לו מבית הסוהר.

ניכויים

59.   (א)  ההוצאות שהוצאו למען אסיר בשל יציאתו לעבודת שיקום כגון: הוצאות נסיעה, כלכלה ולבוש, ייחשבו כחוב שחייב האסיר לבית-הסוהר.

           (ב)  מנהל בית הסוהר רשאי לנכות מסכום פקדונו של האסיר את סכום ההוצאות שהוצאו עליו בשל יציאתו לעבודת שיקום.

ביטול היתר עבודה

60.   הנציב רשאי בכל עת לבטל היתר עבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה שנתן לאסיר אם ראה טעם המצדיק לעשות כן.

מיום 5.1.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503

60. הנציב רשאי בכל עת לבטל היתר עבודת שיקום או עבודת שיקום בהשגחה שנתן לאסיר אם ראה טעם המצדיק לעשות כן.

פרק ח'1: הקרן לרווחת אסירים

מיום 21.12.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת פרק ח'1

הכנסות הקרן

60א.   מקורות ההכנסה של הקרן לרווחת אסירים (להלן - הקרן) יהיו הקנסות שהוטלו על אסירים ושולמו לקרן בהתאם להוראות הפקודה.

מיום 21.12.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת תקנה 60א

חשבונות

60ב.   כל הכנסות הקרן ישולמו לחשב הכללי וייזקפו לזכות הקרן.

מיום 21.12.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת תקנה 60ב

השקעה

60ג.   לפי בקשת הנציב ישקיע החשב הכללי סכומים שיאשר, וההכנסה הנובעת מהכנסות כאמור תיזקף לזכות הקרן.

מיום 21.12.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת תקנה 60ג

שימוש בכספי הקרן

60ד.   הנציב רשאי לעשות שימוש בכספי הקרן לצורך המטרות האלה:

(1)   קניית ציוד למועדוני אסירים בבתי הסוהר.

(2)   קניית ציוד שיאפשר פעילות חינוך, ספורט, חברה ותרבות לאסירים בבתי הסוהר.

(3)   סיוע בפעולות שיקום לאסירים טרם שחרורם מבתי הסוהר.

(4)   סיוע לאסירים נפגעי תאונת עבודה שארעה להם במהלך מאסרם, שיאפשר להם לרכוש מוצרים בקנטינה.

(5)   סיוע לכל פעילות אחרת שמטרתה רווחת אסירים.

מיום 21.12.1989

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173

הוספת תקנה 60ד

חלק שני – סוהרים

פרק ט': גיוס

תנאי הגיוס

61.   לא יגוייס אדם לשירות בתי הסוהר, אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

(1)   הוא אזרח ישראלי;

(2)   גילו לא למטה מ-18;

(3)   נבדק על ידי רופא או ועדה רפואית שקבע אותם הנציב, ונמצא כשיר לשמש כסוהר;

(4)   הוא בעל השכלה עברית ויסודית כללית ברמה שקבע הנציב ועמד בהצלחה במבחנים אחרים שקבע הנציב;

(5)   שירת שירות סדיר בצבא ההגנה לישראל לפי חוק שירות הבטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או שהוא פטור משירות כאמור או ששירותו נדחה.

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 96

(2) גילו לא למטה מ-18 ולא למעלה מ-40 שנה;

סמכות הנציב לפטור

62.   הנציב רשאי במקרים הנראים לו לפטור מועמד לגיוס או סוג מועמדים לגיוס או את המועמדים לסוג מסויים של שירות מכל אחד מהתנאים האמורים בתקנה 61.

חובות המגוייס

63.   המועמד לגיוס חייב –

(1)  להשיב תשובות נכונות לכל שאלה הנוגעת לגיוסו;

(2)  לחתום על הצהרת מתגייס לפי הנוסח שנקבע בטופס 1 שבתוספת, ואם הוא מועמד לגיוס בתור סוהר מוסף זמני, יחתום על הצהרת מתגייס לפי הנוסח הקבוע בטופס 4 שבתוספת;

(3)  להצהיר הצהרת אמונים בפני סוהר בכיר לפי הנוסח הקבוע בטופס 2 שבתוספת, ואם הוא מועמד לדרגת עוזר כלאי או לדרגה גבוהה מזו, יישבע אמונים בפני הנציב לפי הנוסח הקבוע בטופס 3 שבתוספת.

שבועה

64.   סוהר המתמנה לקצין בדרגת עוזר כלאי או בדרגה גבוהה מזו יישבע שבועת אמונים בפני הנציב לפי הנוסח הקבוע בטופס 3 שבתוספת.

פרק י': חופשה

חופשה שנתית

65.   הנציב רשאי להעניק לסוהר חופשה במשכורת מלאה, שלא תעלה על שלושים יום לכל שנה.

היתר עבודה בימי חופשה

66.   לא יעבוד סוהר בשכר בימי החופשה בכל עבודה שאינה קשורה לשירות אלא לפי היתר שיקבל מהנציב.

חופשה ללא תשלום

67.   הנציב רשאי במקרים הנראים לו להעניק לסוהר חופשה ללא תשלום.

מדים בתקופת החופשה

68.   לא ילבש סוהר מדים בעת חופשתו, אלא באישור הנציב.

69.     (חסר במקור).

חופשת מחלה

70.   (א)  סוהר שחלה ומחלתו הוכחה בדרך שקבע הנציב, זכאי לחופשת מחלה בתשלום מלא.

           (ב)  נגרמה המחלה על ידי התנהגות שלא כשורה או רשלנות של הסוהר החולה, יורה הנציב בכל מקרה על אופן חישוב החופשה ועל המשכורת שתשולם לסוהר בתקופת מחלתו.

פרק י"א: שכר הצטיינות ומענק שפות

שכר הצטיינות

71.   שכר הצטיינות ומענק שפות ישולמו לסוהר זוטר שיימצא ראוי לכך בהתאם להוראות פרק זה.

מבחנים

72.   סוהר זוטר יהיה ראוי לשכר הצטיינות לאחר תום שנת שירות אחת לפחות ולאחר שעמד בהצלחה במבחנים שקבע הנציב, ולמענק שפות לאחר שעמד בהצלחה במבחנים שנקבעו.

פרטי מבחנים ומענקים

73.   הנציב יקבע –

(1)   את סדרי המבחנים ופרטיהם;

(2)   את השפות שבשל ידיעתן ישולם המענק;

(3)   את התנאים המוקדמים לקבלת שכר הצטיינות ומענק שפות;

(4)   את שיעור שכר ההצטיינות ושיעור המענק.

הפסקת תשלום

74.   מענק שפות ושכר הצטיינות המשתלמים לסוהר זוטר יופסקו עם העלאתו לדרגת סוהר בכיר.

פרק י"ב: מקומות מגורים

מקום מגורים

75.   הנציב רשאי לדרוש מסוהר שיגור במקום מסויים בישראל או במרחק מסויים מבית הסוהר, כפי שימצא לנכון.

מקום מגורים בבית סוהר או בדירה מסויימת

76.   הנציב רשאי לדרוש מסוהר שיגור בחלק של בית סוהר שנקבע לצרכי מגורים או בדירה מסויימת שנקבעה.

תנאים

77.   הורה הנציב כאמור בתקנה 76 רשאי הוא לקבוע –

(1)   את האנשים שיורשו לגור עם אותו סוהר;

(2)   את גובה דמי השימוש שעל הסוהר לשלם;

(3)   תנאים אחרים כפי שימצא לנכון.

פינוי

78.   מי שנכנס לגור במקום מגורים על פי הוראות הנציב לפי תקנה 76, חייב לפנות את המקום מכל אדם וחפץ ולהעמידו לרשות הנציב לכשיידרש על ידו לעשות כן.

פרק י"ג: הקרן הכללית של בתי הסוהר

הכנסות הקרן

79.   מקורות ההכנסה של הקרן יהיו הקנסות שהוטלו על סוהרים מכוח הוראות הפקודה.

חשבונות

80.   כל הכנסות הקרן ישולמו לחשב הכללי וייזקפו לזכות הקרן.

השקעה

81.   לפי בקשת הנציב ובאישור השר ישקיע החשב הכללי סכומים שיאושרו, והכנסה הנובעת מהשקעות כאמור תיזקף לזכות הקרן.

מענקים

82.   הנציב רשאי לשלם לסוהרים מענקים בעד שירותים מיוחדים או ראויים לשבח, אולם תשלום יחיד של יותר מ-100 שקלים חדשים ותשלומים לסוהר אחד המצטברים במשך שנת כספים אחת ליותר מ-350 שקלים חדשים - טעונים אישור מראש מאת השר.

מיום 30.1.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4896 מיום 30.1.1986 עמ' 452

82. הנציב רשאי לשלם לסוהרים מענקים בעד שירותים מיוחדים או ראויים לשבח, אולם תשלום יחיד של יותר מאלפיים לירות 50 שקלים חדשים ותשלומים לסוהר אחד המצטברים בשנת כספים אחת ליותר מאלפיים לירות 50 שקלים חדשים - טעונים אישור מראש מאת השר.

מיום 2.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1064

82. הנציב רשאי לשלם לסוהרים מענקים בעד שירותים מיוחדים או ראויים לשבח, אולם תשלום יחיד של יותר מ- 50 שקלים חדשים תשלום יחיד של יותר מ-100 שקלים חדשים ותשלומים לסוהר אחד המצטברים בשנת כספים אחת ליותר מ- 50 שקלים חדשים במשך שנת כספים אחת ליותר מ-350 שקלים חדשים - טעונים אישור מראש מאת השר.

תרומות

83.   הנציב רשאי לתרום מכספי הקרן סכומים לצורך המטרות הבאות:

(1)   קניית ציוד לחדרי נופש ולספורט;

(2)   כל צורך אחר לטובת השירות ולרווחתו.

           אולם תרומה אחת העולה על 1500 שקלים חדשים טעונה אישור מראש מאת השר.

מיום 30.1.1986

תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4896 מיום 30.1.1986 עמ' 452

83. הנציב רשאי לתרום מכספי הקרן סכומים לצורך המטרות הבאות:

(1) קניית ציוד לחדרי נופש ולספורט;

(2) כל צורך אחר לטובת השירות ולרווחתו.

אולם תרומה אחת העולה על אלף לירות 300 שקלים חדשים טעונה אישור מראש מאת השר.

מיום 2.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1064

83. הנציב רשאי לתרום מכספי הקרן סכומים לצורך המטרות הבאות:

(1) קניית ציוד לחדרי נופש ולספורט;

(2) כל צורך אחר לטובת השירות ולרווחתו.

אולם תרומה אחת העולה על 300 שקלים חדשים 1500 שקלים חדשים טעונה אישור מראש מאת השר.

עדכון סכומים

83א.   הסכומים הנקובים בתקנות 82 ו-83 ישתנו ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           בתקנה זו –

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי ב-1 ביולי 1987 - המדד שפורסם בחודש דצמבר 1986.

מיום 2.7.1987

תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1065

הוספת תקנה 83א

חלק שלישי – שונות

ממלא מקום המנהל

84.   בהעדרו של מנהל בית הסוהר ימלא את תפקידיו סגנו או מי שהמנהל מינהו לכך באישורו של הנציב.

סיורים בבית הסוהר

85.   לא ייכנס אדם לתחום בית הסוהר לשם סיור אלא ברשיון בכתב מאת הנציב ובהתאם לתנאים שייקבעו ברשיון.

איסור צילום וציור

86.   לא יצלם ולא ישרטט אדם בית סוהר או חלק ממנו או מיתקן ממתקניו, אלא ברשות מאת הנציב ובכפוף לתנאים שיורה.

הוצאה בכוח מבית סוהר

87.   רשאי מנהל בית הסוהר להורות על שימוש בכוח סביר להוצאת אדם מבית הסוהר לרבות אסיר שהגיע זמנו להשתחרר, אם סירב לצאת על-פי הוראה שניתנה לו כדין.

צו שחרור

88.   אסיר שזוכה או שוחרר בערובה יוחזר לבית הסוהר לשם סידור הענינים הכרוכים בשחרורו ולקבלת חפציו אף אם אין עליו להיות עצור עוד.

לבוש אסירים בבית המשפט

89.   אסיר המובא לבית משפט רשאי ללבוש את בגדיו הפרטיים, ואולם אסיר שפוט המובא לבית משפט כבעל דין בערעור פלילי או בעתירה ילבש בגדי אסיר.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4890 מיום 1.1.1986 עמ' 375

החלפת תקנה 89

הנוסח הקודם:

89. אסיר שפוט המובא לבית המשפט ילבש בגדי אסיר; אסיר שטרם נגזר דינו ואסיר אזרחי רשאים ללבוש את בגדיהם הפרטיים.

משחקי מזל

90.   משחקי קלפים ומשחקי מזל אסורים בתחום בית הסוהר.

החזקת בעלי חיים

91.   לא יחזיק אדם בבית סוהר בעלי חיים אלא לפי היתר מאת הנציב ובהתאם לתנאי ההיתר.

מתורגמן בדין משמעתי

92.   מקום שהדבר דרוש, יותר לאסיר להיעזר במתורגמן בעת הדיון המשמעתי.

הודעה על מות אסיר

93.   נפטר אסיר בבית הסוהר יודיע על כך מנהל בית הסוהר לבני משפחתו, לנציב ולמשטרה.

הפסקת עבודת סוהר

94.   רשאי המנהל להפסיק עבודתו של כל סוהר הנתון למרותו מחמת התנהגות בלתי הולמת, ועליו להודיע על כך לנציב תוך 24 שעות.

אצילת סמכויות

95.   הנציב והמנהל רשאים לאצול לכל סוהר מסמכויותיהם לפי תקנות אלה.

ביטול

96.   תקנות שירות בתי הסוהר, תשכ"ז-1966 - בטלות.

השם

97.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978".

תוספת

(תקנות 63 ו-64)

טופס 1

הצהרת מתגייס

אני החתום מטה הנושא תעודת זהות מס'

   השם

מצהיר בזה כי -

(1)  כל הפרטים והתשובות שנתתי בקשר להתגייסותי הינם נכונים;

(2)  לא אפסיק את שירותי בשירות בתי הסוהר אלא ברשות נציב בתי הסוהר שניתנה בכתב או לאחר תום שלושה חדשים מיום שאמסור הודעה בכתב על כך לנציב בתי הסוהר;

(3)  אני מסכים לשרת בשירות בתי הסוהר בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב–1971, בהתאם לתקנות שהותקנו לפיה ובהתאם לפקודות ולהוראות אחרות הניתנות כדין, כפי שהן בתוקף אותה שעה.

                     

                                                                                                    המתגייס

אני מאשר כי המתגייס הנ"ל הצהיר וחתם על ההצהרה דלעיל בפני.

                                       תאריך    

                                       המקום    

                                                                                                          

                                                                                                 סוהר בכיר

טופס 2

הצהרת אמונים

           הנני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולשלטונותיה   המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של שירות בתי הסוהר, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על-ידי המפקדים המוסמכים, ולמלא כל חובה המוטלת עלי כסוהר בשירות בתי הסוהר על פי כל דין.

      

  מספר      דרגה      השם   מס' תעודת הזהות

 

           הנ"ל חתם בפני על ההצהרה דלעיל.

                                       תאריך    

                                        מקום    

                                                                                                          

                                                                                                 קצין בכיר

טופס 3

שבועת אמונים

           הנני נשבע לשמור אמונים למדינת ישראל ולשלטונותיה המוסמכים לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של שירות בתי הסוהר, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים, ולמלא כל חובה המוטלת עלי כקצין בשירות בתי הסוהר על פי כל דין.

  

מספר      דרגה     השם

           הנ"ל נשבע בפני על השבועה דלעיל.

                                       תאריך    

                                       המקום    

                                                                                                          

                                                                                                      הנציב

טופס 4

הצהרת מתגייס של סוהר מוסף זמני

           אני  תעודת זהות מס' מצהיר בזה

כי -

(1)   כל הפרטים והתשובות שנתתי לשירות בתי הסוהר בקשר להתגייסותי הנם נכונים;

(2)   לא אפסיק את שירותי, אלא ברשות הנציב או לאחר תום חודש אחד מיום שאמסור הודעה בכתב על כך לנציב.

 

(3)   אני מסכים לשרת בשירות בתי הסוהר כ-בהתאם להוראות פקודת בתי הסוהר ובהתאם לתקנות שהותקנו על פיה.

                                                                                                          

                                                                                                   המתגייס

           המתגייס הנ"ל הופיע בפני והצהיר וחתם על ההצהרה דלעיל.

                                       תאריך    

                                       המקום    

                                                                                                          

                                                                                               הקצין המגייס

כ"ז בסיון תשל"ח (2 ביולי 1978)                            יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3882 מיום 17.8.1978 עמ' 1958.

תוקנו ק"ת תש"ם: מס' 4068 מיום 18.12.1979 עמ' 613 – תק' תש"ם-1979. מס' 4139 מיום 23.6.1980 עמ' 1909 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4191 מיום 21.12.1980 עמ' 318 – תק' תשמ"א-1980.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4280 מיום 29.10.1981 עמ' 210 – תק' תשמ"ב-1981. מס' 4382 מיום 18.7.1982 עמ' 1339 – תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 898 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4574 מיום 5.1.1984 עמ' 689 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4890 מיום 1.1.1986 עמ' 375 – תק' תשמ"ו-1986. מס' 4896 מיום 30.1.1986 עמ' 452 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5003 מיום 5.2.1987 עמ' 392 – תק' תשמ"ז-1987. מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 981 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987. מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1064 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תש"ן מס' 5236 מיום 21.12.1989 עמ' 173 – תק' תש"ן-1989.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5633 מיום 19.10.1994 עמ' 257 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5650 מיום 5.1.1995 עמ' 503 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5738 מיום 29.2.1996 עמ' 604 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ט מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 732 – תק' תשנ"ט-1999.

ק"ת תשס"א: מס' 6064 מיום 2.11.2000 עמ' 61 – תק' תשס"א-2000. מס' 6081 מיום 25.1.2001 עמ' 329 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ב מס' 6139 מיום 19.12.2001 עמ' 186 – תק' תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 302 – תק' תשס"ג-2002.

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 222 – תק' תשס"ה-2004.

ק"ת תשס"ז מס' 6563 מיום 11.2.2007 עמ' 577 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 37 – תק' תשס"ח-2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 287 – תק' תשס"ט-2008.

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 96 – תק' תשע"א-2010.

ק"ת תשע"ג מס' 7246 מיום 7.5.2013 עמ' 1149 – תק' תשע"ג-2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 27 – תק' תשע"ד-2013.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות